Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat

Posílení postavení mladých lidí a komunit v Čiang Mai

Title:

Díky hornatému terénu, velké biodiverzitě a bohatým vodním zdrojům hraje provincie Čiang Mai v severním Thajsku klíčovou roli jako jedno z hlavních povodí této oblasti.

Tento zdroj vody zajišťuje zemědělskou obživu a potravinovou bezpečnost místních komunit, které tvoří pětinu obyvatel provincie. Vzhledem k nebezpečí nedostatku vody a jejího znečištění je nezbytné tento vzácný zdroj chránit, aby bylo zajištěno přežití těchto komunit a zachování jejich způsobu života.

Program Waterschool nadace Swarovski Foundation, realizovaný ve spolupráci s nadací Raks Thai Foundation, spolupracuje s místními zainteresovanými stranami a mladými lidmi s cílem zvýšit povědomí, posílit postavení místních komunit a podpořit udržitelné hospodaření s vodou v oblasti. Tato opatření nejenže chrání živobytí komunity, ale také pomáhají budovat odolnost vůči krizím souvisejícím s vodou a  zajišťují udržitelnou budoucnost pro další generace.

Od roku 2016 má program Waterschool v Thajsku významný dopad a vzdělává více než 3 000 dětí v 19 školách a  komunitách. Do programu se také zapojilo více než 5 000 členů komunity a zajistil cenné školení více než 200 učitelům, kterým poskytl nástroje a znalosti nezbytné pro vzdělávání příští generace v oblasti zacházení s vodou.

Do budoucna chce nadace Swarovski Foundation spolupracovat s místním školským úřadem a rozšířit výukový program Waterschool do všech školských obvodů v oblasti.

Kreativní aktivity, jako je výroba mýdla, iniciativa „zelená láhev“, písně o vodě a animace o prevenci před bakteriemi, pomáhají zvyšovat povědomí a propagovat zdravé hygienické návyky.
Školy spolupracují s komunitními a vládními agenturami na zavádění řešení v oblasti zásobování vodou, filtrace a hygieny a podporují zlepšení infrastruktury i nakládání s odpady.
Školení učitelů, koučování a sdílení znalostí rozšiřuje učební osnovy týkající se vody, podporuje aktivní učení a poskytuje základní výukové materiály.

Nadace Swarovski Foundation v Thajsku

Title:

V listopadu 2022 navštívila nadace Swarovski Foundation Thajsko, aby se setkala se svými dlouholetými partnery: nadací Raks Thai Foundation a organizací Teach for Thailand.

Účelem návštěvy bylo navázat kontakt s klíčovými zúčastněnými stranami a zvýšit povědomí o iniciativách nadace Swarovski Foundation v Thajsku. Spíše než poskytnout finanční podporu bylo důležitým cílem posílit postavení jednotlivců a inspirovat je, aby se stali obhájci poslání nadace Swarovski Foundation, a podpořit je v prosazování udržitelných způsobů obživy prostřednictvím vzdělávání s cílem snížit nerovnost.

Mezi tyto aktivity patřila účast na prezentacích ve výrobním závodě Swarovski Manufacturing Thailand, zapojení zainteresovaných stran se studenty, učiteli a partnery charitativních organizací, dobrovolnická činnost v rámci projektu Teach for Thailand a samozřejmě monitorování projektu Waterschool.

Díky spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami, zvyšování povědomí a aktivní účasti na aktivitách návštěva prohloubila vazby nadace Swarovski Foundation s místními komunitami a zdůraznila konkrétní dopad jednotlivých iniciativ. Prostřednictvím těchto vzdělávacích aktivit se nadace Swarovski Foundation a její partneři nadále snaží snižovat nerovnosti.

„To, že jsem na vlastní kůži zažil skvělou práci nadace Raks Thai Foundation, která je partnerem nadace Swarovski Foundation pro program Waterschool, mě naplňuje nesmírnou hrdostí a posiluje mou motivaci pokračovat v našem úsilí o zlepšení udržitelnosti vodních zdrojů pro mládež a širší komunitu. Naším cílem je podporovat udržitelné živobytí prostřednictvím vzdělávání a snižovat tak nerovnosti.“

Clemens Scheiber, Head of Water, nadace Swarovski Foundation