Vyhledat

Tyto webové stránky (jak jsou definovány níže) spravuje:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Švýcarsko

Registrační číslo společnosti:
Handelsregister Curych, HRB CH-020.3.023.942-2

reg. DPH ve Švýcarsku:
231'288

Právně zastoupená svým generálním ředitelem:
Michele Molon

 

1. Přijetí

Děkujeme vám, že jste navštívili webové stránky společnosti Swarovski. Vstoupením na tyto webové stránky a vyhledáváním na těchto webových stránkách návštěvníci přijímají bez omezení nebo oprávnění tyto Podmínky používání spolu s dokumenty v nich uváděných („Podmínky používání”) a všechny platné zákony uvedené v tomto dokumentu. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky používání.

Tyto Podmínky používání se vztahují na všechny webové stránky společnosti Swarovski, mobilní aplikace a aplikace vlastněné anebo provozované společností Swarovski Crystal Online AG anebo všemi jinými právnickými osobami v rámci Swarovski Group (dále uváděné jako „webové stránky"). Swarovski Crystal Online AG a veškeré právnické osoby v rámci skupiny společností Swarovski Group budou dále uváděny v tomto dokumentu jako „Swarovski / my / nás / naše”.

 

2. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání webových stránek

Zásady ochrany osobních údajů společnosti nastavují smluvní podmínky, za kterých zpracováváme osobní údaje, které od vás shromáždíme, nebo které nám poskytnete.

Používáním těchto webových stránek dáváte souhlas s tímto zpracováním v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, a vy se zaručujete a prohlašujete:

a) všechny osobní údaje, které nám poskytnete, jsou úplné a přesné ve všech materiálních
aspektech; a
b) pokud nám poskytnete osobní údaje třetích stran, že jste získali jasný a jednoznačný souhlas od třetích stran s poskytnutím těchto osobních údajů naší společnosti.

 

3. Naše právo na provedení změn

Můžeme kdykoliv změnit tyto Podmínky používání. Vždy, když budete chtít používat tyto webové stránky, přečtěte si prosím tyto Podmínky používání, abyste porozuměli smluvní podmínce, která se na vás v daném okamžiku vztahuje.

Můžeme také čas od času aktualizovat nebo změnit tyto webové stránky. Ačkoli se budeme maximálně snažit aktualizovat informace na našich webových stránkách, nečiníme žádná prohlášení, záruky ani jistoty, ať již výslovné nebo odvozené, že obsah našich webových stránek je přesný, úplný a aktuální.

Obsah těchto webových stránek je pouze pro poskytnutí všeobecných informací. Není určen jako rada, na kterou byste se měli spoléhat. Před učiněním jakéhokoliv jednání na základě obsahu těchto webových stránek musíte získat profesionální nebo odbornou radu, nebo se zdržet jednání na základě obsahu těchto webových stránek.

 

4. Přístup na naše webové stránky

Tyto webové stránky jsou přístupné zadarmo. Nezaručujeme, že webové stránky nebo jejich obsah bude vždy dostupný a nebude nepřerušený.

Přístup na webové stránky je povolen dočasně. Neponeseme žádnou odpovědnost vůči vám, pokud webové stránky nebudou někdy dostupné nebo nebudou dostupné na nějaké období. Nesete odpovědnost za veškeré kroky, které učiníte za účelem přístupu na tyto webové stránky. Nesete odpovědnost za to, že všechny osoby, které se dostanou na tyto webové stránky pomocí vašeho internetového připojení, jsou informovány o těchto Podmínkách používání, a že tyto osoby je budou dodržovat.

 

5. Váš účet a heslo

Pokud zvolíte, nebo nám poskytnete identifikační kód uživatele, heslo nebo jinou informaci jako součást našich bezpečnostních postupů, musíte zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými informacemi. Nesmíte poskytnout tyto informace žádné třetí straně.

Máme právo odepřít jakýkoliv identifikační kód uživatele nebo heslo, ať jste ho již zvolili vy nebo vám bylo námi přiděleno, pokud podle našeho názoru nedodržujete ustanovení v těchto Podmínkách používání.

Pokud jste se dozvěděli, nebo máte podezření, že někdo jiný kromě vás zná váš identifikační kód uživatele nebo heslo, musíte nám to okamžitě oznámit na customer_relations.li@swarovski.com.

 

6. Zakázaná činnost

Nemáte povolení používat tyto webové stránky za žádným jiným účelem než pro osobní nekomerční účely:

a) zobrazování webových stránek;
b) nákupy produktů zobrazených na webových stránkách;
c) přenos na jiné webové stránky prostřednictvím odkazů poskytnutých na těchto webových stránkách; a
d) využívání jiných služeb, které mohou být poskytnuty na těchto webových stránkách.

Používání automatických systémů nebo softwaru pro získání dat z těchto webových stránek pro komerční účely („scraping“) je zakázáno.

Nesmíte používat tyto webové stránky:

a) žádným způsobem, kterým porušujete příslušné místní nebo národní zákony nebo nařízení;
b) žádným způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má nezákonný nebo podvodný
účel nebo účinek;
c) za účelem poškození nebo pokusu o poškození nezletilých jakýmkoliv způsobem;
d) pro posílání, vědomé přijímání, nahrávání, stahování, používání nebo opětovné používání jakýchkoliv materiálů, které
nejsou v souladu s našimi Standardy obsahu (viz odstavec 7 níže);
e) pro posílání, přenos, vědomé přijímání, nahrávání, stahování, používání nebo opětovné používání dat, informací, materiálů nebo jakéhokoliv jiného obsahu, který obsahuje viry, trojské koně, worms, časované pumy, keystroke loggers, spyware, adware nebo jakékoliv jiné škodlivé programy nebo jiné obdobné počítačové kódy navržené za účelem negativního ovlivnění fungování počítačového softwaru nebo hardwaru;
f) pro jakékoliv komerční účely, které jsme předem neschválili;
g) pro přenos nebo obstarání posílání jakéhokoliv nevyžádaného nebo neoprávněného reklamního nebo propagačního materiálu nebo jakékoliv jiné formy obdobného obtěžování.

Dále se zavazujete, že nebudete vstupovat bez oprávnění, zasahovat do, poškozovat ani narušovat:

a) jakoukoliv část webových stránek;
b) jakékoliv zařízení nebo síť, na které jsou webové stránky uloženy;
c) jakýkoliv software používaný při poskytování webových stránek; anebo
d) jakékoliv zařízení nebo síť nebo software, který je majetkem nebo je používán jakoukoliv třetí stranou.

Pokud nám vaším porušením vzniknou škody, můžeme podle našeho uvážení usilovat o náhradu škody.

 

7. Nahrávání obsahu na naše webové stránky

Kdykoliv používáte funkci, která vám umožňuje nahrát obsah na tyto webové stránky, vygenerovat si svůj vlastní obsah nebo vzájemně působit na jiné uživatele webových stránek, musíte dodržovat Standardy obsahu stanovené níže („Standardy obsahu”):

a) všechny vaše příspěvky musí být přesné (pokud uvádějí fakta), musí být opravdově udržovány (pokud uvádějí názory), a musí být v souladu se zákony platnými pro zemi, kde jsou zveřejněny;
b) musíte vlastnit anebo mít veškerá práva, licence a oprávnění ke všem vašim příspěvkům;
c) žádný z vašich příspěvků nesmí:

i. obsahovat jakýkoliv materiál, který je hanlivý, nemravný, urážlivý, nenávistný, štvavý nebo jinak zcela nepřístupný (například, který může hanobit nebo křivě obvinit Swarovski Group, její zaměstnance nebo jiné jednotlivce);
ii. propagovat sexuálně explicitní materiály nebo násilí, propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku, ani propagovat nezákonné činnosti;
iii. poškozovat autorská práva, práva k databázi nebo obchodní značky jakékoliv jiné osoby;
iv. vést k oklamání jiné osoby;
v. být proveden porušením jakékoliv zákonné povinnosti vůči třetí straně, jako například smluvní povinnosti nebo povinnosti zachovat mlčenlivost;
vi. být výhružný, urážlivý ani nesmí napadat soukromí jiné osoby nebo způsobovat mrzutost nebo zbytečný strach;
vii. obtěžovat, znepokojovat, uvádět do rozpaků, vyděsit ani trápit jakoukoliv jinou osobu;
viii. být používán za účelem napodobování jiné osoby nebo nesprávného uvedení totožnosti nebo vazby s jakoukoliv osobou;
ix. vyvolávat dojem, že tento příspěvek pochází od nás, pokud to není tento případ; anebo
x. obhajovat, podporovat ani napomáhat při nezákonné činnosti.

Musíte jednat v souladu s duchem a poselstvím ve výše uvedených Standardech obsahu. Tyto Standardy obsahu se vztahují na každou část příspěvku stejně jako na celý příspěvek. Zaručujete a prohlašujete, že jakýkoliv vámi učiněný příspěvek bude v souladu s těmito Standardy obsahu, a ponesete vůči nám odpovědnost za jakékoliv porušení této záruky. To znamená, že ponesete odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která nám bude způsobena následkem vašeho porušení této záruky.

Veškerý obsah, které nahrajete na tyto webové stránky, nebude považován za důvěrný nebo chráněný vlastnickými právy. Uchováváte si všechna vlastnická práva k vašemu obsahu, ale požaduje se od vás, abyste nám a dalším uživatelům webových stránek udělili licenci k používání, ukládání a kopírování tohoto obsahu a k distribuci a zpřístupnění třetím stranám, jak je to popsáno v odstavci 9.

Máme právo odstranit jakýkoliv zveřejněný příspěvek, který jste učinili na webových stránkách, pokud podle našeho názoru váš příspěvek nesplňuje Standardy obsahu. Vyhrazujeme si právo sdělit vaši totožnost jakékoliv třetí straně, která tvrdí, že jakýkoliv obsah, který jste zveřejnili nebo nahráli na webové stránky, porušuje její práva duševního vlastnictví nebo její práva na ochranu osobních údajů. Jste výhradně vy odpovědní za zabezpečení a zálohování vašeho obsahu.

 

8. Zpětná vazba a nevyžádané informace

Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu týkající se webových stránek, použijte prosím customer_relations.li@swarovski.com. Uvádíme, že jakákoliv zpětná vazba, kterou poskytnete, musí být v souladu s těmito Standardy obsahu, a nebude považována za důvěrnou.

Požadujeme, abyste nám udělili omezenou licenci k používání této zpětné vazby, jak je to popsáno v odstavci 9. Nemáme žádnou povinnost používat tuto odeslanou zpětnou vazbu nebo vám poslat jakékoliv potvrzení nebo zpětnou vazbu, že jsme vaši zpětnou vazbu obdrželi.

Pokud to není konkrétně požadováno, nebudeme žádat ani si nepřejeme získávat žádné důvěrné, tajné nebo vlastnické informace ani jiné materiály, jako například návrhy, fotografie, výkresy nebo originální umělecká díla od vás prostřednictvím těchto webových stránek, e-mailem ani jiným způsobem. Toto činíme zejména za účelem zabránění jakémukoliv možnému nedorozumění nebo sporům ohledně produktů Swarovski, propagace nebo marketingových/komunikačních strategií nebo kampaní.

Pokud nám opravdu pošlete kreativní návrhy, nápady, fotografie, výkresy, koncepty nebo
jakékoliv další informace (každá jako „Podání” a společně jako „Několik podání”) navzdory výše uvedeného výslovného požadavku tak nečinit, vy tímto

a) uznáváte a souhlasíte, že vaše podání nejsou důvěrná (navzdory tomu, co vaše korespondence může uvádět), a my neponeseme žádnou odpovědnost za jakékoliv použití nebo poskytnutí jakéhokoliv vašeho podání;
b) uznáváte a souhlasíte, že nám musíte udělit a udělit jiným třetím stranám licenci ke každému použití vašeho podání, aniž by vám vznikl nárok na náhradu, jak je to popsáno v odstavci 9;
c) zaručujete a prohlašujete, že je každé podání v souladu se Standardy obsahu;
d) zaručujete a prohlašujete, že vlastníte anebo máte veškerá nezbytná práva, licence a oprávnění k používání jakéhokoliv vašeho podání, a že používání společností Swarovski jakéhokoliv tohoto podání nebude porušovat práva jakékoliv třetí strany, například práva duševního vlastnictví a práva na publicitu anebo ochranu osobních údajů;
e) uznáváte a souhlasíte, že máme právo prozradit vaši totožnost jakékoliv třetí straně, která prohlašuje, že jakékoliv takové podání porušuje její práva, například práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu anebo práva ochranu osobních údajů;
f) uznáváte a souhlasíte, že nemáme žádnou povinnost použít toto podání. Nicméně, pokud se rozhodneme takto učinit, tímto nám zaručujete, prohlašujete a souhlasíte, že můžeme používat každé vaše podání bez omezení za jakýmkoliv účelem, například za účelem reprodukce, poskytnutí, přenosu, publikace, vysílání nebo zveřejnění, a tímto se neodvolatelně zříkáte, vzdáváte a netrváte na nároku, a to v rozsahu povoleném ze zákona, že jakékoliv používání tohoto podání porušuje jakákoliv z vašich práv, například autorská práva, obchodní značky, morální práva, práva na ochranu osobních údajů, vlastnická práva nebo jiná vlastnická práva, nebo práva na zásluhu za materiál nebo nápady; a
g) uznáváte a souhlasíte, že máme široký přístup k nápadům, návrhům a jiným materiálům, a že nové nápady jsou nám neustále posílány nebo jsou předkládány našimi vlastními zaměstnanci. Mnohé z nich mohou být konkurenční, podobné nebo stejné s vaším podáním, pokud jde o strukturu, návrh, účel, formát nebo v jiných ohledech. Dále uznáváte a souhlasíte, že nebudete mít nárok na žádnou náhradu následkem našeho použití nějakého takového podobného nebo identického materiálu.

Budete mít vůči nám odpovědnost a poskytnete nám náhradu za jakékoliv porušení záruk uvedených v odstavci 8. To znamená, že ponesete odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která nám bude způsobena následkem vašeho porušení záruky.

 

9. Práva k licenci

Pokud budete nahrávat obsah nebo jinak zveřejňovat příspěvky na webových stránkách anebo nám pošlete zpětnou vazbu anebo podání (společně jako „Vaše materiály”), udělujete nám a (pokud použitelné) dalším uživatelům webových stránek časově neomezenou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a přenosnou licenci k reprodukci, úpravě, publikování, licencování, zveřejnění, prodeji, překladu, začlenění, vytvoření odvozených děl, využívání, vydání nebo sdělení veřejnosti a k jinému používání vašich materiálů ve všech médiích, která jsou nyní známa nebo budou potom navržena, a to na celém světě a navždy (nebo na maximální období povolené podle platných zákonů), aniž by vám v této souvislosti vznikl nárok na náhradu nebo zásluhu.

 

10. Naše práva duševního vlastnictví

Skupina Swarovski, nebo příslušný vlastník - třetí strana si zachovává veškerá práva, vlastnická práva a podíly (včetně autorského práva, návrhu, obchodních značek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví) ke všem materiálům použitým na těchto webových stránkách, například text, jména, návrhy produktu, loga, snímky, grafika, videa a jiná umělecká díla (dále uváděná jako „Obsah“). Nic obsažené na webových stránkách nesmí být vykládáno jako udělení licence nebo práva k používání obsahu zobrazeného na webových stránkách.

Můžete svobodně vyhledávat obsah na webových stránkách, ale můžete pouze stahovat, prohlížet nebo používat tento obsah z webových stránek pro svoje vlastní osobní nekomerční použití za předpokladu, že obsah a veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení zůstanou nedotčena. Navíc k tomu vás žádáme přiložit následující oznámení k těmto reprodukcím. © Swarovski. Všechna práva vyhrazena.

Kromě výše uvedeného povolení nesmíte upravovat, přizpůsobovat, reprodukovat ani měnit webové stránky nebo jejich obsah ani včleňovat webové stránky nebo jejich obsah do jiných webových stránek, online platformy nebo podobně. Veškeré komerční používání je bez předchozího písemného povolení od společnosti Swarovski zakázáno.

SWAROVSKI a logo SWAN jsou mimo jiné registrované obchodní značky Swarovski AG. Skupina Swarovski monitoruje používání svých obchodních značek a učiní přiměřená opatření proti jakékoliv formě porušení duševního vlastnictví.

 

11. Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo zdroje (dále uváděné jako „Odkazované webové stránky”). Odkazované webové stránky mohou být uvedeny pouze ve vašem zájmu a pro vaše pohodlí a nemáme žádný vliv na obsah odkazovaných webových stránek ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zboží nebo služby, přesnost nebo funkce těchto odkazovaných webových stránek.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za reklamu ani používání vašich osobních informací těmito odkazovanými webovými stránkami.

Dále nepřijímáme žádnou odpovědnost odvozenou z jakéhokoliv přestupku, škody nebo ztráty, porušení nebo opomenutí způsobeného nebo spojeného s používáním těchto odkazovaných webových stránek nebo spoléháním se na tyto odkazované webové stránky nebo jejich obsah.

Odkazy na tyto odkazované webové stránky jsou poskytnuty v dobré víře a nevyjadřují naše potvrzení. Velmi doporučujeme, abyste se seznámili a pečlivě si přečetli zákonná oznámení a oznámení o ochraně osobních údajů odkazovaných webových stránek, které navštívíte.

 

12. Odkazování na webové stránky

Můžete odkazovat na domovskou stránku našich webových stránek za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, a nepoškodíte tak naše dobré jméno ani z toho nebudete mít výhody. Nesmíte zřídit odkaz způsobem, který by naznačoval jakoukoliv formu spojení, souhlasu nebo schválení na naší straně, když neexistuje.

Nesmíte zřídit odkaz na tyto webové stránky na webových stránkách, které nevlastníte. Tyto webové stránky nesmí být zkonstruovány na jiných stránkách, ani nesmíte zřídit odkaz na jinou část těchto webových stránek kromě domovské stránky.

Vyhrazujeme si právo odvolat bez upozornění toto povolení k odkazování. Webové stránky, na kterých uvádíte odkaz, musí být ve všech ohledech v souladu se Standardy obsahu.

 

13. Odpovědnost

Žádné ustanovení v těchto Podmínkách používání nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za úmrtí nebo osobní zranění způsobené naší nedbalostí nebo podvodem nebo podvodným klamným vylíčením skutečnosti nebo za jakoukoliv další odpovědnost, kterou nelze z platného zákona vyloučit.

Jiná omezení a vyloučení odpovědnosti se budou vztahovat na odpovědnost vznikající nebo následkem dodání produktů vám, která budou stanovena v našich Všeobecných smluvních podmínkách. Nepotvrzujeme, nedokládáme, neprohlašujeme ani nezaručujeme úplnost, pravdivost, přesnost ani spolehlivost jakéhokoliv obsahu nebo jiného materiálu zveřejněného na těchto webových stránkách, ani nepotvrzujeme žádné názory zveřejněné na těchto webových stránkách. Rozumíte tomu, že vstoupením na webové stránky jste vystaveni obsahu, který může být urážlivý, škodlivý, nepřesný nebo jiným způsobem nevhodný, nebo v některých případech zveřejněným příspěvkům, které mohou být nesprávně označené nebo jsou jinak klamné.

V rozsahu povoleném ze zákona nebudeme odpovědní ani neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoliv materiálů zveřejněných vámi nebo jiným uživatelem webových stránek, ani za žádnou ztrátu nebo škodu jakékoliv povahy, která vznikne následkem používání obsahu nebo jiných materiálů, které byly zveřejněny, odeslány e-mailem, přeneseny nebo jinak zpřístupněny na webových stránkách.

Naše webové stránky poskytujeme pouze pro tuzemské a soukromé používání. Zavazujete se, že nebudete používat tyto webové stránky pro žádné komerční ani obchodní účely, a my neneseme žádnou odpovědnost vůči vám za ztrátu zisku nebo ztrátu podniku, přerušení podniku nebo za ztrátu obchodní příležitosti.

 

14. Nezletilí

Používání našich webových stránek nezletilými, tj. osobami mladšími 18 let, přísně podléhá souhlasu od jejich rodičů nebo opatrovníků. Sdělujeme rodičům, kteří povolí svým dětem používat tyto webové stránky, že je důležité, aby si s nimi promluvili o jejich internetové bezpečnosti. Nezletilí, kteří používají tyto webové stránky, by měli vědět o možných nebezpečích, kterým by mohli čelit.

 

15. Následky

Pokud máme podezření, dozvěděli jsme se nebo máme důvod domnívat se, že jste porušili některé z ustanovení obsažených v těchto Podmínkách používání, můžeme (bez dopadu na naše další práva a nápravná opatření) okamžitě učinit kroky, které považujeme za vhodné, například:

a) okamžitě, dočasně nebo trvale, odvolat vaše práva k používání těchto webových stránek;
b) okamžitě, dočasně nebo trvale, odstranit nějaké zveřejněné příspěvky nebo materiál nahraný vámi na tyto webové stránky;
c) vydat pro vás výstrahu; anebo
d) poskytnout tyto informace orgánům výkonu práva, jak to budeme považovat za nutné.

 

16. Cookies

Společnost Swarovski používá technologie sledování (cookies), které nám pomáhají, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem osobním počítači a jsou používány vaším vyhledávačem. Většina cookies, které společnost Swarovski používá, jsou session cookies, které jsou vymazány okamžitě po ukončení vaší návštěvy. Cookies nepoškodí váš osobní počítač a neobsahují žádné viry. Nicméně, pokud si nepřejete používat cookies, nebude vám to bránit žádným způsobem při vstupu na naše webové stránky.

Váš prohlížeč může být nakonfigurován tak, že cookies lze přijmout s vaším souhlasem nebo je úplně zablokovat. Více informací najdete na Zásady ochrany osobních údajů.

 

17. Zákony a soudní pravomoc

Švýcarské soudy budou mít nevýhradní soudní pravomoc ve vztahu k jakýmkoliv nárokům, které vzniknou z nebo v souvislosti s navštívením webových stránek, přestože si uchováváme právo zahájit řízení proti porušení těchto Podmínek používání ve vaší zemi trvalého pobytu nebo v jiné příslušné zemi. Tyto Podmínky používání a veškeré spory nebo nároky vznikající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmět nebo vytvoření (včetně nesmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a budou vykládány podle právního řádu Švýcarska.

 

18. Další důležité smluvní podmínky

Všechny odstavce těchto Podmínek používání jsou uplatněny samostatně. Pokud soud nebo příslušný úřad rozhodne, že některé jejich ustanovení je nezákonné, zbývající odstavce zůstanou v účinnosti a platnosti.

Tyto Podmínky používání jsou uzavřeny mezi vámi a námi. Žádná jiná strana nebude mít práva uplatnit některou z jejích podmínek.

Pokud okamžitě netrváme na tom, abyste provedli něco, k čemu jste požadováni podle těchto.

Podmínek používání, nebo pokud budeme ve zpoždění s ohledem na vaše porušení těchto.

Podmínek používání, nebude to znamenat, že nejste povinni provést tyto záležitosti, a nebude nám zabráněno učinit později kroky proti vám.

 

19. Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké otázky nebo obavy ohledně těchto Podmínek používání, pošlete nám e-mail na customer_relations.li@swarovski.com.

 

Aktualizováno 21. srpna 2019

Copyright © 2019 Swarovski. Všechna práva vyhrazena.

SWAROVSKI a logo SWAN jsou registrované obchodní značky Swarovski AG.