my swarovski
Země/region
Česká republika

Tyto webové stránky poskytuje společnost Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Švýcarsko. 
Generální ředitel: Michele Molon

Zápis v obchodním rejstříku: Handelsregister Zurich, HRB CH-020.3.023.942-2 
DIČ ve Švýcarsku: 231'288

(Pro zákazníky z USA: Tyto webové stránky poskytuje společnost Swarovski Crystal Online AG pro společnost Swarovski Digital Business USA Inc., One Kenney Drive, Cranston, Rhode Island 02920; registrační číslo u státního tajemníka státu Rhode Island: 000667123; federální identifikační číslo zaměstnavatele tj. daňové identifikační číslo: 45-2251132) 
Přístupem na webové stránky společnosti Swarovski potvrzují všichni návštěvníci, že souhlasí s následujícími podmínkami. Návštěvníci, kteří s těmito podmínkami nesouhlasí, nesmějí na webové stránky společnosti Swarovski vstoupit.

1. Přijetí podmínek
Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Swarovski. Každý návštěvník, který zobrazí tyto webové stránky a prochází je, tím vyjadřuje bezvýhradný a neomezený souhlas s těmito podmínkami a ujednáními i s veškerými platnými zákony, které jsou zde stanoveny. Proto si podmínky a ujednání pozorně přečtěte. 
Na těchto webových stránkách je výrazem “její”, “společnost” a “Swarovski” míněna společnost Swarovski Crystal Online AG a veškeré její právní subjekty ve skupině s názvem Swarovski Group.

2. Zásady ochrany soukromí na těchto webových stránkách
Veškerý materiál či osobní informace zaslané na webové stránky Swarovski podléhají zásadám společnosti Swarovski o ochraně soukromí a osobních údajů, které jsou uvedeny v oznámení o ochraně soukromí.

3. Odmítnutí odpovědnosti
Jako návštěvník používáte tyto webové stránky výhradně na vaše vlastní riziko. Společnost Swarovski nenese žádnou odpovědnost za případnou nepřesnost nebo neúplnost zde uvedených informací. Spoléhání se na materiál uvedený na těchto webových stránkách je zcela na uživatelovo riziko. Souhlasíte s tím, že sledování případných změn v materiálech a informacích uvedených na těchto webových stránkách je vaší odpovědností.

4. Informace/data poskytnutá společnosti Swarovski
Veškerá neosobní komunikace nebo materiál přenesený na tyto webové stránky prostřednictvím elektronické pošty či jiným způsobem (mimo jiné například data, otázky, poznámky, názory a podobně) je a bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Vše, co přenesete nebo vystavíte, se stává vlastnictvím skupiny Swarovski Group a může být použito za jakýmkoli účelem, jako je mimo jiné například reprodukce, zveřejnění, přenos, publikování, vysílání nebo vystavení. Pro přenos používejte e-mail info@swarovski.com. Skupina Swarovski Group také může volně používat jakékoli návrhy, nápady, grafiky, vynálezy, vylepšení, podněty nebo koncepty obsažné v jakékoli komunikaci, která byla na tyto webové stránky zaslána za jakýmkoli účelem, například jako vylepšení, výroba, inzerát, marketingová podpora produktů a podobně. Za jakékoli využití tohoto druhu nebude odesílateli příslušné informace či dat poskytnuta žádná kompenzace. Odesláním informací také zaručujete, že poskytnutý materiál či obsah vlastníte, že není hanlivý a že použitím tohoto materiálu či obsahu společnost Swarovski nepoškodí práva žádné třetí strany ani platné zákony. Skupina Swarovski Group nemá žádnou povinnost poskytnuté informace využít nebo zaslat potvrzení či připomínky k tomu, že informace byly v pořádku odeslány.

5. Práva k duševnímu vlastnictví
® Registrovaná ochranná známka Swarovski. Všechna práva vyhrazena. 
Veškerá autorská a jiná práva na duševní vlastnictví týkající se veškerého textu, obrázků a dalších materiálů uvedených na těchto webových stránkách, náleží skupině Swarovski Group nebo jsou použita se svolením příslušného vlastníka. 
Tyto webové stránky můžete neomezeně prohlížet, ale přistupovat, stahovat a používat informace z těchto webových stránek, například texty, obrázky, zvukové nahrávky, videa apod. (dále souborně uváděné jako ‭“‬informace‭”‬), smíte pouze pro vaše vlastní, nekomerční použití. Přitom musíte dodržet podmínku, že veškerá oznámení o autorských právech a dalším vlastnictví zachováte neporušená a že se na veškerých reprodukcích objeví výše uvedené oznámení o ochranné známce. Žádná reprodukce jakékoli webové stránky nebo její části nesmí být prodána ani distribuována za účelem obchodního zisku ani nesmí být upravena či zahrnuta do jakékoli jiné práce, publikace nebo webových stránek. 
Ochranné známky, loga, postavičky a ochranné známky pro služby (dále uváděny souborně jako "ochranné známky") (např. Daniel Swarovski, Swarovski, labuť Swarovski, logo Swarovski či etikety výrobků Swarovski) jsou chráněnými ochrannými známkami nebo obchodními jmény společnosti Swarovski AG. Nic, co je na těchto webových stránkách obsaženo, by nemělo být vykládáno jako poskytnutí licence nebo práva k použití jakékoli ochranné známky zobrazené na těchto webových stránkách. Je přísně zakázáno používat či zneužívat ochranné známky zobrazené na těchto webových stránkách nebo jakýkoli jiný obsah uvedený na těchto webových stránkách, není-li to uvedeno v těchto podmínkách a ujednáních. Také vás upozorňujeme, že skupina Swarovski Group bude usilovně a v maximálním zákonem povoleném rozsahu prosazovat svá práva na duševní vlastnictví, a to včetně trestního stíhání za závažné porušení zákona.

6. Odkazy na jiné webové stránky
V zájmu návštěvníků mohou tyto webové stránky obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Odkazy na webových stránkách společnosti Swarovski vás mohou zavést mimo síť skupiny Swarovski Group. Společnost Swarovski nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, přesnost ani funkčnost těchto cizích webových stránek. Společnost Swarovski nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z porušení nebo opomenutí zásad ochrany soukromí třetích stran. Odkazy jsou poskytovány v dobré víře a společnost Swarovski nemůže odpovídat za žádné následné změny na jiných webových stránkách, na něž poskytuje odkaz. Zahrnutí odkazů na jiné webové stránky neznamená, že skupina Swarovski Group tyto webové stránky schvaluje. Společnost Swarovski vám důrazně doporučuje, abyste si na všech cizích webových stránkách, které navštívíte, pozorně přečetli právní informace a zásady ochrany soukromí a seznámili se s nimi.

7. Záruky a odmítnutí záruk
Tyto webové stránky jsou poskytovány ‭"tak, jak jsou‭"‬ a ‭"‬tak, jak jsou k dispozici‭"‬. Společnost Swarovski následně nedává žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať už výslovné, předpokládané, zákonem stanovené či jiné (včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti k určitému účelu). Tyto záruky zahrnují mimo jiné i prohlášení, že materiál na těchto webových stránkách je kompletní, přesný, spolehlivý, příhodný a neporušuje práva třetích stran; že přístup k těmto webovým stránkám je nepřetržitý či bezchybný; že tyto webové stránky jsou bezpečné; že jakákoli rada nebo názor získaná od skupiny Swarovski Group prostřednictvím těchto webových stránek je přesná či spolehlivá. Veškerá zde uvedená prohlášení či záruky jsou výslovně odmítnuty. 
Některé jurisdikce neumožňují se zřeknout předpokládaných záruk. Proto je možné, že některá z výše uvedených ustanovení se na vás nevztahují. Bližší informace najdete v místních zákonech. 
Společnost Swarovski si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit váš přístup k těmto webovým stránkám nebo k některé funkci, která se na těchto webových stránkách nachází.

8. Odpovědnost
Skupina Swarovski Group ani žádná z dalších stran, které se jménem této společnosti podílejí na vytváření, produkci nebo poskytování těchto webových stránek, nenese odpovědnost za žádné: přímé, nepřímé, náhodné, následné škody či náhrady škody; náklady; ztráty; nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku: vašeho používání či neschopnosti používat webové stránky společnosti Swarovski; přístupu na webové stránky společnosti Swarovski; změn obsahu těchto webových stránek nebo jakýchkoli cizích webových stránek, dostupných skrze odkaz na těchto webových stránkách; jakékoli akce, kterou společnost Swarovski podnikne nebo nepodnikne na základě jakýchkoliv elektronických zpráv, které uživatel zaslal skupině Swarovski Group. 
Společnost Swarovski a veškeré další strany, které se podílejí na vytváření, produkci nebo poskytování těchto webových stránek, nenesou žádnou odpovědnost za údržbu materiálů a služeb, které jsou na těchto webových stránkách k dispozici, ani za poskytování oprav, aktualizací nebo s nimi spojených verzí. Jakýkoli materiál na těchto webových stránkách může být změněn bez upozornění. 
Společnost Swarovski dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené viry, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení nebo jiné vlastnictví v důsledku používání, přístupu nebo stahování materiálu z těchto webových stránek. Stahování materiálu z těchto webových stránek činíte na vlastní riziko.

9. Zakázaná aktivita
Přestože společnost Swarovski může na webových stránkách čas od času sledovat nebo kontrolovat diskuse, rozhovor, příspěvky, vysílání, vývěsné tabule apod., není nijak povinna tyto činnosti provádět a nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození, které by vznikly ve spojitosti s obsahem uvedeným v některé z těchto částí webových stránek, ani za chyby, vynechání, hanobení, pomluvy, nebezpečí, nepravdy, obscénnosti, nadávky, nactiutrhání, pornografii, zveřejňování soukromých informací nebo za nepřesnosti obsažené v některé z informací umístěných v těchto částech webových stránek. Návštěvníkům se zakazuje vystavovat nebo přenášet jakýkoliv nezákonný, výhrůžný, nactiutrhačný, hanlivý, obscénní, skandální, pobuřující, pornografický nebo znevažující materiál nebo materiál, který by mohl způsobit nebo podnítit chování, jež by bylo možné považovat za trestný čin, založení občanskoprávní odpovědnosti nebo za jiné porušení zákona. Společnost Swarovski bude plně spolupracovat se všemi právo vymáhajícími autoritami a vyhoví všem soudním příkazům, které budou požadovat nebo nařizovat prozrazení identity toho, kdo takovou informaci nebo materiály vystavil. 
Návštěvníkům se dále zakazuje: provádět jakékoli činnosti, které by mohly nějak narušit soukromí (včetně nahrávání soukromých informací jiné osoby bez jejího svolení) nebo narušit zákonná práva jiných osob; prostřednictvím těchto webových stránek hanobit nebo urážet skupinu Swarovski Group, její zaměstnance nebo jiné osoby jednáním, které by poškozovalo dobré jméno skupiny Swarovski Group, a nahrávat soubory obsahující viry, které by mohly poškodit majetek skupiny Swarovski Group nebo jiných osob. 
Vy a skupina Swarovski Group souhlasíte s tím, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající nebo související s používáním těchto webových stránek se bude řídit švýcarskými zákony a výhradní pravomoc při rozhodování těchto sporů budou mít švýcarské soudy.

10. Následky
Pokud se společnost Swarovski dozví, že jste porušili některou z podmínek a ujednání uvedených v tomto právním prohlášení, může tato společnost okamžitě provést nápravnou akci, například zabránit uživateli používat služby nabízené společností Swarovski a okamžitě a bez upozornění odstranit veškeré informace, data a obsah, který tento uživatel umístil na web. Pokud by vaším porušením byla společnost Swarovski nějak poškozena, může podle vlastního uvážení požadovat nápravu škody.

11. Soubory cookie
Společnost Swarovski používá technologii sledování (soubory cookie), která pomáhá tomu, aby byly tyto webové stránky uživatelsky příjemnější, účinnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které používá váš prohlížeč. Většina souborů cookie, které společnost Swarovski používá, se týkají pouze příslušné relace a na konci vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Soubory cookie váš počítač nijak nepoškodí ani neobsahují viry. Pokud však nechcete tyto soubory používat, nijak vám to nebrání v přístupu na webové stránky společnosti Swarovski. Váš prohlížeč může být nakonfigurován tak, aby byly soubory cookie přijímány pouze s vaším svolením nebo zcela blokovány.

12. Úpravy
Společnost Swarovski může podmínky a ujednání zahrnuté v tomto příspěvku kdykoli upravit. Těmito úpravami jste vázáni, a proto byste měli tuto stránku pravidelně kontrolovat. Společnost Swarovski si vyhrazuje právo toto upozornění libovolně měnit a upravovat. Proto čas od času tuto stránku znovu navštivte a přečtěte si zde případné nové informace. 
® Registrovaná ochranná známka Swarovski. Všechna práva vyhrazena.