Vyhledat

Poslední změna od března 2024.


Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsob shromažďování a dalšího zpracování osobních údajů společnostmi skupiny Swarovski Group a jejími přidruženými společnostmi (dále jen souhrnně společnost SWAROVSKI). V případě, že se činnosti pokryté tímto oznámením o ochraně osobních údajů řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů, jsou zjevné z okolností nebo se řídí platnými zákony mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, pak mají přednost takové příslušné zákony a z nich vycházející zásady. Termín osobní údaje musí zahrnovat všechny informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. 


Toto oznámení o ochraně osobních údajů v části I popisuje obecně způsob zpracování osobních údajů společností SWAROVSKI. Část II obsahuje specifická ustanovení pro specifická použití (například online obchod, informační zpravodaj a bannerové reklamy) a část III obsahuje specifická ustanovení pro zákaznické programy. 


Pokud poskytnete společnosti SWAROVSKI osobní údaje jiných osob, například údaje příjemce daru, poskytněte tyto údaje společnosti SWAROVSKI pouze v případě, že k tomu máte svolení podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů, a pouze pokud by dotčená osoba souhlasila s tím, abyste poskytli její osobní údaje společnosti SWAROVSKI pro účely, ke kterým jsou údaje shromažďovány, a pro zpracování jejích osobních údajů v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů. 


I. OBECNÁ USTANOVENÍ
 

1. SPRÁVCE, POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Každé webové stránky (včetně online obchodů a miniwebů pro speciální nabídky), každá přítomnost v sociálních médiích na multimediálních portálech, chatbotech a v každé aplikaci společnosti SWAROVSKI (každé WEBOVÉ STRÁNKY) mají svého správce v rámci společnosti SWAROVSKI s ohledem na shromažďování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v EU (nebo odpovídajícími ustanoveními podle platných zákonů na ochranu údajů). Pokud na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (podle tiráže, podmínky použití atd.) nebo níže v částech II a III není uvedeno jinak, společnost Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Švýcarsko, je správcem online obchodů www.swarovski.com a www.swarovskioptik.com a společnost Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko, je správcem webových stránek skupiny Swarovski Group www.swarovskigroup.com


Odpovídající pobočka nebo přidružená společnost je správcem v případě, že společnost SWAROVSKI komunikuje prostřednictvím jiných prostředků komunikace (například e-mailem, dopisem, telefonicky, osobně) a komunikace nespadá mezi činnosti, pro které společnost SWAROVSKI jmenovala specifického správce podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. 


Pokud by společnost SWAROVSKI nebo přidružená společnost zpřístupnila osobní údaje jiné společnosti SWAROVSKI nebo přidružené společnosti pro jisté účely přijímající nebo přidružené společnosti, je taková společnost nebo přidružená společnost správcem. Seznam odpovídajících společností nebo přidružených společností SWAROVSKI naleznete v DODATKU 1, který může být občas aktualizován. 


Společnost SWAROVSKI nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 nařízení GDPR, kromě společností SWAROVSKI a přidružených společností v Německu a Španělsku. 

 

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST SWAROVSKI
 

Pokud chcete využít některého ze svých práv týkajících se odběru informačního zpravodaje, přístupu k údajům nebo jejich smazání, kontaktujte náš tým péče o zákazníky, který vám s radostí odpoví na jakékoliv vaše dotazy.


Jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů lze také adresovat týmu ochrany osobních údajů skupiny, a to na adres dataprivacy@swarovski.com.


Případně, pokud sídlíte v Německu nebo Španělsku, můžete kontaktovat:

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Německo ve společnosti Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Španělsko ve společnosti Swarovski Ibérica S.A., C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Španělsko.

Zástupce pro všechny společnosti SWAROVSKI a přidružené společnosti se sídlem mimo EU nebo EHP je společnost D. Swarovski Distribution GmbH, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (podle článku 27 nařízení GDPR).


2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Společnost SWAROVSKI shromažďuje a zpracovává osobní údaje  

 • registrovaných uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK SWAROVSKI;  
 • uživatelů registrovaných na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SWAROVSKI (například pokud si uživatel vytvoří uživatelský účet);
 • osob, kteří si kupují a přijímají / těží výhody z produktů a služeb společnosti SWAROVSKI;  
 • potenciálních a aktuálních stran, které se zajímají o produkty a služby společnosti SWAROVSKI;  
 • příjemců informačního zpravodaje SWAROVSKI;  
 • účastníků průzkumu ve výzkumných kampaních a názorových průzkumech prováděných společností SWAROVSKI;  
 • účastníků kursů, seminářů a dalších školení, která organizuje společnost SWAROVSKI;  
 • uživatelů sítě WI-FI poskytované v obchodech společnosti SWAROVSKI a na dalších místech;
 • registrovaných účastníků věrnostních zákaznických programů společnosti SWAROVSKI (ZÁKAZNICKÝ PROGRAM) (souhrnně ZÁKAZNÍCI). 

Osobní údaje ZÁKAZNÍKŮ jsou obecně shromažďovány přímo společností SWAROVSKI během používání WEBOVÝCH STRÁNEK a také v obchodech nebo na akcích společnosti SWAROVSKI nebo prostřednictvím přímé komunikace, jako jsou e-mail, telefon nebo jiné způsoby. Osobní údaje mohou být rovněž shromažďovány nepřímo, například nezávislými zpracovateli, například PARTNERY společnosti SWAROVSKI (jak je definováno dále, včetně velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, jako jsou dodavatelé zákaznických služeb).  Společnost SWAROVSKI rovněž shromažďuje údaje, když ZÁKAZNÍK uskutečňující nákup se neshoduje s osobou, která těží výhody z nákupu, nebo pokud je nákup expedován jiné osobě (například jako dar), a to na základě doporučení třetí strany (například doporučení rodinou anebo přáteli ZÁKAZNÍKA) nebo prostřednictvím dalšího získání doplňkových informací ze zdrojů údajů třetích stran (například sociálních médií). 


Společností SWAROVSKI jsou zpracovávány obzvláště následující kategorie osobních dat: 

 • osobní údaje a kontaktní informace, kromě jiného včetně jména a příjmení, jména za svobodna, adresy, sídla, telefonního čísla, e-mailové adresy, věku, data narození, pohlaví, manželského stavu, příbuzných, kontaktních osob v případě nouze, obrázků;
 • údaje týkající se objednávek a nákupů, kromě jiného včetně informací o platbě, kreditních kartách a dalších platebních informací (v souladu s dalšími zákony a předpisy), fakturační a dodací adresy, produktů a služeb objednaných a nakoupených, informací, dotazů a stížností, které se týkají produktů a služeb, nebo včetně odpovídajících uzavřených smluv, například záručních reklamací, poprodejních služeb, oprav, zákaznické péče a služeb, odstoupení a sporů;
 • údaje ve spojení s marketingem produktů a služeb, kromě jiného včetně informací týkajících se informačního zpravodaje a dalších komunikačních kanálů, souhlasu nebo nesouhlasu k účasti, pozvánek k účasti na akcích a speciální událostech (pokud nejsou součástí věrnostního zákaznického programu), dále včetně předvoleb a zájmů a informací o segmentaci zákazníků;  
 • údaje týkající se použití WEBOVÝCH STRÁNEK, kromě jiného včetně IP adresy a další uživatelské identifikace (například uživatelského jména na sociálních médiích, adresy MAC chytrého telefonu nebo počítače, souborů cookie), dále včetně data a času návštěvy WEBOVÝCH STRÁNEK, navštívených stránek a obsahu a odkazujících webových stránek;  
 • údaje ve spojení s komunikací, kromě jiného včetně upřednostňovaných prostředků komunikace, korespondence a komunikace se společností SWAROVSKI (včetně záznamů komunikace);
 • údaje, které byly shromážděny v rámci zákaznického programu, kromě jiného včetně členských čísel, přístupových kódů (včetně hesel), upřednostňovaného jazyka, čísel dárkových certifikátů, data a doby trvání členství, platebních informací ZÁKAZNÍKA nebo potenciální třetí strany, včetně informací týkajících se příjemce údajů, počtu návštěv WEBOVÝCH STRÁNEK, historie nákupů, získaných produktů (všechny účty WEBOVÝCH STRÁNEK, činnosti a akce, na které se ZÁKAZNÍK musí registrovat pomocí svých vlastních osobních údajů, a tím uzavřít smlouvu se společností SWAROVSKI, budiž považovány za zákaznický program pro účely těchto zásad, kromě tradičních věrnostních zákaznických programů); společně pak ÚDAJE ZÁKAZNÍKA.

Kromě toho pak společnost SWAROVSKI shromažďuje:

 • údaje uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK, kteří nejsou registrováni u společnosti SWAROVSKI (NÁVŠTĚVNÍK), ale mohou zahrnovat osobní údaje například ze sociálních médií (ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA), ustanovení tohoto oznámení týkající se údajů shromážděných od ZÁKAZNÍKA ve spojení s použitím WEBOVÝCH STRÁNEK platí odpovídajícím způsobem, i když identifikace návštěvníka společností SWAROVSKI není obvykle možná;  
 • informace týkající se zaměstnanců a dalších jedinců, kteří jednají jménem velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodní partnerů společnosti SWAROVSKI (zde dále fyzické osoby odkazované jako PARTNEŘI, jejich údaje jako ÚDAJE PARTNERŮ), kromě jiného včetně kontaktních údajů, informací o jejich funkci, informací o předchozím kontaktu s těmito jedinci, údaje týkající se marketingových činností (například příjem informačního zpravodaje), informace týkající se obchodních transakcí, požadavků, nabídek, výběrových řízení, podmínek a smluv, údajů souvisejících s využíváním WEBOVÝCH STRÁNEK, informací týkajících se profesionálních nebo jiných zájmů těchto jedinců.

S ohledem na rámec jejich obchodního vztahu se po ZÁKAZNÍCÍCH požaduje, aby poskytli jisté ÚDAJE ZÁKAZNÍKA potřebné pro vytvoření smluvního vztahu a splnění souvisejících smluvních závazků, nebo pokud to je vyžadováno zákonem. Bez těchto údajů nebude společnost SWAROVSKI obvykle schopna uzavřít nebo splnit smlouvu s odpovídajícím ZÁKAZNÍKEM. To platí analogicky rovněž na ÚDAJE PARTNERŮ, pokud jde o údaje velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodní partnerů společnosti SWAROVSKI; smlouvy v principu nelze uzavřít a zpracovat bez informací o jejich zaměstnancích nebo dalších kontaktech. Protože každý přístup na WEBOVÉ STRÁNKY je zaprotokolován, vždy budou zaznamenány údaje o spojení (například IP adresa). To je provedeno automaticky během použití a nelze to vypnout pro jednotlivé NÁVŠTĚVNÍKY, ZÁKAZNÍKY nebo PARTNERY. 


3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ DŮVODY


3.1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


V souladu s platným zákonem může společnost SWAROVSKI zpracovávat ÚDAJE ZÁKAZNÍKA pro zákonné účely, kromě jiného včetně následujícího: 

 • ve spojení s nabízenými službami, uzavřením smluv (například nákupem), s plněním smluv (například nákupní smlouvy a smlouvy týkající se účasti na zákaznických programech a akcích), s údržbou a vývojem vztahů se zákazníky, komunikací, službami pro zákazníky a podporou, propagací, reklamou a marketingem (včetně informačního zpravodaje a zasílání reklamních materiálů);  
 • správy uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK a dalších činností s účastí ZÁKAZNÍKŮ, provozu a vylepšování WEBOVÝCH STRÁNEK (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo další osobní údaje) a dalších IT systémů a ověřování identity;  
 • ochrany ZÁKAZNÍKŮ, zaměstnanců a dalších jedinců a ochrany údajů, tajemství a prostředků společnosti SWAROVSKI nebo jí svěřených a ochrany bezpečnosti systémů a míst společnosti SWAROVSKI;  
 • dodržování zákonných a předpisových požadavků, včetně vnitřních pravidel společnosti SWAROVSKI, posilování a využívání zákonných práv a nároků, obrany proti právním nárokům, soudním přím, stížnostem, boje se zneužíváním, angažování se v právním vyšetřování a jednání a reakce na dotazy veřejných orgánů;  
 • prodeje nebo akvizice obchodních divizí, společností nebo částí společností a další firemní transakcí a převodů ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA s tím souvisejících; a
 • pro další zákonné účely, kde je takové zpracování zřejmé z okolností nebo je oznámeno v čase shromáždění (souhrnně ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA).


3.2. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

 

Společnost SWAROVSKI používá ÚDAJE ZÁKAZNÍKA pro ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA na základě následujících PRÁVNÍCH DŮVODŮ: 

 • plnění smluv;
 • dodržování právních závazků společnosti SWAROVSKI;  
 • souhlasu ZÁKAZNÍKA (pouze pokud jde o zpracování na základě specifického dotazu, který může být kdykoliv odvolán, například příjem informačního zpravodaje, pro který se ZÁKAZNÍK zaregistroval)

Legitimního zájmu společnosti SWAROVSKI, kromě jiného včetně 

 • nákupu a dodávky produktů a služeb, rovněž ve spojení s jedinci, kteří nejsou přímými smluvními partnery (například jedinci přijímající dar);  
 • reklamní a marketingové činnosti;  
 • účinné a efektivní podpory zákazníků, údržby smluv a další komunikace se ZÁKAZNÍKY mimo zpracování smluv;  
 • pochopení chování ZÁKAZNÍKA, jeho činností, problémů a potřeb, studie trhu;  
 • účinného a efektivního zlepšování stávajících produktů a služeb a vývoje nových produktů a služeb;  
 • účinné a efektivní ochrany ZÁKAZNÍKŮ, zaměstnanců a dalších jedinců a ochrany údajů, tajemství a prostředků společnosti SWAROVSKI nebo jí svěřených a ochrany bezpečnosti systémů a míst společnosti SWAROVSKI;  
 • údržby a zabezpečení účinné a efektivní organizace obchodních operací, včetně zabezpečených, účinných a efektivních operací a úspěšného dalšího vývoje webových stránek a dalších IT systémů;  
 • přiměřených požadavků a vývoje řízení společnosti;  
 • úspěšného prodeje a akvizic obchodních jednotek, společností nebo částí společností a dalších firemních transakcí;  
 • dodržování právních a předpisových požadavků a vnitřních pravidel společnosti SWAROVSKI;  
 • problematiky týkající se ochrany před podvody, přečiny a trestními činy a také včetně vyšetřování ve spojení s takovými přečiny nebo jiným nesprávným jednáním, dále včetně vyřizování reklamací a jednání vedeného proti společnosti SWAROVSKI, spolupráce na právních řízeních a s veřejnými orgány, včetně žalob, vykonávání a obrany proti soudním žalobám. 


Ve spojení s platnými zákony na ochranu osobních údajů může společnost SWAROVSKI zpracovávat ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ pro účely udržování a vývoje WEBOVÝCH STRÁNEK (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo jiné osobní údaje), pro statistickou analýzu týkající se použití WEBOVÝCH STRÁNEK a také pro boj se zneužíváním, pro účely soudního vyšetřování nebo jednání a pro odpovídání na dotazy orgánů veřejné správy. ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ budou zpracovávány v souladu s principy stanovenými pro ÚDAJE ZÁKAZNÍKA výše. 


V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů může společnost SWAROVSKI zpracovávat ÚDAJE PARTNERŮ  za účelem uzavírání a plnění smluv a jiných obchodních vztahů s PARTNERY, propagačních akcí, reklamy a marketingu, komunikace, pozvání na akce a účasti na akcích pro PARTNERY, organizace společné činnosti, dodržování zákonných a regulačních požadavků a vnitřních předpisů společnosti SWAROVSKI, dále včetně vymáhání a využívání zákonných práv a nároků, obhajoby proti právním nárokům, soudních sporů, stížností, boje proti zneužívání, účasti na právních vyšetřováních a řízeních a odpovídání na dotazy orgánů veřejné správy, dále za účelem prodeje nebo nabytí obchodních jednotek, společností nebo částí společností a jiných obchodních transakcí a souvisejících převodů ÚDAJŮ PARTNERŮ. ÚDAJE PARTNERŮ budou zpracovány v souladu s principy stanovenými pro ÚDAJE ZÁKAZNÍKA výše.


Všechny účely zpracování musí platit pro celou skupinu SWAROVSKI, tj. nejenom pro společnost, která na počátku osobní údaje shromáždila. Osobní údaje ZÁKAZNÍKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ a PARTNERŮ jsou shromažďovány pro účely všech společností SWAROVSKI, podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, všech dalších zásad vyvinutých společností SWAROVSKI a podle platných zákonů na ochranu osobních údajů.


4. PŘEVOD A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ


V souladu s platnými zákony na ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ může společnost SWAROVSKI převést ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA a ÚDAJE PARTNERA na následující kategorie třetích stran, které zpracovávají OSOBNÍ ÚDAJE v souladu s účelem zpracování údajů jménem společnosti SWAROVSKI nebo pro jejich vlastní účely: 

 • poskytovatelé služeb (ve společnosti SWAROVSKI a také externí), včetně zpracovatelů;
 • velkoobchodníci, prodejci, maloobchodníci, dodavatelé a další obchodní partneři;  
 • zákazníci společnosti SWAROVSKI;  
 • místní, národní nebo zahraniční orgány;
 • média;  
 • veřejnost, včetně návštěvníků WEBOVÝCH STRÁNEK a sociálních médií SWAROVSKI;  
 • průmyslové organizace, asociace, organizace a další výbory;  
 • nabyvatelé nebo strany angažované v získávání obchodních jednotek, společností nebo dalších částí SWAROVSKI;
 • další strany v potenciálních nebo skutečných soudních řízeních;  
 • další společnosti skupiny SWAROVSKI (souhrnně pak TŘETÍ STRANY). 

Společnost SWAROVSKI může zpřístupnit ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA a ÚDAJE PARTNERA v rámci společnosti SWAROVSKI a také TŘETÍM STRANÁM a v každé zemi/regionu po celém světě, včetně jmenovitě všech zemí/regionů, ve kterých je společnost SWAROVSKI zastoupena společnostmi skupiny, přidruženými společnostmi nebo jinými zastoupeními a zástupci (viz DODATEK 2, jak je občas aktualizováno) a také ve všech zemích/regionech, ve kterých poskytovatelé služeb společnosti SWAROVSKI údaje zpracovávají (viz DODATEK 2, jak je občas aktualizováno). Je-li to přijatelné, společnost Swarovski převede ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA a ÚDAJE PARTNERA do zemí/regionů uznávaných jako země/regiony zaručující odpovídající ochranu údajů. Je-li nutné předat ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA a ÚDAJE PARTNERA do zahraničí, a to do zemí/regionů nezajišťujících odpovídající úroveň ochrany, mohou platit méně přísná pravidla pro ochranu údajů. Pokud jsou ÚDAJE zpřístupněny v zemích/regionech, které nezaručují odpovídající ochranu, zajistí společnost SWAROVSKI, aby byly zpřístupněné údaje ZÁKAZNÍKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ a PARTNERŮ odpovídajícím způsobem chráněny a předány v souladu s aktuálními zákonně uznávanými mechanismy předávání údajů, jako jsou příslušné standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí (viz https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en) nebo jejich požadované revize (např. Švýcarsko), závazná firemní pravidla, nebo při převodu údajů na základě souhlasu, uzavření nebo plnění smlouvy nebo ve spojení s určením, vykonáním nebo vynucením právních nároků nebo na základě převládajícího veřejného zájmu  nebo na ochranu integrity těchto jedinců. ZÁKAZNÍK, NÁVŠTĚVNÍK nebo PARTNER může od nás získat kopii smluvních záruk nebo mu na výše uvedených kontaktních místech sdělí, kde lze takové kopie získat (viz odstavec 1 výše). Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo redigovat takové kopie z příslušných zákonných důvodů nebo důvodů utajení.  


5. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ 


Obecně společnost SWAROVSKI uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Bez ohledu na tento obecný princip může společnost SWAROVSKI zpracovávat osobní údaje po delší dobu na základě následujících pravidel a závazků: Společnost SWAROVSKI uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je k tomu společnost SWAROVSKI (i) zavázána (formou smlouvy, zákona nebo jiného ustanovení) nebo (ii) jak má vyšší zájem (například zájem z důvodů dokazování v případě stížností, dokumentování shody s jistými zákonnými nebo dalšími požadavky, v zájmu neosobní analýzy). Jsou vyhrazena jiná pravidla, s ohledem na anonymizaci nebo pseudonymizaci osobních údajů podle platného práva.


Pro smlouvu související s ÚDAJI ZÁKAZNÍKA a ÚDAJI PARTNERA (včetně obchodních záznamů a komunikace) je pravidlem, že společnost SWAROVSKI si uchovává osobní údaje, pokud smluvní závazek trvá a po dobu deseti let po ukončení smluvního vztahu, pokud (i) v jednotlivých případech neplatí kratší nebo delší zákonný závazek na uchování, (ii) pokud není uchování vyžadováno pro důvody dokladování nebo jiného platného důvodu na základě platného zákona nebo (iii) pokud není smazání dat vyžadováno dříve (například z důvodu , že údaje již nejsou dále požadovány nebo je požadováno, aby společnost SWAROVSKI odpovídající data smazala).   


Pravidlem pro provozní údaje obsahující ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA nebo ÚDAJE PARTNERA (například protokoly, záznamy) je, že společnost SWAROVSKI uchovává osobní údaje po dobu 3-12 měsíců. 


6. SOUBORY COOKIES, SLUŽBA GOOGLE ANALYTICS A ZÁSUVNÉ MODULY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
 

Společnost SWAROVSKI používá na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH soubory cookie. Soubory cookie jsou široce používanou technikou, která umožňuje identifikovat prohlížeč uživatele WEBOVÝCH STRÁNEK, které uživatel ukládá, a na vyžádání zpřístupňuje. Společnost SWAROVSKI používá soubory cookie relace, které jsou automaticky smazány, když uživatel uzavře WEBOVÉ STRÁNKY, a které umožňují serveru sestavit stabilní spojení s uživatelem (takže například není ztracen obsah nákupního košíku), pokud uživatel stále prochází WEBOVÉ STRÁNKY. Společnost SWAROVSKI však také používá stálé soubory cookie, které jsou smazány až po uplynutí období definovaného pro jednotlivé WEBOVÉ STRÁNKY. Stálé soubory cookie umožňují ukládat jistá nastavení (například jazyk) pro několik relací a umožňují automatizované přihlašování. Uživatel souhlasí s použitím stálých souborů cookie prostřednictvím použití WEBOVÝCH STRÁNEK a odpovídajících funkcí (například nastavení jazyka a automatizovaného přihlášení). Uživatel může zablokovat nebo odstranit používání souborů cookie ve svém prohlížeči, avšak tato činnost může narušit používání webových stránek. 


V souladu s platným zákonem může společnost SWAROVSKI nainstalovat kód do informačního zpravodaje a dalších marketingových e-mailů, který umožňuje určit, zda příjemce e-mail otevřel nebo si stáhnul obrázky v něm obsažené. Příjemce však může tuto funkci ve své e-mailové aplikaci zablokovat. V každém případě příjemce souhlasí s používáním této technologie tím, že přijímá informační zpravodaje nebo další marketingové e-maily.


V případě, že společnost SWAROVSKI umístí reklamy třetích stran na WEBOVÉ STRÁNKY (například bannery) nebo  umístí vlastní reklamu na webové stránky třetí strany, mohou být použity soubory cookie společnosti, která se specializuje na používání takových reklam. Společnost SWAROVSKI nezpřístupní osobní údaje takovým společnosti, tj. tyto společnosti můžou pouze umístit stálý soubor cookie u uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK, aby bylo možné tyto uživatele rozpoznat, a činí tak ve výhradním zájmu společnosti SWAROVSKI. To společnosti SWAROVSKI umožňuje umístit reklamy zacílené na tyto jedince na webové stránky externích třetích stran (například ve spojení s produkty, o které tito jedinci projevili zájem v online obchodě). Společnost SWAROVSKI nezpřístupní osobní údaje provozovatelům externích webových stránek. 


Společnost SWAROVSKI na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používá službu Google nebo podobné služby. Tyto aplikace jsou služby třetích stran, které společnosti SWAROVSKI umožňují měřit a analyzovat použití svých WEBOVÝCH STRÁNEK. Poskytovatel těchto služeb může sídlit v jakékoliv zemi/regionu světa (v případě Google Analytics provozované společností Google Inc. jsou to USA, www.google.com). Poskytovatel služeb pro tyto aplikace používá stálé soubory cookie. Společnost SWAROVSKI nezpřístupní žádné osobní údaje poskytovateli služeb (který rovněž neukládá žádnou IP adresu). Poskytovatel služeb může nicméně monitorovat používání WEBOVÝCH STRÁNEK uživatelem a kombinovat tyto údaje s údaji z jiných webových stránek monitorovaných stejným poskytovatelem služeb, které uživatel navštívil, a poskytovatel služeb může tato zjištění použít pro vlastní potřeby (například pro ovládání reklamy). Poskytovatel služeb zná identitu uživatele, který se u poskytovatele služeb zaregistroval. V takovém případě bude zpracování osobních údajů v odpovědnosti poskytovatele služeb a údaje budou zpracovány podle zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí a podle zásad na ochranu osobních údajů poskytovatele služeb (v případě společnosti Google viz policies.google.com/privacy). Poskytovatel služeb poskytne data o používání WEBOVÝCH STRÁNEK společnosti SWAROVSKI. 


Kromě toho může společnost SWAROVSKI na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používat zásuvné moduly sítí sociálních médií, například Facebooku, Twitteru, YouTube, Google+, Pinterestu nebo Instagramu. Ve výchozím nastavení jsou zásuvné moduly WEBOVÝCH STRÁNEK deaktivovány. Uživatel si tak může vybrat, zda je chce aktivovat. Pokud by tak uživatel učinil, poskytovatelé sociálních médií mohou sestavit přímé spojení s uživatelem během jeho návštěvy WEBOVÝCH STRÁNEK, což poskytovateli umožňuje mít povědomí o návštěvě uživatele a může příslušné informace analyzovat. Následné zpracování osobních údajů bude provedeno v odpovědnosti poskytovatele sociálních médií, podle zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí a podle zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách (například www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/). 


Další informace o souborech cookie používaných společností SWAROVSKI a jak nastavení souborů cookie ovládat naleznete na našich WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.


7. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ A PARTNERŮ  


Jakýkoliv ovlivněný jedinec, včetně jakéhokoliv ZÁKAZNÍKA, NÁVŠTĚVNÍKA a PARTNERA, si může vyžádat od společnosti SWAROVSKI informace, zda jsou údaje, které se jej týkají, dále zpracovávány. Kromě toho mají oprávnění si vyžádat opravu, zničení nebo omezení osobních údajů, které se jich týkají, a také vznášet námitky vůči zpracování osobních údajů. Pokud by zpracování osobních údajů bylo založeno na souhlasu, příslušný jedinec může svůj souhlas kdykoliv odvolat. V zemích EU a EHP může příslušný jedinec v jistých případech mít právo na obdržení údajů generovaných během používání online služeb ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu, který umožní další používání a přenos. Požadavky v tomto ohledu musí být předány kontaktnímu místu (viz odstavec 1 výše).  Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo na omezení práv příslušných jedinců v souladu s platnými zákony, a tak například nezpřístupňovat vyčerpávající informace nebo nesmazávat údaje.   


V případě, že společnost SWAROVSKI provede automatizované rozhodnutí s ohledem na specifického jedince, které může mít právní dopad na tohoto dotčeného jedince nebo jej může závažně ovlivnit podobným způsobem, má tento dotčený jedinec v souladu s platnými zákony právo komunikovat se správcem společnosti SWAROVSKI a vyžádat si zvážení rozhodnutí nebo si vyžádat předchozí vyhodnocení ze strany správce. V takovém případě dotčený jedinec již nemusí být schopen používat jisté automatizované služby. Jedinec bude o tom informován následovně nebo samostatně předem. 


Jakýkoliv dotčený jedinec může rovněž vznést stížnost u orgánu odpovědného za ochranu údajů, což je v případě správce společnosti SWAROVSKI ve Švýcarsku Federální komisař pro ochranu údajů a informací ve Švýcarsku (http://www.edoeb.admin.ch), v případě správce společnosti SWAROVSKI v Lichtenštejnském knížectví je to Úřad pro ochranu údajů (Amtstelle Datenschutzstelle, v Lichtenštejnském knížectví (https://www.llv.li/), v případě správce společnosti SWAROVSKI v Rakousku je to Orgán pro ochranu údajů v Rakousku (https://www.dsb.gv.at/). Pro všechny ostatní případy lze seznam nalézt zde.

 

8. ZMĚNY V OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoliv bez předchozího oznámení nebo informování. Platí vždy nejnovější verze zveřejněná na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH společnosti SWAROVSKI. Pokud by oznámení o ochraně osobních údajů tvořilo součást smlouvy se ZÁKAZNÍKY a PARTNERY, může je společnost SWAROVSKI informovat o aktualizaci nebo doplňcích e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Změny jsou považovány za přijaté, pokud není do 30 dní od oznámení podána námitka. V případě námitek bude společnost SWAROVSKI moci volně a výjimečně ukončit smlouvu s okamžitou platností. 


II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
 

Následující ustanovení jsou doplňkem obecných ustanovení v části I a týkají se jistých činností společnosti SWAROVSKI. V případě jakékoliv neshody mají následující ustanovení přednost.  


1. ONLINE OBCHODY
Úvěrová bonita ZÁKAZNÍKŮ může být vyhodnocena automaticky v online obchodech tak, aby jim bylo možné nabídnout na základě tohoto rozhodnutí nákup na účet. V takovém případě je odhad úvěruschopnosti proveden na základě informací od externí agentury poskytující odhady úvěruschopnosti, která poskytne společnosti SWAROVSKI úvěrové skóre odpovídajícího zákazníka. Agentura vypočte skóre na základě utajeného vzorce a dat o platební historii ZÁKAZNÍKA, jeho dluhové a insolvenční historii a dalších možných omezených podle svých zákonných oprávnění. Pokud by skóre bylo pod jistou prahovou hodnotou, nebude nabídnuta žádná platba fakturou. V takovém případě může ZÁKAZNÍK kontaktovat kontaktní osobu uvedenou v tiráži odpovídajících webových stránek online obchodu, pokud není připraven přijmout dané rozhodnutí. 


Online obchody společnosti SWAROVSKI mohou automaticky rozhodnout, zda uzavřou smlouvu o nákupu. Společnost SWAROVSKI to však nepovažuje za automatizované individuální rozhodnutí (podle článku 22 nařízení GDPR). V případě, že ZÁKAZNÍK, který si nepřeje, aby takové automatizované rozhodnutí přešlo ve smlouvu, má možnost nakoupit produkty a služby v kamenných obchodech společnosti SWAROVSKI.


2. PARTNEŘI, VČETNĚ VELKOOBCHODNÍKŮ, MALOOBCHODNÍKŮ, PRODEJCŮ, DODAVATELŮ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB ATD.
 

Jak bylo uvedeno výše, ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ, ÚDAJE PARTNERŮ a ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ jsou obecně shromažďovány přímo společností SWAROVSKI, ale rovněž nepřímo (například když společnost SWAROVSKI požádá TŘETÍ STRANY, aby plnily úlohu zpracovatelů, například PARTNEŘI společnosti ’SWAROVSKI). V těchto případech PARTNEŘI společnosti SWAROVSKI’ zpracují osobní údaje jménem a podle pokynů společnosti SWAROVSKI a jsou vázáni specifickými smlouvami pro zpracovatele, které pokrývají smluvní podmínky pro jejich povinnosti způsobem, který zaručuje ochranu práv našich ZÁKAZNÍKŮ, PARTNERŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ, a dále zpracování a zabezpečení jejich osobních údajů v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.


3. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ A REKLAMNÍ BANNERY
 

Společnost SWAROVSKI může zasílat informační zpravodaje nebo další komerční komunikaci ve spojení se svými produkty a službami ZÁKAZNÍKŮM a PARTNERŮM. V souladu s platnými zákony si společnost SWAROVSKI vyhrazuje právo takto učinit bez předchozího souhlasu stávajících zákazníků a obchodních partnerů. Nicméně odpovídající ZÁKAZNÍCI a OBCHODNÍ PARTNEŘI mohou kdykoliv odmítnout další zasílání informačního zpravodaje nebo další komerční komunikaci prostřednictvím svého účtu na odpovídajících WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nebo prostřednictvím vyhrazeného odkazu v každé zprávě. Nicméně ukončení odběru jednoho informačního zpravodaje nemusí ukončit odběr jiných informačních zpravodajů. 


Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo poskytovat přizpůsobení reklamy během návštěvy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Takové reklamní bannery zobrazené ZÁKAZNÍKOVI obsahují produkty nabízené na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, které byly ZÁKAZNÍKEM dříve prohlédnuty. Reklama je generována společností SWAROVSKI, a to pomocí souborů cookie (viz část I, odstavec 6 výše). 

 

4. LOSOVÁNÍ A DALŠÍ REKLAMNÍ AKCE
 

Následující ustanovení jsou platná pro zpracování údajů společností SWAROVSKI ve spojení se zákaznickým LOSOVÁNÍM a dalšími REKLAMNÍMI AKCEMI. 


Údaje ve spojení s LOSOVÁNÍM a dalšími REKLAMNÍMI AKCEMI jsou zpracovány (i) správcem odpovídající místní společnosti Swarovski , která sponzoruje, podporuje a organizuje losování, a případně společností (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko, jako spojeného správce. Další společnosti a přidružené společnosti SWAROVSKI mohou však také používat shromážděné osobní údaje pro své účely v souladu s částí I, odstavcem 3 výše. 


S ohledem na LOSOVÁNÍ a další REKLAMNÍ AKCE společnost SWAROVSKI zpracovává osobní údaje účastníků podle části I, odstavce 2 výše, a to pro účely uvedené pod příslušným ustanovením a obzvláště rovněž pro následující účely v souladu s platnými zákony: 

 • realizace soutěží;  
 • kontaktování vítězů;  
 • zveřejňování kontaktních údajů vítězů;
 • propagování vítězů na sociálních médiích; a  
 • pro další propagační a marketingové činnosti.

Další informace týkající se LOSOVÁNÍ a dalších REKLAMNÍCH AKCÍ lze najít ve specifických smluvních podmínkách platných pro každé LOSOVÁNÍ a REKLAMNÍ AKCE, jak je občas zveřejňováno a organizováno. 

 

5. VIDEO MONITOROVACÍ SYSTÉM
 

Některé prostory a kanceláře společnosti S jsou monitorovány kamerovým systémem. Správcem osobních údajů shromážděných v rámci záznamů kamerového systému ve vztahu k shromažďování osobních údajů v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a ustanoveními ostatních platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů (společně „právní předpisy upravující ochranu osobních údajů“) je společnost SWAROVSKI uvedená v předmětných prostorách a kancelářích. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti SWAROVSKI, tedy k zajištění bezpečnosti v prostorách a ochrany majetku společnosti SWAROVSKI. Společnost SWAROVSKI nebude používat osobní údaje pro účely automatického rozhodování včetně profilování. Společnost SWAROVSKI obvykle uchovává osobní údaje maximálně po dobu, která je nezbytná pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovány. Záznamy jsou po uplynutí krátkého časového úseku přepsány, pokud neobsahují události, které by mohly být předmětem právních nároků. V takovém případě se osobní údaje zpracovávají po dobu omezení veškerých nároků. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů může společnost SWAROVSKI předávat osobní údaje následujícím kategoriím třetích stran, které zpracovávají osobní údaje v souladu s účelem zpracování údajů jménem společnosti SWAROVSKI nebo pro své vlastní účely: poskytovatelům služeb včetně zpracovatelů; místním, vnitrostátním a zahraničním orgánům; jiným stranám v rámci potenciálního nebo skutečného soudního řízení nebo jiným společnostem skupiny SWAROVSKI. Pokud jsou údaje poskytovány do zemí/regionu, které nezaručují odpovídající ochranu, společnost SWAROVSKI zajistí odpovídající ochranu předaných údajů pomocí přijetí adekvátních smluvních záruk (např. na základě standardních doložek EU), závazných obchodních pravidel nebo předání na základě souhlasu, uzavření nebo plnění smlouvy, v souvislosti s určením, uplatněním nebo prosazením právních nároků, převažujících veřejných zájmů nebo za účelem ochrany integrity těchto osob.  
 

Jakákoli dotčená osoba může požadovat od společnosti SWAROVSKI informace, zda se zpracovávají údaje, jež se jí týkají. Kromě toho má právo požádat o opravu, zničení nebo omezení osobních údajů, jež se jí týkají, právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Každá dotčená osoba může rovněž podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Jestliže chcete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo máte jakékoli dotazy nebo námitky ohledně našich pravidel ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete je adresovat týmu pro ochranu osobních údajů skupiny na adresu dataprivacy@swarovski.com.


III. ZVLÁŠTNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNICKÉ PROGRAMY


Ustanovení této části II definuje obecná ustanovení v části I, která se týkají zákaznických programů společnosti SWAROVSKI.


1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
Následující ustanovení platí pro zpracování údajů společností SWAROVSKI v souvislosti se zákaznickým věrnostním programem Swarovski Crystal Society (SCS).
a. Odpovědnost za osobní údaje (správce)
OSOBNÍ ÚDAJE v souvislosti se členstvím v programu SCS zpracovávají dva společní správci, a to (i) správce příslušné místní společnosti Swarovski, která zajišťuje členství na základě žádosti o členství , nebo, pokud je jiný, pak subjekt Swarovski, jemuž je vaše členství přiděleno, a který  dostává členské příspěvky, a (ii) správce Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko. Získané osobní údaje budou sdílet i jiné společnosti ze skupiny Swarovski a některé třetí strany, jak je v těchto zásadách ochrany osobních údajů popsáno.  
b. Zpracování osobních údajů a zdroj
Společnost Swarovski získává a uchovává povinné osobní údaje poskytnuté v žádosti o členství v programu SCS (mimo jiné včetně titulu, jména, kontaktních údajů, data narození, dřívějšího členského čísla v programu SCS, upřednostňovaného jazyka, údajů z objednávek, dále případně včetně jména, kontaktních údajů a členského čísla v programu SCS dárce členství), kterou podal člen programu SCS za svou osobu nebo kterou podala osoba kupující členství SCS jako dárek, a poskytuje společnosti Swarovski OSOBNÍ ÚDAJE člena programu SCS („údaje ze žádosti“). Společnost Swarovski kromě toho rovněž shromažďuje jakékoli osobní údaje, které dobrovolně poskytne zákazník v členské sekci webových stránek nebo při komunikaci s námi v prodejně, telefonicky, e-mailem, na chatu nebo online: styly/zájmy (např. šperky a doplňky, domov, figurky a sběratelské předměty a/nebo hodinky, klasický styl), údaje související s objednanými návštěvami zákazníka, účty na sociálních sítích (a související informace získané při přihlášení do sociálních sítí), seznamy přání, pohlaví, IP adresa a on-line identifikátory.
Společnost Swarovski získává tyto OSOBNÍ ÚDAJE z míst prodeje, kde bylo členství objednáno a zaplaceno. Každému novému členovi programu SCS přiděluje jedinečné členské číslo, zaznamenává datum počátku členství a data jeho prodloužení, služby a způsoby zasílání zpráv zvolené členem programu SCS, poskytnuté služby (včetně zaslaných dárků) a případně další údaje o tom, jak člen programu SCS využívá internetové nabídky a sdělení zaslaná skupinou Swarovski (např. počet otevření zpravodaje, míra prokliku, webové stránky navštívené on-line, interakce na sociálních sítích), a o proměnných interakcí (např. míry prokliku, doba interakce nebo interakce na sociálních sítích). Navíc, a pokud je taková možnost k dispozici, s vaším souhlasem, jestliže jsou aktivovány funkce chatu a videa přijetím cookies, nabízí společnost Swarovski možnost s ní komunikovat (prostřednictvím chatů nebo videohovorů). Využití této technologie nám umožňuje lokalizovat návštěvníky a nabídnout jim volbu komunikace s námi prostřednictvím personalizovaného chatu nebo videohovorů, v nichž můžeme doporučit nebo upozornit na produkty, které nejlépe splňují očekávání a preference návštěvníka. Toto použití bude spojeno se sledováním zkušeností členů programu SCS s WEBOVÝMI STRÁNKAMI (včetně živého sledování jejich pohybu po WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nebo v mobilní aplikaci), což společnosti Swarovski umožní pomáhat členům programu SCS při jejich prohledávání stránek www.swarovski.com.  Společnost Swarovski může rovněž zpracovávat platební údaje, přímo nebo prostřednictvím třetí osoby, pokud je to nutné pro platbu členských příspěvků SCS. Kromě toho společnost Swarovski eviduje historii nákupů každého člena programu SCS ve formě zakoupeného zboží (specifikace produktu, cena) a místa a času nákupu. Historie nákupů se zaznamenává pouze v případech, kdy je při nákupu v prodejnách nabízejících program SCS u pokladny sděleno členské číslo programu SCS. V internetovém obchodě musí registrovaný zákazník aktivovat svůj účet on-line, a to tak, že si založí on-line účet. Historie nákupů registrovaného zákazníka se zaznamená, pokud je při provádění nákupu zadáno číslo účtu nebo pokud registrovaný zákazník uskutečňuje nákup v době, kdy je přihlášen ke svému on-line účtu. Společnost Swarovski dále shromažďuje a uchovává všechny kupony zaslané členovi programu SCS, případně i další údaje o tom, jak člen programu SCS využívá internetové nabídky a sdělení zaslaná skupinou Swarovski (např. počet otevření zpravodaje, míra prokliku, webové stránky navštívené on-line, interakce na sociálních sítích). Pokud společnost Swarovski usoudí, že dvě různá členská čísla programu SCS patří jedné osobě, nebo pokud obdrží platnou žádost k již existujícímu číslu, může je sloučit.

c. Účel zpracování
Společnost SWAROVSKI získává a zpracovává osobní údaje členů zákaznického věrnostního programu zejména k následujícím účelům:
•    Správa členství v programu SCS
•    Provozování programu SCS, konkrétně poskytování výhod a udělování zvláštních podmínek, účast v průzkumech, požadování zpětné vazby a aktivní využití sociálních sítí
•    Personalizace a jednotnost zkušeností zákazníků ve všech kanálech (prodejny Swarovski, swarovski.com, e-mailová komunikace, sociální sítě) 
•    Dodávání relevantních informací a personalizovaného marketingového obsahu 
•    Optimalizace marketingové a komunikační strategie společnosti Swarovski 
•    Jiná než marketingová komunikace, mimo jiné např. změny související s našimi zásadami ochrany osobních údajů, všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo podmínkami použití; obecné změny nabídek produktů a služeb; ověření účtu; obnova hesla; nebo informace o incidentech, které by mohly ovlivnit naše služby   
•    Poskytování personalizovaných nabídek, pomoci a rad ohledně produktů a služeb
•    Doručování pozvánek na speciální akce a propagační události vyhrazené registrovaným zákazníkům
•    Účast v průzkumech požadujících zpětnou vazbu zákazníků ve všech kanálech (prodejny Swarovski, swarovski.com, e-mailová komunikace, sociální sítě)

Členství v programu SCS umožňuje jeho členům využít v zúčastněných prodejnách výhod rozšířené poradenské zákaznické služby, kdy má zaměstnanec prodejny po sdělení čísla účtu možnost nahlédnout do údajů registrovaného zákazníka a na základě jeho předchozích nákupů, vybraných stylů/zájmů nebo seznamu přání mu může při nákupu lépe poradit.
Pokud zákazník uvede své členské číslo SCS, e-mailovou adresu nebo jméno a datum narození registrovaného zákazníka (nebo jiný jedinečný údaj pro ověření totožnosti), má příslušný zaměstnanec prodejny nebo zákaznického servisu přístup k relevantním uloženým údajům o nákupech a seznamu přání daného registrovaného zákazníka Společnost Swarovski může osobní údaje vybraných členů rovněž využívat v případech, kdy hodlá členům nabídnout personalizovanou pomoc a poradenství, a pro kontakt s určeným odborníkem v odvětví křišťálu ohledně jakýchkoli požadavků, které mohou členové mít, a to telefonicky, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem zvoleným společností Swarovski. Členové se mohou sami rozhodnout, zda chtějí takové služby využívat. Upozorňujeme, že poskytnutím konkrétních údajů společnosti Swarovski, např. telefonního čísla nebo e-mailové adresy, udělujete společnosti Swarovski a jejím přidruženým společnostem souhlas a oprávnění k tomu, aby se s vámi mohly občas spojit telefonicky (i pokud by byla vaše telefonní čísla na seznamu zákazu volání) nebo e-mailem s nabídkou výhod spojených s vaším členstvím, což jsou např. služby, speciální nabídky a pozvánky na akce. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. 

Společnost Swarovski používá získané osobní údaje pro zajištění administrativy a správy členství (včetně pro účely účetnictví a plateb), poskytování výhod a jiných služeb, k nimž jsou členové oprávněni z titulu členství (právním základem je členství), a poskytování komerčních sdělení (např. zpravodaje, informací o produktech, služeb a exkluzivních nabídek skupiny Swarovski) členům programu SCS e-mailem, poštou, ve formě zpráv do mobilního telefonu nebo telefonicky na základě kontaktních údajů, které člen poskytl (k čemuž je společnost Swarovski oprávněna souhlasem člena programu SCS přičemž člen může svůj souhlas kdykoli odvolat). Ve všech těchto případech může společnost SWAROVSKI informace zasílané jednotlivému členovi individuálně personalizovat, aby člen získal v každém možném případě informace, které mohou být podle názoru společnosti pro něj zajímavé. Pro tento účel společnost SWAROVSKI analyzuje údaje ze žádosti (zejména co se týče věku, pohlaví, zájmů a preferencí) a další informace, které lze odvodit z historie nákupů nebo z údajů týkajících se interakcí v sítích (např. míry prokliku, doba interakce nebo interakce na sociálních sítích), interakcí s naší WEBOVOU STRÁNKOU a aktivity v prohlížení, popř.  informace, které společnosti SWAROVSKI dobrovolně poskytl člen programu SCS kdykoli později.

Za účelem poskytování těchto personalizovaných informací zajímavých pro člena SCS může společnost SWAROVSKI provádět činnosti zvané profilování. Profilování je definováno jako jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, aby bylo možno posoudit určité osobní charakteristiky související s fyzickou osobou, zejména analyzovat nebo předvídat různé aspekty, například preference, zájmy nebo pravděpodobné chování dané fyzické osoby.

Dále může společnost SWAROVSKI používat osobní údaje pro účely dodržení jejích zákonných povinností a pro účely statistiky a průzkumu, pokud má oprávněný zájem, včetně lepšího porozumění členům programu SCS, zákazníkům, dále pro účely spotřebitelské tržní analýzy, ke zdokonalování programu SCS a k vývoji nových produktů a služeb.
Komunikace netýkající se marketingu může být zasílána i přesto, že jste odhlásili určitou marketingovou komunikaci, neboť může být nezbytná v případech, kdy s vámi potřebujeme uzavřít smlouvu, musíme splnit povinnosti dané zákonem nebo požadavky na bezpečnost. Pokud nám sdělíte své datum narození, budeme vám zasílat v daný den osobní blahopřání.


d. Poskytnutí osobních údajů
Během zpracování osobních údajů v souvislosti s programem SCS může společnost SWAROVSKI tyto údaje předat následujícím kategoriím příjemců:
•    PARTNERŮM, včetně obchodních partnerů a partnerů v oblasti marketingu a reklamy (což zahrnuje i partnery v rámci sociálních sítí), dále všem maloobchodním prodejnám účastnícím se tohoto programu nebo jiným autorizovaným specializovaným prodejcům, bez ohledu na to, zda příslušný subjekt provozuje společnost SWAROVSKI, nebo jiný obchodní či spolupracující partner; přičemž tyto prodejny mohou být situovány v jakékoli zemi/regionu světa a údaje získané od společnosti SWAROVSKI mohou používat pouze za účelem provozování programu SCS, včetně personalizovaných nabídek členům a komunikace se členy v zastoupení za společnost SWAROVSKI;

•    řetím stranám včetně partnerům na sociálních sítích a marketingových partnerů pro účely poskytování personalizovaného marketingového obsahu a také optimalizování marketingové a komunikační strategie;
•    společnosti SWAROVSKI, která byla v technickém ohledu pověřena zpracováním údajů (provozováním databáze) týkajících se programu SCS (zpracovatelé).
Společnost SWAROVSKI může vaše osobní údaje předávat v rámci společnosti SWAROVSKI i třetím stranám, a to v každé zemi/regionu na světě, konkrétně včetně všech zemí/regionů, v nichž je společnost SWAROVSKI zastoupena společnostmi v rámci skupiny, svými přidruženými společnostmi či jinými kancelářemi a zástupci (viz DODATEK 2, který může být občas aktualizován), a rovněž do zemí/regionů, v nichž poskytovatelé služeb pro společnost SWAROVSKI zpracovávají její údaje (viz DODATEK 2, který může být občas aktualizován). 
Pokud tomu tak je, společnost Swarovski zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů podle části I odst. 4 výše.


e. Práva subjektů údajů
Členové programu SCS a dárci členství SCS jsou oprávněni kdykoli společnost SWAROVSKI požádat o informace týkající se jejich uložených osobních údajů i o jiné informace stanovené platnými zákony o ochraně údajů. Jsou rovněž oprávněni požádat o úpravu, omezení nebo vymazání svých osobních údajů nebo o jejich kopii. 
Registrovaní zákazníci Swarovski mohou rovněž odvolat do budoucna jakýkoli souhlas, který společnosti Swarovski poskytli (např. souhlas s použitím údajů k propagačním, reklamním účelům, se zasíláním zpravodajů a jiných komerčních sdělení). 
Pokud chcete uplatnit svá práva týkající se přihlášení k odběru zpravodaje, přístupu k údajům nebo práva na výmaz údajů, neváhejte se obrátit na naše oddělení péče o zákazníky na adrese Customer_Service_CZ@swarovski.com, kde vám ochotně poradí a zodpoví veškeré dotazy. Upozorňujeme, že než vám umožníme přístup k vašim osobním údajům, můžeme požadovat ověření vaší totožnosti.

f. Uchování údajů
Osobní údaje budou uchovány a používány po dobu trvání členství; následně budou uchovány, dokud to bude nutné pro výše uvedené účely, ale ne déle než po dobu pěti let, není-li z právních důvodů požadováno jinak. Historie nákupů se běžně zaznamenává po dobu pěti let. Jako výjimka z tohoto pravidla bude historie nákupů exkluzivních produktů SCS uchovávána po celou dobu trvání členství, aby bylo možné ocenit celoživotní hodnotu člena pro SCS. Pokud by si člen SCS nepřál mít svou historii nákupů exkluzivních produktů SCS uchovávanou déle než 5 let, může požádat o výmaz, jestliže se obrátí na zákaznické oddělení a oznámí jim své výslovné přání, aby tato historie byla vymazána. Více informací o programu SCS najdete ve všeobecných podmínkách zákaznického věrnostního programu na adrese www.swarovski.com.

g. Aktualizace a další informace
Aktualizace informací poskytnutých v těchto zásadách ochrany osobních údajů a případně další závazné informace specifické podle země a závazné informace na základě nařízení EU o ochraně osobních údajů a dále odpovědi na jakékoli nejasnosti ve věci předávání osobních údajů do zahraničí, uchovávání, zabezpečení vašich osobních údajů a jiné otázky spojené s ochranou soukromí, které nejsou výslovně stanoveny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů na adrese www.swarovski.com


2. SWAROVSKI CLUB


Následující ustanovení jsou platná pro zpracování údajů společností SWAROVSKI ve spojení s věrnostním zákaznickým programem Swarovski Club.  

a. OSOBA ODPOVĚDNÁ za osobní údaje (správce)

OSOBNÍ ÚDAJE ve spojení s členstvím v Swarovski Club jsou zpracovávány dvěma spojenými správci, obzvláště pak (i) správcem odpovídajícím místní společnosti SWAROVSKI, která vydává členství podle formuláře přihlášky, nebo, pokud je jiný, subjekt Swarovski, jemuž je vaše členství přiděleno  a (ii) správcem společnosti SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko. Další společnosti a přidružené společnosti SWAROVSKI mohou však také používat shromážděné OSOBNÍ ÚDAJE pro své účely v souladu s částí I, odstavcem 3 výše. 

b. Zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ZDROJ

Společnost SWAROVSKI získává a uchovává povinné osobní údaje poskytnuté v registračním formuláři člena programu Swarovski Club (mimo jiné včetně titulu, jména, adresy a e-mailové adresy) („údaje z formuláře“) plus jakékoli osobní údaje dobrovolně poskytnuté členy Swarovski Club na členské webové stránce, váš účet nebo kdy jste s námi komunikovali v prodejně, telefonicky, e-mailem, chatem nebo online: datum narození a styly/zájmy (např. o témata šperky a doplňky, domov a styl, svatba, postavičky a sběratelské figurky nebo hodinky; klasický styl), údaje související s vašimi návštěvami, účty na sociálních sítích (a související informace získané díky přihlášení na sociální sítě), seznamy přání, pohlaví, IP adresa a online identifikační údaje. Navíc, a pokud je taková možnost k dispozici, s vaším souhlasem, jestliže jsou aktivovány funkce chatu a videa přijetím cookies, nabízí společnost Swarovski možnost s ní komunikovat (prostřednictvím chatů nebo videohovorů). Využití této technologie nám umožňuje lokalizovat návštěvníky a nabídnout jim volbu komunikace s námi prostřednictvím personalizovaného chatu nebo videohovorů, v nichž můžeme doporučit nebo upozornit na produkty, které nejlépe splňují očekávání a preference návštěvníka. Toto použití bude spojeno se sledováním zkušeností členů programu Swarovski Club s WEBOVÝMI STRÁNKAMI (včetně živého sledování jejich pohybu po WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nebo v mobilní aplikaci), což společnosti Swarovski umožní pomáhat členům programu Swarovski Club při jejich prohledávání stránek www.swarovski.com. Společnost Swarovski rovněž uchovává údaje, jež se týkají historie nákupů provedených členy, a to údaje o zakoupeném zboží (specifikace produktu, cena, sleva), místě a času nákupu a členském čísle. Historie nákupů se zaznamenává, pokud je při nákupu v prodejnách účastnících se programu Swarovski Club u pokladny sděleno členské číslo programu Swarovski Club. V internetovém obchodě je historie nákupů člena zaznamenána, pokud je při nákupu uvedeno členské číslo nebo pokud člen provádí nákup, když je připojený do internetového účtu, který souvisí s jeho členstvím v programu Swarovski Club. Společnost Swarovski dále shromažďuje a uchovává všechny kupony zaslané členu programu Swarovski Club, případně i další údaje o tom, jak člen Swarovski Club využívá internetové nabídky a sdělení od skupiny Swarovski (např. míra otevření zpravodaje, míra kliknutí, webové stránky navštívené on-line, interakce na sociálních sítích). Pokud se společnost Swarovski domnívá, že dvě různá členská čísla programu Swarovski Club náleží jedné osobě, nebo pokud obdrží platnou žádost k již existujícímu číslu, může je sloučit.

Při vzniku členství dostanou členové e-mail, který obsahuje odkaz na seznam všech prodejen aktuálně zapojených do programu Swarovski Club. Tento seznam účastnících se prodejen je rovněž k dispozici k nahlédnutí na adrese https://www.swarovski.com/store-finder.

c. ÚČEL zpracování

S ohledem na program Swarovski Club společnost SWAROVSKI jmenovitě shromažďuje a zpracovává OSOBNÍ ÚDAJE členů věrnostních zákaznických programů podle části I, odstavce 3 výše, jak je uvedeno níže, a to pro ÚČELY uvedené pod příslušným ustanovením a obzvláště rovněž pro následující ÚČELY: 

 • správa členství v programu Swarovski Club;
 • provozování programu Swarovski Club, a to personalizované nabídky, doporučení a sdělení týkající se produktů a služeb Swarovski, poskytování výhod a zvláštních podmínek (např. kupony), pozvánky k účasti na zvláštních a reklamních akcích vyhrazených pro členy, účast v průzkumech, žádosti o zpětnou vazbu a využívání sociálních sítí.
 • Personalizace a jednotnost zkušeností zákazníků ve všech kanálech (prodejny Swarovski, swarovski.com, e-mailová komunikace, sociální sítě) 
 • Dodávání relevantních informací a personalizovaného marketingového obsahu
 • oskytování personalizovaných nabídek, pomoci a rad ohledně produktů a služeb
 • Optimalizace marketingové a komunikační strategie společnosti Swarovski 
 • Doručování pozvánek na speciální akce a propagační události vyhrazené registrovaným zákazníkům
 • Účast v průzkumech požadujících zpětnou vazbu zákazníků ve všech kanálech (prodejny Swarovski, swarovski.com, e-mailová komunikace, sociální sítě)

 

Jiná než marketingová komunikace, mimo jiné např. změny související s našimi zásadami ochrany osobních údajů, všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo podmínkami použití; obecné změny nabídek produktů a služeb; ověření účtu; obnova hesla; nebo informace o incidentech, které by mohly ovlivnit naše služby.
Získané osobní údaje společnost Swarovski využívá ke správě a řízení členství (kromě jiného pro účely účetnictví), poskytování výhod a jiných služeb, jež jsou členům nabízeny na základě členství (právním titulem pro tuto činnost je členství).
V prodejnách, které se účastní programu Swarovski Club, členové mohou využívat rozšířené poradenské zákaznické služby, kdy po sdělení členského čísla má zaměstnanec prodejny možnost nahlédnout do historie nákupů příslušného člena a na základě jeho předchozích nákupů, vybraných stylů/zájmů nebo seznamu přání mu může při nákupu lépe poradit.
Pokud člen uvede své členské číslo programu Swarovski Club, e-mailovou adresu nebo jméno a datum narození (nebo jiný doklad pro ověření totožnosti), příslušný zaměstnanec prodejny má přístup k uloženým údajům o jeho nákupech a seznamu přání. 
Společnost Swarovski může rovněž použít osobní údaje, aby pozvala vybrané členy na zvláštní a reklamní akce, například na prezentaci nových produktů nebo na slevové akce. Kromě toho společnost Swarovski rovněž využívá osobní údaje, aby mohla členům zasílat přání k narozeninám.

Společnost Swarovski může osobní údaje vybraných členů rovněž využívat v případech, kdy hodlá členům nabídnout personalizovanou pomoc a poradenství, a pro kontakt s určeným odborníkem v odvětví křišťálu ohledně jakýchkoli požadavků, které mohou členové mít, a to telefonicky, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem zvoleným společností Swarovski. Členové se mohou sami rozhodnout, zda chtějí takové služby využívat. Upozorňujeme, že poskytnutím konkrétních údajů společnosti Swarovski, např. telefonního čísla nebo e-mailové adresy, udělujete společnosti Swarovski a jejím přidruženým společnostem souhlas a oprávnění k tomu, aby se s vámi mohly občas spojit telefonicky (i pokud by byla vaše telefonní čísla na seznamu zákazu volání) nebo e-mailem s nabídkou výhod spojených s vaším členstvím, což jsou např. služby, speciální nabídky a pozvánky na akce. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost Swarovski dále používá údaje získané v historii nákupů k poskytování členských výhod ve formě slev nebo věrnostních dárkových kuponů. Na základě údajů uložených v historii nákupů společnost Swarovski rozhoduje, jaký druh kuponu určitému členovi poskytne. 
Pokud člen udělil společnosti Swarovski svůj souhlas, který lze kdykoli odvolat, Swarovski může tomuto členovi e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem podle svého výběru zasílat další informace o společnosti Swarovski, produktech, službách a exkluzivních nabídkách, včetně textu, telefonicky nebo poštou. Na základě údajů, historie nákupů zaznamenané prodejnami účastnícími se programu, nejrůznějších interakcí (např. míry kliknutí, doby interakce či interakce na sociálních sítích),interakcí s naší WEBOVOU STRÁNKOU a aktivitě v prohlížení, vybraného stylu a zájmů a rovněž jiných údajů, které člen programu Swarovski Club dobrovolně společnosti Swarovski poskytl, společnost může personalizovat informace zasílané členovi, aby pokud možno získával to, co je podle názoru společnosti Swarovski pro něj zajímavé. Za tímto účelem společnost Swarovski analyzuje údaje uvedené ve formuláři při registraci člena a zejména bere v úvahu uložené informace týkající se věku, genderové identity, zájmů a preferencí, nejrůznějších interakcí a rovněž získaných kuponů a další údaje, které je možné zjistit z historie nákupů, odvodit z údajů o interakcích, nebo které člen programu dobrovolně poskytl společnosti Swarovski kdykoli později.
Za účelem poskytování těchto personalizovaných informací zajímavých pro člena SCS může společnost SWAROVSKI provádět činnosti zvané profilování. Profilování je definováno jako jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, aby bylo možno posoudit určité osobní charakteristiky související s fyzickou osobou, zejména analyzovat nebo předvídat různé aspekty, například preference, zájmy nebo pravděpodobné chování dané fyzické osoby.

Komunikace netýkající se marketingu může být zasílána i přesto, že jste odhlásili určitou marketingovou komunikaci, neboť může být nezbytná v případech, kdy s vámi potřebujeme uzavřít smlouvu, musíme splnit povinnosti dané zákonem nebo požadavky na bezpečnost.
  

d. ZPŘÍSTUPNĚNÍ osobních údajů

Během zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve spojení s Swarovski Club může společnost SWAROVSKI jmenovitě zpřístupnit OSOBNÍ ÚDAJE následujícím kategoriím příjemců: 

 • PARTNERŮMvčetně obchodních partnerů a partnerů v oblasti marketingu a reklamy (což zahrnuje i partnery v rámci sociálních sítí) a všech maloobchodních prodejen účastnících se tohoto programu nebo jiných autorizovaných specializovaných dealerů, bez ohledu na to, zda příslušný subjekt provozuje společnost Swarovski, nebo jiný obchodní či spolupracující partner; přičemž tyto prodejny mohou být situované v zemích/regionech celého světa a mohou používat údaje získané od společnosti Swarovski pouze za účelem provozování programu Swarovski Club, včetně personalizovaných nabídek členům a komunikace se členy v zastoupení Swarovski;
 •  řetím stranám včetně partnerům na sociálních sítích a marketingových partnerů pro účely poskytování personalizovaného marketingového obsahu a také optimalizování marketingové a komunikační strategie;
 • společnosti Swarovski, která byla v technickém ohledu pověřena zpracováním údajů (provozováním databáze), jež se týkají programu Swarovski Club (zpracovatelé).

Společnosti SWAROVSKI pro účely provozování SCS v případech, kdy se registrujete do programu SCS v jiné zemi/regionu, než je vaše země/region bydliště, nebo pro stanovení vašich odměn v programu Swarovski Club na základě vašich nákupů v jiných zemích či oblastech, než kde je vaše bydliště.

Společnost SWAROVSKI může vaše osobní údaje předávat v rámci společnosti SWAROVSKI i třetím stranám, a to v každé zemi/regionu na světě, konkrétně včetně všech zemí/regionů, v nichž je společnost SWAROVSKI zastoupena společnostmi v rámci skupiny, svými přidruženými společnostmi či jinými kancelářemi a zástupci (viz DODATEK 2, který může být občas aktualizován), a rovněž do zemí/regionů, v nichž poskytovatelé služeb pro společnost SWAROVSKI zpracovávají její údaje (viz DODATEK 2, který může být občas aktualizován). 
V takovém případě zajistí společnost SWAROVSKI odpovídající úroveň ochrany podle této části I, odstavce 4 výše
 

.

e. PRÁVA subjektů údajů

Členové programu Swarovski Club jsou oprávněni kdykoliv požádat společnost SWAROVSKI o informace týkající se jejich uložených osobních údajů a další informace, které byly poskytnuty, dle příslušného zákona na ochranu údajů. Další informace o PRÁVECH členů programu Swarovski Club jsou uvedeny v části I, odstavci 7 výše.

f. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE budou uchovány a uloženy po dobu trvání členství; poté budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely, ale nejdéle po dobu pěti let, pokud není požadováno jinak pro zákonné účely. Historie nákupů je zaznamenávána po dobu pěti let. 

Další informace týkající se programu Swarovski Club naleznete v obecných smluvních podmínkách věrnostního zákaznického programu na webu www.swarovski.com.

 

Annex 1 –  List of SWAROVSKI Legal entities

Subtitle:

Argentina    

 • Swarovski Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, Av J.B.Justo 637 4to Piso, Buenos Aires, 1425, Argentina

Australia    

 • Swarovski Australia Pty Ltd, Unit 1, 4D Huntley Street, Alexandria NSW 2015, Australia

Austria    

 • D. Swarovski Distribution GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski KG, Swarovskistrasse 30, 6112  Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski Tourism Services GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 •  Swareflex GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • Swarovski Mobility GmbH (ehem. Swarovski Energy GmbH), Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria

Belgium    

 • Swarovski Belgium N.V., Louizalaan 50b, 1050 Brussels, Belgium

Brazil    

 • Swarovski Cristais Ltda., Edifício Spazio Centralle, Alameda Itu, Nº 852 Conjunto 132 13º Andar, 01421-002 São Paulo, Brazil

Canada    

 • Swarovski Canada Limited, 66 Wellington Street West, Suite 5300, TD Bank Tower, Toronto ON M5K 1E6, Canada


Chile    

 • Swarovski Chile Limitada, Marchant Pereira 150, Providencia Santiago, Región Metropolitana, Chile

Chinese Mainland    

 • Swarovski (Guangzhou) Trading Co. Ltd, Taikoo Hui, No. 385 Tianhe Road, Tianhe District, 510620, Guangzhou, China
 • Swarovski (Shanghai) Trading Co. Ltd., Unit 2803, 2805 and Floor 27, Building 4, No 1, Lane 838, South Huangpi Road, Huangpu district, Shanghai, 200025, China

Costa Rica    

 • Swarovski Global Business Services Americas, SRL., Escazú Village Corporate Center, Avenida Central, 10201 San José, Costa Rica

Czech Republic    

 • Swarovski Bohemia spol. s r.o., Kateřinská Business Center, Kateřinská 466/40, Prague 2,Nové Město, 120 00, Czech Republic


France    

 • Swarovski France S.A.S., 13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris, France

Germany    

 • Swarovski (Deutschland) GmbH, Hüttenstr. 27, 87600, Kaufbeuren, Bayern, Germany

Greece    

 • Swarovski Hellas Single Member Industrial & Commercial S.A., 114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Athens, Glyfada, GR 16674, Greece

Hong Kong SAR  

 • Swarovski Greater China Limited, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong
 • Swarovski Hong Kong Limited, 8th Floor, Citi Tower, One Bay East No. 83 Hoi Bun Road, Ngau Tau Kok, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
 • Swarovski Taiwan Ltd, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong

Hungary    

 • Swarovski Hungary Retail Limited Liability Company, Népfürdő street 22, Building B 13th Floor, Budapest, 1138, Hungary

India    

 • Swarovski India Private Limited, One Horizon Centre, 12th Floor, DLF Phase V, Sector 43, 122002, Gurgaon, Haryana, INDIA

Ireland    

 • Swarovski Ireland Limited, 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin, Dublin, Ireland

Italy    

 • Swarovski Internazionale d'Italia S.r.l., Via G.Giulini, n.3, 20123 Milano, Italy

Japan    

 • Swarovski Japan Ltd., 1-12-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan

Liechtenstein    

 • Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein
 • Swarovski International Distribution AG, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein

Luxemburg    

 • Swarovski Luxembourg Sarl, Grand-Rue 49, Luxembourg, 1661, Luxembourg

Republic of Korea    

 • Swarovski Korea Ltd, 10,11,12F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu/ Seoul, 06062, Korea, Republic of

Macao SAR    

 • Swarovski Macao Ltd., Avenida da Praia Grande, no 429 Edificio Centro Commercial da Praia Grande, 23° andar B. em Macau, Macau SAR, Macao

Malaysia    

 • Swarovski Global Business Services Asia SDN. BHD, Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
 • Swarovski Malaysia Trading Sdn Bhd, Arcc Offices Pavilion Tower Level 16, Pavilion Tower, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia

Mexico    

 • Swarovski Crystal SA de CV, Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, D.F.,Mexico City, 11520, Mexico

Netherlands    

 • Swarovski Netherlands B.V., Dam 6, 1012, NP Amsterdam, Netherlands

New Zealand    

 • Swarovski International (NZ) Limited, 3/45 Queen Street, Auckland, 1010 New Zealand

Poland    

 • Swarovski Global Business Services Sp. z o. o., ul. Cypriana Kamila Norwida 5, "Yoko" Building, 80-280, Gdansk, Poland
 • Swarovski Poland Sp. z o.o., Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, 01-209, Warsaw, Poland

Portugal    

 • Swarovski Ibérica S.A - Sucursal Em Portugal, Rua Garret 28-30, 1200-204, Lisboa, Lisboa, Portugal

Serbia    

 • Swarovski Subotica d.o.o., Subotica, Batinska 94, Subotica, 24000, Serbia, Republic of 

Singapore    

 • Swarovski Singapore Trading Pte Ltd., DELTA HOUSE, 2 ALEXANDRA ROAD, #03-01, SINGAPORE 159919, Singapore

South Africa    

 • Swarovski South Africa (Pty) Ltd, 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, Gauteng, 2194, South Africa

Spain    

 • Swarovski Ibérica, S.A, C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Spain

Switzerland    

 • Crystalon Finanz AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • DSW Leitungsgesellschaft AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski (Schweiz) AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Brand License AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Immobilien AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski International Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland

Taiwan Region    

 • Swarovski Taiwan Ltd. Taiwan Branch, FU TSU CONSTRUCTION BUILDING, 9F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, Taipei City, Taiwan region, 10441, Taiwan

Thailand    

 • Swarovski Gemstones (Thailand) Ltd, 333 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand
 • Swarovski Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., 200 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate (FZ), Baanlane DIST, Bang Pa-In, Ayutthaya, 13160, Thailand
 • Swarovski (Thailand) Limited, 849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand
 • Swarovski SCST Limited, 849 Vorawat Building, 12th Floor, Silom Road, Silom Sub-dist, Bangkok, 10500, Thailand

Turkey 

 • Swarovski Kristal Ticaret Limited Sirketi, Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3, Istanbul, 34340 Turkey

United Arab Emirates    

 • Swarovski Middle East FZE, R/A No. 6, P.O.Box 17128, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

United Kingdom     

 • Swarovski UK Limited, 1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, England and Wales, W4, 5YE, United Kingdom

United States    

 • Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Swarovski Retail Ventures Ltd., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Touchstone Crystal, Inc., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States

Vietnam    

 • Swarovski Manufacturing Vietnam Limited Liability Company, Lot 204, AMATA Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 70000, Vietnam

Dodatek 2 – Seznam zemí/regionů

Subtitle:

 • Argentina
 •  Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Brazílie
 • Kanada
 • Chile
 • Kontinentální Čína
 • Kostarika
 • Česká republika
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Hongkong, zvláštní správní oblast (SAR)
 • Indie
 • Irsko
 • Izrael
 • Itálie
 • Japonsko
 • Korejská republika
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Macao, zvláštní správní oblast (SAR)
 • Malajsie
 • Mexiko
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Srbsko
 •  Singapur
 •  Španělsko
 • Švédsko
 • Jižní Afrika
 • Švýcarsko
 • Tchaj-wan
 • Thajsko
 • Turecko
 •  Spojené arabské emiráty
 • Spojené království
 • Spojené státy americké
 • Vietnam

Služby Swarovski
Živý chat zákaznické podpory
Potřebujete pomoct?
Obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím chatu
Objevte naše exkluzivní služby Swarovski