Wyszukaj

Ostatnia zmiana: luty 2022.

 

Niniejsza Informacja o ochronie danych opisuje sposób gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez firmy należące do Grupy Swarovski i jej podmioty stowarzyszone (razem SWAROVSKI). W przypadku, gdy czynności objęte niniejszą Informacją podlegają innym zasadom ochrony danych, wynikają z okoliczności lub podlegają przepisom obowiązującym poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, wówczas takie obowiązujące prawo i wynikające z nich zasady będą miały znaczenie nadrzędne. Termin dane osobowe obejmuje wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. 


Niniejsza Informacja o ochronie danych opisuje w Punkcie I ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę SWAROVSKI. Punkt II zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące konkretnych aplikacji (np. sklep internetowy, newsletter i reklama banerowa), a Punkt III zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące programów dla klientów. 


Jeśli użytkownik przekazuje firmie SWAROVSKI dane osobowe innych osób, na przykład dane dotyczące odbiorcy upominku, może podać takie dane osobowe firmie SWAROVSKI tylko wtedy, gdy ma do tego prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i tylko wtedy, gdy druga osoba zgodzi się, aby użytkownik przekazał firmie SWAROVSKI jej dane osobowe w celach, w jakich dane są gromadzone oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie ich zgodnie z naszą Informacją o ochronie danych. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Każda strona internetowa (w tym sklepy internetowe i mini witryny z ofertami specjalnymi), każda obecność w mediach społecznościowych, na portalach multimedialnych, w chatbotach i każdej aplikacji firmy SWAROVSKI (każda STRONA INTERNETOWA) ma administratora w firmie SWAROVSKI w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO) (lub porównywalnymi przepisami zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych). O ile nie podano inaczej na STRONIE INTERNETOWEJ (zgodnie z informacją o firmie, warunkami użytkowania itp.) lub w Punkcie II i III poniżej, firma Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Szwajcaria, jest administratorem danych dla sklepów internetowych www.swarovski.com oraz www.swarovskioptik.com, natomiast firma Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, jest administratorem danych dla strony Grupy Swarovski www.swarovskigroup.com


Odpowiednia spółka zależna lub stowarzyszona jest administratorem danych w przypadku, gdy SWAROVSKI korzysta z innych kanałów komunikacji (takich jak e-mail, list, telefon, osobiście), a ta komunikacja nie wchodzi w zakres działalności, dla której firma SWAROVSKI wyznaczyła określonego administratora w ramach niniejszej Informacji o ochronie danych lub w inny sposób. 


Jeśli firma lub podmiot stowarzyszony SWAROVSKI ujawnią dane osobowe innej firmie SWAROVSKI lub podmiotowi stowarzyszonemu dla określonych celów firmy lub podmiotu stowarzyszonego otrzymującego dane, wówczas taka firma lub podmiot stowarzyszony jest administratorem danych. Listę firm i podmiotów stowarzyszonych SWAROVSKI można znaleźć w ZAŁĄCZNIKU 1, który podlega okresowej aktualizacji. 


Firma SWAROVSKI nie powołała inspektora ochrony danych zgodnie z artykułem 37 RODO, z wyjątkiem firm i podmiotów stowarzyszonych SWAROVSKI w Niemczech i Księstwie Liechtensteinu. 

 

KONTAKT Z FIRMĄ SWAROVSKI


Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących subskrypcji newslettera, dostępu do lub usuwania danych, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie odpowie na wszelkie pytania.


Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych można również kierować do Zespołu ds. prywatności danych Grupy na adres dataprivacy@swarovski.com.


Osoby, które mieszkają w Niemczech lub Liechtensteinie mogą także skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

 • Inspektor ochrony danych w Niemczech w Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • Inspektor ochrony danych w Liechtensteinie w Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen.

Przedstawicielem wszystkich firm i podmiotów stowarzyszonych SWAROVSKI mających siedzibę poza UE lub EOG jest D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (zgodnie z art. 27 RODO).

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

Firma SWAROVSKI gromadzi i przetwarza dane osobowe  

 • użytkowników STRON INTERNETOWYCH SWAROVSKI; 
 • użytkowników zarejestrowanych na STRONIE INTERNETOWEJ SWAROVSKI (np. kiedy użytkownik tworzy swoje konto);
 • osób kupujących i otrzymujących/korzystających z produktów i usług SWAROVSKI;
 • potencjalnych i faktycznych stron zainteresowanych produktami i usługami SWAROVSKI; 
 • subskrybentów newslettera SWAROVSKI; 
 • uczestników kampanii badawczych i badań opinii publicznej prowadzonych przez SWAROVSKI; 
 • uczestników kursów, seminariów i innych szkoleń organizowanych przez SWAROVSKI; 
 • użytkowników sieci Wi-Fi w sklepach SWAROVSKI i innych lokalizacjach,
 • zarejestrowanych uczestników programów lojalnościowych lub osób kupujących lub korzystających z programów lojalnościowych SWAROVSKI (PROGRAM LOJALNOŚCIOWY) (razem KLIENCI). 


Dane osobowe KLIENTÓW są zwykle gromadzone bezpośrednio przez firmę SWAROVSKI w trakcie korzystania przez użytkownika ze STRONY INTERNETOWEJ, jak również w sklepach stacjonarnych lub na innych wydarzeniach SWAROVSKI, a także za pośrednictwem bezpośredniej komunikacji poprzez e-mail, telefon lub w inny sposób. Dane osobowe mogą być również gromadzone pośrednio, na przykład za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów przetwarzających (np. PARTNERÓW SWAROVSKI, zgodnie z poniższą definicją, w tym hurtowników, dealerów, sprzedawców detalicznych, dostawców i innych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy usług w zakresie obsługi klienta).  Firma SWAROVSKI gromadzi również dane, kiedy KLIENT dokonujący zakupu nie jest osobą korzystającą z zakupu lub jeśli zakupione produkty są wysyłane do innej osoby (np. jako prezent), w związku z rekomendacją strony trzeciej (np. rekomendacja ze strony rodziny lub przyjaciół KLIENTA) lub poprzez inne pozyskiwanie dodatkowych informacji ze źródeł danych stron trzecich (np. mediów społecznościowych). 


W szczególności, firma SWAROVSKI przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

 • Dane osobowe i dane kontaktowe w tym, między innymi, imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wiek, data urodzenia, płeć, stan cywilny, krewni, osoby do kontaktu w nagłych wypadkach, zdjęcia;
 • Informacje dotyczące zamówień i zakupów w tym, między innymi, informacje o płatnościach, dane karty kredytowej i inne szczegóły płatności (zgodnie z innymi regulacjami), adres do rozliczeń i adres do wysyłki, produkty i usługi zamówione i zakupione, informacje i skargi dotyczące produktów i usług lub zawartych umów, takie jak roszczenia gwarancyjne, usługi posprzedażowe, naprawy, opieka nad klientem i usługi dla klientów, anulowanie porozumień i spory;
 • Informacje dotyczące marketingu produktów i usług w tym, między innymi, informacje dotyczące newslettera i innych kanałów komunikacji, zgód i rezygnacji, zaproszeń do udziału w wydarzeniach i działaniach specjalnych (o ile nie są one częścią programu lojalnościowego), osobistych preferencji i zainteresowań oraz informacje o segmentacji klientów; 
 • Informacje dotyczące korzystania z tej STRONY INTERNETOWEJ w tym, między innymi, adres IP i inne dane identyfikacyjne użytkownika (np. nazwa użytkownika mediów społecznościowych, adres MAC smartfonów lub komputerów, pliki cookie), data i godzina odwiedzin STRONY INTERNETOWEJ, odwiedzane witryny i treści oraz strony internetowe, z których użytkownik trafia na naszą stronę; 
 • Informacje dotyczące komunikacji w tym, między innymi, preferowane środki komunikacji, korespondencja i komunikacja z firmą SWAROVSKI (w tym dokumentacja komunikacji);
 • Informacje zgromadzone w związku z programem lojalnościowym w tym, między innymi, numery członkowskie, kody dostępu (w tym hasła), preferowany język, numer karty podarunkowej, data i czas trwania członkostwa, informacje o płatnościach KLIENTA lub potencjalnej strony trzeciej, informacje dotyczące odbiorcy upominku, liczby odwiedzin na STRONIE INTERNETOWEJ, historia zakupów, nabyte produkty (wszystkie konta na stronach internetowych, działania i wydarzenia, w związku z którymi KLIENT musi zarejestrować się przy użyciu swoich danych osobowych, a tym samym zawrzeć umowę z firmą SWAROVSKI, uznaje się za program lojalnościowy na potrzeby niniejszej polityki, w odróżnieniu od tradycyjnych programów lojalnościowych); razem DANE O KLIENCIE


Oprócz tego, firma SWAROVSKI gromadzi:

 • Dane użytkowników STRONY INTERNETOWEJ, którzy nie rejestrują się w firmie SWAROVSKI (OSOBA ODWIEDZAJĄCA), ale mogą udostępniać dane osobowe na przykład w mediach społecznościowych (DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH), postanowienia niniejszej Informacji dotyczące danych zebranych od KLIENTA w związku z korzystaniem ze STRONY INTERNETOWEJ stosuje się odpowiednio, nawet w przypadku braku możliwości identyfikacji OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ przez firmę SWAROVSKI; 
 • Informacje dotyczące pracowników i innych osób występujących w imieniu hurtowników, dealerów, sprzedawców detalicznych, dostawców i innych partnerów biznesowych firmy SWAROVSKI (w dalszej części tego dokumentu osoby fizyczne będą nazywane PARTNERAMI, a ich dane DANYMI PARTNERÓW) w tym, między innymi, dane kontaktowe, informacje dotyczące ich funkcji, informacje dotyczące poprzedniego kontaktu z tymi osobami, dane dotyczące działań marketingowych (np. otrzymywanie newsletterów), informacje dotyczące transakcji biznesowych, wniosków, ofert, przetargów, warunków i umów, informacje związane z zawodowymi lub innymi zainteresowaniami tych osób.


W ramach relacji biznesowych KLIENCI będą zobowiązani do podania DANYCH O KLIENCIE niezbędnych do nawiązania i wykonania stosunku umownego oraz realizacji związanych z nim zobowiązań umownych lub jeśli wymagają tego przepisy prawa. Bez tych danych firma SWAROVSKI co do zasady nie będzie w stanie zawrzeć ani podpisać umowy z takim KLIENTEM. Dotyczy to również analogicznie DANYCH PARTNERÓW, jeśli chodzi o relacje biznesowe z hurtownikami, dealerami, detalistami, dostawcami i partnerami biznesowymi firmy SWAROVSKI; co do zasady umowy nie mogą być zawierane i przetwarzane bez informacji o ich pracownikach i innych osobach do kontaktu. Ponieważ każdy dostęp do STRONY INTERNETOWEJ jest rejestrowany, dane dotyczące połączenia (takie jak adres IP) będą zawsze rejestrowane; proces odbywa się automatycznie i nie może być dezaktywowany dla poszczególnych OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH, KLIENTÓW lub PARTNERÓW. 

 

3.CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE


3.1. CEL przetwarzania


Zgodnie z obowiązującym prawem, firma SWAROVSKI może przetwarzać INFORMACJE O KLIENCIE w legalnych CELACH, które obejmują między innymi poniższe: 

 • W związku z oferowanymi usługami, zawieraniem umów (na przykład zakupów), podpisywaniem umów (na przykład umów zakupu i umów dotyczących uczestnictwa klientów w programach lojalnościowych i wydarzeniach), utrzymaniem i rozwojem relacji z klientami, komunikacją, obsługą klienta i wsparciem, promocjami, reklamą i marketingiem (w tym newslettery i wysyłka materiałów promocyjnych);
 • Zarządzanie użytkownikami STRONY INTERNETOWEJ i innymi działaniami, w których uczestniczą KLIENCI, obsługa i udoskonalanie STRONY INTERNETOWEJ (w tym udostępnianie funkcji wymagających identyfikatorów lub innych danych osobowych) oraz dodatkowe systemy informatyczne i weryfikacja tożsamości;
 • ochrona KLIENTÓW, pracowników i innych osób, ochrona danych, tajemnic i aktywów firmy SWAROVSKI i jej powierzonych, a także ochrona systemów i pomieszczeń firmy SWAROVSKI; 
 • zgodność z bieżącymi prawnymi i regulacyjnymi, w tym wewnętrznymi zasadami firmy SWAROVSKI, egzekwowanie i wykorzystywanie praw i roszczeń prawnych, obrona przed roszczeniami prawnymi, sporami sądowymi, skargami, zwalczanie nadużyć, angażowanie się w dochodzenia i postępowania sądowe oraz reagowanie na zapytania władz publicznych;
 • sprzedaż lub nabycie oddziałów biznesowych, spółek lub części spółek i inne transakcje korporacyjne oraz przesyłanie związanych z nimi DANYCH O KLIENCIE; i
 • w innych zgodnych z prawem celach, kiedy takie przetwarzanie było oczywiste w świetle okoliczności lub wskazane w momencie zebrania danych (razem CEL PRZETWARZANIA DANYCH O KLIENCIE).

3.2. PODSTAWY PRAWNE przetwarzania
 

Firma SWAROVSKI wykorzystuje DANE O KLIENCIE w CELU PRZETWARZANIA DANYCH O KLIENCIE w oparciu o następujące PODSTAWY PRAWNE: 

 • wykonanie umów;
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych przez firmę SWAROVSKI;  
 • zgoda KLIENTA (tylko w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych opiera się na konkretnym zapytaniu i może zostać wycofana w dowolnym momencie, na przykład otrzymywanie newsletterów, które KLIENT subskrybował);
 • uzasadnione interesy firmy SWAROVSKI, w tym, między innymi 
 • zakup i wysyłka produktów i usług, także w związku z osobami, które nie są bezpośrednimi partnerami umownymi (takimi jak np. osoby otrzymujące upominek); 
 • działania reklamowe i marketingowe; 
 • sprawna i skuteczna obsługa klienta, utrzymywanie kontaktu i inna komunikacja z KLIENTAMI poza przetwarzaniem umów; 
 • rozumienie zachowań, działań, obaw i potrzeb klienta, badania rynku;  
 • sprawne i skuteczne udoskonalanie istniejących produktów i usług oraz rozwój nowych produktów i usług; 
 • skuteczna i efektywna ochrona KLIENTÓW, pracowników i innych osób, a także ochrona danych, tajemnic i aktywów firmy SWAROVSKI lub jej powierzonych, ochrona i bezpieczeństwo systemów i obiektów SWAROVSKI; 
 • utrzymanie i bezpieczna, wydajna i skuteczna organizacja operacji biznesowych, w tym bezpieczne, wydajne i skuteczne działanie oraz dalszy pozytywny rozwój STRON INTERNETOWYCH i innych systemów informatycznych; 
 • rozsądny ład korporacyjny i rozwój; 
 • pomyślna sprzedaż i nabycie jednostek biznesowych, spółek lub części spółek i inne transakcje korporacyjne; 
 • zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi przepisami firmy SWAROVSKI; 
 • obawy dotyczące zapobiegania oszustwom i przestępstwom, a także dochodzenia w związku z takimi przestępstwami i innym niewłaściwym postępowaniem, rozpatrywanie roszczeń i powództw przeciwko firmie SWAROVSKI, współpraca w ramach postępowań sądowych i z władzami publicznymi, jak również ściganie, podejmowanie kroków prawnych i obrona przeciw nim. 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych firma SWAROVSKI może przetwarzać DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH w celu utrzymywania i rozwijania STRONY INTERNETOWEJ (w tym dostarczania funkcji wymagających identyfikatorów lub innych danych osobowych), do analizy statystycznej dotyczącej korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ, jak również do zwalczania nadużyć, do celów dochodzeń lub postępowań sądowych oraz do udzielania odpowiedzi na zapytania władz publicznych. DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla DANYCH O KLIENCIE. 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych firma SWAROVSKI może przetwarzać DANE PARTNERÓW  w celu zawierania i wykonywania umów i innych relacji biznesowych z PARTNERAMI, promocji, reklamy i marketingu, komunikacji, zapraszania na wydarzenia i uczestnictwa w promocjach PARTNERÓW, organizacji wspólnych działań, przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wewnętrznych zasad firm SWAROVSKI, egzekwowania i wykorzystywania praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami prawnymi, sporami sądowymi, skargami, zwalczania nadużyć, prowadzenia dochodzeń i postępowań sądowych oraz odpowiadania na zapytania władz publicznych, sprzedaży lub nabywania jednostek biznesowych, spółek lub ich części i innych transakcji korporacyjnych i powiązanym z nimi przesyłem DANYCH PARTNERÓW. DANE PARTNERÓW będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla DANYCH O KLIENCIE.


Wszystkie cele przetwarzania dotyczą całej Grupy SWAROVSKI, tj. nie tylko firmy, która na początku zgromadziła dane osobowe. Dane osobowe KLIENTÓW, OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH i PARTNERÓW są gromadzone dla wszystkich firm SWAROVSKI, które podlegają niniejszej Informacji o ochronie danych, wszelkim innym politykom opracowanym przez SWAROVSKI i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

4. PRZESYŁANIE I UJAWNIANIE DANYCH  


Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych firma SWAROVSKI może przekazywać DANE O KLIENCIE, DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH i DANE PARTNERÓW następującym kategoriom STRON TRZECICH, które przetwarzają DANE OSOBOWE zgodnie z CELEM PRZETWARZANIA DANYCH w imieniu firmy SWAROVSKI lub dla własnych celów: 

 • usługodawcy (zarówno w ramach firmy SWAROVSKI, jak i zewnętrzni), w tym podmioty przetwarzające dane;
 • hurtownicy, dealerzy, sprzedawcy detaliczni, dostawcy i inni partnerzy biznesowi; 
 • klienci firmy SWAROVSKI; 
 • władze lokalne, krajowe i zagraniczne;
 • media; 
 • opinia publiczna, w tym osoby odwiedzające STRONY INTERNETOWE i media społecznościowe SWAROVSKI; 
 • organizacje, stowarzyszenia branżowe oraz inne komitety; 
 • nabywcy lub strony zainteresowane nabyciem jednostek biznesowych, spółek lub innych części aktywów SWAROVSKI;
 • inne strony w potencjalnych lub faktycznych postępowaniach sądowych; 
 • inne spółki w ramach Grupy SWAROVSKI (razem STRONY TRZECIE). 


Firma SWAROVSKI może ujawniać DANE O KLIENCIE, DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH i DANE PARTNERÓW zarówno w ramach firmy SWAROVSKI, jak i STRONOM TRZECIM oraz w każdym kraju na całym świecie, w tym we wszystkich krajach, w których firma SWAROVSKI jest reprezentowana przez spółki Grupy, podmioty powiązane lub inne biura i przedstawicieli (patrz ZAŁĄCZNIK 2, w jego najbardziej aktualnej wersji), jak również w krajach, w których dostawcy usług przetwarzają dane dla firmy SWAROVSKI (patrz ZAŁĄCZNIK 2, w jego najbardziej aktualnej wersji). Jeśli dane zostaną ujawnione do krajów, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, firma SWAROVSKI zapewni odpowiednią ochronę danych KLIENTÓW, OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH lub PARTNERÓW poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych (np. w oparciu o standardowe klauzule UE), wiążących reguł korporacyjnych, na podstawie programu Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA w odniesieniu do przesyłania danych do STRON TRZECICH z siedzibą w STANACH ZJEDNOCZONYCH lub przesyłania danych na podstawie zgody, zawarcia lub wykonania umowy lub w związku z określeniem, wykonaniem lub egzekwowaniem roszczeń prawnych, lub zgodnie z nadrzędnym interesem publicznym, lub  w celu ochrony integralności tych osób. KLIENT, OSOBA ODWIEDZAJĄCA lub PARTNER może uzyskać kopię gwarancji umownych lub zostanie powiadomiony, gdzie uzyskać takie kopie w punktach kontaktowych wymienionych powyżej (patrz Punkt 1 powyżej). SWAROVSKI zastrzega sobie prawo do redagowania takich kopii ze względów prawnych lub w celu zachowania ich poufności.  

 

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH 
 

Co do zasady, firma SWAROVSKI przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są one przetwarzane. Niezależnie od tej ogólnej zasady firma SWAROVSKI może przetwarzać dane osobowe przez dłuższy czas, z zastrzeżeniem następujących zasad i obowiązków: firma SWAROVSKI przechowuje dane osobowe, o ile (i) jest do tego zobowiązana (w drodze umowy, prawa lub innych przepisów) lub ( ii) ma nadrzędny interes (np. interes ze względu na dowód w przypadku roszczeń, udokumentowanie zgodności z niektórymi wymogami prawnymi lub innymi, zainteresowanie niepersonalizowaną analizą). Odmienne zasady są zastrzeżone w odniesieniu do anonimizacji lub pseudonimizacji danych osobowych z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.


Co do zasady, w odniesieniu do DANYCH O KLIENCIE i DANYCH PARTNERÓW związanych z umową (w tym w dokumentacji i komunikacji biznesowej) SWAROVSKI przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo trwa stosunek umowny i przez dziesięć lat po zakończeniu stosunku umownego, chyba że (i) ma zastosowanie krótszy lub dłuższy ustawowy obowiązek przechowywania danych dla konkretnego przypadku, (ii) przechowywanie jest wymagane ze względu na dowód lub inny ważny powód oparty na obowiązującym prawie, lub (iii) usunięcie danych jest wymagane wcześniej (ponieważ np. dane nie są już wymagane lub firma SWAROVSKI jest zobowiązana do usunięcia odpowiednich danych).   


Co do zasady, w odniesieniu do danych operacyjnych zawierających DANE O KLIENCIE, DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH lub DANE PARTNERÓW (np. protokoły, dzienniki), SWAROVSKI przechowuje dane osobowe przez okres 3–12 miesięcy. 

 

6. PLIKI COOKIE, GOOGLE ANALYTICS I WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


Firma SWAROVSKI wykorzystuje pliki cookie na swojej STRONIE INTERNETOWEJ. Pliki cookie to szeroko rozpowszechniona technologia, która przypisuje identyfikator przeglądarce użytkownika STRONY INTERNETOWEJ, który użytkownik zapisuje i pokazuje na żądanie. Z jednej strony firma SWAROVSKI wykorzystuje pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zamknięciu STRONY INTERNETOWEJ przez użytkownika i które umożliwiają serwerowi ustanowienie stabilnego połączenia z użytkownikiem (dzięki temu, na przykład zawartość koszyka na zakupy nie zostanie utracona) podczas przeglądania STRONY INTERNETOWEJ. Z drugiej strony firma SWAROVSKI wykorzystuje również stałe pliki cookie, które są usuwane tylko po upływie okresu określonego na STRONIE INTERNETOWEJ. Stałe pliki cookie umożliwiają zapisywanie niektórych ustawień (np. języka) na kilka sesji lub umożliwiają automatyczne logowanie. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie stałych plików cookie poprzez korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ i odpowiednich funkcji (np. ustawień językowych i automatycznego logowania). Użytkownik może zablokować lub usunąć wykorzystywanie plików cookie w  swojej przeglądarce, ale może to mieć negatywny wpływ na funkcjonalność STRONY INTERNETOWEJ. 


Zgodnie z obowiązującym prawem firma SWAROVSKI może zainstalować kody w newsletterach i innych e-mailach marketingowych, które pozwolą określić, czy odbiorca otworzył e-mail lub pobrał zdjęcia w nim zawarte. Jednak odbiorca może zablokować tę możliwość w swoim kliencie poczty e-mail. W każdym przypadku, użytkownik zgadza się na wykorzystywanie tej technologii poprzez otrzymywanie newsletterów lub innych e-maili marketingowych.


W przypadku umieszczenia przez firmę SWAROVSKI reklamy stron trzecich na swojej STRONIE INTERNETOWEJ (np. baneru) lub  umieszczenia własnej reklamy na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego, mogą być wykorzystywane pliki cookie firm specjalizujących się w stosowaniu takich reklam. Firma SWAROVSKI nie ujawnia danych osobowych takim firmom, tzn. umieszczą one jedynie stały plik cookie wyłącznie w odniesieniu do użytkowników STRONY INTERNETOWEJ w celu rozpoznania użytkowników i czynią to wyłącznie w interesie firmy SWAROVSKI. Dzięki temu SWAROVSKI może umieszczać profilowane reklamy dla tych osób na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych (np. w związku z produktami, względem których te osoby wykazały zainteresowanie w sklepie internetowym). Firma SWAROVSKI nie ujawni danych osobowych operatorom zewnętrznych stron internetowych. 


Firma SWAROVSKI może korzystać z Google Analytics lub podobnych usług na swojej STRONIE INTERNETOWEJ. Aplikacje te są usługami stron trzecich, które umożliwiają firmie SWAROVSKI pomiar i analizę wykorzystania jej STRONY INTERNETOWEJ. Dostawca tych usług może mieć siedzibę w dowolnym kraju na świecie (w przypadku usługi Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. są to Stany Zjednoczone, www.google.com). Usługodawca wykorzystuje stałe pliki cookie w ramach tych aplikacji. SWAROVSKI nie ujawni żadnych danych osobowych usługodawcy (który również nie będzie zapisywał żadnych adresów IP). Usługodawca może jednak monitorować sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkownika i łączyć te dane z danymi z innych stron internetowych monitorowanych przez tego samego usługodawcę, które odwiedził użytkownik, a usługodawca może wykorzystywać wnioski z tych danych do własnych celów (np. kontrola reklamy). Usługodawca zna tożsamość użytkownika, który zarejestrował się u usługodawcy. W takim przypadku za przetwarzanie danych osobowych będzie odpowiedzialny usługodawca, a dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych i prywatności oraz zgodnie z polityką ochrony danych usługodawcy (dla Google patrz policies.google.com/privacy). Usługodawca dostarczy dane na temat sposobów korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ firmie SWAROVSKI. 


Ponadto, firma SWAROVSKI może korzystać z wtyczek sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest lub Instagram na swojej STRONIE INTERNETOWEJ. Domyślnie wtyczki na tej STRONIE INTERNETOWEJ są nieaktywne; użytkownik może więc wybrać, kiedy je włączyć. Jeśli użytkownik to zrobi, dostawcy mediów społecznościowych są w stanie nawiązać bezpośrednie połączenie z użytkownikiem podczas jego wizyty na STRONIE INTERNETOWEJ, co pozwala dostawcy wiedzieć o wizycie użytkownika i umożliwić analizę odpowiednich informacji. Wynikające z tej sytuacji przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane na odpowiedzialność dostawcy mediów społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych i prywatności oraz zgodnie z zasadami ochrony danych opublikowanymi na jego stronie internetowej (np. www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).


Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez SWAROVSKI i sposobów zarządzania ich ustawieniami można znaleźć na naszej STRONIE INTERNETOWEJ.

 

7.PRAWA KLIENTA, OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH I PARTNERÓW 


Każda osoba zainteresowana, w tym KLIENT, OSOBA ODWIEDZAJĄCA i PARTNER, może zażądać informacji od firmy SWAROVSKI, czy dane, które ich dotyczą są przetwarzane. Ponadto, osoby te mają prawo zażądać korekty, zniszczenia lub ograniczenia danych osobowych, które ich dotyczą, jak również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie, osoba zainteresowana może wycofać ją w każdej chwili. W krajach UE i EOG osoba zainteresowana może w niektórych przypadkach mieć prawo do uzyskania danych wygenerowanych podczas korzystania z usług online w zorganizowanym, powszechnym, nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie, który umożliwia dalsze wykorzystanie i przesłanie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w punkcie kontaktowym (zob. Punkt 1 powyżej).  Firma SWAROVSKI zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw danej osoby zgodnie z obowiązującym prawem i np. nie ujawnić jej informacji ani nie usunąć danych.   


W przypadku, gdy SWAROVSKI podejmie automatyczną decyzję w odniesieniu do określonej osoby, która może mieć skutek prawny dla osoby zainteresowanej lub poważnie dotknąć ją w podobny sposób, osoba zainteresowana będzie miała, zgodnie z obowiązującym prawem, prawo do skontaktowania się z administratorem danych w firmie SWAROVSKI i zażądania ponownego rozpatrzenia decyzji przez administratora lub zażądania jego uprzedniej oceny. W takim przypadku osoba zainteresowana może nie być w stanie dłużej korzystać z niektórych zautomatyzowanych usług. Osoba ta zostanie o tym poinformowana po fakcie lub z wyprzedzeniem. 


Każda osoba zainteresowana może również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, którym w przypadku administratora w firmie SWAROVSKI w Szwajcarii jest federalny Komisarz ds. ochrony danych i informacji w Szwajcarii (http://www.edoeb.admin.ch), w przypadku administratora w firmie SWAROVSKI w Księstwie Lichtensteinu jest Urząd ochrony danych (Amtstelle Datenschutzstelle, w Księstwie Lichtensteinu (https://www.llv.li/), w przypadku administratora w firmie SWAROVSKI w Austrii jest Urząd ochrony danych w Austrii (https://www.dsb.gv.at/). Listę pozostałych podmiotów można znaleźć tutaj.

 

8. ZMIANY W INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH 


SWAROVSKI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia lub ogłoszenia. Obowiązuje najnowsza wersja zamieszczona na STRONIE INTERNETOWEJ SWAROVSKI. Jeżeli Informacja o ochronie danych stanowi część umowy z KLIENTAMI i PARTNERAMI, firma SWAROVSKI może poinformować ich o aktualizacji lub poprawkach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny odpowiedni sposób. Zmiany uważa się za zaakceptowane, o ile nie zostanie zgłoszony sprzeciw w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia. W przypadku sprzeciwu SWAROVSKI może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE


Poniższe przepisy uzupełniają ogólne przepisy Punktu I dotyczące niektórych rodzajów działalności firmy SWAROVSKI. W przypadku niespójności, poniższe postanowienia mają moc nadrzędną.  


1. SKLEPY INTERNETOWE


Sklepy internetowe mogą automatycznie oceniać zdolność kredytową KLIENTÓW w celu zaoferowania zakupu na podstawie podjętej decyzji. W takim przypadku zdolność kredytowa jest oceniana na podstawie informacji z zewnętrznej agencji ratingowej, która dostarczy firmie SWAROVSKI ocenę kredytową danego KLIENTA. Agencja obliczy wynik na podstawie zastrzeżonej formuły opartej na danych dotyczących historii płatności KLIENTA, historii zadłużenia i historii niewypłacalności oraz możliwych ograniczeniach zdolności prawnej. Jeśli wynik będzie poniżej pewnego progu, opcja płatności na podstawie faktury nie zostanie zaoferowana. W takim przypadku KLIENT może skontaktować się z osobą kontaktową podaną w stopce informacyjnej odpowiedniej strony internetowej sklepu internetowego, jeśli ma zastrzeżenia do tej decyzji. 


Sklepy internetowe SWAROVSKI mogą automatycznie decydować o zawarciu umów kupna. SWAROVSKI nie uważa jednak takiej decyzji za zautomatyzowaną (zgodnie z art. 22 RODO). W przypadku, gdy KLIENT nie życzy sobie takiego automatycznego zawarcia umowy, ma możliwość zakupu produktów i usług w sklepach stacjonarnych SWAROVSKI.

 

2. PARTNERZY, W TYM HURTOWNICY, SPRZEDAWCY DETALICZNI, DEALERZY, KLIENCI, KONTRAHENCI ITP.
 

Jak wskazano wcześniej, DANE O KLIENCIE, DANE PARTNERÓW i DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH są zwykle gromadzone bezpośrednio przez firmę SWAROVSKI, ale także pośrednio (np. gdy SWAROVSKI angażuje STRONY TRZECIE do roli podmiotów przetwarzających dane, np. PARTNERÓW firmy SWAROVSKI). W takich przypadkach PARTNERZY firmy SWAROVSKI przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie firmy SWAROVSKI i są związani określonymi umowami obejmującymi sposób realizacji ich obowiązków, który zapewnia ochronę praw naszych KLIENTÓW, PARTNERÓW i OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH oraz przetwarzanie i bezpieczeństwo ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

3. NEWSLETTER I REKLAMA BANEROWA 


SWAROVSKI może wysyłać newslettery lub inne komunikaty handlowe w związku ze swoimi produktami i usługami KLIENTOM i PARTNEROM. Zgodnie z obowiązującym prawem SWAROVSKI zastrzega sobie prawo do tego bez uprzedniej zgody obecnych klientów i partnerów biznesowych. Jednakże KLIENCI i PARTNERZY BIZNESOWI mogą w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu newsletterów lub innych komunikatów handlowych za pośrednictwem swojego konta na odpowiedniej STRONIE INTERNETOWEJ lub poprzez link podany w każdym e-mailu. Anulowanie jednego newslettera może jednak nie pociągać za sobą anulowania innych. SWAROVSKI zastrzega sobie prawo do umieszczania spersonalizowanych reklam podczas odwiedzin STRONY INTERNETOWEJ przez użytkownika. Takie banery reklamowe wyświetlane KLIENTOWI zawierają produkty oferowane na STRONIE INTERNETOWEJ, które wcześniej wzbudziły zainteresowanie KLIENTA. Reklama tego typu jest generowana przez firmę SWAROVSKI za pomocą plików cookie (patrz Punkt I ustęp 6 powyżej). 

 

4. LOTERIE i inne DZIAŁANIA PROMOCYJNE


Poniższe postanowienia dotyczą przetwarzania danych przez SWAROVSKI w związku z LOTERIAMI i innymi DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI skierowanymi do klientów. 


Dane związane z LOTERIAMI i innymi DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI są przetwarzane przez (i) administratora odpowiedniej lokalnej firmy Swarovski, która jest sponsorem, promotorem i organizatorem loterii, a w zależności od przypadku przez (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, jako wspólnego administratora danych. Inne firmy i podmioty stowarzyszone SWAROVSKI mogą jednak wykorzystywać zebrane dane osobowe do swoich celów zgodnie z Punktem I ust. 3 powyżej. 


W odniesieniu do LOTERII i innych DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, firma SWAROVSKI przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z Punktem I ust. 2 powyżej w celach wymienionych w tym przepisie, w szczególności także w następujących celach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

 • przeprowadzenie konkursu; 
 • kontakt ze zwycięzcami; 
 • publikacja danych kontaktowych zwycięzców
 • promowanie zwycięzców w mediach społecznościowych oraz 
 • inne działania promocyjne i marketingowe.


Więcej informacji na temat LOTERII i innych DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH można znaleźć w szczegółowym regulaminie każdej LOTERII i DZIAŁANIA PROMOCYJNEGO, publikowanym na taką okoliczność.

 

5. SYSTEMEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Niektóre biura oraz sklepy Swarovski objęte są systemem monitoringu wizyjnego. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na nagraniach video zgodnie z Rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych oraz krajowymi przepisami z zakresu danych osobowych („Przepisy o ochronie danych osobowych”) jest każdorazowo podmiot wskazany jako administrator w monitorowanym pomieszczeniu. Dane osobowe zgromadzone na nagraniach są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w biurach oraz sklepach Swarovski oraz ochrona mienia należącego do Swarovski w tych pomieszczeniach. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nagrania są nadpisywane po upływie krótkiego czasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, chyba że ujawnią się na nich zdarzenia mogące ujawnić potencjalne roszczenia. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Na mocy Przepisów o ochronie danych osobowych Swarovski ma prawo przekazać dane osobowe następującym kategoriom osób trzecich przetwarzających dane osobowe zgodnie z celem przetwarzania danych w imieniu i na rzecz Swarovski lub we własnych celach: usługodawcom, w tym przetwarzającym dane: lokalnym, krajowym i zagranicznym władzom; innym podmiotom w związku z potencjalnymi lub toczącymi się postępowaniami sądowymi, a także innym spółkom należącym do Grupy Swarovski. Jeśli dane zostaną ujawnione do krajów, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, Swarovski zapewni odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych (np. w oparciu o standardowe klauzule UE), wiążących reguł korporacyjnych lub przesyłania danych na podstawie zgody, w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy lub w związku z określeniem, wykonaniem lub egzekwowaniem roszczeń prawnych, lub zgodnie z nadrzędnym interesem publicznym lub w celu ochrony integralności osób, których dane dotyczą. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw lub w razie pytań bądź uwag dotyczących naszej polityki ochrony prywatności lub przetwarzania danych osobowych można również skontaktować się z Działem ochrony danych osobowych grupy Swarovski pod adresem dataprivacy@swarovski.com.

 

III. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH


Postanowienia niniejszego Punktu III konkretyzują ogólne przepisy z Punktu I dotyczące programów lojalnościowych SWAROVSKI.


1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
Poniższe postanowienia mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Grupę SWAROVSKI w związku z programem lojalnościowym dla klientów pod nazwą Swarovski Crystal Society (SCS).
a. Osoba Odpowiedzialna za dane osobowe (administrator)
DANE OSOBOWE zbierane w związku z członkostwem w SCS są przetwarzane przez dwóch współadministratorów, a dokładnie przez (i) administratora danych osobowych w lokalnej spółce Swarovski, która przyznała członkostwo na podstawie formularza zgłoszeniowego i pobiera składki członkowskie, oraz przez (ii) administratora danych osobowych w spółce Swarovski Aktiengesellschaft z siedzibą pod adresem Dröschistrasse 15, 9495 Triesen w Liechtensteinie. Zebrane dane osobowe będą przekazywane innym spółkom z Grupy Swarovski oraz pewnym osobom trzecim w sposób opisany w niniejszej Polityce ochrony prywatności.  
b. Przetwarzanie i Źródło Danych Osobowych
Swarovski zbiera i przechowuje wymagane dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do SCS (do których zalicza się m.in. zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, poprzedni numer członkowski SCS, preferowany język, informacje dotyczące zamówień, a także, w stosownych przypadkach, imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz numer członkowski SCS osoby kupującej prezent) osobiście przez Członka SCS lub przez osobę kupującą członkostwo SCS jako prezent i podającą Grupie Swarovski DANE OSOBOWE Członka SCS („Dane z formularza”). Ponadto Swarovski zbiera wszelkie inne dane osobowe dobrowolnie podane przez klienta w obszarze online dla członków SCS lub podczas interakcji z nami, takie jak: style/zainteresowania (np. Biżuteria i akcesoria, Dom, Figurki i artykuły kolekcjonerskie i/lub Zegarki; Styl klasyczny), konta w mediach społecznościowych (oraz powiązane informacje zgromadzone w oparciu o logowanie w serwisach społecznościowych), płeć, adres IP oraz identyfikatory sieciowe.
Swarovski otrzymuje powyższe DANE OSOBOWE od punktów sprzedaży, w których zamówiono i opłacono członkostwo. Swarovski przyznaje każdemu nowemu Członkowi SCS niepowtarzalny numer członkowski, odnotowuje datę przystąpienia do SCS i daty przedłużenia członkostwa oraz opcje dotyczące obsługi i korespondencji wybrane przez Członka SCS, zrealizowane usługi (w tym wysłane prezenty), a w niektórych przypadkach również dodatkowe dane dotyczące korzystania przez Członka SCS z ofert internetowych i mailingu Grupy Swarovski (np. wskaźnik otwarć biuletynu, klikalność, odwiedzone strony internetowe, interakcje w mediach społecznościowych) oraz zmienne dotyczące interakcji (takie jak klikalność, czas interakcji oraz interakcje w mediach społecznościowych). Swarovski ma również prawo przetwarzać informacje dotyczące płatności, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem osób trzecich, w przypadku gdy jest to konieczne w związku z opłacaniem przez Członka SCS składek członkowskich. Ponadto Swarovski prowadzi historię zakupów każdego Członka SCS, w której zapisane zostają zakupione produkty (oznaczenie i cena produktu) oraz miejsce i data zakupu. Historia zakupów jest rejestrowana wyłącznie w przypadku, gdy podczas dokonywania zakupów w sklepach oferujących program SCS przy kasie podany zostanie numer członkowski SCS. W sklepie internetowym zarejestrowany klient musi aktywować swoje konto online, zakładając konto internetowe. Historia zakupów klienta jest rejestrowana, gdy numer konta zostanie podany podczas dokonywania zakupu lub w przypadku, gdy zarejestrowany klient dokonuje zakupu po zalogowaniu się na swoje konto internetowe. Ponadto Swarovski zbiera i przechowuje wszystkie kupony przesyłane Członkowi SCS, a niekiedy również dodatkowe dane dotyczące korzystania przez Członka SCS z ofert internetowych i mailingu Grupy Swarovski (np. wskaźnik otwarć biuletynu, klikalność, odwiedzone strony internetowe czy interakcje w mediach społecznościowych). Swarovski może dokonać połączenia dwóch kont członkowskich SCS w przypadku gdy uzna, że należą one do tej samej osoby, lub otrzyma ważny wniosek w tej sprawie.

c. Cel przetwarzania danych osobowych
SWAROVSKI zbiera i przetwarza dane osobowe uczestników programu lojalnościowego dla klientów w szczególności również w następujących celach:
•    Zarządzanie członkostwem SCS,
•    Prowadzenie SCS, a w szczególności przyznawanie korzyści i preferencyjnych warunków, udział w badaniach rynkowych, prośby o informacje zwrotne oraz obecność w mediach społecznościowych,
•    Personalizacja i ujednolicenie obsługi klienta we wszystkich kanałach (w sklepach stacjonarnych Swarovski, sklepie internetowym swarovski.com, wiadomościach e-mail, mediach społecznościowych) 
•    Dostarczanie istotnych informacji oraz spersonalizowanych treści marketingowych 
•    Komunikacja niezwiązana z marketingiem, w tym wiadomości dotyczące między innymi: zmian dotyczących naszej polityki prywatności, ogólnych warunków członkostwa i/lub warunków użytkowania; ogólnych zmian w ofercie produktów i usług; weryfikacji konta; resetowania hasła; lub informacje związane z wydarzeniami mogącymi mieć wpływ na nasze usługi   
•    Zapewnianie spersonalizowanych ofert, wsparcia i doradztwa w zakresie produktów i usług
•    Dostarczanie zaproszeń na wyjątkowe wydarzenia i promocje dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych klientów
•    Przeprowadzanie badań opinii wymagających uzyskania informacji zwrotnych od klientów we wszystkich kanałach (w sklepach stacjonarnych Swarovski, sklepie internetowym swarovski.com, wiadomościach e-mail, mediach społecznościowych)

W sklepach uczestniczących w programie członkostwo w SCS umożliwia członkom skorzystanie z rozszerzonego doradztwa dla klientów ze strony pracownika sklepu, który po okazaniu numeru konta uzyskuje dostęp do danych zarejestrowanego klienta i może dzięki temu udzielić mu dodatkowych porad dotyczących zakupu, uwzględniając zakupione wcześniej produkty, wybrane style/zainteresowania lub listę życzeń.
Po podaniu numeru członkowskiego SCS, adresu e-mail lub imienia i nazwiska oraz daty urodzenia zarejestrowanego klienta (lub innej informacji umożliwiającej jednoznaczne potwierdzenie tożsamości), odpowiedni pracownik sklepu lub przedstawiciel działu obsługi klienta uzyskuje dostęp do danych zapisanych w historii zakupów i listy życzeń danego zarejestrowanego klienta. 

Zebrane dane osobowe są używane przez Grupę Swarovski w celu administrowania i zarządzania członkostwem (w tym również dla celów rachunkowości i rozliczeń), zapewnienia Członkowi korzyści oraz innych usług przysługujących mu z tytułu członkostwa (w tym przypadku podstawę prawną stanowi członkostwo SCS) oraz dostarczania Członkowi korespondencji handlowej (np. biuletynów, informacji o produktach, usługach i specjalnych ofertach Grupy Swarovski) pocztą elektroniczną, listownie, w wiadomości tekstowej lub rozmowie telefonicznej w oparciu o dane kontaktowe podane przez Członka (po uzyskaniu uprzedniej zgody Członka SCS). We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach SWAROVSKI ma prawo personalizować informacje wysyłane do Członka, aby w miarę możliwości dostarczać mu informacje, które zdaniem Grupy SWAROVSKI mogą wzbudzić jego zainteresowanie. W tym celu SWAROVSKI analizuje Dane z formularza (a w szczególności informacje dotyczące wieku, płci, zainteresowań i upodobań) oraz inne informacje zebrane na podstawie historii zakupów, wywnioskowane z danych dotyczących interakcji lub dobrowolnie dostarczone Grupie SWAROVSKI przez Członka SCS w późniejszym terminie. Ponadto SWAROVSKI ma prawo używać danych osobowych w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych oraz, w przypadku gdy istnieje uzasadniony interes, w celach statystycznych i badawczych, w tym m.in. w celu lepszego zrozumienia Członków SCS, analiz dotyczących konsumentów i rynku, ulepszenia programu SCS oraz opracowania nowych produktów i usług.
Nawet jeśli zarejestrowany klient zrezygnuje z otrzymywania niektórych wiadomości marketingowych, może nadal otrzymywać wiadomości niezwiązane z marketingiem, niezbędne do wykonania umowy zawartej z zarejestrowanym klientem lub wypełnienia obowiązków prawnych, a także wymogów bezpieczeństwa. Jeżeli zarejestrowany klient poda swoją datę urodzenia, otrzyma również spersonalizowaną wiadomość okolicznościową z okazji urodzin.

d. Ujawnianie danych osobowych
W ramach przetwarzania danych osobowych dotyczących SCS SWAROVSKI ma prawo ujawnić dane następującym kategoriom odbiorców:
•    PARTNEROM, do których zaliczają się partnerzy biznesowi oraz podmioty współpracujące w ramach partnerstwa w dziedzinie marketingu i promocji (w tym w zakresie mediów społecznościowych), a także wszystkie sklepy detaliczne i inne specjalistyczne autoryzowane punkty sprzedaży uczestniczące w programie, bez względu na to, czy są to spółki należące do Grupy SWAROVSKI, czy też do innego partnera handlowego lub współpracującego; sklepy te mogą znajdować się w dowolnym państwie i są uprawnione do korzystania z danych otrzymanych od Grupy SWAROVSKI wyłącznie w celu obsługi programu SCS, w tym w celu przedstawiania spersonalizowanych ofert Członkom SCS oraz komunikacji z Członkami SCS w imieniu Grupy SWAROVSKI,
•    spółce należącej do Grupy SWAROVSKI, której zlecono aspekty techniczne przetwarzania danych (prowadzenie bazy danych) dotyczących SCS (podmioty przetwarzające).
Każdy odbiorca może mieć swoją siedzibę w państwie niemogącym zapewnić odpowiedniego stopnia ochrony danych. W takim przypadku Grupa SWAROVSKI zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stopień ochrony.
e. Prawa osób, których dane dotyczą
Członkowie SCS oraz osoby kupujące członkostwo SCS jako prezent mają prawo zażądać od Grupy SWAROVSKI w dowolnym momencie informacji w sprawie zapisanych danych osobowych, które ich dotyczą, oraz innych informacji określonych w obowiązującym prawie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby te mają również prawo do poprawiania, ograniczania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych oraz do zażądania ich kopii. 
Zarejestrowani klienci Swarovski mogą także cofnąć raz udzieloną Grupie Swarovski zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych (np. w celach promocyjnych i reklamowych, a także na potrzeby przesyłania biuletynów i innych komunikatów handlowych). 
Zarejestrowany klient, który zamierza skorzystać z przysługujących mu praw dotyczących subskrypcji biuletynu, dostępu do danych osobowych lub ich usunięcia, ma możliwość skontaktowania się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem: Customer_Service_PL@swarovski.com, który chętnie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania. Zwracamy uwagę, że zanim zarejestrowany klient uzyska dostęp do swoich danych osobowych, może zostać poproszony o weryfikację swojej tożsamości.

f. Przechowywanie Danych
Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały czas trwania członkostwa; po jego ustaniu dane osobowe są przechowywane tylko przez czas niezbędny do wyżej wymienionych celów, nieprzekraczający pięciu lat, o ile dłuższy czas nie jest wymagany z przyczyn prawnych. Historia zakupów z zasady pozostaje zapisana przez okres pięciu lat. Wyjątek stanowi historia zakupów produktów dostępnych wyłącznie dla członków SCS, która może być przechowywana przez cały czas trwania członkostwa w celu oceny łącznej wartości wniesionej przez członka SCS. Członek SCS, który nie wyraża zgody na przechowywanie historii dokonanych przez niego zakupów produktów dostępnych wyłącznie dla członków SCS przez okres przekraczający 5 lat, może zażądać jej usunięcia, kontaktując się w celu jednoznacznego wyrażenia woli usunięcia tej historii Więcej informacji na temat SCS można znaleźć w Ogólnych warunkach uczestnictwa w programie lojalnościowym dla klientów na stronie www.swarovski.com.

g. Aktualizacje i dodatkowe informacje
W Polityce ochrony prywatności dostępnej na stronie www.swarovski.com można w odpowiednich przypadkach znaleźć aktualizacje informacji zawartych w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych, a także dalsze obowiązkowe informacje dla poszczególnych krajów oraz informacje wymagane zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, jak również informacje dotyczące przekazywania danych osobowych za granicę, przechowywania, bezpieczeństwa danych osobowych oraz innych zagadnień dotyczących prywatności, które nie zostały wprost poruszone w niniejszej Polityce. 
 

 

2. SWAROVSKI CLUB
 

Poniższe postanowienia dotyczą przetwarzania danych przez SWAROVSKI w związku z programem lojalnościowym Swarovski Club.  


A. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za dane osobowe (administrator)

DANE OSOBOWE związane członkostwem w programie Swarovski Club są przetwarzane przez dwóch wspólnych administratorów, a dokładnie przez (i) administratora odpowiedniej lokalnej firmy Swarovski, który przyjmuje członków zgodnie z formularzem wniosku oraz (ii) administratora Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Inne firmy i podmioty powiązane SWAROVSKI mogą jednak wykorzystywać zebrane DANE OSOBOWE do swoich celów zgodnie z Punktem I ust. 3 powyżej. 

B. Przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH i ich ŹRÓDŁA

SWAROVSKI zbiera i przechowuje wymagane dane osobowe podane w formularzu rejestracji do programu Swarovski Club (do których zalicza się m.in. zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail) oraz wszelkie inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Uczestnika programu Swarovski Club na stronie członkowskiej, takie jak data urodzenia czy style/zainteresowania (np. Biżuteria i akcesoria, Dom i styl, Ślub, Figurki i produkty kolekcjonerskie i/lub Zegarki; Styl klasyczny) („Dane z formularza”). Grupa Swarovski prowadzi historię zakupów każdego Uczestnika programu, w której zapisane zostają zakupione produkty (oznaczenie i cena produktu oraz udzielony rabat), miejsce i data zakupu oraz numer Uczestnika. Historia zakupów jest rejestrowana wyłącznie w przypadku, gdy podczas dokonywania zakupów w sklepach biorących udział w programie Swarovski Club przy kasie podany zostanie numer Uczestnika programu Swarovski Club. W sklepie internetowym historia zakupów Uczestników programu jest rejestrowana wyłącznie w przypadku, gdy numer uczestnika programu zostanie podany podczas dokonywania zakupu lub w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupu po zalogowaniu się na konto internetowe w programie Swarovski Club. Swarovski zbiera także i przechowuje wszystkie kupony przesyłane Uczestnikowi programu Swarovski Club, a także – w niektórych przypadkach – również dodatkowe dane dotyczące korzystania przez Uczestnika programu Swarovski Club z ofert internetowych i mailingu Grupy Swarovski (np. wskaźnik otwarć biuletynu, klikalność, odwiedzone strony internetowe czy interakcje w mediach społecznościowych). Swarovski może dokonać połączenia dwóch kont członkowskich programu Swarovski Club w przypadku gdy uzna, że należą one do tej samej osoby lub gdy otrzyma ważny wniosek w tej sprawie.

Z chwilą przystąpienia do programu Uczestnicy otrzymują wiadomość e-mail z łączem do strony zawierającej aktualny wykaz wszystkich sklepów uczestniczących w programie Swarovski Club. Wykaz sklepów uczestniczących w programie Swarovski Club jest również dostępny w Internecie na stronie swarovski.com/club.

C. CEL przetwarzania

Jeśli chodzi o program Swarovski Club, firma SWAROVSKI gromadzi i przetwarza DANE OSOBOWE członków programu lojalnościowego zgodnie z Punktem I ust. 2 powyżej oraz jak określono poniżej w CELACH wymienionych w tym przepisie, w szczególności także w następujących CELACH: 

 • zarządzanie udziałem w programie Swarovski Club;
 • prowadzenie programu Swarovski Club, a w szczególności spersonalizowane oferty, porady i komunikaty dotyczące produktów i usług Swarovski, zapewnianie korzyści i przyznawanie preferencyjnych warunków (np. kuponów/bonów), zaproszenia do udziału w wydarzeniach specjalnych i promocjach dostępnych wyłącznie dla Uczestników programu, udział w badaniach rynkowych, prośby o informacje zwrotne oraz obecność w mediach społecznościowych.

Zebrane dane osobowe są używane przez grupę Swarovski w celu administrowania i zarządzania udziałem w programie (w tym również dla celów rachunkowości), zapewnienia Uczestnikowi korzyści oraz innych usług przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w programie (w tym przypadku podstawę prawną stanowi uczestnictwo w programie).

W sklepach uczestniczących w programie Swarovski Club Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z rozszerzonego doradztwa dla klientów zapewnionego przez pracownika sklepu, który po okazaniu numeru uczestnika uzyskuje dostęp do historii zakupów Uczestnika i może dzięki temu zapewnić Uczestnikowi dodatkowe porady dotyczące zakupu, uwzględniając zakupione wcześniej produkty, wybrane style/zainteresowania lub listę życzeń.

Po podaniu numeru Uczestnika programu Swarovski Club, adresu email lub imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Uczestnika (lub innej unikatowej informacji umożliwiającej potwierdzenie tożsamości), odpowiedni pracownik sklepu uzyskuje dostęp do danych zapisanych w historii zakupów i listy życzeń danego Uczestnika programu.

Swarovski ma również prawo wykorzystać dane osobowe w celu zaproszenia wybranych Uczestników do udziału w wydarzeniach specjalnych i promocjach, takich jak prezentacja nowych produktów lub wyprzedaże. Ponadto Swarovski wykorzystuje dane osobowe w celu wysyłania Uczestnikom życzeń urodzinowych.

Swarovski wykorzystuje także dane zapisane w historii zakupów w celu przyznania Uczestnikom korzyści przysługujących im z tytułu uczestnictwa w programie w postaci kuponów rabatowych lub lojalnościowych bonów podarunkowych. Swarovski wykorzystuje dane zapisane w historii zakupów w celu ustalenia, jakiego rodzaju kupon lub bon przysługuje danemu Uczestnikowi.

Jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę, Swarovski ma prawo wysyłać Uczestnikowi dodatkowe informacje na temat Grupy Swarovski oraz informacje o produktach, usługach i specjalnych ofertach pocztą elektroniczną lub w dowolny inny sposób wybrany przez Grupę Swarovski. Swarovski ma prawo personalizować informacje wysyłane do Uczestnika, aby w miarę możliwości dostarczać mu informacje, które zdaniem Grupy Swarovski mogą wzbudzić jego zainteresowanie, wykorzystując w tym celu Dane z formularza, historię zakupów zarejestrowaną przez sklepy uczestniczące w programie, zmienne dotyczące interakcji (takie jak klikalność, czas interakcji oraz interakcje w mediach społecznościowych), wybrane style/zainteresowania oraz inne informacje dobrowolnie dostarczone Grupie Swarovski przez Uczestnika programu Swarovski Club. W tym celu Swarovski analizuje Dane z formularza zebrane w momencie przystąpienia Uczestnika do programu, uwzględniając w szczególności zapisane informacje dotyczące wieku, płci, zainteresowań i upodobań, zmiennych dotyczących interakcji, a także otrzymanych przez Uczestnika kuponów i bonów oraz inne informacje zebrane na podstawie historii zakupów lub dobrowolnie dostarczone Grupie Swarovski przez Uczestnika w późniejszym terminie.

 D. UJAWNIANIE Danych osobowych

 W ramach przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w związku z programem Swarovski Club, firma SWAROVSKI może ujawniać dane następującym kategoriom odbiorców: 

 • Partnerom, do których zaliczają się partnerzy biznesowi oraz podmioty współpracujące w ramach partnerstwa w dziedzinie marketingu i promocji (w tym w zakresie mediów społecznościowych), a także wszystkie sklepy detaliczne i inne specjalistyczne autoryzowane punkty sprzedaży uczestniczące w programie, bez względu na to, czy są to spółki należące do Grupy Swarovski, czy też do innego partnera handlowego lub współpracującego; sklepy te mogą znajdować się w dowolnym państwie i są uprawnione do korzystania z danych otrzymanych od Grupy Swarovski wyłącznie w celu obsługi programu Swarovski Club, w tym w celu przedstawiania spersonalizowanych ofert Uczestnikom oraz komunikacji z Uczestnikami w imieniu Grupy Swarovski;
 • spółce należącej do Grupy Swarovski, której zlecono aspekty techniczne przetwarzania danych (prowadzenie bazy danych) dotyczących programu Swarovski Club (podmioty przetwarzające).

Każdy odbiorca danych może znajdować się w kraju, w którym nie obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych. W takim przypadku SWAROVSKI zapewni odpowiedni poziom ochrony zgodnie z Punktem I ust. 4 powyżej.

E. PRAWA Osób, których dane dotyczą

Członkowie Swarovski Club mają prawo w każdej chwili zwrócić się do firmy SWAROVSKI o informacje w zakresie posiadanych przez nią danych osobowych, które dotyczą Członków i inne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na temat PRAW Członków programu Swarovski Club znajduje się w Punkcie I ust. 7 powyżej.

F. PRZECHOWYWANIE DANYCH

DANE OSOBOWE będą przechowywane i wykorzystywane przez czas trwania Członkostwa; następnie będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów wymienionych powyżej, ale nie dłużej niż przez pięć lat, chyba że będzie to wymagane ze względów prawnych. Historia zakupów jest przechowywana przez pięć lat. 

Więcej informacji dotyczących programu Swarovski Club można znaleźć w ogólnym Regulaminie programu lojalnościowego na stronie www.swarovski.com.

 

Annex 1 –  List of SWAROVSKI Legal entities

 

Name

Address

SWAROVSKI Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Av. Juan B. Justo 637, 4to Piso, CP 1425 Ciudad de Buenos Aire, Argentina

SWAROVSKI Australia Pty Ltd

Unit 1, 4D Huntley Street, AU-2015 Alexandria, NSW

D. SWAROVSKI Distribution GmbH

Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens

D. SWAROVSKI KG

Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens

D. SWAROVSKI Tourism Services GmbH

Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens

Swareflex GmbH

Josef-Heiss-Strasse 1, AT-6134 Vomp

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

 

Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens

SWAROVSKI Mobility GmbH

Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens

SWAROVSKI Multibrand Distribution GmbH

Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens

S.A. SWAROVSKI Belgium N.V.

 

Louizalaan 50b, 1050 Brussels, Belgium

SWAROVSKI Cristais Ltda.

Alameda Itú, 852, 8th Floor, BR-01421-001 São Paulo

SWAROVSKI Crystal Components Ltda.

Alameda Itú, 852, 13th Floor, BR-01421-001 São Paulo

SWAROVSKI Canada Limited

80 Gough Road, Unit # 2, CA-L3R 6E8 Markham, ON

SWAROVSKI Chile Limitada

Marchant Pereira 150, Region Metropolitana, CL-Providencia, Santiago  

SWAROVSKI (Guangzhou) Trading Co. Ltd

 

Taikoo Hui, No. 385 Tianhe Road, Tianhe District, 510620, Guangzhou , China

SWAROVSKI (Macao) Ltd.

Avendia da Amizade, n 555, Edificio Landmark, CN-Macau 

SWAROVSKI (Shanghai) Trading Co. Ltd.

 

Unit 2803, 2805 and Floor 27, Building 4, No 1, Lane 838, , South Huangpi Road, Huangpu district, Shanghai, 200025 , China

SWAROVSKI Greater China Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong

SWAROVSKI Hong Kong Limited

 

CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong

SWAROVSKI Taiwan Ltd

3F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, TW-10441 Taipei

SWAROVSKI Bohemia spol. s r.o.

 

Kateřinská Business Center, Kateřinská 466/40 , Prague 2,Nové Město, 120 00, Czech Republic

SWAROVSKI France S.A.S.

 

13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris, France

SWAROVSKI (Deutschland) GmbH

Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren

SWAROVSKI Hellas S.A.

114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Glyfada, GR-16674 Athen

SWAROVSKI Hungary Retail Limited Liability Company

 

Népfürdő street 22, Building B 13th Floor, Budapest, 1138, Hungary

SWAROVSKI India Private Limited

1A-D, Vandhna , 11, Tolstoy Marg, IN-110 001 New Delhi

SWAROVSKI Ireland Limited

70 Sir Rogerson's Quay, IE-Dublin

SWAROVSKI Internazionale d'Italia S.p.A.

Via G. Giulini 3, IT-20123 Milano

SWAROVSKI Japan Ltd.

 

 

1-12-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan

SWAROVSKI Korea Ltd

10,11,12,13F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu, KR-135-949 Seoul

SWAROVSKI Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen

SWAROVSKI International Distribution AG

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen

SWAROVSKI Global Business Services Americas, SRL

 

Escazú Village Corporate Center, Avenida Central, 10201, San Jose, Costa Rica

SWAROVSKI Global Business Services Asia SDN BHD

Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang

SWAROVSKI Global Business Services Sp. z.o.o

Ul. Cypriana Kamila Norwida 5, “Yoko” Building, 80-820 Gdansk, Poland

SWAROVSKI Malaysia Trading Sdn Bhd

 

LEVEL 7, MENARA MILENIUM, JALAN DAMANLELA, PUSAT BANDAR DAMANSARA, DAMANSARA HEIGHTS, 50490 KUALA LUMPUR, Wilayah Persekutuan, Malaysia

SWAROVSKI Crystal SA de CV

Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, MX-11520 Mexico City

 

SWAROVSKI Netherlands B.V.

 

Dam 6, 1012, NP Amsterdam, Netherlands

SWAROVSKI Luxembourg Sarl

Grand-Rue 49, Luxembourg, 1661, Luxembourg

SWAROVSKI International (NZ) Limited

3/45 Queen Street, Auckland 1010 New Zealand

SWAROVSKI Ibérica, S.A - Sucursal EM Portugal, Lisbon

 

SWAROVSKI Brand License AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Subotica DOO

Batinska 94, 24000 Subotica
Republic of Serbia

SWAROVSKI Management Pte Ltd

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore

SWAROVSKI Singapore Trading Pte Ltd.

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore

SWAROVSKI Ibérica, S.A

C/ Llacuna, 10-20, 1a planta,
ES-08005 Barcelona

SWAROVSKI International Holding AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI (Schweiz) AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI (Thailand) Limited

849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, TH-10500 Bangkok

SWAROVSKI Gemstones (Thailand) Limited

333 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, Bagna-trad Road, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand

SWAROVSKI Kristal Ticaret Limited Sirketi

Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:5, TR-34367 Istanbul

SWAROVSKI Middle East FZE

Roundabout No. 6, P.O. Box 17128, AE-Jebel Ali Free Zone, Dubai

SWAROVSKI UK Limited

1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, GB-W4 5YE London

SWAROVSKI Digital Business USA Inc.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI North America Limited

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI Retail Ventures Ltd.

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Touchstone Crystal Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

 

Swarovski Manufacturing Vietnam Limited Liability Company

Lot 204, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

SWAROVSKI South Africa (Pty) Ltd

300 Acacia Road, Darrendwood, Randburg, Gauteng, 2194, South Africa

 

Annex 2 –  List of Countries

 

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Costa Rica

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

India

Ireland

Israel

Italy

Japan

Korea, Republic of

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malaysia

Mexico

Netherlands

New Zealand

Poland

Portugal

Serbia

Singapore

Spain

Sweden

South Africa

Switzerland

Thailand

Turkey

United Arab Emirates

United Kingdom

United States of America

Vietnam.

 


Usługi Swarovski
Obsługa klienta — czat na żywo
Potrzebujesz pomocy?
Porozmawiaj z pracownikami naszego działu obsługi klienta na czacie
Odkryj ekskluzywne usługi Swarovski