Wyszukaj

Niniejsze Strony internetowe (zdefiniowane poniżej) obsługuje firma:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Szwajcaria

Numer rejestracyjny spółki
Rejestr Handlowy Zurych, HRB CH-020.3.023.942-2

Numer VAT w Szwajcarii
231'288

Reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego
Michele Molon

 

1. Akceptacja

Dziękujemy za odwiedzenie Stron internetowych Swarovski. Wchodząc i przeglądając Strony internetowe odwiedzający akceptują bez ograniczeń lub kwalifikacji niniejsze warunki korzystania, wraz z wszystkimi dokumentami, które zostały w nich powołane („Warunki korzystania”) oraz wszystkie przepisy tu określone. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami korzystania.

Warunki korzystania dotyczą wszystkich stron internetowych Swarovski, stron internetowych na telefon komórkowy oraz aplikacji należących i/lub prowadzonych przez Swarovski Crystal Online AG i/lub inne podmioty prawne z Grupy Swarovski (dalej „Strony internetowe”). Swarovski Crystal Online AG i/lub inne podmioty prawne należące do Grupy Swarovski będą w dalszej części Warunków nazywane „Swarovski” / My / Nas / Nasz”.

 

2. Polityka prywatności Stron internetowych

Polityka prywatności firmy Swarovski określa warunki, na jakich przetwarzamy dane osobowe zebrane od Państwa lub przekazane Nam przez Państwa. Korzystając ze Stron internetowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Naszą Polityką prywatności oraz gwarantują Państwo i oświadczają, że:

a) wszystkie przekazywane Nam dane osobowe są kompletne i dokładne pod każdym istotnym
względem; oraz
b) w przypadku przekazywania Nam danych osobowych osób trzecich, uzyskali Państwo jasną, jednoznaczną zgodę tych osób na przekazanie nam ich danych osobowych.

 

3. Nasze prawo do wprowadzania zmian

Co pewien czas możemy zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Każdorazowo, gdy chcą Państwo skorzystać ze Stron internetowych, należy sprawdzić niniejsze Warunki korzystania i upewnić się, że rozumieją Państwo warunki obowiązujące w danym czasie.

Od czasu do czasu możemy także aktualizować i zmieniać Strony internetowe. Pomimo dokładania wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na Naszych Stronach internetowych były aktualne, nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treść Naszych Stron internetowych jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Treść Stron internetowych jest podawana wyłącznie informacyjnie. Jej przeznaczeniem nie jest służenie radą, na której powinni Państwo polegać. Przed podjęciem albo rezygnacją z jakichkolwiek działań na podstawie treści Stron internetowych muszą Państwo zasięgnąć porady zawodowej lub specjalistycznej.

 

4. Dostęp do Naszych Stron internetowych

Strony internetowe udostępniane są nieodpłatnie. Nie gwarantujemy, że Strony internetowe lub jakakolwiek prezentowana na nich treść będzie dostępna zawsze lub bez zakłóceń.

Dostęp do Stron internetowych jest dopuszczalny tymczasowo. Nie będziemy ponosić względem Państwa żadnej odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Strony internetowe nie będą dostępne w jakimkolwiek czasie lub okresie. Na Państwu spoczywa odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych przygotowań w celu uzyskania dostępu do Stron internetowych. Odpowiadają Państwo za zapewnienie, że wszystkie osoby wchodzące na Strony internetowe za pośrednictwem Państwa łącza internetowego będą świadome istnienia tych Warunków korzystania i będą ich przestrzegać.

 

5. Państwa konto i hasło

Jeżeli wybiorą lub uzyskają Państwo kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inną informację stanowiącą element Naszych procedur bezpieczeństwa, muszą Państwo traktować te informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich żadnym osobom trzecim.

Mamy prawo dezaktywować kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło wybrane przez Państwa lub przydzielone przez Nas, w dowolnym momencie, jeżeli w Naszej opinii nie będą się Państwo wywiązywać z postanowień niniejszych Warunków.

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę lub podejrzewają, że inna osoba zna Państwa kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, muszą Państwo niezwłocznie nas o tym poinformować wysyłając e-mail na adres customer_relations.li@swarovski.com.

 

6. Działalność zabroniona

Nie wolno Państwu korzystać ze Stron internetowych w inny sposób, niż w celu prywatnego i niekomercyjnego:

a) przeglądania Stron internetowych;
b) zakupu produktów prezentowanych na Stronach internetowych;
c) wchodzenia na inne witryny za pośrednictwem linków zamieszczonych na Stronach internetowych; oraz
d) korzystania z innych usług udostępnianych na Stronach internetowych.

Wykorzystanie systemów automatycznych lub oprogramowania do pozyskiwania danych ze Stron internetowych do celów komercyjnych („scraping”) jest zabronione.

Nie mogą Państwo korzystać ze Stron internetowych:

a) w sposób naruszający obowiązujące miejscowe, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
b) w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, albo
o takim celu lub skutku;
c) w celu wyrządzenia krzywdy lub podjęcia próby wyrządzenia krzywdy osobom nieletnim;
d) w celu wysłania, świadomego przyjęcia, wczytania, pobrania, użycia lub ponownego użycia materiału, który
nie jest zgodny z Naszymi Standardami dotyczącymi treści (patrz paragraf 7 poniżej);
e) w celu wysłania, transmisji, świadomego otrzymania, wczytania, pobrania, użycia lub ponownego użycia danych, informacji, materiału lub innych treści zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory keystroke loggers, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe zaprojektowane do zakłócania działania sprzętu oraz oprogramowania komputerowego;
f) w celu komercyjnym, który nie został przez Nas wcześniej zatwierdzony;
g) w celu transmisji lub zlecenia przesłania niezapowiedzianej lub nieupoważnionej reklamy lub materiału promocyjnego lub innej formy podobnej prośby.

Zgadzają się Państwo także, że nie będą bez pozwolenia ingerować, uszkadzać ani zakłócać:

a) żadnej części Stron internetowych;
b) żadnego urządzenia lub sieci, w której przechowywane są Strony internetowe;
c) żadnego oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania Stron internetowych i/lub
d) żadnego urządzenia, sieci lub oprogramowania należącego lub wykorzystywanego przez osobę trzecią.

Jeżeli zostaniemy poszkodowani w wyniku Państwa naruszenia, możemy, wedle Naszego wyłącznego uznania, żądać wyrównania szkód.

 

7. Wczytywanie treści na Nasze Strony internetowe

Każdorazowo, gdy skorzystają Państwo z funkcji pozwalającej na wczytanie treści na Strony internetowe, wygenerowanie własnej treści lub interakcję z innymi użytkownikami Stron internetowych, muszą Państwo przestrzegać standardów dotyczących treści określonych poniżej („Standardy treści”):

a) wszystkie artykuły muszą być dokładne (jeżeli podają fakty), być szczere (jeżeli wyrażają opinie) oraz zgodne z prawem kraju, w którym są wstawiane;
b) muszą Państwo być właścicielem i/lub posiadać wszystkie niezbędne prawa, licencje i upoważnienia do wszystkich swoich artykułów;
c) żaden z artykułów nie może:

i. zawierać materiałów o charakterze zniesławiającym, obscenicznym, obraźliwym, nienawistnym, podburzającym lub w inny sposób wątpliwym (w tym, między innymi, w sposób mogący zniesławić Grupę Swarovski, jej pracowników lub inne osoby);
ii. promować materiałów o podłożu seksualnym, zawierających przemoc, promujących dyskryminację rasową, płciową, religijną, narodowościową, dotyczącą niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku, albo promować jakiejkolwiek formy działalności niezgodnej z prawem:
iii. naruszać praw autorskich, praw do bazy danych lub znaku towarowego innych osób;
iv. wprowadzać błąd jakąkolwiek osobę;
v. zostać sporządzony z naruszeniem obowiązku prawnego wobec osoby trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;
vi. zagrażać, nadużywać lub naruszać prywatności innych osób, albo powodować rozdrażnienia, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju;
vii. stanowić potencjalnego nękania, niepokoju, zawstydzenia, zaalarmowania lub rozdrażnienia innej osoby;
viii. być wykorzystywany do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub wprowadzenia w błąd co do własnej tożsamości lub powiązania z inną osobą;
ix. sprawiać wrażenia, że pochodzi od Nas, jeżeli nie jest to prawdą; oraz/lub
x. popierać, promować lub pomagać w działaniach niezgodnych z prawem.

Muszą Państwo przestrzegać ducha i litery Standardów treści przedstawionych powyżej. Standardy treści dotyczą każdej części artykułu oraz jego całości. Gwarantują Państwo i oświadczają, że każdy artykuł przygotowany przez Państwa będzie zgodny ze Standardami treści, a Państwo będą odpowiadać przed Nami i wynagrodzą Nam każde naruszenie tej gwarancji. Oznacza to, że będą Państwo odpowiadać za wszelkie straty lub szkody, jakie poniesiemy w wyniku naruszenia przez Państwa niniejszej gwarancji.

Treści, jakie Państwo wczytają na Strony internetowe nie będą traktowane jako poufne, ani prawnie zastrzeżone. Zachowują Państwo pełne prawa własnościowe do swoich treści, ale wymagane jest, aby udzielili Państwo Nam oraz innym użytkownikom Stron internetowych licencji na używanie, przechowywanie i zapisywanie tych treści oraz ich dystrybucję i udostępnianie osobom trzecim, zgodnie z zapisami w punkcie 9.

Mamy prawo usunąć Państwa posty ze Stron internetowych, jeżeli, Naszym zdaniem, nie będą one zgodne ze Standardami treści. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa tożsamości osobom trzecim twierdzącym, że opublikowane lub wczytane przez Państwa treści na Stronach internetowych stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.

 

8. Opinie i dobrowolne informacje

Jeżeli chcą Państwo przekazać opinię na Strony internetowe, proszę skorzystać z e-maila: customer_relations.li@swarovski.com. Zwracamy uwagę, że wszelkie przekazywane opinie muszą być zgodne ze Standardami treści i nie będą traktowane jako poufne.

Wymagane jest, aby udzielili Nam Państwo ograniczonej licencji na wykorzystanie przekazanej opinii, jak opisano w punkcie 9. Nie mamy obowiązku wykorzystania przekazanej opinii, ani wysłania potwierdzenia lub opinii, że przesłanie opinii zakończyło się pomyślnie.

Jeżeli wyraźnie tego nie zażądaliśmy, nie zabiegamy ani nie chcemy otrzymywać od Państwa żadnych informacji poufnych, tajnych lub prawnie zastrzeżonych, czy innych materiałów, takich jak projekty, zdjęcia, rysunki lub oryginalne materiały ilustracyjne, za pośrednictwem Stron internetowych, e-mailem lub w inny sposób. Robimy to w szczególności, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień lub sporów dotyczących produktów Swarovski, promocji lub strategii, albo kampanii marketingowych / informacyjnych.

Jeżeli wysłali Państwo do Nas kreatywne sugestie, pomysły, notatki, fotografie, rysunki, koncepcje lub
inne informacje (zwane „Zgłoszeniem” a zbiorczo „Zgłoszeniami”) pomimo wyraźnej prośby, aby tego nie robić, niniejszym Państwo:

a) potwierdzają i akceptują, że Zgłoszenia nie są poufne (pomimo innego stwierdzenia w Państwa korespondencji) i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie Zgłoszeń;
b) potwierdzają i akceptują, że muszą Państwo udzielić Nam i innym osobom trzecim licencji na korzystanie z Państwa zgłoszeń bez wynagrodzenia na Państwa rzecz, zgodnie z opisem w punkcie 9;
c) gwarantują i oświadczają, że wszystkie Zgłoszenia są zgodne ze Standardami treści;
d) gwarantują i oświadczają, że są Państwo właścicielem i/lub posiadają Państwo wszelkie niezbędne prawa, licencje i upoważnienia do wykorzystania każdego Zgłoszenia, a wykorzystanie przez firmę Swarovski dowolnego Zgłoszenia nie będzie stanowić naruszenia praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych i/lub prawa do prywatności;
e) potwierdzają i akceptują, że mamy prawo ujawnić Państwa tożsamość osobom trzecim twierdzącym, że Państwa Zgłoszenia naruszają ich prawa, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, dobra osobiste i/lub prawa do prywatności;
f) potwierdzają i akceptują, że nie ciąży na Nas obowiązek wykorzystania żadnych Zgłoszeń. Jednakże, jeżeli się na to zdecydujemy, niniejszym gwarantują Państwo, oświadczają i akceptują, że możemy wykorzystać wszystkie Zgłoszenia bez ograniczenia w dowolnym celu, w tym między innymi w celu powielania, ujawniania, transmisji, publikacji, emisji lub zamieszczenia, a Państwo niniejszym nieodwołalnie zrzekają się, zwalniają i rezygnują z ewentualnych roszczeń, w zakresie dopuszczalnym prawem, że użycie każdego ze Zgłoszeń narusza jakiekolwiek Państwa prawa, w tym bez ograniczenia prawa autorskie, znaki towarowe, osobiste prawa autorskie, prawa do prywatności, prawa własności i inne prawa majątkowe, dobra osobiste lub prawo wierzytelności z tytułu materiału lub pomysłów; oraz
g) potwierdzają i akceptują, że mamy szeroki dostęp do pomysłów, projektów i innych materiałów, a nowe pomysły będą Nam stale zgłaszane lub będą opracowywane przez Naszych pracowników. Wiele z nich mogą być konkurencyjne, podobne lub identyczne z Państwa Zgłoszeniami pod względem struktury, konstrukcji, celu, formatu lub pod innymi względami. Ponadto, potwierdzają Państwo i akceptują, że nie będzie przysługiwać Państwu żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania przez Nas tych podobnych lub identycznych materiałów.

Będą Państwo odpowiadać przed Nami i zabezpieczą Nas przed jakimkolwiek naruszeniem gwarancji zawartych w punkcie 8. Oznacza to, że będą Państwo odpowiadać za wszelkie straty lub szkody, jakie poniesiemy w wyniku naruszenia przez Państwa gwarancji.

 

9. Prawa, na które Państwo udzielają licencji

Wczytując lub zgłaszając w inny sposób treści na Strony internetowe i/lub wysyłając Nam opinie i/lub Zgłoszenia (razem „Państwa materiały”), udzielają Państwo Nam i (jeżeli dotyczy) także innym użytkownikom Stron internetowych oraz osobom trzecim, stałej, globalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem, przenoszalnej licencji na powielanie, modyfikację, adaptację, publikację, licencjonowanie, zamieszczanie, sprzedaż, tłumaczenie, wcielanie, tworzenie dzieł pochodnych, eksploatację, wydawanie lub podawanie do publicznej wiadomości oraz inne wykorzystanie Państwa materiałów w dowolnych mediach, obecnych i przyszłych, na całym świecie, przez nieograniczony czas (lub przez maksymalny okres dopuszczalny prawem), bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub wierzytelności na Państwa rzecz.

 

10. Nasze Prawa Własności Intelektualnej

Grupa Swarovski lub odpowiedni partner będący osobą trzecią, zachowuje prawa, tytuły własności i udziały (w tym prawa autorskie, prawa do projektu, znaków handlowych, patentów lub inne prawa własności intelektualnej) do wszystkich materiałów użytych na Stronach internetowych, w tym między innymi do tekstów, nazw, projektów wzorniczych, logo, obrazów, grafik, wideo i innych dzieł (dalej „Treść”). Żaden z zapisów na Stronach internetowych nie powinien być interpretowany jako udzielenie licencji lub prawa do posługiwania się jakąkolwiek treścią wyświetlaną na Stronach internetowych.

Mogą Państwo dowolnie przeglądać Treść na Stronach internetowych, ale wolno Państwu jedynie pobierać, przeglądać lub wykorzystywać Treść zawartą na stronach na użytek własny, niekomercyjny, pod warunkiem, że Treść oraz wszelkie prawa autorskie lub inne oświadczenia dotyczące prawa własności pozostaną nienaruszone. Dodatkowo prosimy, aby na wszelkich reprodukcjach zamieszczali Państwo następujące oznaczenie: © Swarovski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Poza powyższym pozwoleniem, nie mogą Państwo modyfikować, adaptować, powielać ani zmieniać Stron internetowych lub ich Treści, ani wcielać Stron internetowych lub ich treści do innych stron internetowych, witryn internetowych i tym podobnych. Jakiekolwiek użycie komercyjne bez wcześniejszej pisemnej zgody Swarovski jest zabronione.

Nazwa SWAROVSKI oraz logo ŁABĘDŹ są, między innymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi Swarovski AG. Grupa Swarovski monitoruje wykorzystanie swoich znaków towarowych i będzie podejmować stosowne środki przeciwko jakimkolwiek naruszeniom własności intelektualnej.

 

11. Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub zasobów (dalej: „Strony powiązane”). Strony powiązane mogą być udostępniane wyłącznie w celu zainteresowania lub w formie udogodnienia dla Państwa i nie mamy kontroli nad ich treścią, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treść, towary lub usługi, dokładność, dostępność lub funkcję Stron powiązanych.

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za reklamę lub wykorzystanie przez Strony powiązane Państwa danych osobowych.

Ponadto, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu przestępstwa, szkody lub straty, naruszenia lub zaniechania spowodowanego lub związanego z użyciem, zaufaniem Stronom powiązanym lub ich zawartości.

Hiperłącza do Stron powiązanych zamieszczane są w dobrej wierze i nie implikują naszej aprobaty. Zdecydowanie zalecamy, aby zapoznali się Państwo i dokładnie przeczytali informacje prawne i dotyczące prywatności odwiedzanych Stron powiązanych.

 

12. Linki do Stron internetowych

Mogą Państwo zamieszczać link do strony głównej Stron internetowych, pod warunkiem, że zrobią to Państwo w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie będzie szkodzić Naszej reputacji, ani nie będzie przynosić Państwu korzyści. Nie wolno Państwu utworzyć hiperłącza w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z Naszej strony, jeżeli takowe nie istnieje.

Nie wolno Państwu tworzyć hiperłącza do Stron internetowych na żadnej witrynie, która nie jest Państwa własnością. Strony internetowe nie mogą być umieszczane w ramce na innej stronie, ani nie wolno Państwu tworzyć hiperłącza do innej części Stron internetowych poza stroną główną.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na tworzenie hiperłączy bez zawiadomienia. Strona, na której umieszczają Państwo hiperłącze, musi być zgodna pod każdym względem ze Standardami treści.

 

13. Odpowiedzialność

Żaden z zapisów niniejszych Warunków korzystania nie wyłącza ani nie ogranicza Naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia osób wynikające z Naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd lub innej odpowiedzialności, która zgodnie z obowiązującym prawem nie może zostać wykluczona.

Różne ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie w przypadku odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów do Państwa, która zostanie określona w Naszych Warunkach ogólnych. Nie potwierdzamy, nie wspieramy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy kompletności, prawdziwości, dokładności lub rzetelności treści ani innych materiałów zamieszczonych na Naszych Stronach internetowych, ani nie potwierdzamy żadnych opinii wyrażonych na Stronach internetowych. Rozumieją Państwo, że wchodząc na Strony internetowe mogą być Państwo narażeni na treści ofensywne, szkodliwe, niedokładne lub w inny sposób nieodpowiednie, a w niektórych przypadkach także na posty, które zostały źle oznaczone lub w inny sposób są zwodnicze.

W zakresie dopuszczalnym prawem nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich, za treść lub dokładność materiałów zamieszczanych przez Państwa lub dowolnego innego użytkownika Stron internetowych, ani z tytułu szkód lub strat dowolnego rodzaju poniesionych w wyniku wykorzystania treści lub innych materiałów zamieszczonych, przesłanych e-mailem lub w inny sposób udostępnionych na Stronach internetowych.

Nasze Strony internetowe udostępniamy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzają się Państwo nie używać Stron internetowych w celach komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności za utratę zysków, utratę transakcji, przerwę w prowadzeniu działalności, ani za utratę możliwości zawarcia transakcji.

 

14. Osoby niepełnoletnie

Korzystanie z Naszych Stron internetowych przez osobę niepełnoletnią, która nie ukończyła 18 lat, wymaga udzielenia zgody rodzica lub opiekuna. Rodzicom, którzy pozwalają swoim dzieciom na korzystanie ze Stron internetowych, zalecamy, aby rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci. Osoby niepełnoletnie korzystające ze Stron internetowych powinny być świadome potencjalnego ryzyka, na jakie są narażone.

 

15. Konsekwencje

Jeżeli będziemy podejrzewać, poweźmiemy informację, albo będziemy mieli podstawy, by uważać, że naruszyli Państwo postanowienia zawarte w tych Warunkach korzystania, możemy (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw i środków odszkodowawczych) niezwłocznie podjąć działania, uznane przez Nas za stosowne, w tym między innymi:

a) natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe cofnięcie Państwa prawa do korzystania ze Stron internetowych;
b) natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów zamieszczonych przez Państwa na Stronach internetowych;
c) wystosowanie ostrzeżenia do Państwa; i/lub
d) ujawnienie informacji organom ścigania, jeżeli uznamy to za konieczne.

 

16. Pliki cookie

Swarovski korzysta z technologii śledzenia (pliki cookie), dzięki której Strony internetowe są bardziej przyjazne dla użytkownika, wydajne i bezpieczne. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i wykorzystywane przez Państwa przeglądarkę. Większość plików cookie używanych przez Swarovski to pliki sesyjne, usuwane automatycznie po zakończeniu Państwa wizyty. Pliki cookie nie zagrażają Państwa komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Jeśli jednak nie będą Państwo chcieli korzystać z plików cookie, w żaden sposób nie przeszkodzi to w dostępie do Stron internetowych. Państwa przeglądarka może być skonfigurowana w taki sposób, że pliki cookie będą akceptowane za Państwa zgodą lub całkowicie zablokowane.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Naszej Polityce prywatności.

 

17. Prawo i właściwość sądu

Sądy szwajcarskie będą sprawować niewyłączną jurysdykcję w odniesieniu do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z wizytą na Stronach internetowych, chociaż zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu z tytułu naruszenia niniejszych Warunków korzystania, w Państwa kraju zamieszkania lub w innym właściwym kraju. Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające, albo mające związek z tymi Warunkami, ich przedmiotem lub sformułowaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem Szwajcarii.

 

18. Inne ważne warunki

Każdy z paragrafów Warunków korzystania funkcjonuje oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy urząd podejmie decyzję, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych paragrafów.

Niniejsze Warunki korzystania uzgadniane są pomiędzy Państwem a Nami. Żadna inna osoba nie będzie miała prawa egzekwowania któregokolwiek z tych warunków.

Jeżeli nie będziemy nalegać niezwłocznie, że muszą Państwo zrobić coś, co mają Państwo do zrobienia zgodnie z tymi Warunkami korzystania, albo jeżeli opóźnimy wszczęcie przeciwko Państwu kroków z tytułu naruszenia niniejszych Warunków korzystania, nie oznacza to, że nie muszą Państwo zrobić tych rzeczy, ani nie powstrzyma Nas przed podjęciem kroków przeciwko Państwu w terminie późniejszym.

 

19. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków korzystania, prosimy o przesłanie e-maila na adres customer_relations.li@swarovski.com.

 

Aktualizacja z dnia 21 sierpnia 2019

Prawa autorskie © 2019 Swarovski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SWAROVSKI oraz logo ŁABĘDŹ są zarejestrowanymi znakami towarowymi Swarovski AG