ค้นหา

ข้อกำหนดการใช้งาน (ประเทศไทย)
หน้าเว็บเพจเหล่านี้ให้บริการโดยบริษัท สวารอฟสกี้ คริสตัล ออนไลน์ เอจี (Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Switzerland)
กรรมการผู้จัดการ: มิเชล โมลอน
จดทะเบียนพาณิชย์: Handelsregister Zurich, HRB CH-020.3.023.942-2
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในสวิตเซอร์แลนด์: 231'288
(สำหรับลูกค้าชาวไทย: หน้าเว็บเพจเหล่านี้ให้บริการโดยบริษัท สวารอฟสกี้ คริสตัล ออนไลน์ เอจี เพื่อ บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด  849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 16 ห้อง 1603-1604 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เลขทะเบียน: 0105534007906)
โดยการเข้าถึงหน้าเว็บเพจของสวารอฟสกี้ ผู้เข้าชมทุกคนยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้  ผู้เข้าชมที่ไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดต่อไปนี้ต้องระงับการเข้าถึงเว็บไซต์สวารอฟสกี้
1. การยอมรับ
ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สวารอฟสกี้  ด้วยการเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนกฎหมายทั้งปวงที่ใช้บังคับซึ่งระบุในข้อกำหนดนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ตลอดทั้งเว็บไซต์นี้ คำว่า “ของบริษัท” “บริษัท” “สวารอฟสกี้” และ “กลุ่มสวารอฟสกี้” หมายถึง บริษัท สวารอฟสกี้ คริสตัล ออนไลน์ เอจี และหมายถึงนิติบุคคลทั้งหมดภายในกลุ่มสวารอฟสกี้
2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์
สื่อวัสดุและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ส่งถึงเว็บไซต์สวารอฟสกี้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสวารอฟสกี้ ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.swarovski.com/Privacy-Policy 
3. คำสงวนสิทธิ์
การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณซึ่งเป็นผู้เข้าชมแต่เพียงผู้เดียว สวารอฟสกี้จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  การเชื่อถือเนื้อหาสาระของเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง  ทั้งนี้ คุณตกลงว่า คุณมีหน้าที่ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์
4. สารสนเทศ/ข้อมูลที่จัดหาให้สวารอฟสกี้
การสื่อสารโดยไม่ผ่านบุคคลหรือเนื้อหาที่ส่งมายังเว็บไซต์นี้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น ซึ่งรวมถึง ข้อมูล ข้อสงสัย ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน เป็นและจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์  สิ่งใดที่ส่งหรือโพสต์จะกลายเป็นทรัพย์สินของกลุ่มสวารอฟสกี้ และอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ เปิดเผย ส่ง ตีพิมพ์ เผยแพร่ และโพสต์  สำหรับการส่งข้อมูล โปรดส่งอีเมลถึง info@swarovski.com  นอกจากนี้ กลุ่มสวารอฟสกี้สามารถใช้แบบดีไซน์ ความคิด งานอาร์ตเวิร์ค สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนา ข้อเสนอแนะ หรือแนวคิดใดๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารที่ส่งถึงเว็บไซต์นี้ได้อย่างเสรีเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา ผลิต โฆษณา และทำการตลาดผลิตภัณฑ์  ในการใช้ใดๆ ดังกล่าวจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำส่งสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูล  โดยการส่งข้อมูล คุณยังรับประกันอีกว่า คุณเป็นเจ้าของสื่อวัสดุ/เนื้อหาที่ส่ง ซึ่งไม่เป็นสื่อวัสดุ/เนื้อหาที่หมิ่นประมาท และการใช้สื่อวัสดุ/เนื้อหาดังกล่าวของสวารอฟสกี้จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ  กลุ่มสวารอฟสกี้ไม่มีหน้าที่ต้องใช้ข้อมูลที่ส่งมา หรือส่งคำยืนยันหรือตอบกลับว่าการส่งข้อมูลนั้นเป็นผลสำเร็จ
5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
® เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสวารอฟสกี้ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในข้อความ ภาพ และสื่อวัสดุอื่นทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของกลุ่มสวารอฟสกี้ หรือรวมอยู่ในเว็บไซต์โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องแล้ว
คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ แต่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งหมายรวมถึง ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียก “ข้อมูล”) เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของตนเองเท่านั้น ซึ่งควรกระทำโดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีการเก็บรักษาข้อความสงวนลิขสิทธิ์และคำประกาศความเป็นเจ้าของอื่นทั้งหมดไว้อย่างสมบูรณ์เช่นเดิม และประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าข้างต้นต้องปรากฏอยู่ในการทำซ้ำข้อมูลกล่าว  ห้ามนำการทำซ้ำส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ไปขายหรือจำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และจะต้องไม่นำส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้มาดัดแปลงแก้ไขหรือรวมเข้าไว้ในงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเว็บไซต์อื่นใด
เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษร และเครื่องหมายบริการ (ต่อไปนี้เรียกโดยรวมว่า “เครื่องหมายการค้า”) (เช่น แดเนียล สวารอฟสกี้, สวารอฟสกี้, หงส์สวารอฟสกี้ และโลโก้สวารอฟสกี้ รวมทั้งฉลากสินค้าของสวารอฟสกี้) เป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่ได้รับความคุ้มครองของ สวารอฟสกี้ เอจี  ในเว็บไซต์นี้ ไม่ควรตีความข้อความใดว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเป็นการให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้ ห้ามใช้หรือนำเครื่องหมายการค้าที่แสดงในเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาอื่นใดในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิดโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  ทั้งนี้ โปรดทราบว่ากลุ่มสวารอฟสกี้จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนอย่างแข็งขันตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุดสำหรับความผิดร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการฟ้องคดีอาญา
6. ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
อาจมีการจัดหาลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกให้เพื่อประโยชน์หรือความสะดวกของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ ลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์ของสวารอฟสกี้อาจนำคุณออกนอกเครือข่ายของกลุ่มสวารอฟสกี้  สวารอฟสกี้ไม่ยอมรับความรับผิดสำหรับเนื้อหา ความถูกต้อง หรือฟังก์ชันของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว และไม่ยอมรับความรับผิดที่เกิดจากการละเมิดหรือการละเว้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก  ลิงก์ต่างๆ นี้จัดให้โดยสุจริตและสวารอฟสกี้ไม่อาจเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลังในเว็บไซต์อื่นซึ่งสวารอฟสกี้ได้จัดหาลิงก์ให้  การรวมลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเอาไว้ไม่แสดงนัยว่าเป็นการสนับสนุนจากกลุ่มสวารอฟสกี้  สวารอฟสกี้แนะนำให้คุณศึกษาและอ่านประกาศทางกฎหมายและประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมอย่างละเอียดถี่ถ้วน
7. คำรับประกันและข้อความสงวนสิทธิ์
เว็บไซต์นี้ให้บริการแก่คุณ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” เพราะเหตุนี้ สวารอฟสกี้จึงไม่มีคำรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่น (รวมถึงคำรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คุณภาพอันเป็นที่น่าพอใจ และความเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง)  คำรับประกันเช่นว่า หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำรับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ถูกกาลเทศะ และไม่ละเมิดต่อบุคคลภายนอก การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือปราศจากข้อผิดพลาด เว็บไซต์นี้ปลอดภัย หรือคำแนะนำหรือความคิดเห็นที่ได้รับจากกลุ่มสวารอฟสกี้ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้  ทั้งนี้ มีการปฏิเสธความรับผิดสำหรับคำรับรอง คำรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง
โปรดทราบว่า เขตอำนาจบางแห่งอาจจะไม่อนุญาตการยกเว้นคำรับประกันโดยนัย ดังนั้น ข้อความบางส่วนของข้อกำหนดนี้อาจใช้บังคับกับคุณไม่ได้ กรุณาตรวจสอบกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ
สวารอฟสกี้สงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือฟีเจอร์ใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของฟีเจอร์ดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
8. ความรับผิด
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ กลุ่มสวารอฟสกี้และบุคคลอื่นใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้ในนามของบริษัท จะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบไม่ว่าในทางใดๆ สำหรับค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้งานและ/หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์สวารอฟสกี้ของคุณ การเข้าถึงเว็บไซต์สวารอฟสกี้ ความเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือจากเว็บไซต์อื่นใดที่เข้าถึงผ่านทางลิงก์จากเว็บไซต์นี้ หรือจากการดำเนินการใดที่สวารอฟสกี้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการเนื่องด้วยข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ส่งถึงกลุ่มสวารอฟสกี้
สวารอฟสกี้และและบุคคลอื่นใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้ ไม่มีหน้าที่ในการรักษาเนื้อหาและบริการที่พร้อมให้บริการในเว็บไซต์นี้ หรือในการให้การแก้ไข อัปเดต หรือการปล่อยข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้  เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
นอกจากนี้ สวารอฟสกี้ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดทั้งสิ้นสำหรับความสูญเสียที่ได้รับซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของคุณเนื่องมาจากการใช้ เข้าถึง หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ของคุณ  การดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ทำได้โดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
9. กิจกรรมต้องห้าม
แม้สวารอฟสกี้อาจติดตามหรือทบทวนการสนทนาหารือ การพูดคุย การโพสต์ การส่งข้อมูล กระดานข่าว ฯลฯ ในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องกระทำเช่นนั้นและไม่รับเอาความรับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ในเว็บไซต์ ข้อผิดพลาด การละเว้น การหมิ่นประมาท การหมิ่นประมาททางวาจา ภยันตราย การพูดเท็จ ความลามก ความหยาบคาย การหมิ่นประมาททางลายลักษณ์อักษร ภาพอนาจาร การเปิดเผยความเป็นส่วนตัว หรือความไม่ถูกต้องที่มีในข้อมูลภายในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวในเว็บไซต์  ผู้เข้าชมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และห้ามมิให้โพสต์หรือส่งเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขมขู่ หมิ่นประมาททางลายลักษณ์อักษร หมิ่นประมาท ลามก อื้อฉาว ยั่วโทสะ อนาจาร หรือหยาบคาย หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่อาจถือเป็นความผิดอาญา ทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ โดยประการอื่น  สวารอฟสกี้จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลซึ่งร้องขอหรือสั่งให้สวารอฟสกี้เปิดเผยตัวตนของผู้ใดก็ตามที่โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว
นอกจากนี้ ห้ามผู้เข้าชมกระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัว (รวมถึงการอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทกลุ่มสวารอฟสกี้ พนักงานของกลุ่มสวารอฟสกี้ หรือบุคคลอื่นด้วยการกระทำในลักษณะที่ทำให้ชื่อเสียงที่ดีของกลุ่มสวารอฟสกี้เสียชื่อเสียง และอัปโหลดไฟล์ซึ่งมีไวรัสที่อาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มสวารอฟสกี้หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
คุณและกลุ่มสวารอฟสกี้ตกลงว่า ข้อโต้เถียงหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และจะยื่นต่อเขตอำนาจเด็ดขาดแห่งศาลไทย
10. ผลสืบเนื่อง
หากสวารอฟสกี้ทราบว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในถ้อยแถลงทางกฎหมาย บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขทันที  มาตรการดังกล่าวหมายรวมถึง การยับยั้งไม่ให้ผู้ใช้ใช้บริการที่สวารอฟสกี้ให้บริการ และนำเอาสารสนเทศ ข้อมูล และเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้นำลงเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  หากสวารอฟสกี้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดของคุณ บริษัทอาจเรียกร้องค่าเสียหาย โดยเป็นดุลพินิจของสวารอฟสกี้แต่ผู้เดียว
11. คุกกี้
สวารอฟสกี้ใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ซึ่งช่วยทำให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น  คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณและใช้โดยเบราว์เซอร์ของคุณ  คุกกี้ส่วนใหญ่ที่สวารอฟสกี้ใช้เป็นคุกกี้แบบชั่วคราว (session cookies) ซึ่งถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณสิ้นสุดลง  คุกกี้จะไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณและไม่มีไวรัส  ถึงกระนั้น หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้ กรณีนี้จะไม่ขัดขวางคุณจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทแต่อย่างใด  เบราว์เซอร์ของคุณสามารถปรับแต่งค่าเพื่อให้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ตามที่คุณอนุญาตหรือปิดการใช้งานคุกกี้โดยสิ้นเชิง
12. การแก้ไขปรับปรุง
สวารอฟสกี้อาจแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยปรับปรุงโพสต์นี้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อ  คุณจะผูกพันตามการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว ดังนั้น คุณจึงควรเข้าชมหน้าเพจนี้อีกครั้งเป็นคราวๆ ไป  สวารอฟสกี้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศนี้  โปรดอ้างถึงหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อมูลใหม่ใดๆ
® เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสวารอฟสกี้ สงวนสิทธิ์ทุกประการ