ค้นหา

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ประเทศไทย)
นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปสำหรับประเทศไทย
นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดย บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องของสวารอฟสกี้ (“สวารอฟสกี้”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทางเว็บไซต์นี้ และอธิบายวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเพิ่มเติม (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) จากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ โปรแกรม Swarovski Crystal Society (“SCS”) หรือ Swarovski Club
หากข้อกำหนดใดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโปรแกรม SCS หรือ Swarovski Club ให้ข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า (ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าผู้มุ่งหวัง) ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง พนักงาน และผู้ซึ่งอาจได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงาน ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริโภค ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้มาติดต่อ และบุคคลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ในส่วนนี้ เราจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เรามักจะเก็บรวบรวม รวมทั้งวิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้
ประเภทของข้อมูลที่สวารอฟสกี้อาจเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับบริบทที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ซึ่งอาจหมายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ 
•    ข้อมูลทั่วไป: เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ ภูมิลำเนา รูปภาพ/รูปถ่ายในงานอีเวนต์ และ/หรือ กิจกรรมพิเศษต่างๆ ลายมือชื่อ สำเนาหรือข้อมูลในเอกสารที่ออกโดยทางราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน) ของท่าน
•    ข้อมูลติดต่อ: เช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้าน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดโพรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์
•    ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่สั่งซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ/คำสั่งซ่อม สัญญาที่เกี่ยวข้อง
•    ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ: เช่น ตำแหน่งงาน สำเนาหรือข้อมูลในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือมอบอำนาจ ของข่ายของงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
•    ข้อมูลทางการเงิน: เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการซื้อ เปลี่ยน คืนสินค้า หรือการดำเนินธุรกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
•    ข้อมูลพฤติกรรม: เช่น การเข้าร่วมงานอีเวนต์และกิจกรรมพิเศษ ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการใช้จ่าย คำตอบในแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
•    ข้อมูลระบบสมาชิกหรือโปรแกรมความภักดี: เช่น หมายเลขสมาชิก ระดับสมาชิก สิทธิพิเศษที่แลก ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภาพ (เช่น วันที่เข้าเป็นสมาชิก วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
•    ข้อมูลอื่น: เช่น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน หนังสือโต้ตอบทางจดหมาย วิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล่าวคือ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือภาพสิ่งของของท่าน) ความสัมพันธ์กับเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเราหรือสถานที่ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการซึ่งช่วยเหลือเราในการให้บริการสนับสนุนแก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา) และ
•    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน: [ข้อมูลศาสนา (ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนในบางกรณี) และ] ข้อมูลสุขภาพ (ได้แก่ ข้อมูลคัดกรองโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิร่างกายและผลการตรวจ ATK) 
ในรายละเอียด สวารอฟสกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังนี้
•    เมื่อท่านติดต่อเราหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา เมื่อมีคำถามหรือปัญหา เช่น การติดต่อผ่านทาง Service Now ซึ่งเป็นบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเรา
•    เมื่อท่านเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือการแข่งขันของเรา
•    เมื่อท่านกรอกแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือแบบฟอร์มการติดต่อ
•    เมื่อท่านลงทะเบียนหรือให้รายละเอียดแก่เราหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา
•    เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้ (เช่น เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ เรียกดูข้อมูลการเข้าสู่ระบบ สั่งซื้อหรือซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำธุรกรรมออนไลน์อื่น) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเรา หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างของเรา
•    เมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรม SCS หรือ Swarovski Club (หรือกลุ่มสมาชิกที่คล้ายคลึงกัน)
•    เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ระบบของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ไอพีแอดเดรสของท่าน 
•    เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และ/หรือ ที่ทำการของเรา (เช่น ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) หรือ
•    เมื่อท่านโต้ตอบกับเรา และ/หรือ มีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างทำธุรกิจต่างๆ ของเรา
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามที่สวารอฟสกี้ร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่าน หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือการแข่งขันของเรา หรือท่านอาจไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรม SCS หรือ Swarovski Club (หรือกลุ่มสมาชิกที่คล้ายคลึงกัน) หรือเราอาจไม่สามารถดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เรามีกับท่านต่อไปได้ 
ในกรณีที่กระทำได้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในบางสถานการณ์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ผ่านทางบริษัทในกลุ่มสวารอฟสกี้ทั่วโลกของเรา (“กลุ่มสวารอฟสกี้”) ซึ่งรวมถึง Swarovski Kristallwelten (Crystal Worlds) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ห้างสรรพสินค้าพันธมิตร ซึ่งเป็นที่ที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราผ่านพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว) ผู้ให้บริการของเรา บุคคลภายนอกอื่น (เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน) บุคคลอ้างอิงของท่าน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งมีอำนาจบริหารในบริษัทของท่าน หรือพนักงานอื่นๆ ในบริษัทของท่าน) หรือท่านร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ ท่านมีหน้าที่แจ้งบุคคลนั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอความยินยอม ในกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่จำเป็นเมื่อไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้ เพื่อให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านควรดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่เรานั้นถูกต้องสมบูรณ์ โดยท่านมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย
การใช้คุกกี้ของเรา
คุกกี้คือชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูล เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ สวารอฟสกี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้การใช้งานเว็บไซต์นี้ ทรัพยากร และบริการต่างๆ ของท่านเป็นไปโดยสะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตัวคุกกี้เองนั้นจะไม่ระบุตัวตนผู้ใช้ แม้จะระบุเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ก็ตาม คุกกี้มีประโยชน์ในการประมาณการจำนวนผู้ใช้ของเราและระบุรูปแบบการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ในภาพรวม โดยเราใช้คุกกี้ต่อไปนี้ในเว็บไซต์ของเรา
คุกกี้ที่จำเป็น: ข้อมูลที่บริการเหล่านี้เก็บรวบรวมมีความจำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของเว็บไซต์ เพื่อให้บริการฟังก์ชันการเลือกซื้อสินค้าพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ: คุกกี้เชิงวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึง คุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้มีการเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราอย่างไร คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของท่าน โดยข้อมูลจะถูกประมวลผลในรูปแบบข้อมูลนิรนามรวมกัน
คุกกี้เพื่อความต้องการเฉพาะบุคคล: เมื่อพิจารณาตามปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเว็บไซต์ ความพึงใจในตราสินค้า (Brand Preferences) และความชอบในการเลือกซื้อสินค้า เราสามารถแสดงเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะบุคคลซึ่งเหมาะสมกับความพึงใจของท่าน ให้แก่ท่าน
คุกกี้เพื่อการตลาด: พันธมิตรด้านการโฆษณาของเราสามารถตั้งคุกกี้เหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา และอาจใช้ในการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ตามพฤติกรรมของท่านในเว็บไซต์ของเรา เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์อื่นให้แก่ท่าน คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยระบุเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ปลายทางของท่านอย่างชัดเจน
หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้ประเภทใดๆ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ แต่อาจหมายความว่า ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการและทรัพยากรในเว็บไซต์นี้
การใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโปรแกรม SCS หรือ Swarovski Club (เรียกรวมกันว่า “ชุดนโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา) เท่านั้น
เว้นแต่ในบางกรณีที่เราสามารถสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ (1) ฐานการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการเข้าทำสัญญาหรือดำเนินการตามสัญญาที่มีกับท่านให้สมบูรณ์ (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเราให้สมบูรณ์ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก โดยให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตัวท่านเองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) การก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ (6) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง
วัตถุประสงค์ของเราในการเก็บรวบรวมครอบครอง ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน คือเพื่อ
•    พัฒนา ยกระดับ ทำการตลาด และจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราให้แก่ท่าน (ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมและการคืนสินค้า)
•    ประมวลผลและทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึง การมัดจำ (เช่น การลงทะเบียนบัญชี การยืนยันคำสั่งซื้อ การเรียกเก็บเงิน การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ การซ่อมแซม บริการหลังการขาย)
•    ออกและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเรียกเก็บเงิน ใบกำกับภาษี ใบขอซื้อ คำสั่งซื้อ ฯลฯ)
•    ตอบกลับข้อซักถามของท่าน หากท่านร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
•    จัดการข้อร้องเรียน การสืบสวน การฟ้องร้องคดี หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น
•    สื่อสารกับท่านหรือให้การสนับสนุนท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แคมเปญการตลาด ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ของเรากับบริษัทของท่าน
•    บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน และ/หรือ ปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน
•    จัดรายการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน งานอีเวนต์ และกิจกรรมพิเศษ
•    ทำการสำรวจและวิเคราะห์ตลาด
•    ดำเนินกระบวนการสร้างหรือระบุผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
•    ประมวลผลและประเมินใบสมัครงาน
•    พิสูจน์ยืนยันและรับรองตัวตน/ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
•    บังคับใช้สัญญาระหว่างท่านกับเรา
•    แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
•    ทำให้ท่านสามารถสมัครและเข้าร่วมโปรแกรม SCS Swarovski Club และระบบสมาชิกอื่นที่คล้ายกันซึ่งเกี่ยวข้องกับสวารอฟสกี้ และทำให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามสิทธิประโยชน์ของสมาชิกของท่าน
•    ปรับแต่งเนื้อหาทางการตลาด ข้อเสนอ และประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ (ร้านสวารอฟสกี้ เว็บไซต์ swarovski.com การสื่อสารทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์) ให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
•    ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ นโยบายภายใน
•    สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
•    สนับสนุนการระงับข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพ
•    ดำเนินการและรักษาการจัดการธุรกิจภายใน (เช่น การจัดทำรายงานภายใน)
•    ประกอบธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพ
•    สร้าง พัฒนาและส่งมอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
•    สร้าง พัฒนา รักษา และปรับปรุงข้อมูลในสารบบ/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
•    อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งรวมถึง การรายงานข้อมูลที่จำเป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญต่อหน่วยงาน/เจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
•    บริหารจัดการการเข้าถึงบริเวณสถานที่ และ/หรือ ที่ทำการของเรา ซึ่งรวมถึง การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
•    คัดกรองโรคโควิด-19 เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ และ/หรือ ที่ทำการของเรา
•    ก่อตั้ง ใช้ และยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
•    ตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมและกิจกรรมฉ้อโกงใดๆ
•    ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
•    ดำเนินการ พัฒนา ทำให้เกิดผล ทำงาน และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และ
•    ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครองหรือในการควบคุมของเรา ในกรณีของการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจหรือการจำหน่ายธุรกิจของเราในกรณีอื่นๆ
นอกจากนี้ เรายังใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
•    [ข้อมูลศาสนา ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน: เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาของท่านโดยบังเอิญ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวระบุรวมอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลศาสนาของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน]
•    ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเรา และเพื่อเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของท่านต่อพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ท่านจะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามความรับของท่าน เพื่อขออนุมัติเข้าสถานที่ตามนโยบายของเจ้าของสถานที่ในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ (เช่น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการซึ่งช่วยเหลือเราในการให้บริการสนับสนุนแก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา)
หากท่านเป็นซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นที่จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้กับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เพื่อ
•    ดำเนินขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบผู้ให้บริการ (เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติ สถานะทางการเงิน ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ การตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฯลฯ) กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการ กระบวนการประกวดราคา การเจรจาต่อรองก่อนลงนามในสัญญา การเข้าทำสัญญา (และ/หรือ นิติกรรมที่เกี่ยวข้อง) ตลอดจนการบริหารสัญญา กระบวนการชำระเงิน และการตรวจสอบและตรวจรับการส่งมอบ
•    จัดทำบัญชีผู้ให้บริการที่ต้องหลีกเลี่ยง (เช่น ผู้ให้บริการที่ละทิ้งงาน)
•    อำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
•    ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ท่านจะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามความรับของท่าน เพื่อขออนุมัติเข้าสถานที่ตามนโยบายของเจ้าของสถานที่
สวารอฟสกี้ยังอาจใช้ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลนิรนามรวมกันเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า และ/หรือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสวารอฟสกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของสวารอฟสกี้
ในการประกอบธุรกิจของเรา อาจมีความจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับและระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสวารอฟสกี้ [ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา] องค์กรที่ให้บริการแก่เรา (เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการส่งข้อความ SMS ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ผู้จัดงานอีเวนต์ บริษัทสื่อสังคมออนไลน์) หน่วยงาน/เจ้าพนักงานของรัฐ (เช่น ศาล กรมตำรวจ กรมบังคับคดี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และบุคคลภายนอกอื่นๆ (เช่น บุคคลที่ร้องขอบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ลูกค้าองค์กรของเรา ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ท่านจะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจเกิดขึ้น ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ ภาระหน้าที่ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจหรือการจำหน่ายธุรกิจของเราในกรณีอื่นๆ) เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานอื่น เว้นแต่
•    การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อธิบายไว้หรือได้รับอนุญาตโดยประกาศอื่น ลตามชุดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
•    การเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
•    เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ร้องขอ
•    เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสวารอฟสกี้ หรือ
•    สินทรัพย์และการดำเนินธุรกิจของสวารอฟสกี้ถูกถ่ายโอนให้กับบุคคลภายนอก
ตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ
เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ เราใช้ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตต่างๆ ในการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อช่วยให้บริการและการดำเนินธุรกิจของเรามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหมายความว่า ในบางครั้ง บุคคลและหน่วยงานภายนอกองค์กรของเรา เช่น บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สวารอฟสกี้ บุคคลภายนอกผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในนามของและตามคำสั่งของสวารอฟสกี้ (ได้รับการว่าจ้างให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) และบุคคลภายนอกซึ่งสวารอฟสกี้ว่าจ้างให้ซ่อมแซมหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ได้ และอาจใช้ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในนามของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเรายึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สถานที่ และ/หรือ ที่ทำการบางแห่งของสวารอฟสกี้ ได้รับการสอดส่องดูแลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สวารอฟสกี้ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ และ/หรือ ที่ทำการมีความปลอดภัย เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลและสาธารณะ ทรัพย์สินของสวารอฟสกี้ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สวารอฟสกี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากการบันทึกของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ รวมถึงการทำโปรไฟลิ่ง โดยทั่วไป สวารอฟสกี้จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเมื่อพ้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะถูกเขียนทับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการเรียกร้องทางกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลในระยะเวลาจำกัดสำหรับการเรียกร้อง
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาด
เราอาจใช้ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่เรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือที่มีการปรับปรุง ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือการแข่งขันที่ท่านอาจสนใจ เราจะดำเนินการเช่นนั้นเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านก่อนเท่านั้น
หากเมื่อใดท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลดังกล่าวจากเรา ท่านสามารถขอให้เรานำชื่อท่านออกจากรายชื่อของเราได้โดยติดต่อเราที่รายละเอียดติดต่อของเราด้านล่างนี้ อีกทางเลือกหนึ่ง หากเราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านทางอีเมล ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันยกเลิกการสมัครรับข้อมูลในอีเมล เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าวจากเราทางอีเมล ไม่ว่าในกรณีใด โปรดรอเป็นเวลา 5 วันทำการในการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
ฐานข้อมูลส่วนกลาง ซึ่งเป็นที่ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถูกดำเนินการในนามของและตามคำสั่งของสวารอฟสกี้โดย [D. Swarovski KG, Swarovski strasse 30, 6112 Wattens, Austria] ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา โดยสวารอฟสกี้รับรองว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่าน และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อทำให้บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของตนได้ เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน (เช่น เพื่อส่งของขวัญสำหรับโอกาสพิเศษให้ท่าน) เพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อร้องเรียนหรือข้อซักถามของท่านจะได้รับการจัดการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา ในบางครั้ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทอื่นภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสวารอฟสกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สหรัฐอเมริกา ลิกเตนสไตน์] และออสเตรีย) บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ หน่วยงานในต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจเกิดขึ้น
ผู้รับข้อมูลบางรายอาจอยู่ในประเทศที่หน่วยงานที่มีอำนาจยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินตามขั้นตอนและมาตรการเพื่อรับรองให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และให้ผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือมาตรการอื่นในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
สวารอฟสกี้จะไม่ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับท่านโดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่
•    การใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อธิบายไว้หรือได้รับอนุญาตโดยประกาศอื่น ตามชุดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
•    การใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
•    เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอ
•    เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสวารอฟสกี้ หรือ
•    สินทรัพย์และการดำเนินธุรกิจของสวารอฟสกี้ถูกถ่ายโอนให้กับบุคคลภายนอก
สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สวารอฟสกี้มีอยู่เกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เว้นแต่ในบางกรณีที่จำกัด ซึ่งเราได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องเปิดข้อมูลนี้ ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อตามด้านล่าง
หากเมื่อใดท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อตามด้านล่าง และเราจะแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อมูลของท่าน
หากท่านประสงค์จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ระบุไว้ข้างต้น และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรือความเสี่ยงภายใน
นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกอื่น ในบางกรณี ท่านยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกิจกรรม
ในกรณีที่สวารอฟสกี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้
หากท่านเชื่อว่า เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจได้ อย่างไรก็ตาม เราใคร่ขอโอกาสในการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนที่ท่านจะติดต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อตามด้านล่างนี้
การรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สวารอฟสกี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในครอบครองหรือในการควบคุมของสวารอฟสกี้ โดยการจัดเตรียมให้มีการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ไม่ว่าโดยบังเอิญ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศอำนาจ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เรายังมีมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ สิทธิการอนุญาตของผู้ใช้ต่อบุคลากรผู้มีอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย ล่วงรู้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในชุดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยเมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป เราจะดำเนินการทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้หรือทำลายข้อมูลนั้นอย่างเหมาะสม เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้น (เช่น ในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย)
อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น แม้เราจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งให้เราผ่านทางเว็บไซต์นี้ และการใช้งานเว็บไซต์นี้จะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจัดเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งได้รับการดูแลอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุม เรากำหนดให้พนักงานและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราเคารพการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่สวารอฟสกี้ถือครองอยู่
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ท่านอาจมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยได้ โดยการเก็บรักษารหัสผ่านและบัญชีใดๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ไว้เป็นความลับ โปรดแจ้งสวารอฟสกี้ทันทีหากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอื่นใดเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใด
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (หรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ) และมีหน้าที่รับรองว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นความลับ
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
สวารอฟสกี้จัดให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่อยู่ใต้การควบคุมของสวารอฟสกี้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินการของหน่วยงานที่ท่านเข้าถึงผ่านทางลิงก์ที่ระบุในเว็บไซต์นี้ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์ใดๆ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อน
ทำอย่างไรหากท่านมีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากท่านมีปัญหาหรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อเราที่
    1) บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคลติดต่อ: Data Protection Team
                     บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
     849 อาคารวรวัฒน์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1603-1604
         ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์:  +66 2016 1899 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.
อีเมล:  sth.dpo@swarovski.com
โดยส่วนใหญ่ เราจะขอให้ท่านส่งคำร้องขอของท่านถึงเราเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะตรวจสอบคำร้องขอของท่าน และจะใช้ความพยายามตามสมควรในการตอบกลับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้อง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เราจะทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายของสวารอฟสกี้เป็นครั้งคราว ถึงแม้สวารอฟสกี้จะพยายามเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนให้น้อยที่สุด สวารอฟสกี้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชุดนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ชุดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์นี้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าท่านทราบถึงข้อกำหนดปัจจุบัน หากเมื่อใดสวารอฟสกี้ตัดสินใจใช้ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ต่างจากที่ระบุไว้ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือประกาศแจ้งเตือนอย่างเด่นชัดในเว็บไซต์นี้ และหากจำเป็น เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลโดยสวารอฟสกี้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมความภักดีของลูกค้า Swarovski Crystal Society (SCS)
ก. ความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเป็นสมาชิก SCS จะมีการประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันสองราย กล่าวคือ (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นบริษัทสวารอฟสกี้ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกสิทธิการเป็นสมาชิกให้ตามแบบฟอร์มใบสมัครและได้รับค่าธรรมเนียมสมาชิก และ (2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะถูกแบ่งปันกับบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทสวารอฟสกี้และบุคคลภายนอกบางราย ตามที่บรรยายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ข. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งที่มา
สวารอฟสกี้เก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นที่แจ้งไว้ในใบสมัคร SCS (รวมถึงแต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียง คำนำหน้า ชื่อ รายละเอียดติดต่อ วันเกิด หมายเลขสมาชิก SCS เดิม ตัวเลือกภาษา ข้อมูลคำสั่งซื้อ รวมทั้งชื่อ รายละเอียดติดต่อ และหมายเลขสมาชิก SCS ของผู้มอบของขวัญ (หากมี)) โดยสมาชิก SCS เองหรือโดยผู้ที่ซื้อสมาชิกภาพ SCS เป็นของขวัญ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก SCS แก่สวารอฟสกี้ (“ข้อมูลในแบบฟอร์ม”) นอกจากนี้ สวารอฟสกี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ลูกค้าให้โดยสมัครใจในพื้นที่สมาชิกออนไลน์หรือเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ไม่ว่าจะเป็นสไตล์/ความสนใจ (เช่น ในอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าสำหรับบ้าน รูปหล่อและของสะสม และ/หรือ นาฬิกา และในสไตล์คลาสสิก) บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เก็บรวบรวมผ่านการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีสื่อสังคมออนไลน์) เพศ ไอพีแอดเดรส และเอกลักษณ์ออนไลน์ (Online Identifier)
สวารอฟสกี้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากจุดขายที่สมาชิกได้สั่งซื้อและชำระเงิน สวารอฟสกี้กำหนดหมายเลขสมาชิกเฉพาะสำหรับสมาชิก SCS ใหม่แต่ละราย ติดตามวันที่เริ่มต้นและต่ออายุสมาชิกภาพ ตัวเลือกบริการและการจัดส่งที่สมาชิก SCS เลือก บริการที่ให้บริการ (รวมถึงของขวัญที่ส่ง) และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อเสนอและการจัดส่งข้อมูลทางออนไลน์ของกลุ่มสวารอฟสกี้โดยสมาชิก SCS (เช่น อัตราการเปิดอ่านจดหมายข่าว อัตราการคลิก หน้าเว็บเพจออนไลน์ที่เข้าชม ปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์) ตัวแปรของการมีปฏิสัมพันธ์ (เช่น อัตราการคลิก เวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ หรือปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์) ตามแต่กรณี สวารอฟสกี้ยังอาจประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอก ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการชำระค่าสมาชิก SCS นอกจากนี้ สวารอฟสกี้บันทึกประวัติการซื้อของสมาชิก SCS แต่ละรายในรูปแบบของรายการที่ซื้อ (ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา) และสถานที่และเวลาที่ซื้อ ทั้งนี้ จะมีการบันทึกประวัติการซื้อก็ต่อเมื่อแจ้งหมายเลขสมาชิก SCS ตอนชำระเงินสำหรับการซื้อในร้านค้าที่เสนอโปรแกรม SCS ในร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ต้องเปิดใช้งานบัญชีออนไลน์ของตนโดยการเปิดบัญชีออนไลน์ ประวัติการซื้อของลูกค้าที่ลงทะเบียนจะมีการบันทึกหากได้อ้างถึงหมายเลขบัญชีตอนทำการซื้อหรือเมื่อลูกค้าที่ลงทะเบียนทำการซื้อขณะเข้าสู่ระบบในบัญชีออนไลน์ของตน นอกจากนี้ สวารอฟสกี้เก็บรวบรวมและบันทึกบัตรกำนัลที่ส่งให้สมาชิก SCS และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อเสนอและการจัดส่งข้อมูลทางออนไลน์ของกลุ่มสวารอฟสกี้โดยสมาชิก SCS (เช่น อัตราการเปิดอ่านจดหมายข่าว อัตราการคลิก หน้าเว็บเพจออนไลน์ที่เข้าชม ปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์) ตามแต่กรณี หากสวารอฟสกี้เชื่อว่าสมาชิก SCS สองบัญชีเป็นของบุคคลเดียวกันหรือหากได้รับคำร้องขอที่มีเหตุผล สวารอฟสกี้อาจรวมสองบัญชีดังกล่าวเข้าด้วยกัน
ค. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สวารอฟสกี้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโปรแกรมความภักดีของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
    การบริหารจัดการสมาชิกภาพใน SCS
    การดำเนินงานของ SCS กล่าวคือ การให้ประโยชน์และมอบรางวัลตามเงื่อนไขพิเศษ การมีส่วนร่วมในการสำรวจ การร้องขอข้อเสนอแนะ และการดำเนินการในสื่อสังคมออนไลน์
    การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ (ร้านสวารอฟสกี้ เว็บไซต์ swarovski.com การสื่อสารทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์) มีความสอดคล้องกัน 
    การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาการตลาดที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
    การสื่อสารที่ไม่ใช่เพื่อการตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และ/หรือ ข้อกำหนดการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงทั่วไปในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การยืนยันบัญชี การตั้งรหัสผ่านใหม่ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริการของเรา
    การมอบข้อเสนอ ความช่วยเหลือ และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
    การส่งคำเชิญเข้าร่วมงานอีเวนต์พิเศษและรายการส่งเสริมการขายที่สงวนไว้สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน 
    การมีส่วนร่วมในการสำรวจ การร้องขอข้อเสนอแนะของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ (ร้านสวารอฟสกี้ เว็บไซต์ swarovski.com อีเมล สื่อสังคมออนไลน์)
ในร้านค้าที่ร่วมโปรแกรม การมีสมาชิกภาพในโปรแกรม SCS จะทำให้สมาชิก SCS ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ซึ่งเมื่อแสดงหมายเลขบัญชีแล้ว พนักงานของร้านจะสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าที่ลงทะเบียนและให้คำแนะนำด้านการขายเพิ่มเติมแก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนตามการซื้อที่ผ่านมา สไตล์/ความสนใจที่เลือก หรือรายการสินค้าที่อยากได้ของลูกค้า
เมื่อแสดงหมายเลขสมาชิก SCS ที่อยู่อีเมล หรือชื่อและวันเกิดของลูกค้าที่ลงทะเบียน (หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่น) พนักงานหรือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการซื้อและรายการสินค้าที่อยากได้ของลูกค้าที่ลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
สวารอฟสกี้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อบริหารและจัดการสมาชิกภาพ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการชำระเงิน) เพื่อมอบผลประโยชน์และบริการอื่นที่มาพร้อมกับการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิก (ฐานกฎหมายกรณีนี้คือข้อตกลงการเป็นสมาชิก) และเพื่อส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ (เช่น จดหมายข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษของกลุ่มสวารอฟสกี้) ให้แก่สมาชิก SCS ทางอีเมล ไปรษณีย์ ข้อความโทรศัพท์มือถือ หรือการติดต่อทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลติดต่อที่สมาชิกแจ้งไว้ (โดยที่สวารอฟสกี้อาศัยความยินยอมจากสมาชิก SCS) ในทุกกรณีเหล่านี้ สวารอฟสกี้อาจปรับให้ข้อมูลที่ส่งให้สมาชิกตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่สวารอฟสกี้พิจารณาว่าน่าสนใจสำหรับสมาชิกเป็นพิเศษ หากเป็นไปได้ เพื่อการนี้ สวารอฟสกี้จะวิเคราะห์ข้อมูลในแบบฟอร์ม (และโดยเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ ความสนใจ และความชอบ) และข้อมูลอื่นซึ่งได้รับจากประวัติการซื้อหรืออนุมานจากข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ หรือข้อมูลที่สมาชิก SCS ได้ให้แก่สวารอฟสกี้โดยสมัครใจเมื่อใดก็ตามในภายหลัง นอกจากนี้ สวารอฟสกี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และในกรณีที่เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการศึกษาวิจัย รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ทำความเข้าใจสมาชิก SCS ผู้บริโภค และตลาดให้มากขึ้น การปรับปรุงโปรแกรม SCS และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
เราอาจจะยังคงส่งการสื่อสารที่ไม่ใช่เพื่อการตลาดถึงท่าน แม้ท่านจะได้ยกเลิกรับการสื่อสารทางการตลาดบางอย่างแล้วก็ตาม เนื่องจากการสื่อสารนี้อาจจำเป็นต่อเราในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ เราจะส่งข้อความส่วนตัวถึงท่านในวันเกิดของท่าน หากท่านแจ้งวันเกิดให้เราทราบ
ง. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวเนื่องกับ SCS สวารอฟสกี้อาจเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับข้อมูลในประเภทต่อไปนี้
    พันธมิตร ซึ่งรวมถึง คู่ค้าทางธุรกิจ การตลาด และการส่งเสริมการขาย (รวมถึงพันธมิตรทางสื่อสังคมออนไลน์) และร้านค้าปลีกทุกแห่งที่ร่วมโปรแกรม หรือตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทางที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ไม่ว่าบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการโดยสวารอฟสกี้หรือพันธมิตรการขายหรือความร่วมมืออื่น โดยที่ร้านเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในประเทศใดก็ได้ทั่วโลกและอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากสวารอฟสกี้เพื่อการดำเนินโปรแกรม SCS เท่านั้น รวมถึงข้อเสนอที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและการสื่อสารกับสมาชิกในนามของสวารอฟสกี้
    บริษัทสวารอฟสกี้ที่ให้บริการประมวลผลข้อมูล (การดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูล) ในทางเทคนิคเกี่ยวกับ SCS (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) หรือบริษัทสวารอฟสกี้อื่นใด เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอเฉพาะเจาะจงของท่าน (เช่น คำร้องขอย้ายบริษัทสวารอฟสกี้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพในโปรแกรม SCS)
ผู้รับข้อมูลแต่ละรายอาจอยู่ในประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ หากเป็นกรณีนี้ สวารอฟสกี้จะดำเนินการให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ
จ. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิก SCS และผู้มอบสมาชิกภาพของขวัญ มีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บันทึกไว้และข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้ไว้จากสวารอฟสกี้ได้ทุกเมื่อ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอคัดค้านหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ 
นอกจากนี้ ลูกค้าที่ลงทะเบียนของสวารอฟสกี้ยังอาจเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้แก่สวารอฟสกี้ (เช่น ที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายและการโฆษณา และรับจดหมายข่าวและการสื่อสารเชิงพาณิชย์อื่น) ในอนาคต 
หากต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับการสมัครรับจดหมายข่าว การเข้าถึงข้อมูล หรือการลบข้อมูล หรือสิทธิอื่นของเจ้าของข้อมูลตามที่กล่าวถึงข้างต้น โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ ฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา ที่ Customer_Service_TH@Swarovski.com ซึ่งยินดีที่จะตอบข้อสงสัยที่ท่านอาจมี โปรดทราบว่า เราอาจจำเป็นต้องให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนจะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ท่านอาจมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจได้ หากท่านเชื่อว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
ฉ. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บและใช้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ภายหลังจากนั้น จะถูกเก็บรักษาไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินห้าปี เว้นแต่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย โดยปกติแล้ว ประวัติการซื้อจะถูกบันทึกไว้ห้าปี โดยมีข้อยกเว้นคือ ประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับ SCS จะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกเพื่อคำนวณมูลค่าตลอดอายุสมาชิก หากสมาชิก SCS ไม่ประสงค์ให้จัดเก็บประวัติผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับ SCS ของตนไว้เกินกว่าห้าปี สามารถร้องขอให้ลบข้อมูลได้โดยการติดต่อแจ้งความประสงค์จะลบประวัติในส่วนนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCS สามารถศึกษาได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรมความภักดีของลูกค้าใน www.swarovski.com
ช. การอัปเดตและข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับการอัปเดตข้อมูลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ และข้อมูลจำเป็นเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศและข้อมูลจำเป็นตามระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ใช้บังคับ ตามแต่กรณี และสำหรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ การจัดเก็บ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ โปรดอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวใน www.swarovski.com ตามที่เกี่ยวข้อง
Swarovski Club
ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับสำหรับการประมวลผลข้อมูลโดยสวารอฟสกี้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมความภักดีของลูกค้า Swarovski Club
ก. ความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเป็นสมาชิก Swarovski Club จะมีการประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันสองราย กล่าวคือ (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นบริษัทสวารอฟสกี้ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกสิทธิการเป็นสมาชิกให้ตามแบบฟอร์มใบสมัคร และ (2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein ทั้งนี้ บริษัทอื่นและบริษัทในเครือของกลุ่มสวารอฟสกี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของตนตาม ข้อ 'การใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน' ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปข้างต้น
ข. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งที่มา
สวารอฟสกี้เก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นที่แจ้งไว้ในใบสมัคร Swarovski Club (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำนำหน้า ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิก Swarovski Club ให้ไว้โดยสมัครใจในหน้าสมาชิก ได้แก่ วันเกิด และสไตล์/ความสนใจ (เช่น ในอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าสำหรับบ้านและสไตล์ งานแต่งงาน รูปหล่อและของสะสม และ/หรือ นาฬิกา และในสไตล์คลาสสิก) (“ข้อมูลในแบบฟอร์ม”) นอกจากนี้ สวารอฟสกี้บันทึกประวัติการซื้อของสมาชิกในรูปแบบของรายการที่ซื้อ (ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา ส่วนลด) สถานที่และเวลาที่ซื้อ และหมายเลขสมาชิก ทั้งนี้ จะมีการบันทึกประวัติการซื้อก็ต่อเมื่อแจ้งหมายเลขสมาชิก Swarovski Club ตอนชำระเงินสำหรับการซื้อในร้านค้าที่ร่วมโปรแกรม Swarovski Club ในร้านค้าออนไลน์ ประวัติการซื้อของสมาชิกจะมีการบันทึกหากได้อ้างถึงหมายเลขสมาชิกตอนทำการซื้อหรือเมื่อสมาชิกทำการซื้อขณะเข้าสู่ระบบในบัญชีออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิก Swarovski Club นอกจากนี้ สวารอฟสกี้เก็บรวบรวมและบันทึกบัตรกำนัลทั้งหมดที่ส่งให้สมาชิก Swarovski Club และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อเสนอและการจัดส่งข้อมูลทางออนไลน์ของกลุ่มสวารอฟสกี้โดยสมาชิก Swarovski Club (เช่น อัตราการเปิดอ่านจดหมายข่าว อัตราการคลิก หน้าเว็บเพจออนไลน์ที่เข้าชม ปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์) ตามแต่กรณี หากสวารอฟสกี้เชื่อว่าสมาชิก Swarovski Club สองบัญชีเป็นของบุคคลเดียวกันหรือหากได้รับคำร้องขอที่มีเหตุผล สวารอฟสกี้อาจรวมสองบัญชีดังกล่าวเข้าด้วยกัน 
เมื่อสมาชิกภาพเริ่มต้น สมาชิกจะได้รับอีเมลซึ่งมีลิงก์ไปยังข้อมูลภาพรวมของร้านค้าทั้งหมดที่ร่วมโปรแกรม Swarovski Club ในปัจจุบัน ข้อมูลภาพรวมของร้านค้าที่ร่วมโปรแกรมนี้ยังสามารถดูทางออนไลน์ได้ที่ swarovski.com/club
ค. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Swarovski Club สวารอฟสกี้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโปรแกรมความภักดีของลูกค้าตามข้อ 'การใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน' ของนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปข้างต้น และตามที่ระบุด้านล่างนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายการที่ระบุในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
    การบริหารจัดการสมาชิกภาพใน Swarovski Club
    การดำเนินงานของ Swarovski Club กล่าวคือ ข้อเสนอ คำแนะนำ และการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของสวารอฟสกี้ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล การให้ประโยชน์และมอบรางวัลตามเงื่อนไขพิเศษ (เช่น บัตรกำนัล) คำเชิญเข้าร่วมงานอีเวนต์พิเศษและรายการส่งเสริมการขายที่สงวนไว้สำหรับสมาชิก การมีส่วนร่วมในการสำรวจ การร้องขอข้อเสนอแนะ และการดำเนินการในสื่อสังคมออนไลน์ 
สวารอฟสกี้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อเพื่อบริหารและจัดการสมาชิกภาพ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี) เพื่อมอบผลประโยชน์และบริการอื่นที่มาพร้อมกับการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิก (ฐานกฎหมายกรณีนี้คือข้อตกลงการเป็นสมาชิก)
ในร้านค้าที่ร่วมโปรแกรม การมีสมาชิกภาพ Swarovski Club จะทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ซึ่งเมื่อแสดงหมายเลขสมาชิกแล้ว พนักงานของร้านจะสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการซื้อของสมาชิกและให้คำแนะนำด้านการขายเพิ่มเติมแก่สมาชิกตามการซื้อที่ผ่านมา สไตล์/ความสนใจที่เลือก หรือรายการสินค้าที่อยากได้ของสมาชิก
เมื่อแสดงหมายเลขสมาชิก Swarovski Club ที่อยู่อีเมล หรือชื่อและวันเกิดของสมาชิก (หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่น) พนักงานของร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการซื้อและรายการสินค้าที่อยากได้ของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
สวารอฟสกี้ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเชิญสมาชิกที่ได้รับเลือกเข้าร่วมงานอีเวนต์พิเศษและรายการส่งเสริมการขาย เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโปรโมชันส่วนลด นอกจากนั้น สวารอฟสกี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งข้อความแสดงความยินดีในวันเกิดให้กับสมาชิก
สวารอฟสกี้ยังใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในประวัติการซื้อเพื่อมอบผลประโยชน์การเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกในรูปแบบของส่วนลดหรือบัตรกำนัลโครงการความภักดี สวารอฟสกี้จะประเมินว่าสมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลประเภทใด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในประวัติการซื้อ
หากสมาชิกได้ให้ความยินยอมแก่สวารอฟสกี้ สวารอฟสกี้อาจส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวารอฟสกี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษให้กับสมาชิกทางอีเมลหรือวิธีอื่นใดที่สวารอฟสกี้เลือก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลในแบบฟอร์มและประวัติการซื้อตามรายงานของร้านค้าที่ร่วมโปรแกรม ตัวแปรของการมีปฏิสัมพันธ์ (เช่น อัตราการคลิก เวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ หรือปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์) สไตล์/ความสนใจที่เลือก ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สมาชิก Swarovski Club เปิดเผยต่อสวารอฟสกี้โดยสมัครใจ สวารอฟสกี้อาจปรับให้ข้อมูลที่ส่งให้สมาชิกตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่สวารอฟสกี้เห็นว่าน่าสนใจสำหรับสมาชิกเป็นพิเศษ หากเป็นไปได้ เพื่อการนี้ สวารอฟสกี้จะวิเคราะห์ข้อมูลในแบบฟอร์มที่เก็บรวบรวมเมื่อสมาชิกภาพเริ่มต้นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิจารณาข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับอายุ เพศ ความสนใจ และความชอบ ตัวแปรของการมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งบัตรกำนัลที่ได้รับ และข้อมูลอื่นซึ่งได้รับจากประวัติการซื้อหรือข้อมูลที่สมาชิกได้ให้แก่สวารอฟสกี้โดยสมัครใจเมื่อใดก็ตามในภายหลัง
ง. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวเนื่องกับ Swarovski Club สวารอฟสกี้อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในประเภทต่อไปนี้
    พันธมิตร ซึ่งรวมถึง คู่ค้าทางธุรกิจ การตลาด และการส่งเสริมการขาย (รวมถึงพันธมิตรทางสื่อสังคมออนไลน์) และร้านค้าปลีกทุกแห่งที่ร่วมโปรแกรม หรือตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทางที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ไม่ว่าบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการโดยสวารอฟสกี้หรือพันธมิตรการขายหรือความร่วมมืออื่น โดยที่ร้านเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในประเทศใดก็ได้ทั่วโลกและอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากสวารอฟสกี้เพื่อการดำเนินโปรแกรม Swarovski Club เท่านั้น รวมถึงข้อเสนอที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและการสื่อสารกับสมาชิกในนามของสวารอฟสกี้ 
    บริษัทสวารอฟสกี้ที่ให้บริการประมวลผลข้อมูล (การดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูล) ในทางเทคนิคเกี่ยวกับ Swarovski Club (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) 
ผู้รับข้อมูลแต่ละรายอาจอยู่ในประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ หากเป็นกรณีนี้ สวารอฟสกี้จะดำเนินการให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอตามข้อ 'การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ' ของนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปข้างต้น
จ. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิก Swarovski Club มีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บันทึกไว้และข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้ไว้จากสวารอฟสกี้ได้ทุกเมื่อ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของสมาชิก Swarovski Club ระบุอยู่ในข้อ 'สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน' ของนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปข้างต้น
ฉ. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บและใช้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ภายหลังจากนั้น จะถูกเก็บรักษาไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินห้าปี เว้นแต่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ส่วนประวัติการซื้อจะถูกบันทึกไว้ห้าปี
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Swarovski Club สามารถศึกษาได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรมความภักดีของลูกค้าใน  www.swarovski.com


พบกับบริการพิเศษของ Swarovski