ค้นหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ประเทศไทย)
ข้อมูลสำหรับลูกค้าและข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับประเทศไทย
1. เว็บไซต์ Swarovski
ลูกค้าที่เข้าถึงเว็บไซต์ www.swarovski.com (ต่อไปนี้เรียก “เว็บไซต์”) จากหรือโดยมีที่อยู่จัดส่งสินค้าในประเทศไทย จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป”)  ข้อมูลสำหรับลูกค้าและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้บังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้งคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับการขายสินค้าที่มีขึ้นผ่านทางเว็บไซต์  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใช้บังคับกับสินค้าที่สั่งซื้อด้วยการใช้เว็บไซต์อย่างเทียบเท่ากัน ไม่ว่าสั่งซื้อโดยตรงหรือผ่านบัญชีที่คุณอาจสร้างขึ้นทางเว็บไซต์  โดยการมีคำสั่งซื้อกับบริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“สวารอฟสกี้”) คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ตลอดทั้งนโยบายและถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของสวารอฟสกี้ที่ www.swarovski.com/th-TH/s-dataprotection/Privacy-Policy/  หากคุณคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปหรือนโยบายและถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราไม่ว่าข้อใดก็ตาม โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์และระงับการส่งคำสั่งซื้อ (ตามความเหมาะสม)
สวารอฟสกี้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้  สินค้าและราคาที่แสดงในเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ลูกค้าควรเข้าชมเว็บไซต์ในส่วนนี้ทันทีก่อนส่งคำสั่งซื้อ  การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้แล้วเท่านั้น
เว็บไซต์นี้มิได้มีไว้เพื่อให้เด็กใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะสามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้หรือทำการซื้อสินค้าใดๆ จากเว็บไซต์นี้
2. เจ้าของเว็บไซต์นี้และคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายใดๆ
เว็บไซต์นี้เป็นของและดำเนินการโดยบริษัท สวารอฟสกี้ คริสตัล ออนไลน์ เอจี (Alte Landstrasse 411, CH-8708, Männedorf, Switzerland)
คู่สัญญาและผู้ขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าชาวไทย ได้แก่
บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 16 ห้อง 1603-1604 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือประสงค์ที่จะยืนยันสิทธิของคุณเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อในเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อ บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด (849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 16 ห้อง 1603-1604 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500) โดยส่งอีเมลไปที่ Customer_Service_TH@Swarovski.com 
3. การใช้งานเว็บไซต์
คุณตกลงจะใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่อนุญาตไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเพียงเท่านั้น  คุณเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
คุณต้องไม่
•    ใช้เว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อกิจกรรมใดซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก มิชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้     
•    ใช้เว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อมในการโพสต์หรือส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่ลามก อนาจาร มีภาษาที่มีเจตนาร้าย หมิ่นประมาท ดูหมิ่น คุกคาม เฝ้าติดตาม ข่มขู่ ขู่เข็ญ ทำให้ขุ่นเคือง หรือจำกัดบุคคลใดๆ หรือซึ่งขัดขวางมิให้ผู้ใช้อื่นใช้หรือเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
•    ใช้เว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือใช้บริการใดที่ให้บริการในเว็บไซต์ เพื่อทำการสำรวจ การแข่งขัน ธุรกิจพีระมิด หรือส่งจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ หรือข้อความซ้ำหรือข้อความไม่พึงประสงค์อื่นใด (เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออย่างอื่น)
•    พยายามให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่มีอำนาจ หรือใช้ชื่อหรือบัญชีที่ลงทะเบียน และ/หรือ รหัสผ่านของบุคคลอื่น
•    สร้างตัวตนปลอมเพื่อทำให้ผู้อื่นหลงผิดเกี่ยวกับตัวตนของผู้ส่งหรือเกี่ยวกับต้นทางของข้อความ
•    ยุ่งเกี่ยว กีดขวางการดำเนินงาน หรือทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โดยไม่มีอำนาจ
•    ส่งไวรัสหรือฟีเจอร์ปิดการทำงานอื่นใดไปยังเว็บไซต์โดยรู้เห็น
•    โฆษณาหรือเสนอขาย หรือซื้อสินค้าหรือบริการใดในเว็บไซต์  หรือ
•    เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว
เว็บไซต์อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์เหล่านั้นมิใช่ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ และเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์เหล่านั้นไม่อยู่ในความควบคุมของสวารอฟสกี้  สวารอฟสกี้ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไว้ และการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
สวารอฟสกี้อาจติดตาม ทบทวน เก็บรักษาไว้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ตามที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอของรัฐที่เกี่ยวข้อง
4. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ สั่งซื้อสินค้าใดจากเว็บไซต์นี้ หรือส่งอีเมลถึงสวารอฟสกี้ คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์  การเข้าชม คำสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ หรืออีเมลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดติดต่อของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับสวารอฟสกี้จะมีการประมวลผล (เช่น มีการติดต่อจากเราโดยตรงทางโทรศัพท์หรืออีเมล (หรือด้วยวิธีส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น)) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ) มีความจำเป็นในการทำให้เราดำเนินการการซื้อสินค้าสวารอฟสกี้ของคุณได้เสร็จสมบูรณ์  การลงทะเบียนหรือคำสั่งซื้อจะดำเนินการไม่สำเร็จหากไม่มีข้อมูลของคุณ
หากคุณไม่ยินยอม ส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนจะมีพร้อมให้คุณใช้งาน  หากคุณตัดสินใจจะลงทะเบียนในวันหลัง คุณสามารถดูและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อโดยการเลือก ประวัติส่วนตัว จากเมนูของเว็บไซต์  โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา
5. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์และเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นของสวารอฟสกี้หรือผู้ให้สิทธิของสวารอฟสกี้
คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและซื้อสินค้าที่เสนอขายในเว็บไซต์เท่านั้น  หากไม่ได้รับอนุญาตจากสวารอฟสกี้และภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่กระทำการต่อไปนี้
•    จัดเก็บ จำหน่าย ดำเนินการ สื่อสารกับสาธารณชน ดัดแปลง หรือสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดๆ ของเว็บไซต์  หรือ
•    นำข้อมูลหรือบริการใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์มาทำให้เป็นการค้า
เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในเว็บไซต์ (หากมี) เป็นเครื่องหมายการค้าของสวารอฟสกี้หรือของบุคคลภายนอก
ในเว็บไซต์นี้ ไม่ควรตีความข้อความใดว่าเป็นการอนุญาตให้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของสวารอฟสกี้
•    เป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของคุณ
•    เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการที่มิใช่ของสวารอฟสกี้ 
•    ในลักษณะที่อาจทำให้สับสน ทำให้หลงผิด หรือหลอกลวง  หรือ
•    ในลักษณะที่ทำให้สวารอฟสกี้ สินค้า บริการ หรือเว็บไซต์ของสวารอฟสกี้เสื่อมเสีย
6. การสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด
เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ คำรับประกันและเงื่อนไขโดยนัย คำรับรองเกี่ยวกับเว็บไซต์ ความสามารถในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของคุณ และสินค้าใดๆ ที่มีพร้อมให้ซื้อได้จากเว็บไซต์ทั้งปวง ไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้  ในกรณีที่คุณเห็นว่ารายการสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ นอกเหนือจากสิทธิที่คุณมีตามกฎหมายที่ใช้บังคับแล้ว คุณอาจใช้สิทธิตามนโยบายการคืนสินค้าของสวารอฟสกี้ ซึ่งระบุอยู่ในข้อ 10.6 ด้านล่างนี้
สวารอฟสกี้จะจัดเนื้อหาทั้งหมดและบริการอื่นให้ในเว็บไซต์โดยสุจริต และจะใช้ความพยายามตามสมควรในการรับรองให้ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในวันที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  อย่างไรก็ดี เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ สวารอฟสกี้จะไม่รับผิดสำหรับความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหาในเว็บไซต์
ในกรณีที่การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไทยใช้บังคับกับการจัดหาสินค้าหรือบริการของสวารอฟสกี้ เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ ความรับผิดของสวารอฟสกี้สำหรับการละเมิดการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวจะจำกัดไว้ดังนี้ ทั้งนี้ โดยเป็นดุลพินิจของสวารอฟสกี้
•    ในกรณีของบริการ จัดหาบริการที่เกี่ยวข้องให้อีกครั้งหรือชำระค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการอีกครั้ง และ
•    ในกรณีของสินค้า ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนสินค้าหรือจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือชำระค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้า หรือหามาซึ่งสินค้าที่เทียบเท่า โดยมีเงื่อนไขว่า หากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนสินค้าไม่สามารถกระทำได้หรือไม่สมส่วนกับวิธีการเยียวยาแก้ไขอื่น หรือสวารอฟสกี้ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนสินค้าได้ภายในระยะเวลาอันสมควรโดยไม่ก่อความไม่สะดวกแก่คุณอย่างมีนัยสำคัญ สวารอฟสกี้จะลดราคาซื้อให้ในจำนวนที่เหมาะสมหรือคืนเงินตามราคาซื้อ (ซึ่งอาจมีจำนวนลดลงเมื่อพิจารณาจากการที่คุณได้ใช้สินค้าแล้ว)
เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตและเว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะได้กำหนดไว้ สวารอฟสกี้ (และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของสวารอฟสกี้) จะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณได้รับหรือข้อเรียกร้องที่มีต่อคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ
•    การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
•    ความไม่พร้อมใช้งาน ความขัดข้อง ความล่าช้าในการทำงาน ไวรัส ความยากลำบากในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
•    การไม่ให้บริการเว็บไซต์
•    สินค้าที่จัดหาให้ เสนอ หรือโฆษณาในเว็บไซต์  หรือ
•    การซื้อสินค้าหรือบริการที่สวารอฟสกี้เสนอขายในเว็บไซต์นี้ของคุณ
ยกเว้นความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำมิชอบโดยจงใจของสวารอฟสกี้ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับของสวารอฟสกี้ หรือกรณีอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ คุณจะปลดเปลื้องสวารอฟสกี้ บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน และบุคคลภายนอกผู้ให้บริการของสวารอฟสกี้ จากข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งปวงที่มีต่อสวารอฟสกี้และความรับผิดของสวารอฟสกี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ของคุณ
8. การยกเลิกให้บริการ
สวารอฟสกี้อาจระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณโดยมีผลบังคับทันที หากสวารอฟสกี้มีความเห็นว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้
สวารอฟสกี้อาจระงับ จำกัด หรือยกเลิกบริการใดๆ ที่ให้บริการในเว็บไซต์ หรือการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
9. คุกกี้
คุกกี้คือมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ  เว็บเซิร์ฟเวอร์ใดๆ (รวมถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้) อาจจัดเก็บคุกกี้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งไฟล์ลงในเบราว์เซอร์ของคุณหรือขอให้เบราว์เซอร์ของคุณส่งข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
สวารอฟสกี้อาจใช้คุกกี้ในการควบคุมการแสดงโฆษณา ติดตามรูปแบบการใช้งานในเว็บไซต์ จัดส่งงานเนื้อหาจากกองบรรณาธิการ บันทึกการลงทะเบียน และจัดข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล  ยกตัวอย่าง หากคุณลงทะเบียนในส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้  สวารอฟสกี้สามารถจัดหาฟังก์ชันนี้ให้ได้โดยการใส่คุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ  คุกกี้ของสวารอฟสกี้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่และอาจมีการแบ่งปันกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  หากคุณไม่ต้องการคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณน่าจะมีตัวเลือกที่ทำให้คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้  อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์  แม้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครองตามที่สรุปความไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้และนโยบายและถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา สวารอฟสกี้สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนิรนามโดยรวมเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ของสวารอฟสกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ ก็ตาม
10. สัญญาซื้อขายของคุณ
ข้อนี้ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใดๆ ที่มีขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ (ไม่ว่าสั่งซื้อโดยตรงหรือผ่านการสร้างบัญชี)
10.1 สัญญาซื้อขาย
คำสั่งซื้อใดที่มีขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ (ไม่ว่าสั่งซื้อโดยตรงหรือผ่านการสร้างบัญชี) ก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพันเพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายกับสวารอฟสกี้ สวารอฟสกี้จะแจ้งให้คุณทราบโดยส่งเป็นอีเมลถึงคุณเมื่อมีการส่งสินค้าออกไป/พร้อมให้เข้ารับสินค้าแล้ว  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใช้บังคับและรวมอยู่ในสัญญาซื้อขายใดๆ สำหรับสินค้าที่ซื้อทางเว็บไซต์  ระบบจะเรียกเก็บค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมจากคุณตามที่แสดงในเว็บไซต์ ณ เวลาที่คุณส่งคำสั่งซื้อ  ราคาของสินค้ายังไม่ยืนยันจนกว่าจะมีการส่งคำสั่งซื้อ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต อีวอลเล็ต และ/หรือบัตรของขวัญของคุณจนกว่าสวารอฟสกี้จะได้ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วตามที่ชี้แจงไว้ในข้อ 10.4 ด้านล่าง  ข้อกำหนดทั้งหมดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ซึ่งนำมาใช้ในเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2523) ไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้และสัญญาซื้อขายใดๆ อย่างชัดแจ้ง
คลิกและจอง (Click & Reserve)
เราอาจให้คุณเลือกตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างพร้อมจำหน่ายหรือไม่และทำการจองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในร้านสวารอฟสกี้ที่ระบุผ่านทางเว็บไซต์ (“Click & Reserve”)  หากมีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย ระบบจะจองผลิตภัณฑ์นั้นให้กับคุณเป็นเวลาสอง (2) วันทำการนับจากวันที่แจ้งให้คุณทราบ  คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในร้านสวารอฟสกี้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ราคาในร้านสวารอฟสกี้อาจแตกต่างจากราคาที่แสดงในเว็บไซต์
คลิกและรับ (Click & Collect)
เราอาจให้คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์และรับผลิตภัณฑ์ในวันทำการเดียวกันที่ร้านสวารอฟสกี้ที่กำหนด (หากมีพร้อมจำหน่ายที่ร้าน) หรือหลายวันทำการหลังจากนั้น (“Click & Collect”)  หากไม่มีการรับสินค้าที่สั่งซื้อภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่เราส่งอีเมลยืนยันถึงคุณ เราจะสันนิษฐานว่าคุณไม่ต้องการสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว โดยข้อ 10.6 จะใช้บังคับ  เมื่อคุณเข้ารับผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อทาง Click & Collect คุณอาจต้องนำหลักฐานแสดงตนเป็นภาพถ่ายฉบับจริง (เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมกับบัตรชำระเงินที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ (หากมี) ไปที่ร้านสวารอฟสกี้ด้วย
สั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order)
เราอาจเชิญชวนให้คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้นล่วงหน้าทางออนไลน์ ก่อนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายที่ร้านสวารอฟสกี้หรือเว็บไซต์ (“ผลิตภัณฑ์ Pre-Order”)
คุณตกลงว่า หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Pre-Order ในกรณีการใช้บัตรเครดิต ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณหลังจากที่มีการจัดส่งสินค้าของคุณแล้ว และในกรณีที่ใช้วิธีการชำระเงินอื่นใด ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณไม่นานหลังจากที่คุณมีคำสั่งซื้อและก่อนที่จะมีการส่งสินค้าของคุณออกไป  โปรดทราบว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีใดในการชำระเงิน ในกรณีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งประเภท ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณไม่นานหลังจากที่คุณมีคำสั่งซื้อและก่อนที่จะมีการส่งสินค้าของคุณออกไป
แม้ว่าข้อความข้างต้นจะกำหนดไว้เช่นไร วิธีการชำระเงินของคุณอาจแสดงให้เห็นการปรับลดราคาซื้อทันทีที่มีคำสั่งซื้อ  โปรดทราบว่าคำสั่งซื้อของคุณยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะได้ชำระเงินแล้ว  ผลิตภัณฑ์ Pre-Order จะจัดส่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าเพจผลิตภัณฑ์ (ในกรณีส่วนใหญ่ อย่างช้าที่สุดจะมีระยะเวลาระหว่าง 6-8 สัปดาห์นับจากวันที่มีคำสั่งซื้อ)  โปรดทราบว่าตัวเลือกการจัดส่งต่อไปนี้ที่เสนอให้ในเว็บไซต์จะไม่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Pre-Order ได้แก่ Click & Reserve, Buy Online Pick Up in Store (ซื้อทางออนไลน์และเข้ารับสินค้าที่ร้าน)  ตัวเลือก Click & Collect สามารถเลือกได้ในบางประเทศเท่านั้นและเป็นไปตามระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุในหน้าเพจผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกผลิตภัณฑ์ Pre-Order ก่อนจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
10.2 การสงวนสิทธิ์ดำเนินการในกรณีที่สินค้าไม่พร้อมจำหน่าย
สวารอฟสกี้ไม่รับประกันและไม่สามารถประกันได้ว่าสินค้าที่สั่งซื้อจะพร้อมจำหน่ายอยู่เสมอ  อีกทั้ง หากไม่สามารถจัดหาสินค้าที่สั่งซื้อให้คุณได้อีกต่อไปภายในสามสิบวันนับจากวันที่ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ สวารอฟสกี้สามารถถอนตัวและบอกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้าดังกล่าวที่เข้าทำกับคุณได้  หากสวารอฟสกี้ถอนตัวและบอกเลิกสัญญาซื้อขาย สวารอฟสกี้จะแจ้งให้คุณทราบทันทีทางอีเมลและคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณได้ชำระสำหรับสินค้าดังกล่าวแล้วโดยเร็ว
สวารอฟสกี้สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผลิตภัณฑ์ (หรือจำนวนของหน่วยจำแนกประเภทสินค้า) ที่อาจขายให้กับลูกค้า
สวารอฟสกี้สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อจากลูกค้า หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากลูกค้ากระทำกิจกรรมฉ้อฉลหรืออาชญากรรมอื่น
10.3 ราคาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ยอดรวมของสินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อจะเป็นแบบให้ชำระเงินครั้งเดียว  ยอดรวมของคำสั่งซื้อของคุณ รวมถึงภาษีและค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่ง จะแสดงในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อของคุณ
10.4 ข้อกำหนดการชำระเงิน
ราคาซื้อสำหรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อจะครบกำหนดและพึงชำระเมื่อสวารอฟสกี้แจ้งให้คุณทราบว่าได้ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว  การชำระเงินสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต อีวอลเล็ต และ/หรือ บัตรของขวัญเท่านั้น  สวารอฟสกี้จะประมวลผลธุรกรรมดังกล่าวต่อเมื่อคุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณที่ได้ยอมรับแล้ว
คุณไม่สามารถเรียกร้องให้หักกลบลบหนี้ใดๆ กับการเรียกร้องให้ชำระเงินของเราได้ เว้นแต่สวารอฟสกี้จะมิได้โต้แย้งจำนวนที่หักกลบลบหนี้ หรือเป็นจำนวนตามคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งผูกพันสวารอฟสกี้
ใบเรียกเก็บเงินจะส่งไปพร้อมกับหีบห่อสินค้าของคุณ

10.5 การจัดส่งและการสงวนกรรมสิทธิ์
สินค้าที่สั่งซื้อจะจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งซึ่งระบุในคำสั่งซื้อของคุณ  การจัดส่งดำเนินการโดยบริการจัดส่งที่สวารอฟสกี้แต่งตั้ง  คุณจะได้รับแจ้งรายละเอียดติดต่อของบริการจัดส่งเมื่อมีการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ
สวารอฟสกี้ใช้ความพยายามตามสมควรในการรับรองให้มีการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อภายในกรอบเวลาที่ประมาณการซึ่งระบุในเว็บไซต์นี้ หรือกรอบเวลาอื่นตามที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ  อย่างไรก็ตาม สวารอฟสกี้ไม่รับประกันเกี่ยวกับเวลาจัดส่งที่ประมาณการ
คุณตกลงว่า ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและส่งถึงคุณยังคงเป็นทรัพย์สินของสวารอฟสกี้จนกว่าสวารอฟสกี้จะได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว  สวารอฟสกี้จำเป็นต้องได้รับชำระเงินเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้าที่ซื้อออกไปยังบริการจัดส่ง
สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้จะมีการจัดส่งตามสัญญาที่มีกับบริการจัดส่งของสวารอฟสกี้ ซึ่งหมายความว่า ความเสี่ยงในความเสียหายและกรรมสิทธิ์ของสินค้าจะส่งต่อไปยังคุณเมื่อสวารอฟสกี้จัดส่งสินค้าให้กับบริการจัดส่ง  สวารอฟสกี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่สินค้าจะสูญหายในระหว่างที่บริการจัดส่งดำเนินการจัดส่งให้กับคุณ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น
10.6 สิทธิในการยกเลิกสัญญาซื้อขาย
สิทธิของคุณที่ระบุในข้อ 10.6 นี้เป็นสิทธิที่เพิ่มเติมจากสิทธิของคุณในฐานะผู้บริโภคตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ (ยกเว้นบัตรของขวัญ) สามารถคืนได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่คุณได้รับสินค้าดังกล่าว  ในการใช้ประโยชน์จากนโยบายการคืนสินค้านี้ คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
•    คืนสินค้าซึ่งอยู่ในสภาพเดิมโดยส่งไปรษณีย์กลับไปยังสวารอฟสกี้ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าดังกล่าว  หรือ
•    แจ้งสวารอฟสกี้ทางอีเมล (Customer_Service_TH@Swarovski.com.) (ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า ว่าคุณประสงค์จะคืนสินค้าดังกล่าว)  ในกรณีนี้ คุณจะต้องส่งสินค้าซึ่งอยู่ในสภาพเดิมให้กับบริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด (849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 16 ห้อง 1603-1604 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500) โดยเร็วภายใน 14 วันนับจากวันที่แจ้งความประสงค์จะคืนสินค้าแก่สวารอฟสกี้
หากคุณเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากนโยบายการคืนสินค้านี้ สวารอฟสกี้จะคืนเงินตามคำสั่งซื้อของคุณเต็มจำนวนเมื่อได้รับสินค้าแล้ว
นอกจากนี้ คุณอาจคืนสินค้าได้ตามสิทธิที่คุณอาจมีในฐานะผู้บริโภคตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
คุณสามารถขอรับข้อมูลและความช่วยเหลือในเรื่องการคืนสินค้า โดยเลือก ฝ่ายบริการลูกค้า นโยบายการคืนสินค้า จากเมนูของเว็บไซต์
หากคุณตัดสินใจคืนสินค้าเพียงบางส่วนตามคำสั่งซื้อซึ่งได้ซื้อโดยใช้ส่วนลดหรือตามข้อเสนอ จำนวนเงินที่คืนจะขึ้นอยู่กับยอดซื้อขั้นต่ำตามข้อเสนอ มูลค่าของส่วนลดจะปรับตามยอดดังกล่าว และคืนจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่คืนเท่านั้นให้แก่คุณ  หากสินค้าที่คืนทำให้ยอดรวมที่เหลือต่ำกว่าระดับยอดซื้อขั้นต่ำของข้อเสนอ จะมีการหักจำนวนเงินส่วนลดออกจากจำนวนเงินที่คืน เช่น จะนำส่วนลดร้อยละ 10 (โดยมียอดซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท) ออก หากสินค้าที่คืนทำให้มูลค่ารวมทั้งคำสั่งซื้อต่ำกว่า 2,500 บาท  ในกรณีของรายการส่งเสริมการขายซึ่งมีราคาไม่แน่นอน จะเป็นการคืนเงินจำนวนต่ำสุดเสมอ
สำหรับสินค้าที่บรรจุมาในกล่องเดี่ยว (“ชุดสินค้าปกติ”) หากคุณประสงค์จะคืนสินค้าใดๆ ภายในชุดสินค้าปกติ คุณจะต้องคืนสินค้าทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดสินค้าปกติ  สวารอฟสกี้จะไม่ยอมรับการคืนสินค้าแต่ละชิ้นในชุดสินค้าปกติ และจะยอมรับการคืนชุดสินค้าปกติทั้งชุดเท่านั้น
สำหรับสินค้าจัดชุด (bundle set) และชุดสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย (promotional set) ในกรณีที่คุณได้รับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดเนื่องจากการซื้อสินค้าหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชิ้น (เช่น ซื้อสินค้า 3 ชิ้น รับส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาสินค้าแต่ละชิ้น หรือในกรณีที่มีการระบุจำนวนเงินที่ประหยัดได้จากสินค้าแต่ละชิ้น) คุณสามารถคืนสินค้าใดๆ ที่ซื้อแยกเป็นรายชิ้นได้  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่คุณเลือกคืนสินค้าที่ซื้อแบบจัดชุด โปรดทราบว่าสวารอฟสกี้จะปรับราคาเพื่อส่งเสริมการขาย โดยเรียกเก็บเงินค่าสินค้าที่เหลือที่คุณซื้อเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าจัดชุดจากคุณในราคาปกติ  ดังนั้นแล้ว สวารอฟสกี้จะหักส่วนต่างระหว่างราคาปกติกับราคาลดของสินค้าที่เหลือในสินค้าจัดชุดที่คุณมิได้คืนออกจากจำนวนเงินที่ต้องคืนแก่คุณ (กล่าวคือ ราคาลดที่ชำระเป็นค่าสินค้าในสินค้าจัดชุดที่คุณได้คืนไป)  
10.7 ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ความรับผิดของสวารอฟสกี้ตามสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับมีจำนวนจำกัดตามข้อ 6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ในชื่อหัวข้อ “การสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด” ซึ่งใช้บังคับกับการซื้อสินค้าที่เสนอขายในเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน โปรดอ้างถึงข้อนี้
10.8 การห้ามโอนสิทธิ
คุณจะสามารถโอนสิทธิของคุณตามสัญญาซื้อขายใดๆ ให้กับบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือยินยอมจากสวารอฟสกี้ก่อนเท่านั้น
10.9 กฎหมายที่ใช้บังคับ
สัญญาซื้อขายอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และคู่สัญญาทั้งหมดยอมตนผูกพันในเขตอำนาจเด็ดขาดแห่งศาลไทยอย่างไม่อาจแก้ไขได้
10.10 การควบคุมการส่งออกและมาตรการลงโทษ
สวารอฟสกี้จะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับการควบคุมการส่งออกและรายชื่อบุคคลที่ถูกใช้มาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้อง โดยจะตรวจสอบทุกครั้งที่มีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่ถูกใช้มาตรการลงโทษใดๆ ให้เป็นปัจจุบัน  ลูกค้าขอรับรองว่าธุรกรรมปัจจุบันและการทำธุรกรรมดังกล่าวให้เกิดผลจะไม่ทำให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกใช้มาตรการลงโทษได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ เช่น “รายชื่อรวมบุคคล กลุ่มบุคคล และนิติบุคคล” ที่ถูกมาตรการลงโทษทางการเงินของสหภาพยุโรปและบัญชีผู้ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษและบุคคลต้องห้ามของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (OFAC) (“SDN”)
ธุรกรรมนี้จะยังคงมีผลบังคับ หากไม่พบข้อมูลตรงกันจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกและมาตรการลงโทษที่สวารอฟสกี้ดำเนินการ ณ เวลาที่ส่งสินค้าที่สั่งซื้อออกไป  ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายการค้า ระเบียบการควบคุมการส่งออก หรือมาตรการลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พบข้อมูลตรงกันจากการตรวจสอบใดๆ ที่สวารอฟสกี้ดำเนินการ จะมีการยกเลิกธุรกรรมนี้โดยอัตโนมัติ  สวารอฟสกี้จะไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าหรือชำระค่าชดเชยสำหรับการไม่ดำเนินการ  แม้ว่าข้อความข้างต้นจะกำหนดไว้เช่นไร สวารอฟสกี้มีสิทธิระงับการจัดส่งสินค้าใดๆ หากระเบียบควบคุมการส่งออกและข้อจำกัดทางการค้ากำหนดให้กระทำเช่นนั้น  ทั้งนี้ ค่าชดเชยสำหรับการไม่ดำเนินการจะได้รับการยกเว้นไว้