Bezpłatna standardowa wysyłka dla zamówień powyżej 270 PLN
Wyszukaj

Informacje dotyczące rozporządzenia REACH

Title:

Niniejsze informacje mają na celu udzielenie odpowiedzi na typowe pytania konsumentów dotyczące działań naszej firmy w zakresie zgodności z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do produktów Swarovski. 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT ROZPORZĄDZENIA REACH
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, które weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Określa ono różne środki mające na celu ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych oraz reguluje zakres narażenia konsumentów na działanie takich substancji. Zgodnie z rozporządzeniem REACH na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze UE spoczywają różne zobowiązania prawne, w tym — jak ma to miejsce w przypadku naszej firmy — odpowiadanie na pytania konsumentów końcowych dotyczące tego, czy w produktach firmy Swarovski znajdują się określone substancje wymienione w wykazie, a jeżeli tak, to również dostarczanie wystarczających informacji umożliwiających bezpieczne użytkowanie danego produktu. Firma Swarovski jest w pełni świadoma szeregu kroków, jakie należy wykonać w celu spełnienia wymogów rozporządzenia REACH i podejmuje odpowiednie działania w tym zakresie.

Powiadomienie dotyczące zawartości w wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
Jeżeli wyrób zawiera tzw. substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu przekraczającym 0,1% wag., konsument może zażądać informacji na ten temat oraz podania nazwy konkretnej substancji SVHC, jak również informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania wyrobu. 
Z wyjątkiem wyrobów wymienionych pod hasłem „POWIADOMIENIE” FIRMA SWAROVSKI NIE ZOSTAŁA POINFORMOWANA PRZEZ ŻADNEGO Z DOSTAWCÓW, ŻE KTÓRYKOLWIEK SKŁADNIK KTÓREGOKOLWIEK Z WYROBÓW SWAROVSKI ZAWIERA SUBSTANCJE WZBUDZAJĄCE SZCZEGÓLNIE DUŻE OBAWY (SVHC) W STĘŻENIU PRZEKRACZAJĄCYM 0,1% WAG. WSZYSTKIE PRODUKTY FIRMY SWAROVSKI PODDAWANE SĄ BADANIOM STATYSTYCZNYM W RAMACH ODPOWIEDNIEGO PROGRAMU — POZWALA TO ZWERYFIKOWAĆ, CZY DANE PRODUKTY SĄ WOLNE OD SUBSTANCJI SVHC W STĘŻENIU PRZEKRACZAJĄCYM 0,1% WAG.”
Firma Swarovski bezzwłocznie dokonuje ponownej oceny niniejszego oświadczenia przy każdorazowej zmianie treści wykazu substancji SVHC, jak również każdorazowo w przypadku pojawienia się nowej informacji dotyczącej substancji SVHC.
Firma Swarovski zobowiązuje się aktywnie ograniczać stosowanie szkodliwych substancji chemicznych we wszystkich swoich produktach. Firma Swarovski pragnie utrzymać ścisłą kontrolę nad stosowanymi substancjami, dlatego przejmuje inicjatywę w branży, ustanawiając własne rygorystyczne normy globalne w zakresie zarządzania substancjami chemicznymi. Nasz program noszący nazwę CLEAR i nasze normy są obowiązkowe dla wszystkich zakładów produkcyjnych naszej firmy na całym świecie, jak również dla wszystkich dostawców wytwarzających produkty Swarovski w różnych częściach świata. Rozporządzenie REACH stanowi integralną część programu CLEAR i jest przez nas brane pod uwagę w pełnym zakresie.
Jeżeli Państwa obawy nie zostaną rozwiane w zadowalający sposób, prosimy wysłać do nas w tej sprawie wiadomość e-mail na adres reach.info@swarovski.com.

POWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 33 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH informujemy, że niektóre elementy mechanizmu zegarkowego stosowanego w zegarkach Swarovski zawierają ołów (Pb; nr CAS 7439-92-1) w ilości przekraczającej limit zgłoszenia SVHC wynoszący 0,1% wag. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem produkty te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Wszystkie elementy zegarków Swarovski spełniają wymogi dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Mechanizmy zegarków Swarovski objęte są wyłączeniem zgodnie z treścią Załącznika III ww. dyrektywy, poz. 6(c). 

INFORMACJE DODATKOWE ORAZ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT ROZPORZĄDZENIA REACH
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Zgodnie z rozporządzeniem REACH na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej spoczywają różne zobowiązania prawne, w tym zapewnienie wystarczających informacji na temat określonych niebezpiecznych substancji chemicznych zawartych w dostarczanych przez te przedsiębiorstwa produktach. Firma Swarovski jest w pełni świadoma szeregu kroków, jakie należy wykonać w celu spełnienia wymogów rozporządzenia REACH i podejmie odpowiednie działania w tym zakresie.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE FIRMA SWAROVSKI, ABY ZAPEWNIĆ PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA REACH?
Prace wdrożeniowe rozpoczęto już na początku 2006 roku, aby zapewnić rzetelne przygotowanie firmy Swarovski w zakresie zgodności z wymogami rozporządzenia REACH. Nasz zespół ekspertów ściśle monitoruje treść rozporządzenia REACH, wdrażając wszelkie niezbędne środki służące zapewnieniu sprawnego wejścia w erę REACH, unikając w ten sposób jakichkolwiek niepotrzebnych zakłóceń w marketingu i dostawach artykułów Swarovski.

CO TO SĄ SUBSTANCJE SVHC?
Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC) to substancja chemiczna (lub część grupy substancji chemicznych), w przypadku której zaproponowano, aby jej stosowanie na obszarze Unii Europejskiej podlegało obowiązkowi uzyskania zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH. Umieszczenie przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) danej substancji w wykazie substancji SVHC stanowi pierwszy krok procedury ograniczania stosowania danej substancji chemicznej. Wykaz substancji SVHC jest regularnie aktualizowany, a zgodnie z prawem UE najnowszy wykaz substancji SVHC jest publikowany na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) — z treścią wykazu można się zapoznać, klikając tutaj 

POWIADAMIANIE O SUBSTANCJACH OBECNYCH W WYROBACH
W rozporządzeniu REACH zapisano, że jeżeli wyrób zawiera tzw. substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu przekraczającym 0,1% wag., dostawca takiego wyrobu ma obowiązek udzielić odbiorcy wystarczających informacji umożliwiających bezpieczne użytkowanie wyrobu, w tym co najmniej podać nazwę konkretnej substancji SVHC zawartej w wyrobie. Informacje takie są bezpłatne. W odniesieniu do produktów Swarovski prosimy o zapoznanie się z powyższym oświadczeniem naszej firmy. 

CZY FIRMA SWAROVSKI ZAREJESTROWAŁA SUBSTANCJE OBECNE W POSIADANYM PRZEZE MNIE PRODUKCIE?
Tam, gdzie było to konieczne firma Swarovski zarejestrowała wszystkie substancje produkowane na obszarze Unii Europejskiej lub importowane do Unii Europejskiej. W przypadku chemikaliów i wyrobów pozyskiwanych na obszarze UE firma Swarovski jest dalszym użytkownikiem. W związku z powyższym staraliśmy się porozumieć z naszymi dostawcami, aby zabezpieczyć wsparcie dla najważniejszych surowców oraz upewnić się, że nie będzie to miało wpływu na nasze procesy produkcyjne. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że nasi dostawcy zarejestrują wszystkie swoje produkty i uwzględnią nasze zastosowania. W przypadku pojawienia się problemów w łańcuchu dostaw firma Swarovski, we współpracy ze swoimi dostawcami, dołoży wszelkich starań, aby je rozwiązać, ponieważ leży to we wspólnym interesie wszystkich zaangażowanych stron.

CO OZNACZA TERMIN „DALSZY UŻYTKOWNIK”?
Dalszy użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, inną niż producent lub importer, która używa danej substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu w ramach prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub zawodowej. Dystrybutor lub konsument nie jest dalszym użytkownikiem.

JAKIE DZIAŁANIA POWINIENEM/POWINNAM PODJĄĆ JAKO DALSZY UŻYTKOWNIK ARTYKUŁÓW SWAROVSKI?
Ocena ryzyka związanego z zastosowaniem danej substancji chemicznej odgrywa główną rolę w koncepcji zawartej w rozporządzeniu REACH i będzie wymagała wymiany informacji między dostawcą a dalszym użytkownikiem. Ogólnie rzecz biorąc, firma Swarovski wykazuje się dogłębną znajomością typowych zastosowań, w jakich dalsi użytkownicy wykorzystują jej produkty, o ile artykuły te są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie firma Swarovski w odpowiednim czasie zażąda od dalszych użytkowników udzielenia wszelkich potrzebnych informacji, o ile będzie to konieczne. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest obecnie wymagane żadne natychmiastowe działanie z Państwa strony.
Jednakże w przypadku, gdy użytkują Państwo nasze artykuły w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub w sposób, co do którego podejrzewają Państwo, że nie posiadamy żadnej wiedzy na jego temat, mogą Państwo poinformować nas o tym fakcie, komunikując się z nami w górę łańcucha dostaw.

W JAKI SPOSÓB identyfikowane są substancje SVHC?
Chcielibyśmy poinformować Państwa, że identyfikacja substancji jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) jest procesem wieloetapowym:
•    Państwo członkowskie UE przygotowuje dokument, w którym wyszczególnia powody, dla których uważa daną substancję niebezpieczną za „substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy”. Działania te z reguły nie odbywają się publicznie, lecz wyłącznie z inicjatywy właściwego organu państwa członkowskiego.
•    Następnie agencja ECHA gromadzi te dokumenty i publikuje je na swojej stronie internetowej jako materiały do „konsultacji” (zob. tutaj). Dzieje się to wiele razy w ciągu roku. Po zakończeniu etapu konsultacji dochodzi do konsensusu, który polega na tym, że dana substancja zostaje dodana (bądź nie) do wykazu substancji SVHC.

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ NAJNOWSZY WYKAZ SUBSTANCJI SVHC?
Liczba substancji SVHC stale rośnie, a ich wykaz jest publikowany przez agencję ECHA. Zgodnie z prawem UE najnowszy wykaz substancji SVHC jest publikowany na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) — z treścią wykazu można się zapoznać, klikając tutaj