my swarovski
Země/region
Česká republika
Společnost Swarovski respektuje lidská práva každého, kdo přispívá k našemu podnikání – jak zaměstnanců, tak lidí, kteří pracují v našem dodavatelském řetězci. Abychom zajistili transparentnost a vyhovění nejnovější legislativě, vydali jsme následující prohlášení.

1. ledna 2012 vstoupil ve státě Kalifornie v USA v platnost zákon California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (Kalifornský zákon o transparentnosti v dodavatelských řetězcích z roku 2010). Účelem tohoto zákona je zvýšit množství informací, které uvádějí výrobci a prodejci v souvislosti s jejich snahami vyřešit problém otroctví a obchodování s bílým masem, aby umožnili spotřebitelům činit lepší a informovanější rozhodnutí ohledně nakupovaných produktů a společností, které se rozhodnou podporovat.

29. října 2015 vstoupil v platnost zákon United Kingdom Modern Slavery Act 2015 (Britský zákon o moderním otroctví z roku 2015), jehož účelem je bránit modernímu otroctví v dodavatelských řetězcích a organizacích firem. Tento zákon mimo jiné vyžaduje, aby některé firmy každoročně vydávaly prohlášení o krocích, kterými firmy a dodavatelské řetězce zajišťují ochranu před moderním otroctvím.

Společnost Swarovski Crystal Business (Swarovski) je proti otroctví a obchodování s lidmi a definuje svá základní pravidla podnikání zákonným a etickým způsobem a podporou práv všech jednotlivců vyhýbat se na pracovišti otroctví a jakémukoli druhu vynucené práce.
OVĚŘOVÁNÍ DODAVATELŮ
Společnost Swarovski přijala Kodex chování pro dodavatele, který byl sestaven v souladu s principy Celosvětové úmluvy OSN o lidských právech, pracovní síle a životním prostředí, ve kterém je uvedeno, co očekáváme od našich dodavatelů a smluvních partnerů. Společnost Swarovski očekává, že se její dodavatelé budou bezvýhradně řídit všemi zákony, předpisy a také nařízeními vládních orgánů platnými pro zemi, ve které podnikají, a že budou se svou pracovní silou zacházet spravedlivě a s respektem. Abychom zajistili, že naši dodavatelé respektují a dodržují naše firemní normy, zahrnuli jsme do obchodní dohody, která reguluje naše smluvní vztahy s dodavateli, konkrétní klauzuli. Tato klauzule stanoví, že naši dodavatelé musí dodržovat náš Kodex chování pro dodavatele a veškeré platné zákony a předpisy, včetně místních a mezinárodních zákonů zakazujících jakoukoliv formu nucené práce nebo dlužního otroctví (jako otroctví nebo obchod s lidmi).

Prostřednictvím naší Iniciativy pro zodpovědné získávání zdrojů (RSI – Responsible Sourcing Initiative), kterou jsme založili v roce 2014, od našich dodavatelů hotových výrobků požadujeme, aby se řídili zásadami našeho Kodexu chování pro dodavatele, a to tak, že dodavatele ve všech nákupních kategoriích s přímými výdaji (tedy dodavatelé poskytující výrobky, které jsou využity v našich konečných produktech) žádáme, aby Kodex podepsali a řídili se jím od chvíle, kdy s námi zahájí obchodní spolupráci. V rámci dalšího kroku určíme prostřednictvím vyhodnocení rizik vybrané dodavatele, kteří odpovídají požadavkům iniciativy RSI. Obecně označujeme dodavatele, kteří mají výrobu v zemích s nízkým nebo středním příjmem, jako rizikovější s ohledem na nucenou práci a jiné nesprávné praktiky v oblasti pracovní síly. Dále pak monitorujeme přístup vybraných dodavatelů k vylepšení pracovních podmínek prostřednictvím auditu provedeného třetí stranou (jako například rada Responsible Jewellery Council („RJC“), Audit etického obchodu členů SEDEX („SMETA“) a standard SA8000 pro společenskou odpovědnost) nebo pomocí našeho vlastního interního hodnocení pracovních podmínek (založeného na normách SMETA). Toto interní hodnocení provádí náš tým pro trvalou udržitelnost činnosti podniku. V závislosti na výsledku provádíme další audit 6 až 18 měsíců po úvodním auditu.

AUDITY
Společnost Swarovski může auditovat některé ze svých schválených dodavatelů a tímto způsobem monitorovat, zda dodržují Kodex chování pro dodavatele. Společnost Swarovski si vyhrazuje právo obchodní spolupráci ukončit v případě, kdy dojde k porušení zákona nebo základních mezinárodních principů týkajících se standardů pro pracovní sílu nebo etických obchodních praktik. Společnost Swarovski zejména v nedávných letech zahájila audity třetí strany vybraných dodavatelů, prostřednictvím implementace iniciativy RSI (vysvětleno výše v sekci Ověřování dodavatelů). Pokud společnost Swarovski rozpoznala obavy týkající se dodržování Kodexu chování pro dodavatele nebo příslušných standardů, společnost Swarovski příslušné dodavatele vyzvala, aby nesli odpovědnost, a to pomocí dialogu a dalších následných auditů.

Veškeré naše vlastní továrny v Rakousku, Srbsku, Thajsku, Indii a Vietnamu, ve kterých vyrábíme většinu našich produktů, byly podrobeny auditům podle standardů SMETA nebo obdobných mezinárodně uznávaných standardů provedených auditory třetí strany. Společnost Swarovski konkrétní výsledky těchto auditů nezveřejňuje. Tyto audity mohou být ohlášené či neohlášené a provádí se v závislosti na příslušném cyklu opětovných auditů dle daného standardu.

Společnost Swarovski se zavazuje neustále rozšiřovat a vylepšovat iniciativu RSI, s cílem podrobit všechny své dodavatele auditům RSI.

CERTIFIKACE
Prostřednictvím své činnosti spojené s radou RJC se společnost Swarovski snaží zajistit, že jedná v souladu se standardy rady RJC týkajícími se otroctví a obchodování s lidmi. Rada RJC byla založena v roce 2005 a jejím cílem je prosazovat etické získávání zdrojů, lidská práva a postupy šetrné k životnímu prostředí v dodavatelských řetězcích v odvětví zlata, platiny a diamantů. Proces certifikace rady RJC je přísný a důsledný a zahrnuje nezávislé audity třetí strany, které se zaměřují na dodržování standardů pro lidská práva. Naše divize Swarovski Professional, Atelier Swarovski, Swarovski Gemstones a naše obchodní jednotka pro individuálně uzpůsobené šperky, Chamilia, se sídlem v USA, jsou certifikovanými členy RJC.

Prostřednictvím našeho programu pro monitorování pracovních podmínek u dodavatelů, Iniciativy pro zodpovědné získávání zdrojů, uznáváme naše dodavatele a vybízíme je k tomu, aby získali certifikaci rady RJC a/nebo SA8000. Snažíme se však minimalizovat duplikaci auditů a certifikací v továrnách, a proto necháváme své dodavatele vybrat svůj vlastní přístup.

INTERNÍ ODPOVĚDNOST
Trvalé udržitelnosti se ve společnosti Swarovski dostává podpory na té nejvyšší úrovni, a to od naší výkonné rady, která se skládá z potomků zakladatele společnosti, Daniela Swarovski. Viceprezident pro trvalou udržitelnost činnosti podniku a společenskou odpovědnost vede náš globální tým pro trvalou udržitelnost, který má za úkol uvést do praxe naši strategii pro trvalou udržitelnost. Tým spolupracuje s kolegy napříč celou společností a pomáhá jim integrovat principy trvalé udržitelnosti do jejich činnosti, a to tak, že poskytuje odborné znalosti na příslušná témata a realizuje projekty, které doplňují relevantní cíle a zavádí nápravná opatření. Další ochrannou vrstvou a součástí struktury řízení naší společnosti je naše oddělení interního auditu, které řídí viceprezident pro interní audit a compliance. Viceprezident pravidelně podává zprávy přímo Výboru pro audit a má nezávislý náhled na témata v oblasti rizik, compliance a integrity. Viceprezident vede globální tým, který ho v této oblasti podporuje. Navíc máme vlastní stanovy pro zachování integrity, které mimo jiné definují, jak by společnost Swarovski měla spolupracovat se svými zaměstnanci, dodavateli a jejich pracovníky a jak provádět činnosti v oblasti nákupu s integritou a transparentností.

ŠKOLENÍ
Společnost Swarovski připravila interní školicí materiály, jejichž cílem je představit iniciativu RSI příslušným zaměstnancům v oddělení nákupu. Náš tým pro trvalou udržitelnost činnosti podniku nepřetržitě spolupracuje s oddělením nákupu, aby iniciativu RSI vylepšil. Jedná se tedy o úzkou spolupráci, díky které mohou být rizika spojená s otroctvím řízena. Tým pro trvalou udržitelnost činnosti podniku navíc poskytuje poradenské služby našim dodavatelům. Účelem je posílit naše obchodní vztahy a vybudovat v továrnách dodavatelů udržitelné kapacity. Zaměstnanci v našich vlastních továrnách absolvují pravidelná školení a je jim k dispozici poradenství od rozličných odborníků, v závislosti na jejich požadavcích. V rámci našeho odhodlání řídit se pokyny rady RJC jsme vyvinuli a posílili naše řešení pro monitorování činnosti a školicí programy pro naši obchodní činnost divize Gemstones a naši obchodní činnost v oblasti individuálně uzpůsobených šperků, Chamilia, sídlící ve Spojených státech. Podobným způsobem také školíme a neustále podporujeme naše ostatní továrny a zajišťujeme tak, že dodržují příslušné požadavky.