Gratis standaardverzending vanaf EUR 75
Zoeken

Swarovski Crystal Society Festivalwedstrijd 2022

Title:

Algemene Spelvoorwaarden
Voor SCS-leden

Subtitle:

 

Er is geen aankoop vereist om mee te doen of te winnen. Met een aankoop heb je geen hogere kans om te winnen.
 

De Promotie
De Organisator is Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Stuur bij vragen over deze wedstrijd een e-mail naar customer.carecenter@swarovski.com. De Wedstrijd vindt plaats van 29 september 2022 tot 29 oktober 2022.

Vereisten om in aanmerking te komen
Deze Promotie is alleen bedoeld voor SCS-leden die legaal verblijven in Australië, Oostenrijk, België, Canada (met uitzondering van Quebec), Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongkong (speciale bestuurlijke regio), India, Ierland, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan en de VS die, op het moment van de inzending, de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid in hun provincie/grondgebied van verblijf hebben. Medewerkers van Swarovski, de bijbehorende dochterondernemingen, vertegenwoordigers of andere bedrijven die betrokken zijn bij het beheer van deze Wedstrijd, of de familieleden van dergelijke medewerkers, mogen niet deelnemen. SLECHTS ÉÉN INZENDING PER PERSOON IS TOEGESTAAN. De Wedstrijd is onderhevig aan de Zwitserse wet- en regelgeving, en vervalt indien deze verboden is.

Deelname
1.    Bij een geldige inzending neemt een Lid deel aan de SCS-wedstrijd op de Website van de Wedstrijd via Swarovski.com (https://www.swarovski.com/s-scscompetition/) en uploadt dit Lid tussen 29 september 2022 en 29 oktober 2022 op de juiste wijze een foto van een creatief ontwerp van een zelfbedachte fantasiebloem en een beschrijvende naam voor die fantasiebloem. Om een foto samen te stellen, gebruikt het Lid foto's van kristalcomponenten die Swarovski per e-mail als onderdeel van deze SCS-wedstrijd heeft verstrekt, of zoals beschikbaar is op de Website van de SCS-wedstrijd, en vermeldt het Lid de naam, het e-mailadres, het SCS-lidmaatschapsnummer en de toestemmingen. Alle inzendingen moeten uiterlijk op 29 oktober 2022 ontvangen zijn door de Organisator. 

2.    Behalve in geval van nalatigheid, gebreken of opzettelijk handelen of omissies van de kant van de Aanbieders of hun tussenpersonen, aanvaarden de Aanbieders geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde, vertraagde of in quarantaine geplaatste inzendingen, of inzendingen die niet ontvangen zijn door de Aanbieders, ongeacht de reden; de Aanbieders zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten op technisch gebied, in de hardware, software, op de server, de website of anderszins, of schade van welke aard dan ook.

1.    De prijzen bestaan uit Crystal Living-producten met de volgende waarde:

1e plaats - Een (1) prototype van het winnende bloemontwerp, speciaal gemaakt in de Manufaktur in Wattens. Daarnaast een (1) Garden Tales Hibiscus-stolp (klein), ter waarde van € 135.
2e plaats - Een (1) Garden Tales Hibiscus-product, ter waarde van € 115. Daarnaast een (1) Garden Tales Hibiscus-decoratieve vaas (klein), ter waarde van € 35.
3e plaats - Een (1) Garden Tales Hibiscus-balornament, ter waarde van € 115.

Er zijn maximaal twee prijzen beschikbaar per winnende Deelnemer voor de 1e en 2e plaats, en maximaal één prijs voor de 3e plaats. Er zijn geen aanvullende of vervangende prijzen beschikbaar. Er wordt geen geld of creditnota aangeboden. 

2.    In het geval dat de prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, behouden de Aanbieders zich het recht voor de prijs te vervangen door een prijs met een gelijkwaardige of hogere waarde. Er wordt in dergelijke gevallen geen contant geld aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.

Winnaars
1.    De winnaars zijn niet automatisch degenen van wie de Aanbieders de eerste geldige inzendingen hebben ontvangen. De winnaars zijn die Deelnemers van wie de geldige inzending door een jury is beoordeeld en uitgekozen, waarbij er wordt gelet op een artistieke weergave en aansprekend verhaal. De jury bestaat uit leden van het Swarovski Crystal Society management team, het Crystal Living Product Marketing Team en het Crystal Design Team. Inzendingen worden beoordeeld op basis van creativiteit en originaliteit. In het geval van een gelijke stand, wordt er een beslissing genomen op basis van de hoogste score voor het eerste beoordelingscriterium. Indien dit nog steeds een gelijke stand oplevert, wordt dit proces herhaald voor hierop volgende beoordelingscriteria, totdat dit een winnaar oplevert. De inzendingen blijven het eigendom van de Aanbieders en worden niet geretourneerd aan de Deelnemers.

Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van deze regels, gaan de winnaars ermee akkoord om alle rechten in en op de inzending, en eventueel afgeleid werk, onherroepelijk toe te kennen en over te dragen aan de Aanbieders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om de inzending wereldwijd te gebruiken voor commerciële doeleinden in alle media, of deze nu bekend zijn of nog zullen worden ontwikkeld. Deelname aan deze Wedstrijd houdt ook in dat de Deelnemer, voor zover dat is toegestaan door de wet, afstand doet van alle morele rechten die aan de Deelnemer zijn toegekend of die ontstaan met betrekking tot de inzending van de Deelnemer, waar ook ter wereld. De winnaars verlenen de Aanbieders een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, eeuwigdurend wereldwijd recht en licentie om de inzending, en alle daarop gebaseerde werken, geheel of gedeeltelijk te tonen, uit te voeren, op te slaan, te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te posten, uit te zenden, tentoon te stellen en/of anderszins te gebruiken of hergebruiken (zonder beperking ten aanzien van het tijdstip of het aantal keren dat de inzending wordt gebruikt), voor elk doel dat redelijkerwijs verband houdt met de Wedstrijd, waaronder promotie- of marketingdoeleinden, tenzij dit bij wet verboden is.

Als voorwaarde voor deelname aan deze Wedstrijd, en door het verstrekken van een inzending, garandeert en verklaart elke Deelnemer dat: (a) de Deelnemer eigenaar is van alle rechten op de inzending waarmee hij/zij aan deze Wedstrijd deelneemt; (b) de inzending oorspronkelijk afkomstig is van de Deelnemer en op legale wijze is verkregen en gemaakt; (c) de inzending geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacy of publiciteitsrechten of andere wettelijke of morele rechten van derden; (d) de inzending geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- of regelgeving; en (e) de inzending niet eerder is gepubliceerd, vertoond of uitgevoerd of waarmee is deelgenomen aan eerdere wedstrijden of prijzen of deze heeft gewonnen. De winnaar zal de Aanbieders, de Gevrijwaarde Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) en alle licentiehouders van de Aanbieders vrijwaren tegen alle claims, schade, verplichtingen en onkosten (inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand en juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van deze algemene spelvoorwaarden.

2.    In totaal worden er na 29 oktober 2022 drie (3) winnaars wereldwijd geselecteerd. De winnaars worden op of rond 16 november 2022 via e-mail op de hoogte gesteld. Er wordt een kennisgeving gestuurd naar het e-mailadres dat bij de inzending is ingediend. Als een winnaar de prijs wil accepteren, moet diegene binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijs de Organisator hiervan op de hoogte stellen. Als een winnaar niet binnen 14 dagen op deze kennisgeving reageert om de prijs op te eisen, heeft de winnaar de kans op de prijs verloren en wordt er geen vervanging of alternatief aangeboden. Prijzen worden beschikbaar gesteld aan de winnaars (1) via een verkooppunt naar keuze van de winnaar in het land van vestiging van de Organisator of (2) via een rechtstreekse verzending naar het huisadres van de winnaar. Voor alle duidelijkheid en om twijfel te voorkomen: de Organisator beslist uitsluitend op welke wijze de winnaar de prijs ontvangt, en winnaars hebben geen recht om bezorging naar een huisadres of ophalen in een verkooppunt te eisen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren, beschadigde, vertraagde of niet-ontvangen prijzen door de winnaar, ongeacht de oorzaak, en zal dergelijke prijzen niet vervangen, behalve in het geval van nalatigheid, schuld of opzet of nalatigheden van de Organisator of bijbehorende vertegenwoordigers.

Door ontvangst van een prijs gaan de winnaars ermee akkoord de Aanbieders en hun dochterondernemingen, filialen, leveranciers, distributeurs, reclame-/promotiebureaus en leveranciers van prijzen, en elk van hun respectievelijke moederbedrijven, en de functionarissen, directeuren, werknemers en tussenpersonen van deze bedrijven (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) vrij te waren van enige claim of rechtsvordering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, overlijden, of schade aan of verlies van eigendom, voortvloeiend uit de deelname aan de Wedstrijd of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs, voor zover de toepasselijke wet dit toelaat.

Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor: (1) onjuiste of onnauwkeurige informatie, hetzij veroorzaakt door fouten van de deelnemer, drukfouten, typografische fouten of andere fouten, of door de apparatuur of de programmering die is verbonden met of gebruikt wordt voor de Wedstrijd; (2) technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of afsluitingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig deel van het inzendingsproces of de Wedstrijd; (4) afdrukfouten, typografische, technische, computer-, netwerk- of menselijke fouten die zich kunnen voordoen bij het beheer van de Wedstrijd, de verwerking of beoordeling van inzendingen, de bekendmaking van de prijzen, of in materiaal dat is gerelateerd aan de Wedstrijd; (5) laattijdige, verloren, onbezorgbare, beschadigde of gestolen post; of (6) enig letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door de deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd of door het ontvangen, gebruiken of misbruiken van de prijzen. Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of onbezorgbare inzendingen of voor technische problemen, storingen in computersystemen, servers, providers, hardware/software, verbroken of onbeschikbare netwerkverbindingen of een mislukte, onvolledige, vervormde of vertraagde computeroverdracht, of een combinatie daarvan. Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor enig ongeoorloofd gebruik van een inzending door derden.
    
3.    Winnende Deelnemers kunnen vereist worden onbetaald voor de Aanbieder in de publiciteit te treden met betrekking tot deze Wedstrijd. Daarnaast heeft de Aanbieder het recht om, volledig naar eigen inzicht en zonder een betaling aan de winnaar te doen of toestemming aan de winnaar te vragen, de namen van de winnaars te gebruiken met als doel de winnaars van het promotioneel kansspel bekend te maken. 

Inzage van Algemene Spelvoorwaarden en Andere bepalingen
1.    De instructies voor deelname, deelnameformulier en de algemene spelvoorwaarden voor deze Wedstrijd zijn te vinden op de wedstrijdpagina op Swarovski.com en maken samen met het Privacybeleid deel uit van deze regels Kopieën hiervan kunnen verkregen worden door de Aanbieders aan te schrijven via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1. Deelnemers die zich niet aan deze regels houden, of die onvolledige, onjuiste of fraudelente inzendingen insturen, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Wedstrijd. Door een inzending in te sturen, stemmen Deelnemers ermee in zich aan deze Algemene Spelvoorwaarden te houden. 

2.    In het geval van een klaarblijkelijke fout in deze Algemene Spelvoorwaarden, onwettigheid daarvan of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Aanbieders die de toepassing van deze Wedstrijd verhinderen, behouden de Aanbieders zich het recht voor deze Algemene Spelvoorwaarden te wijzigen of de Wedstrijd te beëindigen. De Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor verlies of teleurstelling veroorzaakt door eventuele wijzigingen van deze Algemene Spelvoorwaarden of een beëindiging van de Wedstrijd. In dergelijke gevallen zullen de Aanbieders alle redelijke inspanningen verrichten om Deelnemers te adviseren omtrent eventuele wijzigingen of beëindiging van het promotioneel Kansspel. 

3.    Correspondentie met betrekking tot de wedstrijd wordt alleen ingediend naar eigen goeddunken van de Organisator. Alle vragen met betrekking tot de Promotie moeten verzonden worden aan de Organisator met behulp van de contactgegevens die zijn vermeld in punt 1. Stuur voor een lijst met winnaars een gefrankeerde envelop met afzender naar Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland. Verzoeken om de lijst met winnaars moeten uiterlijk op 31 december 2022 zijn ontvangen.

4.    Behalve waar dit verboden is, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd of een toegekende prijs uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Zürich, Zwitserland. Op alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels, de rechten en verplichtingen van de Deelnemer, of de rechten en verplichtingen van de Sponsor in verband met de Wedstrijd, is Zwitsers recht van toepassing.