Gratis standaardverzending vanaf EUR 75
Zoeken

Swarovski Crystal Society Festivalwedstrijd 2023

Title:

Algemene Spelvoorwaarden
Voor SCS-leden

Subtitle:

Er is geen aankoop vereist om mee te doen of te winnen. Met een aankoop heb je geen hogere kans om te winnen.
 

De Wedstrijd
De Aanbieder is Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Neem bij vragen over deze wedstrijd contact op via customer.carecentre@swarovski.com. De Wedstrijd loopt van 1 november tot en met 31 december 2023.


Voorwaarden voor deelname


Aan deze Wedstrijd kunnen alleen SCS-leden deelnemen die op het moment van inzending de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in hun provincie/grondgebied en legaal verblijven in een van de volgende landen/gebieden: Australië, België, Canada (met uitzondering van Quebec), Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Hongkong SAR, Ierland, India, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Regio Taiwan, Singapore, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland. Medewerkers van Swarovski, zijn dochterondernemingen, tussenpersonen of andere bedrijven die bij het beheer van deze Wedstrijd zijn betrokken, of leden van het huishouden van dergelijke medewerkers, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd. SLECHTS ÉÉN INZENDING PER PERSOON. Op de Wedstrijd is Zwitserse wet- en regelgeving van toepassing. De Wedstrijd is ongeldig waar deze is verboden.
 

Hoe u kunt deelnemen


1. Onder een geldige inzending wordt verstaan: een lid dat van 1 november tot en met 31 december 2023 deelneemt aan de SCS-wedstrijd op de Wedstrijdpagina op swarovski.com (https://www.swarovski.com/s-scscompetition2023/) en dat op de juiste manier een foto uploadt van zijn of haar creatieve ontwerp, dat bestaat uit zijn of haar eigen kerstornament. Bij het maken van de foto zal het lid de foto’s van kristallen elementen gebruiken die Swarovski als onderdeel van deze SCS-wedstrijd via e-mail heeft verstrekt of die beschikbaar zijn gemaakt op de webpagina van de SCS-wedstrijd. Het lid voert zijn of haar naam, e-mailadres en SCS-lidmaatschapsnummer in en gaat akkoord met de voorwaarden. Alle inzendingen moeten uiterlijk 31 december 2023 door de Aanbieder zijn ontvangen. 


2. Behalve in geval van nalatigheid, gebreken of opzettelijk handelen of omissies van de kant van de Aanbieder of zijn tussenpersonen, aanvaardt de Aanbieder geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde, vertraagde of in quarantaine geplaatste inzendingen, of inzendingen die niet ontvangen zijn door de Aanbieder, ongeacht de reden; de Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten op technisch gebied, in de hardware, software, op de server, de website of anderszins, of schade van welke aard dan ook.


De Prijs


1. De prijzenpot bestaat uit Crystal Living-producten met de volgende waarde:
1e Prijs – Eén (1) prototype van het winnende kerstornament, dat speciaal is vervaardigd door de Manufaktur in Wattens. Daarnaast één (1) Annual Edition 3D Ornament 2023, ter waarde van € 125.
2e Prijs – Eén (1) Annual Edition Ornament Set 2023, ter waarde van € 155.
3e Prijs – Eén (1) Annual Edition Ornament 2023, ter waarde van € 70.

Maximaal twee prijzen per winnende Deelnemer voor de 1e Prijs en maximaal één prijs voor de 2e en 3e prijs. Er zijn geen extra of vervangende prijzen beschikbaar. Er wordt geen geldbedrag of tegoedbon aangeboden. 


2. In het geval dat de prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt de Aanbieder zich het recht voor de prijs te vervangen door een prijs met een gelijkwaardige of hogere waarde. Er wordt in dergelijke gevallen geen contant geld aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.


Winnaars
 

1. De winnaars zijn niet automatisch de eerste geldige inzendingen die de Aanbieder ontvangt. De winnaars zijn de Deelnemers wiens geldige inzendingen worden beoordeeld en gekozen op basis van hun artistieke presentatie. De jury bestaat uit leden van het managementteam van de Swarovski Crystal Society, het Crystal Living Product Marketing Team en het Crystal Design Team. De inzendingen worden beoordeeld op basis van creativiteit en originaliteit. Bij een gelijke stand wordt de hoogste score voor het eerste beoordelingscriterium als beslissingscriterium gebruikt en daarna worden alle beoordelingscriteria, indien nodig, doorlopen om de gelijke stand op te heffen. Inzendingen blijven eigendom van de Aanbieder en worden niet aan Deelnemers geretourneerd.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van deze regels, stemmen de winnaars ermee in om de volledige rechten op de inzending en daarvan afgeleide werken onherroepelijk te verlenen, over te dragen en toe te wijzen aan de Aanbieder, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om de inzending voor commerciële doeleinden te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of nog worden ontwikkeld, op wereldwijde basis. Deelname aan deze Wedstrijd houdt ook in dat de Deelnemer, voor zover wettelijk toegestaan, afstand doet van alle morele rechten die aan de Deelnemer zijn toegekend of die zijn ontstaan met betrekking tot de inzending van de Deelnemer, waar ook ter wereld. De winnaars verlenen de Aanbieder een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, eeuwigdurend, wereldwijd recht en licentie om de inzending, geheel of gedeeltelijk, en alle daarop gebaseerde werken, weer te geven, uit te voeren, op te slaan, te kopiëren, door te sturen, te publiceren, te posten, uit te zenden, tentoon te stellen en/of anderszins te gebruiken of hergebruiken (zonder beperking ten aanzien van het tijdstip of het aantal keren dat de inzending wordt gebruikt) voor enig doel dat redelijkerwijs verband houdt met de Wedstrijd, inclusief voor promotie- of marketingdoeleinden, tenzij dit wettelijk verboden is.

Als voorwaarde voor deelname aan deze Wedstrijd en door een inzending in te dienen, garandeert en verklaart elke Deelnemer dat: (a) de Deelnemer de eigenaar is van alle rechten op de inzending waarmee hij of zij aan deze Wedstrijd deelneemt; (b) de inzending oorspronkelijk van de Deelnemer is en legaal is verkregen en gecreëerd; (c) de inzending geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms-, privacy- of publicatierechten of andere wettelijke of morele rechten van derden; (d) de inzending niet in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving; en (e) de inzending niet eerder is gepubliceerd, getoond, uitgevoerd of heeft deelgenomen aan eerdere wedstrijden of deze heeft gewonnen. De winnaar vrijwaart de Aanbieder, Vrijgestelde partijen (zoals hieronder gedefinieerd) en eventuele licentiehouders van de Aanbieder van alle claims, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten en juridische kosten) die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.
 

2. Er worden na 31 december 2023 in totaal drie (3) winnaars wereldwijd geselecteerd en de winnaars worden op of rond 24 januari 2024 per e-mail op de hoogte gesteld. Dit bericht wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij de inzending is opgegeven. In het geval dat een winnaar de prijs wil accepteren, moet hij of zij de Aanbieder hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht dat hij of zij heeft gewonnen op de hoogte stellen. Als een winnaar niet binnen 14 dagen reageert op dit bericht om de prijs te claimen, verliest hij of zij zijn of haar aanspraak op de prijs en wordt er geen vervangende of alternatieve prijs aangeboden. De prijzen worden aan de winnaars beschikbaar gesteld (1) bij een verkooppunt (POS) naar keuze van de winnaar binnen het land van verblijf van de Aanbieder of (2) door rechtstreekse verzending naar het thuisadres van de winnaar. Voor alle duidelijkheid en om twijfel te voorkomen: alleen de Aanbieder beslist hoe de winnaar de prijs ontvangt en de winnaars hebben niet het recht om te kiezen de prijs thuis te laten bezorgen of bij een verkooppunt af te halen. Behalve in geval van nalatigheid, gebreken of opzettelijk handelen of omissies van de kant van de Aanbieder of zijn tussenpersonen aanvaardt de Aanbieder geen verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde, vertraagde prijzen of prijzen die niet ontvangen zijn door de winnaar, ongeacht de reden, en zal de Aanbieder dergelijke prijzen niet vervangen.

Door ontvangst van een prijs gaan de winnaars ermee akkoord de Aanbieder en zijn dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, leveranciers, distributeurs, reclame-/promotiebureaus en prijsleveranciers, en elk van hun respectieve moedermaatschappijen, en de functionarissen, directeuren, medewerkers en tussenpersonen van elk van deze bedrijven (gezamenlijk, de “Vrijgestelde partijen”) te vrijwaren van en tegen elke claim of oorzaak van actie, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan of verlies van eigendom, voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd of ontvangst, gebruik of misbruik van een prijs, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor: (1) onjuiste of onnauwkeurige informatie, veroorzaakt door deelnemers, druk-, typografische of andere fouten of door de apparatuur of programmering verbonden aan of gebruikt in de Wedstrijd; (2) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of verbrekingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) onbevoegde menselijke tussenkomst in enig deel van het inzendproces of de Wedstrijd; (4) druk-, typografische, technische, computer-, netwerk- of menselijke fouten die zich kunnen voordoen bij het beheer van de Wedstrijd, de verwerking of beoordeling van inzendingen, de bekendmaking van de prijzen of in enig Wedstrijdmateriaal; (5) te laat bezorgde, verloren, onbestelbare, beschadigde of gestolen post; of (6) enig letsel of enige schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, het gevolg kan zijn van de deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd of het ontvangen, gebruiken of misbruiken van prijzen. Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of onbestelbare inzendingen of voor technische problemen, storingen van computersystemen, servers, providers, hardware/software, verloren of niet-beschikbare netwerkverbindingen of mislukte, onvolledige, beschadigde of vertraagde computeroverdracht of een combinatie daarvan. Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van enige inzending.


3. Winnende Deelnemers kunnen vereist worden onbetaald voor de Aanbieder in de publiciteit te treden met betrekking tot deze Wedstrijd. Daarnaast heeft de Aanbieder het recht om, volledig naar eigen inzicht en zonder een betaling aan de winnaar te doen of toestemming aan de winnaar te vragen, de namen van de winnaars te gebruiken met als doel de winnaars van het promotioneel kansspel bekend te maken. 


De Algemene Spelvoorwaarden


1. De instructies voor deelname, het deelnameformulier en de algemene voorwaarden van deze Wedstrijd zijn beschikbaar op de Wedstrijdpagina op swarovski.com en maken samen met het Privacybeleid deel uit van deze regels. Extra exemplaren kunnen worden verkregen door de Aanbieder aan te schrijven via de contactgegevens vermeld in punt 1. Deelnemers die niet aan deze regels voldoen, of deelnemers die onvolledige, onjuiste of frauduleuze inzendingen indienen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd. Door een inzending in te dienen, gaan Deelnemers akkoord met deze regels. 


2. In het geval van een klaarblijkelijke fout in deze Algemene Spelvoorwaarden, onwettigheid daarvan of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Aanbieders die de toepassing van deze Wedstrijd verhinderen, behoudt de Aanbieder zich het recht voor deze Algemene Spelvoorwaarden te wijzigen of de Wedstrijd te beëindigen. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor verlies of teleurstelling veroorzaakt door eventuele wijzigingen van deze Algemene Spelvoorwaarden of een beëindiging van de Wedstrijd. In dergelijke gevallen zal de Aanbieder alle redelijke inspanningen verrichten om Deelnemers te adviseren omtrent eventuele wijzigingen of beëindiging van de Wedstrijd. 


3. Correspondentie met betrekking tot de Wedstrijd wordt uitsluitend gevoerd naar goeddunken van de Aanbieder. Alle vragen met betrekking tot de Wedstrijd dienen te worden gericht aan de Aanbieder via de contactgegevens vermeld in punt 1. Stuur voor een lijst met winnaars een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop naar: Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland. Een verzoek om een lijst met winnaars dient voor 31 december 2023 te zijn ontvangen.
4. Behalve waar dit verboden is, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd of een toegekende prijs uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Zürich, Zwitserland. Op alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels, de rechten en verplichtingen van de Deelnemer, of de rechten en verplichtingen van de Sponsor in verband met de Wedstrijd, is Zwitsers recht van toepassing.