Δωρεάν κανονική αποστολή άνω των 75 EUR
Αναζήτηση

Πληροφορίες για τον κανονισμό REACH

Title:

Αυτές οι πληροφορίες έχουν ως στόχο να απαντήσουν στις ερωτήσεις που μπορεί να έχουν συνήθως οι καταναλωτές μας σχετικά με τον κανονισμό REACH και τα προϊόντα της Swarovski. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH
Ο κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 για την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων (REACH) είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007. Καθορίζει διάφορα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και ρυθμίζει την έκθεση των καταναλωτών στις εν λόγω χημικές ουσίες. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ αντιμετωπίζουν διάφορες νομικές υποχρεώσεις, μία από τις οποίες είναι να απαντούν σε ερωτήσεις των τελικών καταναλωτών σχετικά με το αν υπάρχουν ορισμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στα προϊόντα της Swarovski και, αν ναι, να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τους. Η Swarovski γνωρίζει πολύ καλά τα διάφορα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να συμμορφωθεί με τον κανονισμό REACH και ενεργεί αναλόγως.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Εάν ένα προϊόν περιέχει τις λεγόμενες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το γεγονός αυτό, την ονομασία της συγκεκριμένης ουσίας SVHC καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος. 
Με εξαίρεση τα είδη που αναφέρονται στην ενότητα «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» παρακάτω, Η SWAROVSKI ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ SWAROVSKI ΠΕΡΙΕΧΕΙ SVHC ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 0,1% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ SWAROVSKI ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ SVHC ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 0,1% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ.»
Η Swarovski επαναξιολογεί τη δήλωση αυτή χωρίς καθυστέρηση με κάθε τροποποίηση του καταλόγου SVHC και με κάθε νέα πληροφορία σχετικά με τις SVHC.
Η Swarovski δεσμεύεται να περιορίσει ενεργά τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών σε όλα τα προϊόντα της. Η Swarovski επιθυμεί να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των χρησιμοποιούμενων ουσιών και, ως εκ τούτου, πρωτοστατεί στον κλάδο καθιερώνοντας τα δικά μας αυστηρά παγκόσμια πρότυπα για τη διαχείριση των χημικών ουσιών. Το πρόγραμμά μας, που ονομάζεται CLEAR, και τα πρότυπά μας είναι υποχρεωτικά για όλες τις παγκόσμιες εγκαταστάσεις παραγωγής μας και όλους τους προμηθευτές μας που κατασκευάζουν προϊόντα Swarovski σε όλο τον κόσμο. Ο κανονισμός REACH αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος CLEAR και έχει την απόλυτη προσοχή μας.
Σε περίπτωση που η ερώτησή σας δεν απαντηθεί επαρκώς, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω  reach.info@swarovski.com.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ REACH, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ορισμένα μέρη του μηχανισμού ρολογιών που χρησιμοποιούνται για τα ρολόγια Swarovski περιέχουν μόλυβδο (Pb, CAS No. 7439-92-1) πάνω από το όριο κοινοποίησης SVHC 0,1 % κατά βάρος. Όταν χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται, τα προϊόντα δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.

Όλα τα είδη ρολογιών Swarovski συμμορφώνονται με την οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS). Οι μηχανισμοί ρολογιών Swarovski εμπίπτουν στην εξαίρεση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας, καταχώριση 6 στοιχείο γ). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH
Ο κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 για την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων (REACH) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν διάφορες νομικές υποχρεώσεις, μία από τις οποίες είναι να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα που προμηθεύουν. Η Swarovski γνωρίζει πολύ καλά τα διάφορα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να συμμορφωθεί με τον κανονισμό REACH και θα δράσει αναλόγως.

ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η SWAROVSKI ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH;
Οι εργασίες υλοποίησης ξεκίνησαν ήδη στις αρχές του 2006, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Swarovski είναι καλά προετοιμασμένη για τον κανονισμό REACH. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας παρακολουθεί στενά τον κανονισμό REACH και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στην εποχή του REACH, αποφεύγοντας έτσι κάθε περιττή διαταραχή στην εμπορία και την προμήθεια των ειδών Swarovski.
Τι είναι οι ουσίες SVHC;
Μια ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) είναι μια χημική ουσία (ή μέρος μιας ομάδας χημικών ουσιών) για την οποία έχει προταθεί ότι η χρήση της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται σε έγκριση βάσει του κανονισμού REACH. Πράγματι, η καταχώριση μιας ουσίας ως SVHC από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία για τον περιορισμό της χρήσης μιας χημικής ουσίας. Η λίστα των SVHC επικαιροποιείται τακτικά και η πιο πρόσφατη λίστα των ουσιών SVHC σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ECHA και μπορείτε να τη δείτε εδώ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ο κανονισμός REACH ρυθμίζει ότι εάν ένα αντικείμενο περιέχει τις λεγόμενες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος, ο προμηθευτής του εν λόγω αντικειμένου παρέχει στον παραλήπτη επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του, συμπεριλαμβανομένης, τουλάχιστον, της ονομασίας της SVHC που περιέχεται στο αντικείμενο. Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν. Όσον αφορά τα προϊόντα Swarovski, ανατρέξτε στην παραπάνω δήλωσή μας. 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ Η SWAROVSKI ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΥ;
Η Swarovski έχει καταχωρήσει, όπου είναι απαραίτητο, όλες τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις χημικές ουσίες και τα αντικείμενα που προέρχονται από την ΕΕ, η Swarovski είναι μεταγενέστερος χρήστης. Ως εκ τούτου, επιδιώξαμε την επικοινωνία με τους προμηθευτές μας για να διασφαλίσουμε ότι οι βασικές πρώτες ύλες θα υποστηριχθούν και ότι οι διαδικασίες παραγωγής μας δεν θα επηρεαστούν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προμηθευτές μας καταγράφουν όλα τα προϊόντα τους και λαμβάνουν υπόψη τις χρήσεις μας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού μας, η Swarovski θα συνεργαστεί σκληρά με τους προμηθευτές της για την επίλυσή τους, καθώς αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ;
Ως μεταγενέστερος χρήστης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, εκτός από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο χρησιμοποιεί μια ουσία, είτε μόνη της είτε σε παρασκεύασμα, στο πλαίσιο των βιομηχανικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Ο διανομέας ή ο καταναλωτής δεν είναι μεταγενέστερος χρήστης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΩΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ SWAROVSKI;
Η εκτίμηση κινδύνου σχετικά με τη χρήση μιας χημικής ουσίας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην έννοια του REACH και απαιτεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του προμηθευτή και του μεταγενέστερου χρήστη. Η Swarovski κατανοεί γενικά πολύ καλά τις τυπικές εφαρμογές των προϊόντων της από τους μεταγενέστερους χρήστες της, εφόσον τα εν λόγω είδη χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη εφαρμογή. Κατ' απαίτηση, η Swarovski θα ζητήσει εγκαίρως όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους μεταγενέστερους χρήστες της, σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο. Γενικά, αυτή τη στιγμή δεν απαιτείται άμεση δράση εκ μέρους σας.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας με τρόπο αντίθετο από αυτόν για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί ειδικά, ή με τρόπο για τον οποίο υποψιάζεστε ότι δεν έχουμε γνώση, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω επικοινωνίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ SVHC;
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο προσδιορισμός ουσιών ως ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) είναι μια διαδικασία πολλών σταδίων:
•    Ένα κράτος μέλος της ΕΕ συντάσσει έγγραφο στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι μια επικίνδυνη ουσία προκαλεί «πολύ μεγάλη ανησυχία». Οι εργασίες αυτές συνήθως δεν γίνονται δημόσια, αλλά μόνο με πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους.
•    Στη συνέχεια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συλλέγει αυτά τα έγγραφα και τα δημοσιεύει στον ιστότοπό του ως «γνωμοδότηση» (βλ. εδώ). Αυτό συμβαίνει πολλές φορές το χρόνο. Στο τέλος της γνωμοδότησης επιτυγχάνεται συναίνεση, η οποία αφορά είτε τη συμπερίληψη μιας συγκεκριμένης ουσίας στον κατάλογο SVHC είτε τη μη συμπερίληψή της.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΛΙΣΤΑ ΟΥΣΙΩΝ SVHC;
Ο αριθμός των SVHC αυξάνεται σταθερά και δημοσιεύεται από τον ECHA. Η πιο πρόσφατη λίστα των ουσιών SVHC σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ECHA και μπορεί να επισκοπηθεί εδώ