Gratis standaardverzending vanaf EUR 75

Informatie over REACH

Title:

Deze informatie is bedoeld om veelvoorkomende vragen van onze klanten over REACH en Swarovski te beantwoorden. Ons interne REACH Team heeft de huidige verklaring ontwikkeld op basis van vragen uit het verleden.

ALGEMENE INFORMATIE OVER REACH
De verordening (EG) 1907/2006 is een verordening van de Europese Unie die sinds 1 juni 2007 in werking is. Het beschrijft de diverse maatregelen die zijn vastgesteld om het gebruik van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen te beperken en de blootstelling van de consument aan dergelijke chemische stoffen te reguleren. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen.  Bedrijven die in de EU actief zijn, hebben binnen REACH diverse wettelijke verplichtingen. De vraag van eindgebruikers of bepaalde stoffen in Swarovski producten aanwezig zijn beantwoorden, is er één van. Als dat het geval is, moet er voldoende informatie worden verstrekt om een veilig gebruik mogelijk te maken. Swarovski is zich bewust van de verschillende stappen die moeten worden genomen om aan REACH te voldoen en zal dienovereenkomstig handelen.

AANMELDING VAN STOFFEN IN PRODUCTEN
REACH bepaalt dat als een voorwerp zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in een concentratie van meer dan 0,1 % (w/w) bevat, de leverancier van het voorwerp de consument op diens verzoek voldoende informatie moet verstrekken voor een veilig gebruik van het voorwerp, met inbegrip van ten minste de naam van de specifieke SVHC die het voorwerp bevat. Deze informatie is gratis en moet binnen 45 dagen worden verstrekt. De meest recente lijst van SVHC-stoffen onder de EU-wetgeving wordt door de ECHA op hun website gepubliceerd. Bekijk de lijst hier.

REACH VERKLARING VOOR SWAROVSKI PRODUCTEN
"SEPTEMBER 2021

TOT OP HEDEN HEEFT GEEN ENKELE LEVERANCIER SWAROVSKI EROP GEWEZEN DAT EEN BESTANDDEEL VAN EEN SWAROVSKI PRODUCT SVHC IN EEN CONCENTRATIE VAN MEER DAN 0,1 % (W/W) BEVAT. ALLE SWAROVSKI PRODUCTEN ONDERGAAN EEN  REDELIJK EN STATISTISCH TESTPROGRAMMA OM TE CONTROLEREN DAT ZE GEEN SVHC IN EEN CONCENTRATIE VAN MEER DAN 0,1% (W/W) BEVATTEN."
Bij elke wijziging van de SVHC-lijst en als er nieuwe informatie over de SVHC beschikbaar komt, toetst Swarovski deze verklaring meteen.
Swarovski zet zich actief in om het gebruik van schadelijke chemische stoffen in alle producten te beperken. Omdat Swarovski zelf de controle wil behouden over de gebruikte stoffen, nemen we het voortouw in de industrie door zelf onze eigen strenge globale normen voor het beheer van chemische stoffen vast te stellen. Ons programma, CLEAR, en onze normen zijn verplicht voor al onze globale productiefaciliteiten en alle leveranciers die Swarovski producten over de hele wereld vervaardigen. REACH is een integraal onderdeel van CLEAR en heeft onze volle aandacht.
Wordt er niet op de juiste wijze op uw vraag gereageerd, neem dan meteen contact met ons op via reach.info@swarovski.com.

EXTRA INFORMATIE EN FAQ

WAT DOET SWAROVSKI OM ZICH VOOR TE BEREIDEN OP REACH?
Swarovski is al in 2006 begonnen met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor REACH. Om een soepele overgang naar het REACH-tijdperk te waarborgen en onnodige verstoringen van de marketing en levering van Swarovski producten te vermijden, volgen onze experts REACH op de voet en nemen alle nodige maatregelen.
WAT ZIJN SVHC's?
Een zeer zorgwekkende stof (SVHC) is een chemische stof (of onderdeel van een groep chemische stoffen) waarvan het gebruik binnen de Europese Unie op grond van de REACH-verordening aan autorisatie is onderworpen. De vermelding van een stof als een SVHC door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is de eerste stap in de procedure voor de beperking van het gebruik van een chemische stof. De lijst van SVHC's wordt regelmatig bijgewerkt.

REACH EN SWAROVSKI
Deze informatie is bedoeld om vragen die onze B2B klanten (downstreamgebruikers) gewoonlijk over REACH en Swarovski hebben te beantwoorden. De huidige verklaring is door ons interne REACH Team ontwikkeld op basis van vragen uit het verleden.

ALGEMENE INFORMATIE OVER REACH
De verordening (EG) 1907/2006 is een verordening van de Europese Unie die sinds 1 juni 2007 in werking is. Het beschrijft de diverse maatregelen die zijn vastgesteld om het gebruik van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen te beperken en de blootstelling van de consument aan dergelijke chemische stoffen te reguleren. Swarovski is zich bewust van de verschillende stappen die moeten worden genomen om aan REACH te voldoen en zal dienovereenkomstig handelen.

AANMELDING VAN STOFFEN IN PRODUCTEN
REACH bepaalt dat als een voorwerp zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) van meer dan 0,1 % (w/w) bevat concentratie, de leverancier van het voorwerp de consument op diens verzoek voldoende informatie moet verstrekken voor een veilig gebruik van het voorwerp, met inbegrip van ten minste de naam van de SVHC die het voorwerp bevat. Deze informatie wordt gratis verstrekt. De meest recente lijst van SVHC-stoffen onder de EU-wetgeving wordt door de ECHA op hun website gepubliceerd. Bekijk de lijst hier.

REACH VERKLARING VOOR SWAROVSKI PRODUCTEN
"SEPTEMBER 2021

TOT OP HEDEN HEEFT GEEN ENKELE LEVERANCIER SWAROVSKI EROP GEWEZEN DAT EEN BESTANDDEEL VAN EEN SWAROVSKI PRODUCT SVHC IN EEN CONCENTRATIE VAN MEER DAN 0,1 % (W/W) BEVAT. ALLE SWAROVSKI PRODUCTEN ONDERGAAN EEN  REDELIJK EN STATISTISCH TESTPROGRAMMA OM TE CONTROLEREN DAT ZE GEEN SVHC IN EEN CONCENTRATIE VAN MEER DAN 0,1% (W/W) BEVATTEN."
Bij elke wijziging van de SVHC-lijst en als er nieuwe informatie beschikbaar komt die van invloed kan zijn op het risicobeheer van de SVHC, toetst Swarovski deze verklaring meteen. Wordt een stof die in Swarovski producten verwerkt is op de SVHC-lijst geplaatst, dan stelt Swarovski alle directe ontvangers van de betrokken producten kosteloos op de hoogte.
Swarovski zet zich actief in om het gebruik van schadelijke chemische stoffen in alle producten te beperken. Gezien de complexiteit van de hedendaagse toeleveringsketens en de verplichting om de gebruikte stoffen streng te controleren, neemt Swarovski het voortouw in de branche door zelf onze eigen strenge globale normen voor het beheer van chemische stoffen vast te stellen: Ons programma, CLEAR, en de normen zijn verplicht voor al onze globale productiefaciliteiten en alle leveranciers die Swarovski producten over de hele wereld vervaardigen. REACH is een integraal onderdeel van ons CLEAR-programma en heeft onze volle aandacht.

EXTRA INFORMATIE EN FAQ
WAT DOET SWAROVSKI OM REACH TE IMPLEMENTEREN?

Swarovski is al in 2006 begonnen met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor REACH. Om een soepele overgang naar het REACH-tijdperk te waarborgen en onnodige verstoringen van de marketing en levering van Swarovski producten te vermijden, volgen onze experts REACH op de voet en nemen alle nodige maatregelen.

HEEFT SWAROVSKI DE STOFFEN IN MIJN PRODUCT GEREGISTREERD?
Swarovski heeft, waar nodig, alle stoffen die in de Europese Unie worden vervaardigd of ingevoerd, geregistreerd. Swarovski is een downstreamgebruiker voor chemische stoffen en artikelen die in de EU worden ingekocht. Als zodanig hebben wij getracht met onze leveranciers te communiceren om ervoor te zorgen dat belangrijke grondstoffen worden ondersteund en dat onze productieprocessen niet worden beïnvloed. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze leveranciers al hun producten registreren en rekening houden met onze toepassingen. Mochten er problemen zijn in onze toeleveringsketen, dan zal Swarovski er samen met haar leveranciers alles aan doen om deze op te lossen, aangezien dit in het wederzijds belang van alle betrokken partijen is.

WAT IS EEN DOWNSTREAMGEBRUIKER?
Een downstreamgebruiker is elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten. Een distributeur of een consument is geen downstreamgebruiker.

WAT MOET IK ALS DOWNSTREAMGEBRUIKER VAN SWAROVSKI PRODUCTEN DOEN?
De risicobeoordeling over het gebruik van een bepaalde chemische stof speelt een centrale rol in het REACH-concept. Het vereist de uitwisseling van informatie tussen leverancier en downstreamgebruiker. Als de producten voor het doel worden gebruikt waarvoor zij zijn bestemd, dan begrijpt Swarovski heel goed hoe haar downstreamgebruikers de producten gebruiken. Swarovski zal op verzoek tijdig alle benodigde informatie bij haar downstreamgebruikers opvragen, voor het geval dit noodzakelijk is. In het algemeen wordt er op dit moment geen onmiddellijke actie van u vereist.
Gebruikt u onze artikelen op een manier die in strijd is met datgene waarvoor zij specifiek zijn ontwikkeld, of op een manier waarvan u vermoedt dat wij daarvan niet op de hoogte zijn, dan kunt u ons dit laten weten via een communicatie in de toeleveringsketen.

WAT ZIJN SVHC‘s?
"We willen u laten weten dat de identificatie van een stof als een zeer zorgwekkende stof (SVHC) een meerstappenprocedure is:
•    Een EU-lidstaat stelt een document op met de redenen waarom hij van mening is dat een gevaarlijke stof ""zeer zorgwekkend"" is. Dit gebeurt meestal niet in het openbaar, maar alleen op initiatief van de bevoegde autoriteit van een lidstaat.
•    Het ECHA verzamelt deze documenten en publiceert ze op de website als een “consultatie” (zie hier). Dit vindt meerdere keren per jaar plaats. Aan het einde van de consultatie wordt een consensus bereikt en dat betekent dat een bepaalde stof al dan niet in de SVHC-lijst wordt opgenomen."

WAAR KAN IK DE MEEST RECENTE LIJST MET SVHC's VINDEN?
De ECHA publiceert de huidige SVHC-lijst op de website. Het aantal stoffen op deze zogenaamde neemt gestaag toe en de meest recente versie staat hier