Gratis standaardverzending vanaf EUR 75
Zoeken

REACH-informatie

Title:

Deze informatie is bedoeld om vragen te beantwoorden die onze klanten gewoonlijk hebben over REACH en Swarovski-producten.

ALGEMENE INFORMATIE OVER REACH
Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (REACH) is een verordening van de Europese Unie en is op 1 juni 2007 in werking getreden. De verordening stelt verschillende maatregelen vast om het gebruik van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen te beperken en regelt de blootstelling van de klant aan dergelijke chemische stoffen. In het kader van REACH hebben bedrijven die in de EU actief zijn verschillende wettelijke verplichtingen, waarvan er één is om te antwoorden op vragen van eindgebruikers of bepaalde vermelde stoffen aanwezig zijn in Swarovski-producten en zo ja, om voldoende informatie te verstrekken om veilig gebruik mogelijk te maken. Swarovski is zich terdege bewust van de verschillende stappen die moeten worden ondernomen om aan REACH te voldoen en handelt dienovereenkomstig.

KENNISGEVING VAN ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN IN ARTIKELEN 
Indien een artikel zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent, kan de klant informatie vragen over dit feit, de naam van de specifieke ZZS, alsmede informatie over veilig gebruik van het artikel.

Met uitzondering van de hieronder onder “KENNISGEVING” vermelde artikelen, IS SWAROVSKI DOOR GEEN VAN ONZE LEVERANCIERS OP DE HOOGTE GESTELD DAT ENIG ONDERDEEL VAN EEN SWAROVSKI-ARTIKEL EEN ZZS BEVAT IN EEN CONCENTRATIE VAN MEER DAN 0,1 GEWICHTSPROCENT. ALLE SWAROVSKI-PRODUCTEN ONDERGAAN EEN REDELIJK EN STATISTISCH TESTPROGRAMMA OM TE VERIFIËREN DAT ZE VRIJ ZIJN VAN ZZS IN EEN CONCENTRATIE VAN MEER DAN 0,1 GEWICHTSPROCENT.
Swarovski her-evalueert deze verklaring onverwijld bij elke wijziging van de ZZS-lijst en bij alle nieuwe informatie betreffende ZZS.
Swarovski verbindt zich ertoe het gebruik van schadelijke chemische stoffen actief te beperken in al haar producten. Swarovski wil een strenge controle houden op de gebruikte stoffen en neemt daarom het voortouw in de industrie door onze eigen strenge wereldwijde normen voor het beheer van chemische stoffen op te stellen. Ons programma, CLEAR genaamd, en onze normen zijn verplicht voor al onze fabrieken wereldwijd en voor al onze leveranciers over de hele wereld die Swarovski-producten vervaardigen. REACH is een integraal onderdeel van het CLEAR-programma en staat volledig op onze radar.
Mocht uw probleem niet naar behoren behandeld worden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via reach.info@swarovski.com

KENNISGEVING 
Overeenkomstig artikel 33 van 1907/2006/EG REACH willen wij u informeren dat bepaalde onderdelen van het uurwerk dat voor Swarovski-horloges wordt gebruikt lood (Pb; CAS-nr. 7439-92-1) bevatten boven de ZZS-kennisgevingsgrens van 0,1 gewichtsprocent. Wanneer de producten gebruikt worden zoals bedoeld, vormen ze geen gevaar voor de gezondheid.
Alle Swarovski-horlogeartikelen voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS). Swarovski-uurwerken vallen onder de vrijstelling van bijlage III, punt 6, onder c, van de richtlijn. 
 

AANVULLENDE INFORMATIE EN VEELGESTELDE VRAGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER REACH
Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (REACH) is op 1 juni 2007 in werking getreden. In het kader van REACH hebben bedrijven die actief zijn in de Europese Unie verschillende wettelijke verplichtingen, waarvan er één is dat zij voldoende informatie moeten verstrekken over bepaalde gevaarlijke chemische stoffen in de producten die zij leveren. Swarovski is zich terdege bewust van de verschillende stappen die moeten worden ondernomen om aan REACH te voldoen en zal dienovereenkomstig handelen.

WAT DOET SWAROVSKI OM VOORBEREID TE ZIJN OP REACH?
De uitvoeringswerkzaamheden zijn al begin 2006 begonnen om ervoor te zorgen dat Swarovski goed voorbereid is op REACH. Ons team van deskundigen volgt REACH op de voet en implementeert alle nodige maatregelen om een soepele overgang naar het REACH-tijdperk te verzekeren en zo elke onnodige verstoring van de marketing en levering van Swarovski-artikelen te vermijden.

WAT ZIJN ZZS?
Een zeer zorgwekkende stof (ZZS) is een chemische stof (of onderdeel van een groep chemische stoffen) waarvan is voorgesteld om het gebruik binnen de Europese Unie te onderwerpen aan autorisatie krachtens de REACH-verordening. De vermelding van een stof als ZZS door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is de eerste stap in de procedure voor beperking van het gebruik van een chemische stof. De lijst van ZZS wordt regelmatig bijgewerkt en de meest recente lijst van ZZS volgens de EU-wetgeving wordt gepubliceerd op de webpagina van het ECHA en is hier in te zien. 

KENNISGEVING VOOR STOFFEN IN ARTIKELEN
REACH bepaalt dat als een artikel zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat met een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent, de leverancier van het artikel in kwestie de ontvanger voldoende informatie moet verstrekken om veilig gebruik van het artikel mogelijk te maken, met inbegrip van ten minste de naam van de ZZS in het artikel. Dergelijke informatie is gratis. Wat Swarovski-producten betreft, zie onze verklaring hierboven. 

HEEFT SWAROVSKI DE STOFFEN IN MIJN PRODUCT GEREGISTREERD?
Swarovski heeft, waar nodig, alle stoffen geregistreerd die in de Europese Unie worden vervaardigd of ingevoerd. Voor chemische stoffen en artikelen die in de EU worden aangekocht, is Swarovski een downstreamgebruiker. Daarom hebben wij contact gezocht met onze leveranciers om er zeker van te zijn dat de belangrijkste grondstoffen ondersteund worden en dat onze productieprocessen er geen hinder van zullen ondervinden. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze leveranciers al hun producten registreren en rekening houden met ons gebruik daarvan. Mochten zich problemen voordoen in onze toeleveringsketen, dan zal Swarovski er samen met haar leveranciers hard aan werken om die op te lossen, daar dat in het wederzijds belang van alle betrokken partijen is.

WAT IS EEN DOWNSTREAMGEBRUIKER?
Een downstreamgebruiker is een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde de fabrikant of de importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een preparaat, gebruikt bij diens industriële activiteiten of beroepsactiviteiten. Een distributeur of klant is geen downstreamgebruiker.

WAT MOET IK DOEN ALS DOWNSTREAMGEBRUIKER VAN SWAROVSKI-ARTIKELEN?
De risicobeoordeling betreffende het gebruik van een chemische stof in kwestie speelt een centrale rol in het REACH-concept en vereist de uitwisseling van informatie tussen leverancier en downstreamgebruiker. Swarovski heeft over het algemeen een zeer goed inzicht in de typische toepassingen van haar producten door haar downstreamgebruikers, indien deze artikelen gebruikt worden volgens de beoogde toepassing. Op verzoek zal Swarovski tijdig alle nodige informatie opvragen bij haar downstreamgebruikers, voor het geval dit nodig is. In het algemeen is er op dit moment geen onmiddellijke actie van u vereist.
Indien u onze artikelen gebruikt op een wijze die in strijd is met datgene waarvoor ze specifiek ontwikkeld zijn, of op een wijze waarvan u vermoedt dat wij er geen weet van hebben, kunt u ons dat laten weten via communicatie hogerop in de toeleveringsketen.

HOE WORDEN ZZS geïdentificeerd?
Wij willen u erop wijzen dat de identificatie van stoffen als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) een proces in meerdere stappen is:
•    Een EU-lidstaat stelt een document op met de redenen waarom zij van mening is dat een gevaarlijke stof “zeer zorgwekkend” is. Dit werk wordt gewoonlijk niet in het openbaar gedaan, maar alleen op initiatief van de bevoegde autoriteit van een lidstaat.
•    Het ECHA verzamelt deze documenten vervolgens en publiceert ze op zijn website als een “raadpleging” (zie hier). Dit gebeurt meerdere malen per jaar. Aan het eind van de raadpleging wordt een consensus bereikt en die zal zijn om een bepaalde stof al dan niet op te nemen op de ZZS-lijst.

WAAR VIND IK DE MEEST RECENTE LIJST VAN ZZS?
Het aantal ZZS neemt gestaag toe en wordt door ECHA gepubliceerd. De meest recente lijst van ZZS-stoffen volgens de EU-wetgeving wordt gepubliceerd op de webpagina van het ECHA en is hier in te zien.