Zoeken

Deze Websites (zoals hieronder gedefinieerd) worden beheerd door:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
CH-8708 Männedorf
Zwitserland

Registratienummer van de vennootschap
Handelsregister Zürich, HRB CH-020.3.023.942-2

Btw-nummer in Zwitserland
231’288

Wettelijk vertegenwoordigd door haar algemeen directeur
Michele Molon

 

1. Aanvaarding

Dank u voor uw bezoek aan de Swarovski-Websites. Door de toegang tot en rondneuzen op de Websites, aanvaarden bezoekers zonder beperking of voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden, samen met de documenten waarnaar daarin wordt verwezen (“Gebruiksvoorwaarden”) en alle van toepassing zijnde wetgeving die hierin wordt uiteengezet. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Swarovski-websites, mobiele websites en toepassingen die eigendom zijn van en/of geëxploiteerd worden door Swarovski Crystal Online AG en/of alle andere rechtspersonen binnen de Swarovski Groep (hierna genoemd de “Websites”). Swarovski Crystal Online AG en/of alle andere rechtspersonen binnen de Swarovski Group worden hierna aangeduid als “Swarovski”/ “Wij” / “Ons” / “Onze”.

 

2. Privacybeleid voor de Websites

De regels aan de hand waarvan Wij persoonsgegevens verwerken, staan beschreven in het Swarovski-Privacybeleid.

Wij verzamelen gegevens van u, of u verstrekt Ons gegevens. Door gebruik te maken van Onze Websites stemt u in met verwerken in overeenstemming met Ons Privacybeleid, en u garandeert en verklaart:

a) dat alle persoonsgegevens die u Ons verstrekt, in alle materiële opzichten volledig en nauwkeurig zijn; en
b) dat wanneer u Ons persoonsgegevens van derden verstrekt, u duidelijke, ondubbelzinnige toestemming hebt verkregen van de betreffende derden om Ons dergelijke persoonsgegevens te verstrekken.

 

3. Ons recht veranderingen aan te brengen

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Elke keer dat u gebruik wilt maken van de Websites, lees dan deze Gebruiksvoorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn begrijpt.

We kunnen ook de Websites af en toe bijwerken en wijzigen. Hoewel Wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Websites bij te werken, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze Websites nauwkeurig, volledig of actueel is.

De vermeldingen op de Websites zijn slechts ter algemene informatie. Ze zijn niet bedoeld als advies waarop u zich kunt verlaten. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen, voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de informatie op de Websites.

 

4. Toegang tot Onze Websites

De Websites zijn gratis toegankelijk. Wij garanderen niet dat de Websites, of enige informatie op de Websites, altijd of ononderbroken beschikbaar zullen zijn.

Toegang tot de Websites is slechts toegestaan op tijdelijke basis. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als de Websites soms niet beschikbaar zijn, om welke reden en voor hoe lang dan ook. Het is aan u om alle maatregelen te treffen, die nodig zijn om toegang tot de Websites te kunnen hebben. U bent ervoor verantwoordelijk dat iedereen die via uw internetverbinding toegang heeft tot de Websites, op de hoogte is van deze Gebruiksvoorwaarden en dat men zich daaraan houdt.

 

5. Uw account en wachtwoord

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest, of als u deze ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag het niet aan derden bekendmaken.

Wij hebben het recht om op elk moment een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, indien u, naar Ons redelijk goeddunken, niet hebt voldaan aan een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord weet, Moet u Ons onverwijld inlichten via customer_relations.li@swarovski.com.

 

6. Verboden activiteiten

Het is verboden om de Websites te gebruiken voor andere dan de hieronder vermelde privé- en niet-zakelijke doeleinden.

a) Websites bekijken;
b) op de Websites getoonde Producten kopen;
c) doorschakelen naar andere websites via de links op de Websites; en
d) gebruikmaken van diensten die op de Websites kunnen worden aangeboden.

Gebruikmaken van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van de Websites voor zakelijke doeleinden te extraheren ('schrapen') is verboden.

U mag de Websites niet gebruiken:

a) op een wijze die in indruist tegen de van toepassing zijnde plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;
b) op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel nastreeft of tot gevolg heeft;
c) om minderjarigen op enigerlei wijze te schade te berokkenen of te proberen te schade te berokkenen;
d) voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan Onze Inhoudsnormen. (zie artikel ‎7 hieronder);
e) om gegevens, informatie, materiaal of andere inhoud die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, ongewenste advertenties of andere schadelijke programma's of kwaadaardige computercode die ontworpen is om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden, te verzenden, te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken;
f) voor commerciële doeleinden waar Wij niet vooraf toestemming voor hebben verleend;
g) om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken te verzenden of te laten verzenden.

U stemt er ook mee in om geen toegang te verkrijgen zonder toestemming en geen schade aan te richten of acties te ondernemen die leiden tot verstoring of ontwrichten van:

a) enig deel van de Websites;
b) de apparatuur of het netwerk waarop de Websites staan;
c) de software die wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van de Websites; en/of
d) apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.

Indien Wij zijn geschaad ten gevolge van uw overtreding, kunnen Wij, naar eigen goeddunken, schadevergoeding eisen.

 

7. Uploaden van inhoud naar Onze Websites

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar de Websites, uw eigen inhoud kunt genereren of kunt communiceren met andere gebruikers van de Websites, moet u voldoen aan de hieronder uiteengezette inhoudsnormen (“Inhoudsnormen”):

a) al uw bijdragen moeten accuraat zijn (waar het feiten betreft), oprecht zijn (waar het een mening betreft) en in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving in elk land van waaruit ze worden geplaatst;
b) u moet in het bezit zijn van en/of beschikken over alle noodzakelijke rechten, licenties en machtigingen voor al uw bijdragen;
c) geen van uw bijdragen mogen:

i materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, beledigend, aanstootgevend, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal dat de Swarovski Groep, haar werknemers of andere personen kan schandaliseren of belasteren);
ii seksueel expliciet materiaal en geweld bevorderen, discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen of illegale activiteiten bevorderen;
iii inbreuk maken op enig auteursrecht, gegevensbankrecht of handelsmerk van een andere persoon;
iv de mogelijkheid tot misleiden in zich bergen;
v worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht;
vi bedreigend zijn, misbruik van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
vii waarschijnlijk iemand treiteren, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
viii worden gebruikt om zich voor te doen als iemand anders, of om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of band met iemand anders;
ix de indruk wekken dat de bijdragen van Ons afkomstig is, wanneer dat niet zo is; en/of
x een onwettige handeling bepleiten, bevorderen of ondersteunen.

U dient zich te houden aan de geest en de letter van de bovenstaande Inhoudsnormen. Deze Inhoudsnormen zijn van toepassing op elk onderdeel van een bijdrage en op het geheel van de bijdrage. U garandeert en verklaart dat alle door u geleverde bijdragen zullen voldoen aan deze Inhoudsnormen zult naleven, en u bent aansprakelijk jegens Ons en vrijwaart Ons tegen elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor verlies of schade die Wij lijden ten gevolge van uw inbreuk op die garantie.

Alle inhoud die u naar de Websites uploadt, zal worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en niet onderhevig aan eigendomsrecht. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht Ons en andere gebruikers van de Websites een licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden zoals beschreven in artikel ‎9.

Wij hebben het recht om alle berichten die u op de Websites plaatst te verwijderen als uw bericht, naar onze mening, niet voldoet aan de Inhoudsnormen. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de door u geplaatste of geüploade inhoud op de Websites inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy. U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en back-uppen van uw inhoud.

 

8. Feedback en ongevraagde informatie

Voor het geven van feedback, gebruik customer_relations.li@swarovski.com. Let wel dat feedback van u moet voldoen aan de Inhoudsnormen en niet vertrouwelijk zal worden behandeld.

U bent verplicht ons een beperkte licentie te verlenen om die feedback te gebruiken, zoals beschreven in artikel ‎9. Wij hebben geen enkele verplichting om de ingediende feedback te gebruiken of om een bevestiging te sturen of terug te melden dat een inzending succesvol is.

Behoudens in specifiek gevallen vragen Wij niet om vertrouwelijke, geheime of aan eigendomsrecht onderhevige informatie of ander materiaal, zoals ontwerpen, foto's, tekeningen of originele kunstwerken via de Websites, per e-mail of op een andere manier, noch wensen Wij zulks van u te ontvangen. Dit doen Wij vooral om eventuele misverstanden of geschillen over Swarovski-producten, promoties of marketing/communicatiestrategieën of campagnes te voorkomen.

Als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, foto's, tekeningen, concepten of andere informatie (elk, een “Inzending” en gezamenlijk de “Inzendingen”) stuurt, niettegenstaande het bovenstaande uitdrukkelijke verzoek om dit niet te doen, dan:

a) erkent u en stemt u ermee in dat uw Inzendingen niet vertrouwelijk zijn (ongeacht wat er in uw correspondentie mocht staan vermeld) en zijn Wij niet aansprakelijk voor gebruikmaken of openbaarmaken van dergelijke Inzendingen;
b) erkent en stemt ermee in dat u ons, en andere derden, een licentie moet verlenen om elk van uw Inzendingen te gebruiken zonder enige compensatie aan u, zoals beschreven in artikel ‎9;
c) garandeert en verklaart u dat elke Inzending voldoet aan de Inhoudsnormen;
d) garandeert en verklaart u dat in het bezit bent en/of beschikt over alle noodzakelijke rechten, licenties en autorisaties om elke Inzending te gebruiken, en dat gebruikmaken door Swarovski van de Inzendingen geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en rechten van publiciteit en/of privacy;
e) erkent u en stemt u ermee in dat Wij het recht hebben om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat een Inzending hun rechten schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en rechten op publiciteit en/of privacy;
f) erkent u en stemt u ermee in dat Wij geen enkele verplichting hebben om gebruik te maken van uw Inzendingen. Voor zover Wij besluiten dit wel te doen, garandeert u, verklaart u en stemt u ermee in dat wij elke Inzending zonder enige beperking kunnen gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending of verzending, en dat u hierbij onherroepelijk alle claims vrijgeeft, opgeeft of daar afstand van doet, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving, gebruikmaken van een dergelijke Inzending in strijd is met uw rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, publiciteitsrechten, of het recht tot erkenning voor het materiaal of de ideeën; en
g) u erkent en stemt ermee in dat Wij ruim toegang hebben tot ideeën, ontwerpen en andere materialen en dat er Ons voortdurend nieuwe ideeën worden toegezonden of door Onze eigen medewerkers worden ontwikkeld. Veel daarvan kunnen concurrerend zijn met, vergelijkbaar met of identiek zijn aan uw inzending met betrekking tot structuur, ontwerp, doel, formaat of in andere opzichten. U erkent ook en stemt er ook mee in dat u geen recht hebt op enige vergoeding in verband met gebruikmaken door Ons van dergelijk gelijkaardig of identiek materiaal.

U bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons tegen elke inbreuk op de garanties in dit artikel ‎8. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor verlies of schade die Wij lijden ten gevolge van uw inbreuk op die garantie.

 

9. Rechten waarvoor u licenties verleent

Wanneer u inhoud uploadt op of anderszins bijdraagt aan de Websites, en/of Ons feedback en/of inzendingen stuurt (samen “Uw Materialen”), verleent u Ons en (voor zover van toepassing) andere gebruikers van de Websites en derden, een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare licentie voor het reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, in licentie geven, plaatsen, verkopen, vertalen, opnemen, creëren van afgeleide werken, exploiteren, uitgeven, of openbaar maken of het anderszins op een andere manier gebruik maken van Uw Materialen in alle media, nu bekend of nog te bedenken, in het gehele universum, voor altijd (of voor de periode die maximaal is toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving), zonder enige vergoeding of erkenning voor u.

 

10. Onze intellectuele eigendomsrechten

De Swarovski Groep, of de van toepassing zijnde derde eigenaar, behoudt alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief copyright, ontwerp, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) in alle materialen die op deze Websites worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot tekst, namen, productontwerpen, logo's, afbeeldingen, grafische voorstellingen, video's en andere kunstwerken (hierna te noemen “Inhoud”). Niets op de Websites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om op de Websites weergegeven Inhoud te gebruiken.

U mag vrijelijk door de Inhoud op de Websites bladeren maar u mag dergelijke Inhoud van de Websites alleen downloaden, bekijken of gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits de Inhoud en alle auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen intact worden gehouden. Daarnaast vragen wij u om de volgende mededeling toe te voegen aan dergelijke reproducties: © Swarovski. Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de bovenstaande toestemming, mag u de Websites of de Inhoud ervan niet wijzigen, aanpassen, reproduceren of veranderen, noch de Websites of de Inhoud ervan opnemen in een andere website, onlineplatform of iets dergelijks. Elk commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swarovski is verboden.

SWAROVSKI en het SWAN-logo zijn, inter alia, gedeponeerde handelsmerken van Swarovski AG. De Swarovski Groep houdt toezicht op het gebruikmaken van haar handelsmerken en zal passende maatregelen treffen tegen elke vorm van inbreuk op intellectueel eigendom.

 

11. Links naar andere websites

De Websites kunnen links bevatten naar andere websites of bronnen van derden (hierna “Gelinkte Websites” genoemd). Links naar andere websites worden slechts opgenomen in uw belang of voor uw gemak en Wij hebben geen controle over de inhoud van Gelinkte Websites noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de inhoud, goederen of diensten, nauwkeurigheid, beschikbaarheid of functie van deze Gelinkte Websites.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor reclame of het gebruik dat dergelijke gelinkte websites maken van uw persoonsgegevens.

Bovendien aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een overtreding, schade of verlies, schending of nalatigheid veroorzaakt door of in verband met het gebruikmaken van of het vertrouwen hebben in dergelijke Gelinkte Websites of de inhoud daarvan.

De links naar de Gelinkte Websites worden te goeder trouw aangeboden en houden geen onderschrijving door Ons in. Wij raden u ten stelligste aan om u zich bewust te maken van de juridische en privacyverklaringen van de Gelinkte Websites die u bezoekt en die verklaringen aandachtig te lezen.

 

12. Linken naar de Websites

U mag een link naar de startpagina van de Websites plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en wettig is en onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt. U mag geen link leggen op een zodanige wijze dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van Onze kant wordt gesuggereerd, indien deze niet bestaat.

U mag geen link naar de Websites plaatsen op een website, die niet uw eigendom is. De Websites mogen niet op een andere site worden ingekaderd, noch mag u een link maken naar een ander deel van de Websites dan de startpagina.

Wij behouden Ons het recht voor om de toestemming voor linken zonder vooraankondiging in te trekken. De website waarnaar u linkt moet in alle opzichten voldoen aan de Inhoudsnormen.

 

13. Aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit Onze aansprakelijkheid uit of plaatst daar een beperking op voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid, of Onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder de van toepassing zijnde wetgeving.

Andere beperkingen op en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van Producten aan u, hetgeen wordt uiteengezet in Onze Algemene Voorwaarden. Wij onderschrijven, ondersteunen, vertegenwoordigen of garanderen niet de volledigheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud of ander materiaal dat op de Websites is geplaatst en onderschrijven geen enkele mening die op de Websites wordt verkondigd. U begrijpt dat u door de Websites te bezoeken u kunt worden blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig of anderszins ongepast kan zijn, of in sommige gevallen, berichten die verkeerd gelabeld of anderszins misleidend zijn.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die door u of een andere gebruiker van de Websites zijn geplaatst, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook geleden als gevolg van het gebruikmaken van enige inhoud of ander materiaal dat op de Websites is geplaatst, wordt gemaild, verzonden of op andere wijze beschikbaar wordt gesteld.

Wij stellen Onze Websites alleen beschikbaar voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in de Websites niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

14. Minderjarigen

Gebruikmaken van Onze Websites door een minderjarige, van 18 jaar of jonger, is strikt onderworpen aan de toestemming van ouder of voogd. Wij adviseren ouders die het hun kinderen toestaan gebruik te maken van de Websites, dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen spreken over hun veiligheid online. Minderjarigen, die van de Websites gebruikmaken, dienen zich bewust te zijn van de mogelijke gevaren waaraan ze worden blootgesteld.

 

15. Gevolgen

Indien Wij vermoeden, komen te weten of redenen hebben om aan te nemen dat u een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, kunnen Wij (zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten en rechtsmiddelen) onmiddellijk de maatregelen nemen die Wij gepast achten, met inbegrip van:

a) uw recht om van de Websites gebruik te maken onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken;
b) alle door u naar de Websites geüploade berichten of materialen onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen;
c) u een waarschuwing geven; en/of
d) dergelijke informatie aan de wetshandhavingsinstanties doorgeven, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

 

16. Cookies

Swarovski maakt gebruik van traceertechnologie (cookies), die helpt om de Websites gebruiksvriendelijker, doelmatiger en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden gebruikt. De meeste van de cookies die Swarovski gebruikt zijn sessiecookies, die aan het einde van uw bezoek automatisch weer worden verwijderd. Cookies brengen geen schade aan aan uw pc en bevatten geen virussen. Niettemin, als u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, zal dit u hoe dan ook u niet beletten om de Websites te bezoeken.

Uw browser kan zo worden ingesteld dat cookies met uw toestemming kunnen worden geaccepteerd of volledig kunnen worden geblokkeerd. Zie voor meer informatie Ons Privacybeleid.

 

17. Wetgeving en bevoegde rechtbank

De Zwitserse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan de Websites, hoewel Wij Ons het recht voorbehouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of materie of samenstelling (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderhevig aan interpretatie volgens Zwitsers recht.

 

18. Andere belangrijke voorwaarden

Elk van de artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van deze artikelen onwettig is, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden tussen u en Ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om de voorwaarden van de overeenkomst ten uitvoer te brengen.

Indien Wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze Gebruiksvoorwaarden moet doen, of indien Wij het nemen van maatregelen tegen u met betrekking tot uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden uitstellen, betekent dit niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal Ons niet beletten om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

 

19. Contact met Ons opnemen

Als u vragen of twijfels hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, stuur Ons dan een e-mail via customer_relations.li@swarovski.com.

 

Bijgewerkt op 21 augustus 2019

Copyright © 2019 Swarovski. Alle rechten voorbehouden.

SWAROVSKI en het SWAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Swarovski AG.