Deze webpagina’s worden geleverd door Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Zwitserland. 
Algemeen directeur: Michele Molon

Commercieel geregistreerd: Handelsregister Zürich, HRB CH-020.3.023.942-2 
Btw-nummer in Zwitserland: 231'288

(Voor klanten in de VS: deze webpagina’s worden geleverd door Swarovski Crystal Online AG voor Swarovski Digital Business USA Inc., One Kenney Drive, Cranston, Rhode Island 02920; registratienummer bij de Staatssecretaris van Rhode Island: 000667123; en Federaal Identificatienummer Werkgevers, oftewel het belastingnummer: 45-2251132) 
Door de webpagina's van Swarovski te bezoeken, gaan alle bezoekers akkoord met de volgende voorwaarden. Bezoekers die niet akkoord gaan met alle onderstaande voorwaarden dienen zich te onthouden van toegang tot de Swarovski-website.

1. Acceptatie
Hartelijk dank voor jouw bezoek aan de Swarovski-website. Door jouw bezoek aan deze website accepteer je zonder beperking of voorbehoud deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetten die hierin zijn opgenomen. Lees de Algemene Voorwaarden aandachtig door.
Overal op deze Site “verwijzen” “het bedrijf” en “Swarovski” naar Swarovski Crystal Online AG en naar alle rechtspersonen binnen de Swarovski Group.

2. Privacybeleid website
Alle materialen of persoonsgegevens verzonden naar de Swarovski-website zijn onderworpen aan het beleid van Swarovski inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens zoals uiteengezet in de privacyverklaring.

3. Disclaimer
Het gebruik van deze website is op geheel eigen risico van de bezoeker. Swarovski is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Het vertrouwen op het materiaal van deze website is geheel op eigen risico van de gebruiker. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om de website te controleren op eventuele wijzigingen in het materiaal en de informatie van de website.

4. Informatie/gegevens doorgegeven aan Swarovski
Alle niet-persoonlijke communicatie of materialen die per e-mail of anderszins naar deze website worden verzonden, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Alles wat wordt verzonden of geplaatst, wordt eigendom van de Swarovski Group en kan worden gebruikt voor alle doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en posting. Stuur voor het overdragen een e-mail naar info@swarovski.com. Bovendien staat het de Swarovski Group vrij om ontwerpen, ideeën, kunstwerken, uitvindingen, ontwikkelingen, suggesties of concepten uit mededelingen die naar deze website worden gestuurd te gebruiken voor alle doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, reclame en marketing van producten. Een dergelijk gebruik is zonder compensatie voor de indiener van de informatie en/of gegevens. Door informatie voor te leggen, garandeer je ook dat het voorgelegde materiaal/inhoud jouw eigendom is, dat het niet lasterlijk is, en dat Swarovski's gebruik van het materiaal/content geen rechten van derde partijen of toepasselijke wetten zal schenden. De Swarovski Group is niet verplicht om de ingediende of verzonden informatie te gebruiken of om een bevestiging of feedback te sturen dat de inzending succesvol is.

5. Intellectuele eigendomsrechten
® Gereg. handelsmerk Swarovski. Alle rechten voorbehouden. 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Swarovski Group of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. 
Je mag vrijelijk door de website browsen, maar je mag alleen informatie van deze website openen, downloaden of gebruiken, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, audio en video enz. (hierna aangeduid als “informatie”) voor je eigen niet-commerciële gebruik. Dit dient te gebeuren op voorwaarde dat alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen intact worden gehouden en dat de bovenstaande handelsmerkverklaring op dergelijke reproducties wordt weergegeven. Geen enkele reproductie van enig deel van deze website mag worden verkocht of gedistribueerd voor commercieel gewin, noch mag het worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of website. 
De handelsmerken, logo’s, lettertypes en servicemerken (hierna gezamenlijk aangeduid als "handelsmerken") (bijv. Daniel Swarovski, Swarovski, de Swarovski Swan en het Swarovski-logo, evenals Swarovksi’s productlabels) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsnamen van Swarovski AG. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een handelsmerk dat op deze website wordt weergegeven te gebruiken. Jouw gebruik/misbruik van de handelsmerken die op deze website worden weergegeven of van enige andere content van deze website, behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is strikt verboden. Je wordt er ook op gewezen dat de Swarovski Group haar intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze zal afdwingen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging, voor ernstige overtredingen.

6. Links naar andere websites
Links naar websites van derden kunnen worden verstrekt voor het belang of gemak van de bezoekers van deze website. De links op de websites van Swarovski kunnen je naar andere websites buiten het netwerk van de Swarovski Group leiden. Swarovski aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content, juistheid of functie van deze andere websites. Swarovski aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een schending of omissie van het privacybeleid van derden. De links worden te goeder trouw verstrekt en Swarovski kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere wijzigingen in andere websites waarnaar zij een link heeft opgenomen. Het opnemen van links naar andere websites houdt geen goedkeuring door de Swarovski Group in. Swarovski raadt je ten zeerste aan om je bekend te maken met de juridische en privacyverklaringen van alle andere websites die u bezoekt en om deze verklaringen zorgvuldig door te lezen.

7. Garanties en disclaimers
Deze website wordt je ter beschikking gesteld op een basis van "zoals het is" en "zoals deze beschikbaar" is en daarom geeft Swarovski geen enkele garantie, van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins (inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). Dergelijke garanties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle verklaringen dat het materiaal op deze website volledig, accuraat, betrouwbaar, tijdig en niet-inbreukmakend is ten aanzien van derden; dat de toegang tot deze website ononderbroken of vrij van fouten is; dat deze website veilig is; of dat enig advies of mening verkregen van de Swarovski Group via deze website juist of betrouwbaar is. Dergelijke verklaringen of garanties worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Houd er rekening mee dat sommige jurisdicties de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan. Daarom kan het zijn dat sommige niet op jou van toepassing zijn. Controleer de lokale wetgeving. 
Swarovski behoudt zich het recht voor om jouw toegang tot deze website, of enig kenmerk van deze website of een deel daarvan, te allen tijde te beperken of te beëindigen.

8. Aansprakelijkheid
De Swarovksi Group en andere derden die namens het bedrijf betrokken zijn in de creatie, productie of levering van deze website, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden worden voor: alle directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade; kosten; verliezen; of aansprakelijkheden die kunnen ontstaan als gevolg van: uw gebruik en/of onvermogen om de Swarovski-website te gebruiken; toegang tot de Swarovski-website; wijzigingen in de content van deze website of van andere websites die via een link op deze website wordt benaderd; of als gevolg van enige actie die Swarovski al dan niet onderneemt als gevolg van e-mailberichten van de gebruiker aan de Swarovski Group.’
Swarovski, en eventuele andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of levering van deze website, hebben geen verantwoordelijkheid voor: het onderhouden van het materiaal en de diensten die op deze website beschikbaar worden gesteld of het leveren van eventuele correcties, updates of releases in verband hiermee. Al het materiaal op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Bovendien is Swarovski op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt geleden door virussen die jouw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van jouw gebruik van, toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website. Het downloaden van materiaal van deze website gebeurt geheel op eigen risico.

9. Verboden activiteiten
Hoewel Swarovski van tijd tot tijd discussies, chats, postings, transmissies, bulletin boards enz. op de website kan controleren of beoordelen, is het bedrijf niet verplicht dit te doen en aanvaardt het bedrijf geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van de inhoud van dergelijke locaties op de website, noch voor fouten, weglatingen, smaad, laster, gevaren, valsheden, schunnigheden, schandalen, godslastering, pornografie, privacy openbaringen, of onnauwkeurigheden in de informatie op dergelijke locaties op de website. Het is de bezoekers verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of over te dragen, of materiaal dat gedragingen, die als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, te vormen of aan te moedigen. Of materiaal te plaatsen of over te dragen dat aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of dat op andere wijze de wetgeving zou kunnen schenden. Swarovski zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die Swarovski verzoeken of opdracht geven om de identiteit van eenieder die dergelijke informatie of dergelijk materiaal plaatst, bekend te maken. 
Het is ook verboden voor bezoekers om: handelingen te verrichten die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zouden kunnen vormen (met inbegrip van het uploaden van persoonlijke gegevens van een andere persoon zonder toestemming van de betreffende persoon) of de wettelijke rechten van andere personen te overtreden; deze website te gebruiken om de Swarovski Group, haar werknemers of andere personen te beschuldigen of te belasteren door op een zodanige wijze te handelen dat de goede naam van de Swarovski Group in diskrediet gebracht wordt, en door het uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen toebrengen aan de eigendommen van de Swarovski Group of de eigendommen van andere individuen.’
Jij en de Swarovski Group komen overeen dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website worden beheerst door het Zwitserse recht en worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Zwitserse rechtbanken.

10. Gevolgen
Als Swarovski zich ervan bewust wordt dat je een van de voorwaarden en bepalingen in deze wettelijke verklaring hebt geschonden, dan kan het bedrijf onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. Dergelijke maatregelen omvatten het voorkomen van het gebruik van de door Swarovski aangeboden diensten en het onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen van informatie, gegevens en inhoud die door jou op de website zijn geplaatst. Als Swarovski schade leidt als gevolg van jouw overtreding, dan kan het bedrijf, geheel naar eigen goeddunken, een schadevergoeding eisen.

11. Cookies
Swarovski maakt gebruik van trackingtechnologie (cookies), die helpen om de websites gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en door jouw browser worden gebruikt. De meeste van de cookies die Swarovski gebruikt zijn sessiecookies, die aan het einde van jouw bezoek automatisch worden verwijderd. Cookies zijn niet schadelijk voor jouw computer en bevatten geen virussen. Maar als je geen cookies wilt gebruiken, kun je nog altijd de websites van het bedrijf bezoeken. Het kan zijn dat jouw browser zodanig is ingesteld dat cookies kunnen worden geaccepteerd of compleet geblokkeerd.

12. Herzieningen
Swarovski kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien door deze post bij te werken. Je bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom regelmatig opnieuw te bezoeken. Swarovski behoudt zich het recht voor om wijzigingen en correcties in deze mededeling aan te brengen. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om deze en eventuele nieuwe informatie te bekijken. 
® Gereg. handelsmerk Swarovski. Alle rechten voorbehouden.