Ingyenes standard kiszállítás 20 000 Ft felett

TÁJÉKOZTATÓ A REACH-RENDELETRŐL

Title:

Ezen tájékoztató válaszokat tartalmaz azon kérdésekre, amelyeket az ügyfelek fel szoktak tenni az Európai Unió REACH rendeletével és a Swarowski termékekkel kapcsolatban.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A REACH-RENDELETRŐL
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) az Európai Unió rendelete, amely 2007. június 1-én lépett hatályba. A rendelet számos intézkedést tartalmaz, amelyek korlátozzák egyes veszélyes vegyi anyagok használatát, és szabályozzák a fogyasztók ezen vegyi anyagoknak való kitettségét. A REACH rendelet alapján, az EU-ban működő cégeknek különböző jogi kötelezettségeket kell teljesíteniük. Ezek egyike szerint a cégeknek válaszolniuk kell a végfelhasználók kérdéseire, azzal kapcsolatban, hogy a Swarovski termékek tartalmaznak-e egyes listázott anyagokat, és ha igen, megfelelő tájékoztatást kell adniuk azok biztonságos használatáról. A Swarovski cég jól ismeri azokat a lépéseket, amelyet meg kell tennie annak érdekében, hogy betartsa a REACH rendelet előírásait, és ennek megfelelően járjon el.

TÁJÉKOZTATÁS A KÜLÖNÖS AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOKAT TARTALMAZÓ TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN 
Ha egy termék tömegszázalékban 0,1% koncentrációnál magasabb mértékben tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC), a fogyasztó felvilágosítást kérhet ezzel kapcsolatban, megkérdezheti a különös aggodalomra okot adó anyag nevét, és tájékoztatást kérhet a termék biztonságos használatával kapcsolatban.

Az alábbi „ÉRTESÍTÉS” részben említett termékek kivételével, a SWAROVSKI CÉGET NEM TÁJÉKOZTATTA EGYIK BESZÁLLÍTÓJA SEM ARRÓL, HOGY BÁRMELY SWAROVSKI TERMÉK 0,1% TÖMEGSZÁZALÉKOT MEGHALADÓ KONCENTRÁCIÓBAN TARTALMAZNA KÜLÖNÖS AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOT. MINDEN SWAROWSKI TERMÉKET ÉSZSZERŰ STATISZTIKAI TESZTELÉSI PROGRAM KERETÉBEN VIZSGÁLNAK, ÉS ELLENŐRZIK, HOGY A TERMÉKEK VALÓBAN NEM TARTALMAZNAK 0,1%-OT TÖMEGSZÁZALÉKOT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÜLÖNÖS AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOKAT.
A Swarovski cég ezen nyilatkozatot haladéktalanul felülvizsgálja a különös aggodalomra okot adó anyagok listájának minden módosítása, és a különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó minden új ismeret esetén.
A Swarovski cég elkötelezett abban, hogy aktívan korlátozza az ártalmas vegyi anyagok felhasználását termékeiben.  A Swarovski cég szigorúan ellenőrzi a felhasznált anyagokat, és ennek érdekében vezető szerepet vállal az ágazatban azzal, hogy a saját szigorú szabványait hozta létre a vegyi anyagok kezelésére vonatkozóan. Cégünk CLEAR elnevezésű programja és szabványaink kötelező érvényűek cégünk minden globális gyártó létesítménye és minden olyan beszállítója esetén, amely Swarovski termékeket gyárt bárhol a világon. A REACH rendelet előírásai a CLEAR program szerves részét képezik, és azokat figyelemmel kísérjük.

Amennyiben nem tudunk aggodalmaira megfelelő választ adni, kérjük, hogy nyugodtan vegye fel a kapcsolatot cégünkkel a reach.info@swarovski.com. e-mail címen.

ÉRTESÍTÉS
A REACH rendelet 1907/2006/EK 33. cikke szerint tájékoztatjuk Önt, hogy a Swarovski karórákban felhasznált óraművek egyes részei a 0,1 tömegszázalékos SVHC bejelentési határértéket meghaladó mennyiségű ólmot (Pb; CAS-szám: 7439-92-1) tartalmaznak. Amennyiben a terméket rendeltetésnek megfelelően használják, ez nem okoz egészségügyi kockázatokat.
Minden Swarovski karóra megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv rendelkezéseinek (RoHS). A Swarovski óraművek az irányelv III. mellékletének 6(c) pontjában foglalt kivételek közé tartoznak. 


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS ÉS GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A REACH-RENDELETRŐL
Az Európai Unió vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 (EK) rendelete (REACH) 2007. június 1-én lépett hatályba. A REACH rendelet alapján, az EU-ban működő cégeknek különböző jogi kötelezettségeket kell teljesítenie. Ezen előírások egyike szerint tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy az általuk szállított termékek milyen veszélyes anyagokat tartalmaznak. A Swarovski cég jól ismeri azon lépéseket, amelyet meg kell tennie annak érdekében, hogy a betartsa REACH rendelet előírásait, és ennek megfelelően járjon el.

MILYEN LÉPÉSEK MEGTÉTELÉVEL KÉSZÜL A SWAROVSKI CÉG A REACH RENDELET BETARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA?
A rendelet végrehajtására irányuló munka már korán, 2006-ban megkezdődött, hogy a Swarovski cég felkészüljön a REACH rendeletben foglaltak teljesítésére. Cégünk szakértői munkacsoportja szoros figyelemmel kíséri a REACH rendeletet, és minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy gördülékeny legyen az átmenet a REACH rendelet által szabályozott időszakba, és így megelőzhető legyen az, hogy a Swarovski termékek marketingje és szállítása során bármilyen szükségtelen zavar felmerüljön.

Milyen anyagok a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC)?
A különös aggodalomra okot adó anyagok olyan vegyi anyagok (vagy vegyi anyagok csoportjának részei), amelyek tekintetében javasolták, hogy használatuk a REACH rendelet előírásai szerint engedélyköteles legyen. Egy vegyi anyag használata korlátozásának a folyamatában az első lépés az, hogy az adott anyagot az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) különös aggodalomra okot adó anyagként listába vegye. A különös aggodalomra okot adó anyagok listáját rendszeresen frissítik, és az ilyen anyagok legfrissebb listáját az EU jogszabályok alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a weboldalán teszi közzé, amely itt megtekinthető.

ÉRTESÍTÉS A TERMÉKEKBEN LEVŐ ANYAGOKRÓL
A REACH-rendelet előírja, hogy amennyiben valamely termék különös aggodalomra okot adó anyagot (SVHC) tartalmaz, a 0,1% tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmazó 
árucikk szállítója az átvevő felet az árucikk biztonságos felhasználását lehetővé tévő elegendő – a szállító rendelkezésére álló – információval látja el, így többek között megadja legalább az anyag 
nevét. Ezen tájékoztatást díjmentesen kell biztosítani. Ami a Swarovski termékeket illeti, kérjük, olvassa át fenti nyilatkozatunkat. 

A SWAROVSKI CÉG REGISZTRÁLTA A TERMÉKEMBEN LEVŐ ANYAGOKAT?
A Swarovski cég szükség szerint regisztrált minden, az Európai Unióban gyártott vagy oda importált anyagot. Az EU-ban beszerzett vegyi anyagok és termékek esetén a Swarovski cég továbbfelhasználónak minősül. Ezért igyekeztünk egyeztetni a beszállítóinkkal, hogy biztosítsuk a kulcsfontosságú nyersanyagok elérhetőségét és azt, hogy gyártási folyamatainkban ennek ne legyen negatív hatása. Cégünk azonban nem tudja garantálni, hogy beszállítóink is minden terméküket regisztrálják és figyelembe veszik a mi szempontjainkat. Ha gondok merülnének fel az ellátási láncunkon belül, a Swarovski cég nagyon komolyan együtt fog működni a beszállítóival, hogy megoldja ezeket, mivel ez minden érintett fél érdeke.

KIK A TOVÁBBFELHASZNÁLÓK?
A továbbfelhasználók a Közösségen belül lakóhellyel rendelkező természetes személyek vagy a Közösségen belül székhellyel rendelkező szervezetek lehetnek, a gyártó vagy az importőr kivételével, aki vagy amely ipari vagy szakmai tevékenysége során valamely anyagot felhasznál, akár önmagában vagy valamely készítményben. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem tekinthető továbbfelhasználónak.

MIT KELL TENNEM A SWAROWSKI TERMÉKEK TOVÁBBFELHASZNÁLÓJAKÉNT?
A szóban forgó vegyi anyag felhasználásával kapcsolatos kockázatértékelés központi szerepet játszik a REACH rendelet kapcsán, és a rendelet előírja a szállító és a továbbfelhasználó közötti információcserét. A Swarovski cég rendszerint jól ismeri, hogy termékei továbbfelhasználói milyen jellemző módon használják a termékeit, amennyiben azokat rendeltetésnek megfelelően használják. Kérésre a Swarovski cég időben megkér minden szükséges információt a továbbfelhasználóitól, amennyiben ez szükséges. Általánosságban véve Önnek jelenleg semmilyen azonnali lépést nem kell megtennie.
Amennyiben Ön a rendeltetésétől eltérő célokra használja fel cégünk termékeit, vagy olyan módon használja, amelyről gyanítja, hogy a számunkra nem ismert, erről jobb, ha az ellátási láncon keresztül tájékoztatja cégünket.

HOGYAN állapítjuk meg egy anyagról, hogy az különös aggodalomra okot adó anyag-e?
Egy adott anyagról egy sok lépésből álló folyamat eredményeként állapítják meg, hogy az különös aggodalomra okot adó anyag:
•    Az EU tagállamok egy dokumentumban bemutatja azokat az okokat, amelyek alapján véleményük szerint egy adott veszélyes anyag „különös aggodalomra okot adó anyag”. Ez a munka rendszerint nem nyilvánosan folyik, hanem az adott tagállam illetékes hatóságának a kezdeményezésére.
•    Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ezután összegyűjti ezeket a dokumentumokat és közzéteszi honlapján konzultációs anyagként (lásd itt). Erre évente többször sor kerül. A konzultáció lezárultát követően a felek konszenzusra jutnak, amelynek eredményeként az adott anyag vagy rákerül a különös aggodalomra okot adó anyagok listájára vagy nem.

HOL TALÁLHATOM MEG A KÜLÖNÖS AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOK LEGFRISSEBB LISTÁJÁT?
A különös aggodalomra okot adó anyagok száma folyamatosan nő, és ezek nevét az Európai Vegyianyag-ügynökség teszi közzé. A különös aggodalomra okot adó anyagok legfrissebb listáját az EU jogszabályok alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) weboldalán teszi közzé, amely itt megtekinthető.