Zoeken
1. Geschiktheid
Inhoud aangemaakt door gebruikers kan worden gemaakt en gedeeld met (door te taggen)/worden geüpload naar de website (de “Website”) door iedereen die: a) minimaal 18 jaar oud is (of minimaal de leeftijd voor meerderjarigheid van het land van inwoning); en b) geen apparatuur heeft gekocht ten behoeve van het gebruik van de website.

2. Eigenaar van de website
Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland, ("Eigenaar") namens Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

3. Instemming met deze algemene voorwaarden
Het gebruik van deze website geldt als de volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene voorwaarden door de gebruiker. Dit geldt ook voor de beslissingen van de eigenaar, die definitief en bindend zijn voor alle zaken met betrekking tot deze website.

4. Toegang krijgen

The Website can be found at www.swarovski.com/followthelight/SPARKDELIGHT

Uploading/Tagging User Generated Content can be done:

4.1. Via Social Media Platforms: The Owner does not take any responsibility for using any of the Social Media Platforms below. The Terms and Conditions of the respective Social Media Platform apply.

Instagram: Tagging User Generated Content on Instagram includes holding a separate Instagram account. Registered Instagram Account holders must agree to the Instagram Terms of Use (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/terms/) and the Instagram Privacy Policy (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/privacy/).

As a registered Instagram Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Twitter: Tagging User Generated Content on Twitter includes holding a separate Twitter account. Registered Twitter Account holders must agree to the Twitter Terms of Service (a copy of which can be found at https://twitter.com/tos) and the Twitter Privacy Policy (a copy of which can be found at https://twitter.com/privacy).

As a registered Twitter Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Tumblr: Tagging User Generated Content on Tumblr includes holding a separate Tumblr account. Registered Tumblr Account holders must agree to the Tumblr Terms of Service (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/terms-of-service) and the Tumblr Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/privacy).

As a registered Tumblr Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

 

4.2. On the Website:

There are the following possibilities to upload User Generated Content on the Website:

Via Website Application: To upload User Generated Content on the Website, the User must follow the instructions given on the Website. In addition, the User must provide certain information if requested. User may provide only true, complete and current information.

The User ID gives the User access to the personal Website Account. User may not allow anyone else to access or use their personal Account or User ID. User is responsible for all activities that occur under it’s personal Account or User ID.

User’s information submitted to the Owner via the website will be treated in accordance with owner’s Privacy Policy, which can be found at www.swarovski.com/dataprotection.

Via Facebook: Uploading User Generated Content via Facebook includes holding a separate Facebook account. Registered Facebook Account holders must agree to the Facebook Terms

Users must register for a Facebook personal account. Creating a Facebook personal account is free of charge and can be done by visiting www.facebook.com. To create a Facebook account, Users must agree to the Facebook Terms and Conditions (a copy of which can be found at http://www.facebook.com/legal/terms) and the Facebook Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.facebook.com/privacy/explanation).


5. Inhoudsrichtlijnen

Gebruikers hoeven de producten of diensten van de eigenaar niet te kopen of weer te geven in hun afbeeldingen. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat hun afbeeldingen in navolging zijn van de onderstaand beschreven richtlijnen en inhoudsbeperkingen (gezamenlijk de “Richtlijnen en beperkingen”). Als een gebruiker zelf aangemaakte inhoud uploadt, stemt deze ermee in dat de eigenaar, naar eigen inzicht, een afbeelding van de website mag verwijderen als de eigenaar van mening is, naar eigen inzicht, dat de afbeelding niet voldoet aan de Richtlijnen en beperkingen. De eigenaar zal afbeeldingen controleren die door de gebruiker aangemaakte inhoud bevat.

Richtlijnen en beperkingen

Gebruikers moeten de Richtlijnen en beperkingen volledig naleven om een upload af te ronden:

     Technische richtlijnen. Alle afbeeldingen moeten:

Een opmaak hebben die de website herkent; dit geldt ook voor Inhoudsrichtlijnen.

     Alle afbeeldingen mogen:

Geen materiaal bevatten dat inbreuk pleegt op de rechten van een ander, inclusief maar niet beperkt tot privacy, publiciteit of intellectuele eigendomsrechten, of dat inbreuk pleegt op copyright;

De eigenaar of een andere persoon of partij niet in diskrediet brengen;

Geen merknamen of handelsmerken buiten die van de eigenaar bevatten, waarvoor de gebruiker beperkte rechten heeft voor het gebruik in zijn/haar afbeelding;

Geen afbeeldingen, kunstwerk of ander materiaal bevatten dat valt onder copyright en niet is aangemaakt door de gebruiker; Geen materiaal bevatten dat ongepast, obsceen, hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk of beledigend is (inclusief, zonder beperking, afbeeldingen van naaktheid, seksuele activiteiten, aanstootgevende afbeeldingen of taal, of obsceen gedrag of activiteiten);

Geen materiaal bevatten dat ongepast is voor de website (inclusief, zonder beperking, afbeeldingen van bendetekens/-symbolen, wapens, geweld, bedreiging met geweld, alcohol, drugs of ander(e) dergelijk(e) ongepast(e) gedrag of activiteiten);

Geen materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen bepaalde groepen of een individu stimuleert of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, beperking, seksuele oriëntatie of leeftijd stimuleert;

Geen gebruik van alcohol weergeven, ongeacht of dit met mate is of niet;

Geen nummerplaten, telefoonnummers, persoonlijke adressen (fysiek of e-mail) of andere informatie weergeven die een persoon persoonlijk kan identificeren (ongeacht of de gebruiker de persoon zelf is of niet); en

Geen materiaal bevatten dat onwettelijk, in overtreding of in tegenstelling is tot de wetgeving of regulering van een land (of subgedeelte) waarin de afbeelding is genomen.

Gebruikers moeten toestemming hebben van alle individuen in geüploade inhoud (indien van toepassing) voor het gebruik van hun naam en afbeelding in de foto en het toekennen van de rechten die hier worden weergegeven. Indien hiernaar wordt gevraagd, moet de gebruiker dergelijke toestemming kunnen aanleveren in een voor de eigenaar acceptabele opmaak.


6. Intellectuele eigendomsbelangen:
Voor alle gebruikers: ZONDER DE ALGEMENE STREKKING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS TE BEPERKEN, STEMT DE GEBRUIKER ERMEE IN OM ALLE RECHTEN IN EN VOOR EEN UPLOAD VAN INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER ONHERROEPELIJK TOE TE KENNEN, OVER TE DRAGEN EN TOE TE WIJZEN AAN DE EIGENAAR; DIT GELDT OOK VOOR AFGELEIDE WERKEN HIERVAN EN ALLE VERNIEUWINGEN EN VERLENGINGEN VAN HET COPYRIGHT VOOR DERGELIJKE WERKEN (INCLUSIEF HET RECHT OP HET VERKRIJGEN VAN COPYRIGHTREGISTRATIES HIERVOOR) IN DE EEUWIGHEID (OF DE LANGSTE PERIODE ZOALS TOEGESTAAN VOLGENS DE WET, MAAR IN GEEN GEVAL VOOR EEN PERIODE VAN MINDER DAN TIEN (10) JAAR), INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER VOOR ALLE DOELEINDEN BINNEN ALLE MEDIA, ZIJ HET BEKEND, ZIJ HET NOG TE ONTWIKKELEN, OP WERELDWIJDE BASIS. HET UPLOADEN VAN INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER NAAR DE WEBSITE GELDT OOK ALS HET AFZIEN DOOR DE GEBRUIKER, TOT ZOVERRE ALS TOEGESTAAN VOLGENS DE WET, VAN ALLE MORELE RECHTEN VOOR DE GEBRUIKER ZELF OF VOORTKOMEND UIT DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER VOOR DE RESPECTIEVELIJKE GEBRUIKER, WAAR DAN OOK TER WERELD. Gebruiker stemt verder in met het assisteren van de eigenaar bij alle indieningen, registraties of andere documentatie vereist voor het afronden en perfectioneren van het toewijzen en overdragen van rechten. In het geval de gebruiker de rechten voor de inhoud aangemaakt door de gebruiker niet aan de eigenaar kan overdragen of toewijzen zoals aangegeven in dit gedeelte, geeft de gebruiker het non-exclusieve, royalty-vrije, onherroepelijke, eeuwigdurende (of in het geval dit niet is toegestaan volgens de wet, zolang als maximaal toegestaan volgens, maar in geen geval minder dan tien (10) jaar), wereldwijde recht en licentie voor het weergeven, uitvoeren, aanpassen, wijzigen, reproduceren, coderen, bewaren, kopiëren, verzenden, publiceren, plaatsen, uitzenden, tentoonstellen en/of op andere wijze gebruiken of hergebruiken (zonder beperking op het aantal keren dat dit wordt gebruikt) van de inhoud aangemaakt door de gebruiker, geheel of gedeeltelijk, en alle werken die hierop zijn gebaseerd, voor eender welk doeleinde, inclusief voor promotie- en marketingdoeleinden, tenzij dit volgens de wet is verboden.

7. Publiciteit
Het uploaden van inhoud gemaakt door de gebruiker geldt als instemming door de gebruiker voor het gebruik van de gebruikersnaam, het evenbeeld, de foto, de stem, de meningen en/of thuisstad of staat voor promotionele doeleinden in alle media, wereldwijd, zonder betaling of verdere overweging door de eigenaar, tenzij dit is verboden.

8. Garanties en verklaringen
ELKE GEBRUIKER DIE INHOUD UPLOADT AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER, GARANDEERT DAT: (a) DE GEBRUIKER EIGENAAR IS VAN ALLE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE AFBEELDING EN HETGEEN WORDT UITGEVOERD IN DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER; (b) DE GEBRUIKER HET INDIVIDU IS DAT WORDT AFGEBEELD IN DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER OF, ALS ALTERNATIEF, DAT DE GEBRUIKER TOESTEMMING HEEFT VAN ELKE PERSOON IN DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER OM DE RECHTEN TOE TE KENNEN AAN DE EIGENAAR DIE IS BESCHREVEN IN DEZE REGELS, EN OP AANVRAAG SCHRIFTELIJKE KOPIEËN VAN DERGELIJKE TOESTEMMING AAN DE EIGENAAR KAN AANLEVEREN; (c) DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER OP EEN WETTELIJK VERANTWOORDE WIJZE IS VERKREGEN EN AANGEMAAKT; (d) DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER GEEN INBREUK PLEEGT OP HET INTELLECTUELE EIGENDOM, DE PRIVACY OF PUBLICITEITSRECHTEN OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF MORELE RECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ; EN (e) DE INHOUD AANGEMAAKT DOOR DE GEBRUIKER GEEN TOEPASSELIJKE WETTEN OF REGULERING OVERTREEDT. De gebruiker vrijwaart de eigenaar, vrijgestelde partijen (zoals gedefinieerd in onderstaande Sectie 9) en enige licentiehouder van de eigenaar tegen alle claims, schade, aansprakelijkheid en onkosten (inclusief redelijke advocatenkosten en juridische onkosten) die voortkomen uit het plegen van inbreuk op deze voorwaarden.

9. Vrijstelling
Als de gebruiker inhoud uploadt aangemaakt door de gebruiker, stemt deze in met het vrijstellen van de eigenaar en de social media-platforms zoals uiteengezet in bovenstaand artikel 4, evenals respectievelijke dochterondernemingen, filialen, leveranciers, distributeurs, reclame-/promotiebureaus en elk van de respectievelijke overkoepelende bedrijven en alle functionarissen, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers van dergelijke bedrijven (collectief de “Vrijgestelde partijen”) van en tegen elke soort claim of oorzaak voor een rechtszaak, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, overlijden of schade aan of verlies van eigendommen, voortkomend uit het gebruik van de website, tot zoverre als toegestaan voor de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van de wet in het land van inwoning, is deze vrijstelling mogelijk niet van toepassing op claims tegen de eigenaar, zijn vertegenwoordigers en zijn plaatsvervangende agenten voor schade vanwege persoonlijk letsel of overlijden, en voor claims voor schade in het geval van opzettelijke of grove nalatigheid door de eigenaar, zijn vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. Algemene voorwaarden
De eigenaar behoudt zich het recht voor de website, of een gedeelte hiervan, te verwijderen, op te schorten en/of aan te passen. De eigenaar behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor om inhoud aangemaakt door de gebruiker tijdelijk of permanent te verwijderen in het geval deze vindt dat: a) dit inbreuk pleegt op de toegangsprocessen of het gebruik van de website; b) dit in overtreding is van deze officiële regels of een andere promotie; c) dit onsportief of verstorend is; of d) de inhoud aangemaakt door de gebruiker ongepast is voor de website. Als een persoon bewust het legitieme gebruik van de website probeert te ondermijnen, is dit mogelijk een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding en, in het geval een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de eigenaar zich het recht voor om een schadevergoeding te vragen of andere maatregelen te nemen (inclusief advocatenkosten) tegen een dergelijke persoon, voor zover als toegestaan door de wet. Het niet kunnen handhaven van enige voorwaarde van deze officiële regels door de eigenaar geldt niet als vrijstelling voor de betreffende bepaling.

11. Beperkingen van aansprakelijkheid
Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor: (1) enige onjuiste of niet-accurate informatie, ofwel veroorzaakt door gebruikers-, afdruk-, typografische of andere fouten of door de apparatuur of programmering gekoppeld aan of gebruikt door de website; (2) technische fouten van enige aard, inclusief, maar niet beperkt tot storingen, verstoringen of verlies van verbinding in telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) ongeautoriseerde menselijke inmenging op enig onderdeel van het toegangsproces of de website; (4) afdruk-, typografische, technische, computer-, netwerk- of menselijke fouten die kunnen optreden bij het beheer van de website, het uploaden of enige website-gerelateerde materialen; (5) late, verloren, niet-afleverbare, beschadigde of gestolen mail of inhoud; of (6) enig letsel of schade aan personen of eigendommen die kan worden veroorzaakt, direct of indirect, gedeeltelijk of geheel, door de toegang van de gebruiker tot de website. Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd doorgestuurde of niet-afleverbare inhoud aangemaakt door gebruikers of voor technische problemen, storingen van computersystemen, servers, providers, hardware/software, verloren of niet-beschikbare netwerkverbindingen of foutieve, incomplete, verstoorde of vertraagde computerverzending of enige combinatie hiervan. Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang door een derde partij.

12. Geschillen
Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, stemt de gebruiker ermee in dat: (1) alle geschillen, claims en oorzaken van rechtszaken die voortkomen uit of zijn gekoppeld aan inhoud gegenereerd door de gebruiker of de website zullen individueel en exclusief door de Zwitserse rechtbank in Zürich, Zwitserland, worden afgehandeld, zonder de mogelijkheid om enige vorm van groepsgeding aan te spannen; (2) alle claims, vonnissen en toekenningen zijn beperkt tot de onkosten, inclusief kosten gekoppeld aan het gebruik van de website of het uploaden van inhoud aangemaakt door de gebruiker, maar in geen geval de advocatenkosten; en (3) onder geen enkele voorwaarde heeft de gebruiker recht op toekenningen voor, en ziet de gebruiker bij deze af van het claimen van, indirecte, punitieve, incidentele en gevolgschade en andere schade en alle rechten voor het verkrijgen van een vermenigvuldiging of andere toename van de schade, buiten daadwerkelijke onkosten. Alle vragen en kwesties aangaande de opmaak, geldigheid, interpretatie en uitvoerbaarheid van deze officiële regels of de rechten en verplichtingen van de gebruiker en eigenaar wat betreft deze website of het uploaden van inhoud aangemaakt door de gebruiker, valt onder, en moet worden gezien in navolging van, de wetgeving van het Kanton van Zürich, Zwitserland, zonder verwijzing naar de keuze voor een andere wet of in conflict met wetgevingsregels (ongeacht het Kanton van Zürich, Zwitserland of een andere jurisdictie), dat zou kunnen leiden tot de toepassing van wetgeving van een andere jurisdictie dan van het Kanton van Zürich, Zwitserland.

13. Persoonsgegevens van de gebruiker

Alle informatie wordt via de website direct bij de eigenaar ingediend. Alle informatie ingediend bij de eigenaar zal in navolging van het privacybeleid van de eigenaar worden behandeld, beschikbaar via http://www.swarovski.com/dataprotection

Informatie ingediend via een social media-platform valt onder het privacybeleid van het respectievelijke social media-platform, zoals uiteengezet in bovenstaand artikel 4. De persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt voor alle doeleinden die onder deze algemene voorwaarden vallen. Het land van inwoning van de gebruiker kan de gebruiker mogelijk het recht bieden om de opgeslagen informatie over de gebruiker te evalueren en corrigeren, inclusief de oorsprong, ontvanger of categorie van de ontvangers van de gegevens en de doeleinden voor de opslag. Daarnaast heeft de gebruiker mogelijk recht op het uitschakelen of verwijderen van zijn gegevens, afhankelijk van de omstandigheden. Als het land van inwoning van de gebruiker dergelijke rechten biedt, kan de gebruiker deze rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag in te dienen. Dien een aanvraag schriftelijk in bij: “User Generated Content”, Digital Communication, CGB Marketing Communications, Swarovski Aktiengesellschaft, Triesen, Männedorf Branch, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland, en vermeld hierbij de specifieke informatie over de aanvraag.


14. Consumentenrechten

Geen enkel onderdeel van deze officiële regels moet worden gezien als uitsluiting of beperking van de statutaire rechten van de gebruiker als consument.

 

© 2015 Swarovski Aktiengesellschaft. Alle rechten voorbehouden.Ontdek onze exclusieve Swarovski services