Zoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN

KLANTENINFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND IN NEDERLAND VIA PAY BY LINK


Algemeen

1.1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden voor verkoop op afstand in Nederland via Pay by Link en alle beleidslijnen of documenten waarnaar hierin een link wordt verstrekt (hierna “AV” genoemd) zijn van toepassing op alle aankopen door consumenten via Pay by Link in Nederland van Swarovski Netherlands B.V. Swarovski Netherlands B.V.  en/of alle andere rechtspersonen binnen de Swarovski groep van bedrijven worden hierna “Swarovski”/ “Wij”/ “Ons”/ “Onze” genoemd.

Lees deze AV zorgvuldig door alvorens product(en) van Swarovski te bestellen. Door Onze Producten te kopen via Pay by Link geeft u aan dat u instemt met en zich zult houden aan:

a. deze AV; en

b. Ons Privacybeleid[ZG1] 

en bevestigt u dat u bevoegd bent om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan en ten minste 18 jaar oud bent. Indien Wij redenen hebben om aan te nemen dat u niet voldoet aan de hierin vermelde eisen, behouden Wij Ons het recht voor uw bestelling te weigeren.

1.2. Overeenkomstsluitende partij

De verkoper van Swarovski-producten via Pay by Link in Nederland is:

Swarovski Netherlands B.V.

Dam 6

NL-1012 NP Amsterdam

Nederland

Bedrijfsregistratienummer: Handelsregister Amsterdam nummer D 412/370-39940

BTW nummer in Nederland: NL003268251B01


In het onwaarschijnlijke geval dat u klachten hebt over producten die u via Pay by Link van winkels in Nederland hebt gekocht of in het geval dat u aanspraak wilt maken op wettelijke garantieclaims, kunt u contact met Ons opnemen via het bovenstaande adres of kunt u Onze Klantendienst via e-mail bereiken op: Customer_Service_BNL@Swarovski.com.


1.3. Wijziging van de AV

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de AV en de wijzigingen worden van kracht op het moment van publiceren van de nieuwe AV op Onze website Swarovski Officieel | Verfijnde sieraden, horloges en kristallen figuren.[ZG2]  U en alle verkoopovereenkomsten tussen Ons zullen onderhevig zijn aan de versie van de AV, die van kracht is op het moment dat u Producten bestelt of koopt via Pay by Link.

2. AANVAARDING VAN BESTELLINGEN

2.1. Uitnodiging

Gelieve er nota van te nemen dat alle Producten die te koop worden aangeboden via Pay by Link of in de door Swarovski Netherlands B.V. in Nederland beheerde Winkel(s) (hierna de “Winkel(s)” genoemd) slechts een uitnodiging tot aankoop zijn en geen aanbod of eenzijdige verkoopovereenkomst Onzerzijds.


Het staat Ons vrij om, naar Ons goeddunken, uw aanbod tot aankoop niet te aanvaarden om welke reden dan ook, zonder aansprakelijkheid en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.


Voorbeelden van wanneer Wij uw aanbod tot aankoop niet zouden kunnen aanvaarden omvatten, maar niet uitputtend:


a) niet-beschikbaarheid van Product(en);


b) onjuist geprijsd(e) Product(en);


c) onjuist beschreven Product(en);


d) als Wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen verkrijgen;


e) als Wij een negatief kredietrapport ontvangen wanneer u met een creditcard betaalt;


f) als er reden is om aan te nemen, dat u de AV schendt;


g) als er reden is om aan te nemen, dat u betrokken bent bij frauduleuze om criminele activiteiten van welke aard dan ook;


h) als Wij reden hebben om aan te nemen dat u geen eindverbruiker bent, maar een commerciële koper.
 

Wanneer Wij uw aanbod tot aankoop niet kunnen aanvaarden, zullen Wij u hiervan op de hoogte stellen en u geen kosten in rekening brengen voor het Product/de Producten.

Helaas kunnen wij geen bestellingen aanvaarden van buiten Nederland of leveren aan adressen buiten Nederland.2.2. Bestelstappen (bij bestelling per telefoon)


Er bestaat geen bindende koopovereenkomst totdat Wij uw aanbod tot aankoop hebben aanvaard zoals beschreven in sectie 2.2, onder d), hieronder.

Stappen tot aan aanvaarding van uw bestelling:

a) Beschikbaarheid van het artikel, prijzen en leveringsmogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van het bezorgadres.

b) Variaties in zowel het productieproces als de weergave-eigenschappen van de computerhardware die u gebruikt om het assortiment Producten te bekijken kunnen van invloed zijn op de kleuren van de Producten, en het uiterlijk van de Producten kan dan in kleine opzichten afwijken. Wij kunnen eventueel ook kleine wijzigingen in de Producten aanbrengen om te voldoen aan wijzigingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

c) Wij aanvaarden geen aanbod tot aankoop waarvan het bezorgadres dat u opgeeft toebehoort aan een entiteit of persoon, die een transitodienst verleent. In het geval dat Wij een bestelling aanvaarden en vervolgens komen te weten dat het desbetreffende bezorgadres voor die bestelling toebehoort aan een entiteit of persoon, die een transitodienst verleent, hebben Wij het recht om een dergelijke bestelling te annuleren na kennisgeving aan u via e-mail of telefoon.

d) Nadat uw bindend aanbod tot aankoop telefonisch bij Ons is ingediend, ontvangt u een e-mail met een link voor de betaling. Zodra u hebt betaald, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling met uw factuur- en leveringsadres, de details van de door u gekozen Producten, de definitieve prijs en de verzendwijze. Deze e-mail houdt in dat uw bestelling is aanvaard, en dat Wij uw bestelling hebben ontvangen.

Bij het afhalen in Onze Winkel(s) van Producten die u hebt gekocht via “Pay by Link”, kan het zijn dat u een origineel identiteitsbewijs met foto (zoals een paspoort of identiteitskaart) mee moet brengen naar de Winkel, evenals de betaalkaart die u hebt gebruikt voor het plaatsen van de bestelling.

Raadpleeg sectie 7 voor uw recht om het Product te retourneren en een terugbetaling te ontvangen, indien u van gedachten bent veranderd nadat u het (de) Product(en) hebt gekocht.


3. BESCHIKBAARHEID


3.1. Algemene beschikbaarheid


Producten zijn beschikbaar, zolang ze op voorraad zijn. De beschikbaarheid van producten kan u worden medegedeeld door de Winkel die u belt en de voorraad zal regelmatig worden bijgewerkt. Dit garandeert niet dat het Product waarnaar u vraagt beschikbaar zal zijn wanneer u de desbetreffende Swarovski-Winkel(s) bezoekt.


Wij behouden Ons het recht voor om de Producten die in Onze Winkel(s) te koop worden aangeboden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen (maar dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op Producten waarvoor u een bindend aanbod tot aankoop hebt geplaatst). Wij behouden Ons ook het recht voor om de aantallen van Producten die u kunt kopen, te beperken.


Wij zijn niet aansprakelijk als bepaalde Producten niet op voorraad of niet beschikbaar zijn.


4. PRIJZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN


4.1. Prijzen van Producten


Alle Prijzen van Producten in Onze Winkel(s) zijn slechts de prijzen van de Producten zelf. Zij zijn inclusief BTW, maar zijn niet inclusief eventuele bezorgkosten. Wij streven ernaar uw Product(en) binnen zeven (7) werkdagen te leveren.


4.2. Prijswijzigingen


Wij kunnen de prijzen van de Producten in Onze Winkel(s) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op Producten waarvoor u een bindend aanbod tot aankoop hebt geplaatst.


5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. Totale prijs

The totale prijs van uw bestelling bestaat uit de koopprijs van de door u gekozen Producten, inclusief BTW en bijkomende kosten (dus bezorgkosten, enz.).

5.2. Betaalmethoden

Als u kiest voor Pay by Link, zal de betaling plaatsvinden met een:


Creditcard/betaalkaart:

Als u met een creditcard/betaalkaart betaalt, behouden wij ons het recht voor om de naam, het adres en andere persoonsgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, te controleren aan de hand van geëigende externe gegevensbanken. Door het verstrekken van dergelijke betaalgegevens, stemt u in met zulke controles. Bij het uitvoeren van deze controles kunnen door u verstrekte persoonsgegevens worden medegedeeld aan een geregistreerd kredietinformatiebureau, dat deze gegevens kan opslaan. Let wel dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen; er wordt geen kredietcontrole uitgevoerd en uw kredietbeoordeling wordt niet beïnvloed. Met alle door u verstrekte gegevens wordt veilig omgegaan en uitsluitend in overeenstemming met alle van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving en Ons Privacybeleid[ZG3] .


U bevestigt dat de kredietkaart/betaalkaart die wordt gebruikt, van u is en dat alle gegevens die u met betrekking tot deze kaart aan ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam- en adresgegevens, volledig, juist en nauwkeurig zijn. U bevestigt ook dat de creditcard/betaalkaart geldig is en dat de ingevoerde betaalgegevens juist zijn. Als de instelling die de creditcard heeft uitgegeven, weigert toestemming te geven voor betaling aan Ons, zullen Wij uw bestelling niet aanvaarden en zijn Wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet leveren en zijn Wij niet verplicht u in kennis te stellen van de reden van de weigering.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor welke kosten of andere bedragen dan ook, die door uw kaartuitgever of bank kunnen worden gerekend uit hoofde van Onze verwerking van uw betaling met de kredietkaart/betaalkaart in overeenstemming met uw bestelling.


5.3. Debet


a) Wij kunnen geld (inclusief de desbetreffende bezorgkosten) onmiddellijk reserveren op uw creditcard nadat u uw bestelling hebt geplaatst en de kaart belasten voor de gekochte Producten wanneer ze voor bezorging zijn verzonden; of


b) Wij kunnen uw rekening of kaart onmiddellijk voor de Producten belasten (inclusief de desbetreffende bezorgkosten).


5.4. Betalingsvoorwaarden


Voor uw veiligheid, de naam en het adres op de factuur moeten overeenkomen met de naam en het adres van de kaarthouder of van de andere vorm van betaling. Wij behouden Ons het recht voor een bestelling, die niet voldoet aan deze of Onze andere veiligheidscriteria, te storneren.


5.5. Inwilligingen


Wij wijzen erop dat, als u gebruikmaakt van Pay by Link, u er uitdrukkelijk mee instemt dat uw kredietbeoordeling wordt gecontroleerd door navraag te doen bij de officieel erkende kredietbeschermingsverenigingen, banken, kredietinformatiebureaus en door Swarovski gecontracteerde derden.


U stemt er ook uitdrukkelijk mee in dat Onze eCommerce-fraudebestrijders gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming. Geautomatiseerde besluitvorming is het proces van het nemen van een beslissing met geautomatiseerde middelen zonder menselijke tussenkomst. Deze beslissingen kunnen zijn gebaseerd op feitelijke gegevens, maar ook op digitaal aangemaakte profielen of afgeleide gegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Ons Privacybeleid[ZG4] .


6. BEZORGING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. Bezorging

Als u ervoor kiest dat Wij uw Product(en) bij u bezorgen, dient u Ons telefonisch op de hoogte te stellen van het door u gekozen bezorgadres. Wij streven ernaar uw bestelling binnen zeven (7) dagen vanaf de datum van uw bestelling te verzenden of zoals anderszins vermeld in de bevestigingsmail van uw bestelling.

De bestelde Producten zullen door Onze gecontracteerde bezorgdienst worden bezorgd op het door u opgegeven bezorgadres. Wees er zeker van een geldig en juist bezorgadres op te geven.

Let wel dat het bezorgadres niet meer kan worden gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst.

Als levering van de Producten aan Ons wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten Onze controle, dan zullen Wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is contact met u opnemen om het u te laten weten en zullen Wij maatregelen treffen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat Wij dit doen, zijn Wij niet aansprakelijk voor door de gebeurtenis veroorzaakte vertragingen, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging is, kunt u contact met Ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en een terugbetaling ontvangen voor het (de) Product(en) waarvoor u hebt betaald, maar die u niet hebt ontvangen.

Als u hebt gevraagd de Producten af te halen bij Onze Swarovski-Winkels(s), kunt u dat te allen tijdje doen tijdens de openingstijden van de desbetreffende Swarovski-Winkel(s). Gebruik onze Swarovski-Winkelzoeker pagina op Swarovski-Winkelzoeker – Vind een Winkel bij u in de buurt | Swarovski voor informati[ZG5] e over locaties en openingstijden.


Wij bezorgen niet in hotels en verzenden niet naar postbussen.


Bij ontvangst moet het pakket(je) worden gecontroleerd op nauwkeurigheid en volledigheid.


Als u erom verzoekt, zullen Wij ons inspannen om het (de) Product(en) op een bepaalde tijd te bezorgen, maar wij kunnen in het algemeen daarvoor geen bindende toezeggingen doen.

6,2. Eigendomsvoorbehoud

De Producten blijven Ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald. Als u ervoor kiest uw Product(en) in een van Onze Swarovski-Winkels af te halen, dan gaat het eigendom op u over op het moment dat u de Producten (s) in de gekozen Swarovski-Winkel afhaalt, nadat de betaling is ontvangen.

Vanaf ontvangst van uw Product(en) gaan alle risico’s van beschadiging of verlies van uw Product(en) op u over. Als u ervoor kiest uw Product(en) in een van Onze Swarovski-Winkel(s) af te halen, dan gaan alle risico’s van beschadiging of verlies van de Producten op u over op het moment dat u ze in ontvangst neemt in de gekozen Swarovski-Winkel(s).

Houd er rekening mee dat, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving, elke commerciële wederverkoop of distributie van Onze via de Websites verkochte Producten absoluut verboden is.

7. ANNULERINGSRECHT

7.1. Annuleringsproces

Als consument hebt u het recht de met Ons gesloten verkoopovereenkomst zonder opgave van redenen te annuleren binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van uw Product(en).

Uw annuleringsrecht gaat in op de datum waarop u uw bestelling plaatst en eindigt veertien (14) dagen na de datum waarop u uw bestelling ontvangt (hierna te noemen “Annuleringstermijn”). U dient uw Product(en) fysiek bij een van onze Swarovski-Winkel(s) in te leveren of uw Product(en) binnen de Annuleringstermijn per post op te sturen.


Houd er rekening mee dat, om redenen van hygiëne en veiligheid, het niet mogelijk is op maat gemaakte Producten of piercingsieraden terug te geven. Dit is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Stappen voor annulering:

a) Adresseer het retourpakket aan de Swarovski-Winkel waar u uw product hebt besteld. Neem voor het adres contact op met:

e-mail: customer_relations.bnl@swarovski.com

Om aan de annuleringstermijn te voldoen is het voldoende om uw Product(en) binnen de annuleringstermijn bij een Swarovski-Winkel in te leveren of een bericht (via e-mail of brief) te sturen voordat de annuleringstermijn is verstreken, met de mededeling dat u een bestelling wenst te annuleren. U kunt gebruikmaken van het annuleringsformulier, maar dat is niet verplicht.


b) Plaats de Product(en) in de originele verzenddoos. U dient alles in het werk te stellen om de Producten terug te sturen in de originele staat en met de originele verpakking.

c) Verwijder alle andere etiketten van de buitenkant van de doos.

d) Plak het onder a) genoemde adres aan de buitenkant van de doos en sluit het pakketje goed af.

e) Breng het pakketje naar het dichtstbijzijnde postkantoor en verzend het. Vergewis u ervan dat u een kopie van het bewijs van verzending krijgt, voor verdere referentie.

Als u hulp nodig heeft, kunt u ons mailen op customer_relations.bnl@swarovski.com en Wij zullen u dan helpen.

ANNULERINGSFORMULIER

Knip en plak het formulier hieronder, vul de gegevens in en stuur het ofwel aangetekend naar de Swarovski-Winkel waar u uw Product(en) hebt gekocht, ofwel via e-mail naar: customer_relations.bnl@swarovski.com.


Aan:

Adres van de Swarovski-Winkel waar u het (de) Product(en) die u wilt retourneren hebt gekocht.

e-mail: customer_relations.bnl@swarovski.com

Ik [NAAM] geef hierbij te kennen dat ik mijn verkoopovereenkomst voor de volgende Producten annuleer:

[SPECIFICEER PRODUCT(EN)]

Besteld op [DATUM] en/of ontvangen op [DATUM}

Naam van de klant(en):

Adres van de klant(en):

Handtekening van de klant(en) (alleen wanneer dit formulier in papiervorm wordt verzonden):

Datum:

7.2. Gevolgen van annulering

a) Wij zullen de van u voor de Producten ontvangen betalingen aan u terug vergoeden.

b) De terugbetaling zal geschieden met dezelfde methode die voor de aanvankelijke transactie is gebruikt; in elk geval zal de terugbetaling geen kosten voor u met zich meebrengen. Alles u het gehele bedrag met behulp van een Geschenkbon hebt betaald, kan het betaalde bedrag ook alleen maar als Geschenkbon worden terugbetaald. Als een gedeelte van het bedrag met behulp van een Geschenkbon is betaald, wordt eerst het bedrag dat met behulp van uw gekozen betaalmethode is betaald via die methode terugbetaald. Een resterend bedrag wordt dan aan u terugbetaald in de vorm van een Geschenkbon.


c) De terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag, dat Wij het (de) Product(en) van u hebben terugontvangen, of eerder, op de dag dat u Ons bewijs levert dat u het (de) Product(en) aan Ons hebt teruggestuurd.

d) Wij kunnen het bedrag van de terugbetaling (exclusief bezorgkosten) verlagen op grond van een eventuele waardevermindering van het (de) Product(en), als dit het gevolg is van het feit dat u ze hebt behandeld op een manier die niet zou zijn toegestaan in een Swarovski-winkel. Als Wij  het betaalde bedrag aan u terugbetalen voordat Wij het (de) Product(en) kunnen inspecteren en later ontdekken, dat u op onaanvaardbare wijze met ze bent omgegaan, dan dient u Ons een redelijk bedrag te betalen.

e) Bewaar uw volgbriefje, totdat u uw terugbetaling hebt ontvangen.


f) Het is thans niet mogelijk om in Swarovski-Winkels gekochte Producten via de Websites te retourneren.

g) Houd er rekening mee dat wanneer u besluit om slechts een deel van een bestelling te retourneren waarop een korting of promotieaanbieding is toegepast, de korting of promotieaanbieding opnieuw zal worden berekend.

h) Als u besluit om slechts een deel van een bestelling te retourneren waarop een korting of promotieaanbieding is toegepast, het terug te betalen bedrag onderhevig zal zijn aan het minimumaankoopbedrag dat gold voor de aanbieding, dat het bedrag van de korting navenant zal worden aangepast en dat slechts het op het geretourneerde artikel van toepassing zijnde bedrag zal worden terugbetaald. Als door het teruggestuurde artikel het minimumaankoopbedrag dat gold voor de aanbieding onder dat minimumbedrag valt, dan zal de toegepaste korting worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Bijvoorbeeld, een korting van 10 % (met een minimumaankoopbedrag van EURO 100) zal ongedaan worden gemaakt, als door het (de) teruggestuurde Product(en) de som van de bestelling lager wordt dan EURO 100. In het geval van een promotie met getrapte prijzen, zal altijd het laagste bedrag worden terugbetaald.

Voor Product(en) die in een enkele doos (“normale set”) worden geleverd, moet u, als u een van de artikelen uit de normale set wilt retourneren, alle artikelen retourneren die deel uitmaakten van de normale set. Swarovski aanvaardt geen retourzendingen van afzonderlijke artikelen binnen de normale set en aanvaardt alleen retourzendingen van de volledige normale set.

Voor gebundelde promotiesets, waarbij u een promotie of korting krijgt als gevolg van de aankoop van een of meer artikelen (bijvoorbeeld koop drie artikelen en krijg 10 % korting op elk artikel of waarbij de besparingen voor elk Product zijn vermeld), kunt u elk van de afzonderlijk gekochte artikelen retourneren. Indien u er echter voor kiest om artikelen die u als gebundelde set hebt gekocht te retourneren, gelieve er dan rekening mee te houden dat Swarovski de actieprijs zal aanpassen door u de normale prijs in rekening te brengen voor de resterende artikelen die u als onderdeel van de bundel hebt gekocht. Dienovereenkomstig zal Swarovski van het aan u terug te betalen bedrag (d.w.z. de gereduceerde prijs die is betaald voor het (de) artikel(en) in de bundel die u hebt geretourneerd) het verschil tussen de normale prijs en de gereduceerde prijs van de resterende artikelen in de bundel die u niet retourneert, aftrekken.8. GARANTIE

Wij waarborgen dat de Producten van verhandelbare kwaliteit zijn en vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten, mits ze normaal worden gebruikt. Er wordt geen verdergaande garantie gegeven.

De garantieperiode is twee jaar vanaf ontvangst van het (de) Product(en).

Deze garantie dekt geen schade aan Producten veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik en misbruik, wijziging, poging(en) tot herstel, nalatigheid na aankoop, gewone slijtage en/of het niet opvolgen van de zorgadviezen voor het Product.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw Product(en) defect blijkt/blijken te zijn terwijl ze onder deze garantie vallen, neem dan contact op met customer_relations.bnl@swarovski.com of bezoek uw dichtstbijzijnde Swarovski-Winkel. U zult om een aankoopbewijs worden gevraagd (bijvoorbeeld uw kassabon of cadeaubon), dus wees er zeker van deze te bewaren. U zult de keuze hebben tussen vervanging van het Product, indien beschikbaar, of volledige terugbetaling.

Neem contact op met de Klantendienst via: customer_relations.bnl@swarovski.com.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze AV zal tot gevolg hebben dat Onze aansprakelijkheid jegens u op enigerlei wijze wordt uitgesloten of beperkt indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot het/de Product(en).

Wij zijn jegens u aansprakelijk voor voorzienbaar verlies en voorzienbare schade die door ons is veroorzaakt. Als Wij deze AV niet naleven, zijn Wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het feit dat Wij deze AV overtreden of dat Wij nalaten redelijke zorg en vaardigheid aan te wenden. Verlies of schade is voorzienbaar als duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zowel U als Wij wisten dat het zou kunnen gebeuren (bijvoorbeeld als U het met Ons hebt besproken tijdens de verkoophandeling).

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren Onze Producten uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik.


10. GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Ons Privacybeleid.[ZG6]  Raadpleeg Ons Privacybeleid voor meer informatie over de wijze waarop Wij gebruikmaken van cookies, het soort gegevens dat Wij vergaren, hoe en voor welk doeleinde Wij uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden Wij gegevens onthullen. Ons Privacybeleid[ZG7]  (inclusief informatie over het gebruik van cookies) is opgenomen en deze AV en maakt er integraal deel van uit.

11. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

11. 1. Wij kunnen deze overeenkomst aan anderen overdragen

Wij kunnen onze rechten en plichten onder deze AV overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen er voor zorg dragen dat de overdracht geen invloed zal hebben op uw rechten onder deze AV.


11.2. U hebt onze toestemming nodig voor het overdragen van uw rechten aan iemand anders

U mag uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV slechts aan iemand anders overdragen, indien Wij daar schriftelijk toestemming voor verlenen.

11.3. Niemand anders heeft welke rechten dan ook onder deze AV

Deze AV gelden tussen u en Ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om de voorwaarden van de overeenkomst ten uitvoer te brengen.

11.4. Als een rechtbank een deel van deze AV onwettig verklaart, dan blijft het overige onverminderd van kracht.


Elk van de artikelen van deze AV is afzonderlijk wettelijk afdwingbaar. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van deze artikelen onwettig is, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.


11.5. Zelfs wanneer Wij tenuitvoerlegging onder deze AV uitstellen, kunnen Wij Onze rechten later alsnog doen gelden.


Indien Wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze AV moet doen, of indien Wij het nemen van maatregelen tegen u met betrekking tot uw overtreding van deze AV uitstellen, betekent dit niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal Ons niet beletten om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

11.6. Welke wetten zijn op deze AV van toepassing en waar u juridische procedures kunt aanspannen.


Deze AV worden beheerst door de wetten van Nederland en u kunt rechtsvorderingen instellen met betrekking tot de Producten bij de bevoegde rechtbanken van Amsterdam.

11.7. Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting is een procedure waarbij een onafhankelijke instantie de feiten van een geschil onderzoekt en probeert het geschil zonder tussenkomst van een rechtbank op te lossen. Als u niet tevreden bent met hoe wij een klacht hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting van de Europese Commissie via hun website op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting zal u geen kosten aanrekenen voor het indienen van een klacht en als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u nog altijd een gerechtelijke procedure aanspannen.


11.8. Uitvoercontrole en sancties

Swarovski zal uw persoonsgegevens screenen tegen relevante exportcontrole- en sanctielijsten. Bij elke bijwerking van een sanctielijst zal een screening worden uitgevoerd. U verklaart hierbij dat deze Inkooporder en de uitvoering daarvan op geen enkele wijze, direct of indirect, ten goede zal komen aan natuurlijke of rechtspersonen die vermeld staan op relevante sanctielijsten, zoals de “Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten” waarop financiële sancties van de EU van toepassing zijn en de “Lijst van speciaal aangewezen personen en geblokkeerde personen” (Specially Designated Nationals and Blocked Persons [SDN]) van de Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Verenigde Staten van Amerika.


Deze koopovereenkomst wordt pas van kracht, indien eventuele door Swarovski op het tijdstip van verzending van de bestelde Goederen uitgevoerde screenings in verband met exportcontrole en sancties niet tot een positief resultaat. In geval van een inbreuk op deze clausule of een inbreuk op de handelswetgeving of op de voorschriften of sancties inzake exportcontrole, in het bijzonder ingeval een door Swarovski uitgevoerde controle tot een overeenkomst leidt, zal deze koopovereenkomst niet in werking treden en zal Swarovski niet verplicht zijn Goederen te leveren noch enige schadevergoeding wegens niet-nakoming verschuldigd zijn. Openstaande koopovereenkomsten worden dan onmiddellijk ingetrokken. Niettegenstaande het bovenstaande heeft Swarovski het recht om elke levering van Goederen stop te zetten indien exportcontrolevoorschriften en handelsbeperkingen zulks vereisen. Elke schadevergoeding wegens niet-nakoming is uitgesloten.


Laatstelijk herzien in juni 2021

Auteursrechten © 2021 Swarovski. Alle rechten voorbehouden.

SWAROVSKI en het SWAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Swarovski AG.


dispatcher-check

Swarovski-services
Ontdek onze exclusieve Swarovski services