ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ REACH

หัวข้อ:

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบคำถามทั่วไปที่ผู้บริโภคของเราอาจมีขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบ REACH และผลิตภัณฑ์ Swarovski

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฎระเบียบ REACH
กฎระเบียบ (EC) 1907/2006 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน และการอนุมัติสารเคมี (REACH) เป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรป และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2007 กฎระเบียบนี้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายบางประเภท และควบคุมการสัมผัสสารเคมีดังกล่าวของผู้บริโภค ภายใต้กฎระเบียบ REACH บริษัทที่ดำเนินงานในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหลายประการ หนึ่งในนั้นก็คือการตอบคำถามของผู้บริโภคปลายทางว่าผลิตภัณฑ์ Swarovski มีสารบางประเภทที่ระบุหรือไม่ และหากมี ก็จะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัย Swarovski ตระหนักดีว่าจะต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH และได้ดำเนินการดังกล่าว

ประกาศเกี่ยวกับสารที่มีความน่ากังวลสูงมากในผลิตภัณฑ์
หากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่มีความน่ากังวลสูงมาก (SVHC) โดยมีความเข้มข้นสูงกว่า 0.1% โดยน้ำหนัก ผู้บริโภคอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ ชื่อของสาร SVHC ที่ระบุ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย 
Swarovski ไม่ได้รับแจ้งจากซัพพลายเออร์ของเราว่าผลิตภัณฑ์ Swarovski มีองค์ประกอบใด ๆ ที่มีสาร SVHC ในระดับความเข้มข้นสูงกว่า 0.1% โดยน้ำหนัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน “การแจ้งเตือน” ที่ด้านล่าง ผลิตภัณฑ์ Swarovski ทั้งหมดดำเนินการตามโปรแกรมการทดสอบเชิงสถิติที่สมเหตุสมผล ซึ่งยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นปราศจากสาร SVHC ในระดับความเข้มข้นสูงกว่า 0.1% โดยน้ำหนัก"
Swarovski จะประเมินคำชี้แจงนี้ใหม่โดยไม่ล่าช้า เมื่อมีการแก้ไขรายชื่อสาร SVHC ทุกครั้ง และมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสาร SVHC
Swarovski มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อจำกัดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของตนอย่างจริงจัง Swarovski ต้องการรักษาการควบคุมที่เข้มงวดเกี่ยวกับสารที่ใช้ จึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยการกำหนดมาตรฐานระดับโลกที่เข้มงวดของเราเองในการจัดการกับสารเคมี โปรแกรม CLEAR ของเรา และมาตรฐานของเราใช้บังคับกับโรงงานผลิตทุกแห่งทั่วโลกของเรา และซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ Swarovski ทั่วโลก กฎระเบียบ REACH เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรม CLEAR และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา
หากข้อกังวลของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ โปรดติดต่อเราได้ที่ reach.info@swarovski.com

ประกาศ 
ตามมาตรา 33 ของกฎระเบียบ REACH 1907/2006/EC เราขอแจ้งให้คุณทราบว่ากลไกการเคลื่อนไหวบางส่วนของนาฬิกาซึ่งใช้สำหรับนาฬิกา Swarovski ประกอบด้วยสารตะกั่ว (Pb เลขทะเบียน CAS 7439-92-1) มีน้ำหนักเกินกว่าขีดจำกัด 0.1% โดยน้ำหนักตามประกาศเกี่ยวกับสาร SVHC เมื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์นาฬิกา Swarovski ทั้งหมดเป็นไปตามคำสั่ง 2011/65/EU ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) กลไกการเคลื่อนไหวของนาฬิกา Swarovski อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในภาคผนวก 3 ของคำสั่ง รายการที่ 6(c)
 

ข้อมูลเพิ่มเติม และคำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฎระเบียบ REACH
กฎระเบียบ (EC) 1907/2006 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน และการอนุมัติสารเคมี (REACH) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2007 ภายใต้กฎระเบียบ REACH บริษัทที่ดำเนินงานในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหลายประการ หนึ่งในนั้นก็คือการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายบางประเภทที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหา Swarovski ตระหนักดีว่าจะต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH และจะดำเนินการดังกล่าว

Swarovski กำลังดำเนินการใดบ้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกฎระเบียบ REACH
งานที่ดำเนินการได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2006 เพื่อให้แน่ใจว่า Swarovski ได้เตรียมพร้อมสำหรับกฎระเบียบ REACH ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรากำลังติดตามกฎระเบียบ REACH อย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของกฎระเบียบ REACH จะเป็นไปอย่างราบรื่น จึงช่วยป้องกันไม่ให้งานด้านการตลาดและการจัดหาผลิตภัณฑ์ Swarovski ต้องหยุดชะงักโดยไม่จำเป็น

SVHC คืออะไร
สารที่มีความน่ากังวลสูงมาก (SVHC) คือสารเคมี (หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มสารเคมี) ซึ่งมีการเสนอว่าหากใช้งานภายในสหภาพยุโรป จะต้องได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบ REACH ที่จริงแล้ว การระบุรายชื่อสาร SVHC โดยหน่วยงานบริหารจัดการสารเคมีของยุโรป (ECHA) คือขั้นตอนแรกของกระบวนการเพื่อจำกัดการใช้สารเคมี จะมีการปรับปรุงรายชื่อสาร SVHC เป็นประจำ โดยรายชื่อสาร SVHC ล่าสุดภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปจะเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บของ ECHA และสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่ 

ประกาศเกี่ยวกับสารในผลิตภัณฑ์
กฎระเบียบ REACH กำหนดว่าหากผลิตภัณฑ์มีสารที่มีความน่าความกังวลสูงมาก (SVHC) ซึ่งมีน้ำหนักอยู่ในระดับความเข้มข้นสูงกว่า 0.1% โดยน้ำหนัก ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้รับเพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย และอย่างน้อยที่สุดจะต้องระบุชื่อสาร SVHC ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Swarovski โปรดดูคำชี้แจงของเราที่ด้านบน 

Swarovski ขึ้นทะเบียนสารในผลิตภัณฑ์ของฉันแล้วใช่ไหม
Swarovski ได้ขึ้นทะเบียนสารทั้งหมดที่ผลิตในหรือนำเข้าไปยังสหภาพยุโรป ในกรณีที่จำเป็น สำหรับสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดหาในสหภาพยุโรป Swarovski ถือเป็นผู้ใช้ปลายทาง ดังนั้นเราจึงพยายามสื่อสารกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบหลัก และกระบวนการผลิตของเราจะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าซัพพลายเออร์ของเราจะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของตนเอง และคำนึงถึงการใช้งานของเรา หากเกิดปัญหาในห่วงโซ่อุปทานของเรา Swarovski จะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการแก้ไขปัญหานี้เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ปลายทางคืออะไร
ผู้ใช้ปลายทางหมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายในชุมชน ซึ่งนำสารนั้นไปใช้งานไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือเพื่อเตรียมการในระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือทางวิชาชีพของตนเอง และไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคไม่ใช่ผู้ใช้ปลายทาง

ฉันควรทำอย่างไรในฐานะผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์ Swarovski
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ระบุไว้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามกฎระเบียบ REACH และจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้ใช้ปลายทาง โดยทั่วไปแล้ว Swarovski มีความเข้าใจเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของผู้ใช้ปลายทางเป็นอย่างดียิ่ง หากการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นการใช้งานตามวัตถุประสงค์ Swarovski จะร้องขอข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นจากผู้ใช้ปลายทางตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม หากจำเป็น โดยทั่วไปแล้ว ขณะนี้คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ โดยทันที
ในกรณีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในลักษณะที่ขัดกับวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ หรือในลักษณะที่คุณสงสัยว่าเราอาจไม่ทราบมาก่อน คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ด้วยการสื่อสารผ่านห่วงโซ่อุปทาน

การระบุสาร SVHC ใช้วิธีการใด
เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าการระบุว่าสารต่าง ๆ เป็นสารที่มีความน่ากังวลสูงมาก (SVHC) เป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน:
•    ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเตรียมเอกสารที่ระบุรายละเอียดเหตุผลที่ประเทศนั้นเชื่อว่าสารอันตรายมี "ความน่ากังวลสูงมาก" งานดังกล่าวนี้มักจะไม่ได้ดำเนินการให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ แต่จะเป็นโครงการริเริ่มของหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกเท่านั้น
•    จากนั้น ECHA จะรวบรวมเอกสารเหล่านี้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยเรียกว่า "การหารือ" (ดูที่นี่) การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลายครั้งต่อปี เมื่อสิ้นสุดการหารือ จะมีการลงมติ ซึ่งได้แก่การระบุสารดังกล่าวไว้ในรายชื่อสาร SVHC หรือไม่ระบุสารนั้น

ฉันจะค้นหารายชื่อสาร SVHC ฉบับล่าสุดได้จากที่ไหน
สาร SVHC มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลโดย ECHA รายชื่อสาร SVHC ฉบับล่าสุดภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปจะเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บของ ECHA และสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่