ข้อมูลเกี่ยวกับ REACH

หัวข้อ:


ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามที่ผู้บริโภคของเราอาจจะมีเกี่ยวกับ REACH และ Swarovski ทีมงาน REACH ภายในของเราได้จัดทำคำชี้แจงล่าสุดโดยอิงตามข้อซักถามในอดีต

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ REACH
กฎระเบียบ (EC) 1907/2006 ว่าด้วยการลงทะเบียน การประเมิน และการอนุญาตสารเคมี (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals หรือ REACH) เป็นระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปและเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2007 เป็นการกำหนดมาตรการเพื่อจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายบางอย่าง และกำกับควบคุมความเสี่ยงที่ผู้บริโภคอาจสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับของ REACH บริษัทที่ดำเนินกิจการในสหภาพยุโรปต่างก็มีภาระผูกพันทางกฎหมายหลายด้าน หนึ่งในภาระผูกพันดังกล่าวคือการตอบคำถามจากผู้บริโภคปลายทางว่ามีสารตามรายการบางอย่างอยู่ในผลิตภัณฑ์ Swarovski หรือไม่ และหากมี มีการแจ้งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ Swarovski ตระหนักดีถึงขั้นตอนจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ REACH และจะปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

การแจ้งเกี่ยวกับสารในวัตถุ
REACH มีข้อบังคับไว้ว่า หากวัตถุมีสารที่ถือว่าเป็นสารที่ควรระมัดระวังอย่างสูง (SVHC) โดยมีความเข้มข้นสูงกว่า 0.1% เมื่อเทียบตามน้ำหนัก หากผู้บริโภคร้องขอ ซัพพลายเออร์ของวัตถุดังกล่าวจะต้องมอบข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้สามารถใช้วัตถุได้อย่างปลอดภัย รวมถึงชื่อของ SVHC เฉพาะที่อยู่ในวัตถุเป็นอย่างน้อย ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายและจะต้องมอบให้ภายใน 45 วัน มีการเผยแพร่รายชื่อสาร SVHC ล่าสุดภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปบนเว็บเพจของ ECHA และสามารถดูได้จากที่นี่ 

คำชี้แจงเกี่ยวกับ REACH สำหรับวัตถุของ SWAROVSKI
"กันยายน 2021

ณ วันนี้ SWAROVSKI ยังไม่ได้รับแจ้งจากซัพพลายเออร์ใด ๆ ว่าองค์ประกอบวัตถุของ SWAROVSKI มี SVHC ความเข้มข้นเกิน 0.1% อยู่เมื่อเทียบตามน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ SWAROVSKI ทั้งหมดจะต้องผ่านโปรแกรมการทดสอบที่เหมาะสมและเป็นไปในเชิงสถิติ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดจาก SVHC ที่มีความเข้มข้นเกิน 0.1% เมื่อเทียบตามน้ำหนัก"
Swarovski ได้ทำการประเมินคำชี้แจงนี้ใหม่โดยไม่ชักช้า พร้อมด้วยการแก้ไขรายชื่อ SVHC ทุกครั้ง และด้วยข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SVHC
Swarovski มุ่งมั่นที่จะจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราอย่างเคร่งครัด Swarovski ต้องการให้มีการควบคุมสารที่ใช้อย่างเข้มงวด และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในการกำหนดมาตรฐานสากลที่มีความเคร่งครัดมากขึ้นเป็นของตัวเอง สำหรับการจัดการสารเคมี โปรแกรมของเราที่เรียกว่า CLEAR และมาตรฐานของเรา คือภาระผูกพันสำหรับโรงงานผลิตทุกแห่งทั่วโลกของเรา และสำหรับซัพพลายเออร์ของเราที่เป็นผู้ผลิตสินค้าของ Swarovski ทั่วโลก REACH คือส่วนหนึ่งของ CLEAR และเรามีการตรวจติดตามเต็มรูปแบบ
หากข้อกังวลของคุณไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โปรดติดต่อเราได้ทันทีผ่านทาง reach.info@swarovski.com

ข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อย
SWAROVSKI เตรียมตัวอย่างไรสำหรับ REACH
การดำเนินงานเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2006 เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า Swarovski มีความพร้อมสำหรับ REACH ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยเฝ้าติดตาม REACH อย่างใกล้ชิด และจะนำมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดไปใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคสมัยของ REACH จะเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่ไม่จำเป็นใด ๆ ในด้านการตลาด และการจัดหาวัตถุของ Swarovski

SVHC คืออะไร
สารที่ควรระมัดระวังอย่างสูง (SVHC) คือ สารเคมี (หรือส่วนหนึ่งกลุ่มสารเคมี) ที่มีการนำเสนอว่าการใช้งานสารดังกล่าวภายในสหภาพยุโรป ต้องได้รับอนุญาตภายใต้ระเบียบข้อบังคับ REACH ที่จริงแล้ว การทำรายชื่อสารเคมีที่ถือว่าเป็น SVHC โดยสำนักงานกำกับดูแลสารเคมีแห่งยุโรป (European Chemicals Agency หรือ ECHA) คือขั้นตอนแรกในระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการจำกัดการใช้สารเคมี รายชื่อ SVHC จะมีการปรับปรุงอยู่เสมอ

REACH ที่ SWAROVSKI
ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามที่ลูกค้า B2B ของเรา (ผู้ใช้ปลายน้ำ) อาจจะมีเกี่ยวกับ REACH และ Swarovski ทีมงาน REACH ภายในของเราได้จัดทำคำชี้แจงล่าสุดโดยอิงตามข้อซักถามในอดีต

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ REACH
กฎระเบียบ (EC) 1907/2006 ว่าด้วยการลงทะเบียน การประเมิน และการอนุญาตสารเคมี (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals หรือ REACH) เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2007 ภายใต้ REACH บริษัทที่ประกอบกิจการในสหภาพยุโรป ต่างก็เผชิญกับภาระผูกพันทางกฎหมายหลายด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแจ้งข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายบางตัวที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจัดหา Swarovski ตระหนักดีถึงขั้นตอนจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ REACH และจะปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

การแจ้งเกี่ยวกับสารในวัตถุ
REACH มีข้อบังคับไว้ว่า หากวัตถุมีสารที่ถือว่าเป็นสารที่ควรระมัดระวังอย่างสูง (SVHC) เกินกว่า 0.1% เมื่อเทียบตามน้ำหนัก ซัพพลายเออร์ของวัตถุดังกล่าวจะต้องมอบข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้สามารถใช้วัตถุได้อย่างปลอดภัย รวมถึงชื่อของ SVHC เฉพาะที่อยู่ในวัตถุเป็นอย่างน้อย ข้อมูลดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย มีการเผยแพร่รายชื่อสาร SVHC ล่าสุดภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปในเว็บเพจของ ECHA และสามารถดูได้จากที่นี่

คำชี้แจงเกี่ยวกับ REACH สำหรับวัตถุของ SWAROVSKI
"กันยายน 2021
ณ ตอนนี้ SWAROVSKI ยังไม่ได้รับแจ้งจากซัพพลายเออร์รายใด ๆ ว่าองค์ประกอบวัตถุของ SWAROVSKI มี SVHC ความเข้มข้นเกิน 0.1% อยู่เมื่อเทียบตามน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ SWAROVSKI จะต้องผ่านโปรแกรมการทดสอบที่เหมาะสมและเป็นไปในเชิงสถิติ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดจาก SVHC ที่มีความเข้มข้นเกิน 0.1% เมื่อเทียบตามน้ำหนัก"
Swarovski มีการประเมินคำชี้แจงนี้ใหม่โดยไม่ชักช้า พร้อมด้วยการแก้ไขรายชื่อ SVHC ทุกครั้ง และด้วยข้อมูลใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ SVHC หากสารที่อยู่ในวัตถุของ Swarovski ต้องถูกระบุเข้าในรายชื่อ SVHC ทาง Swarovski จะออกการแจ้งเตือนด้วยวิธีของเราไปยังผู้รับโดยตรงของวัตถุที่ได้รับผลกระทบทุกรายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Swarovski มุ่งมั่นที่จะจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราอย่างเคร่งครัด เนื่องด้วยความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานในโลกปัจจุบัน และความมุ่งมั่นที่ต้องการให้มีการควบคุมสารที่ใช้อย่างเข้มงวด Swarovski เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในการกำหนดมาตรฐานสากลที่มีความเคร่งครัดมากขึ้นเป็นของตัวเอง สำหรับการจัดการสารเคมี โปรแกรมสากลของเราที่เรียกว่า CLEAR และมาตรฐานของโปรแกรม คือภาระผูกพันสำหรับโรงงานผลิตทุกแห่งทั่วโลกของเรา และสำหรับซัพพลายเออร์ของเราที่เป็นผู้ผลิตสินค้าของ Swarovski ทั่วโลก REACH คือส่วนหนึ่งของโปรแกรม CLEAR และเรามีการตรวจติดตามเต็มรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อย
SWAROVSKI มีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำโปรแกรม REACH ไปปฏิบัติใช้

การดำเนินงานเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2006 เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า Swarovski มีความพร้อมสำหรับ REACH ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยเฝ้าติดตาม REACH อย่างใกล้ชิด และจะนำมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดไปใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคสมัยของ REACH จะเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่ไม่จำเป็นใด ๆ ในด้านการตลาด และการจัดหาวัตถุของ Swarovski

SWAROVSKI ได้ขึ้นทะเบียนสารไว้ในผลิตภัณฑ์ของฉันหรือยัง
Swarovski ได้ขึ้นทะเบียนสารทุกตัวที่ผลิตในหรือนำเข้ามายังสหภาพยุโรป ตามความจำเป็น สำหรับสารเคมีและวัตถุที่จัดหาจากในสหภาพยุโรป จะถือว่า Swarovski คือผู้ใช้ปลายน้ำ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พยายามสื่อสารกับซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบหลักจะได้รับการสนับสนุน และกระบวนการผลิตของเราจะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับประกันได้ว่าซัพพลายเออร์ของเราจะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของเขาและรับเอาการใช้งานของเราไปพิจารณา หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานของเรา Swarovski จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เนื่องจากเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ปลายน้ำคืออะไร
ผู้ใช้ปลายน้ำ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ นอกเหนือจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งอยู่ภายในชุมชนที่ใช้สาร ซึ่งเป็นการใช้งานตัวสารเองหรือใช้ในขั้นตอนการจัดเตรียม เพื่อจัดทำกิจกรรมเชิงอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพของตน ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคไม่ถือว่าเป็นผู้ใช้ปลายน้ำ

ฉันควรทำอย่างไรในฐานะผู้ใช้ปลายน้ำของผลิตภัณฑ์ของ SWAROVSKI
การประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีที่เป็นประเด็น มีบทบาทหลักในแนวคิดของ REACH และจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ใช้ปลายน้ำ โดยปกติแล้ว Swarovski มีความเข้าใจที่ดีอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามปกติของเราโดยผู้ใช้ปลายน้ำ หากการใช้วัตถุเหล่านี้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เมื่อมีการร้องขอ Swarovski จะขอข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากผู้ใช้ปลายทางของบริษัทในกรอบเวลาที่เหมาะสม หากมีความจำเป็น โดยปกติแล้ว คุณจะยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ โดยทันที
ในกรณีที่คุณใช้วัตถุของเราในลักษณะที่ขัดกับจุดประสงค์การใช้งานที่มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น หรือในลักษณะที่คุณสงสัยว่าเราไม่ทราบถึงการใช้งานดังกล่าว คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ผ่านการสื่อสารมาทางห่วงโซ่อุปทาน

SVHC คืออะไร
"เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า การระบุว่าสารเป็นสารที่ควรระมัดระวังอย่างสูง (SVHC) เป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน

  • ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแห่งหนึ่ง ได้จัดทำเอกสารที่ให้รายละเอียดเหตุผลว่าทำไมตนถึงเชื่อว่าสารอันตรายถือเป็น “สารที่ควรระมัดระวังอย่างสูง” ปกติแล้วงานนี้จะไม่ดำเนินการโดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่จะดำเนินการกับโครงการของหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศสมาชิกเท่านั้น
  • จากนั้น ECHA จะเก็บรวบรวมเอกสารเหล่านี้และเผยแพร่เอกสารในเว็บไซต์ของตนในลักษณะของ “การให้คำปรึกษา” (ดูที่นี่) การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหลายครั้งต่อปี เมื่อสิ้นสุดช่วงการให้คำปรึกษาจะมีการลงมติที่เป็นเอกฉันท์ และมตินี้จะถูกใช้เพื่อเพิ่มสารเฉพาะอย่างเข้าไปในรายชื่อ SVHC หรือไม่เพิ่มเข้าไปในรายชื่อ"

ฉันจะดูรายการ SVHC ล่าสุดได้จากที่ใด
ECHA เผยแพร่รายการ SVHC ล่าสุดในเว็บเพจของตนเอง จำนวนสารบนรายชื่อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายชื่อฉบับล่าสุดที่มีการเผยแพร่จะดูได้จากที่นี่