Gratis standaard verzending bij meer dan EUR 75

Swarovski Crystal Society Festivalwedstrijd 2021

Title:

Algemene Spelvoorwaarden
Voor SCS-leden

Subtitle:

 

Er is geen aankoop vereist om mee te doen of te winnen. Met een aankoop heb je geen hogere kans om te winnen.
 

De Wedstrijd
De Aanbieders zijn Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Vragen met betrekking tot deze Wedstrijd kunnen worden gericht aan customer.carecentre@swarovski.com.  De wedstrijd loopt van 10 september 2021 tot 10 oktober 2021. 
 

De Deelnemers
Deze wedstrijd staat open voor SCS-leden die legaal woonachtig zijn in Australië, Oostenrijk, België, Canada (uitgezonderd Quebec), Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongkong SAR, India, Ierland, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan Regio en de Verenigde Staten, die op het moment van deelname wettelijk meerderjarig zijn in hun verblijfplaats. Personeel van Swarovski, hun dochterondernemingen, tussenpersonen of eventuele andere bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van deze Wedstrijd, of leden uit de huishoudens van voorgenoemde werknemers komen niet in aanmerking voor deelname. SLECHTS ÉÉN INZENDING PER PERSOON. De Wedstrijd valt onder de Zwitserse wet- en regelgeving en is niet geldig waar dit is verboden.

Deelname
1.    Een geldige inzending houdt in dat een lid tussen 10 september 2021 en 10 oktober 2021 deelneemt aan de SCS-wedstrijd via de Wedstrijdsite op swarovski.com en de creatieve foto van zijn of haar favoriete dier in de gecreëerde leefomgeving met behulp van een Swarovski Kristallen Creatie (uit een eerdere of huidige collectie) indient samen met de fotobeschrijving (maximaal 400 tekens) en daarbij ook zijn of haar naam, e-mailadres, SCS-lidmaatschapsnummer en toestemming meestuurt. Alle inzendingen dienen vóór 10 oktober 2021 te zijn ontvangen door de Aanbieders.

2.    Behalve in geval van nalatigheid, gebreken of opzettelijk handelen of omissies van de kant van de Aanbieders of hun tussenpersonen, aanvaarden de Aanbieders geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde, vertraagde of in quarantaine geplaatste inzendingen, of inzendingen die niet ontvangen zijn door de Aanbieders, ongeacht de reden; de Aanbieders zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten op technisch gebied, in de hardware, software, op de server, de website of anderszins, of schade van welke aard dan ook.

Prijzen
1.    De prijzenpot bestaat uit Crystal Living producten met de volgende waarden:
1e prijs – Een (1) Crystal Living Signum Zwaan product, Groot, ter waarde van € 450,-.
2e prijs – Een (1) Crystal Living Signum Zwaan product, Middel, ter waarde van € 230,-.
3e prijs – Een (1) Crystal Living Signum Zwaan product, Klein, ter waarde van € 95,-.

Maximaal één prijs per winnende Deelnemer en er zijn geen extra of vervangende prijzen beschikbaar. Er wordt in dergelijke gevallen geen contant geld of creditnota aangeboden. 

2.    In het geval dat de prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, behouden de Aanbieders zich het recht voor de prijs te vervangen door een prijs met een gelijkwaardige of hogere waarde. Er wordt in dergelijke gevallen geen contant geld aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.

Winnaars
1.    De winnaars zijn niet automatisch degenen van wie de Aanbieders de eerste geldige inzendingen hebben ontvangen. De winnaars zijn die Deelnemers van wie de geldige inzending door een jury is beoordeeld en uitgekozen, waarbij er wordt gelet op een artistieke weergave en aansprekend verhaal. De jury bestaat uit leden van het Swarovski Crystal Society management team, het Crystal Living Product Marketing Team en het Crystal Design Team. Inzendingen worden beoordeeld op basis van creativiteit en originaliteit. In het geval van een gelijke stand, wordt er een beslissing genomen op basis van de hoogste score voor het eerste beoordelingscriterium. Indien dit nog steeds een gelijke stand oplevert, wordt dit proces herhaald voor hierop volgende beoordelingscriteria, totdat dit een winnaar oplevert. De inzendingen blijven het eigendom van de Aanbieders en worden niet geretourneerd aan de Deelnemers.

Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van deze regels, gaan de winnaars ermee akkoord om alle rechten in en op de inzending, en eventueel afgeleid werk, onherroepelijk toe te kennen en over te dragen aan de Aanbieders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om de inzending wereldwijd te gebruiken voor commerciële doeleinden in alle media, of deze nu bekend zijn of nog zullen worden ontwikkeld. Deelname aan deze Wedstrijd houdt ook in dat de Deelnemer, voor zover dat is toegestaan door de wet, afstand doet van alle morele rechten die aan de Deelnemer zijn toegekend of die ontstaan met betrekking tot de inzending van de Deelnemer, waar ook ter wereld. De winnaars verlenen de Aanbieders een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, eeuwigdurend wereldwijd recht en licentie om de inzending, en alle daarop gebaseerde werken, geheel of gedeeltelijk te tonen, uit te voeren, op te slaan, te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te posten, uit te zenden, tentoon te stellen en/of anderszins te gebruiken of hergebruiken (zonder beperking ten aanzien van het tijdstip of het aantal keren dat de inzending wordt gebruikt), voor elk doel dat redelijkerwijs verband houdt met de Wedstrijd, waaronder promotie- of marketingdoeleinden, tenzij dit bij wet verboden is.

Als voorwaarde voor deelname aan deze Wedstrijd, en door het verstrekken van een inzending, garandeert en verklaart elke Deelnemer dat: (a) de Deelnemer eigenaar is van alle rechten op de inzending waarmee hij/zij aan deze Wedstrijd deelneemt; (b) de inzending oorspronkelijk afkomstig is van de Deelnemer en op legale wijze is verkregen en gemaakt; (c) de inzending geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacy of publiciteitsrechten of andere wettelijke of morele rechten van derden; (d) de inzending geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- of regelgeving; en (e) de inzending niet eerder is gepubliceerd, vertoond of uitgevoerd of waarmee is deelgenomen aan eerdere wedstrijden of prijzen of deze heeft gewonnen. De winnaar zal de Aanbieders, de Gevrijwaarde Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) en alle licentiehouders van de Aanbieders vrijwaren tegen alle claims, schade, verplichtingen en onkosten (inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand en juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van deze algemene spelvoorwaarden.

2.    Er worden na 10 oktober 2021 wereldwijd 3 winnaars in totaal geselecteerd en de winnaars ontvangen op of rond 30 oktober 2021 bericht per e-mail. Dit bericht wordt verzonden naar het e-mailadres dat bij de inzending is opgegeven. In het geval dat een winnaar de prijs wenst te accepteren dient hij/zij de Aanbieders hiervan kennis te geven binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht waarin wordt aangegeven dat hij/zij de prijs heeft gewonnen. Indien een winnaar niet binnen 14 dagen reageert op deze kennisgeving en het verzoek om de prijs te claimen, vervalt zijn/haar recht op de prijs en zal er geen vervangende of alternatieve prijs worden geboden. De prijzen worden aangeboden aan de winnaars (1) in een verkooppunt naar keuze in het land waarin de Aanbieder is gevestigd of (2) via rechtstreekse verzending naar het huis van de winnaar. Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen: de Aanbieders beslissen volledig naar eigen inzicht op welke manier de winnaar de prijs ontvangt. De winnaars hebben niet het recht te eisen dat de prijs thuis wordt afgeleverd of dat ze deze op een verkooppunt kunnen afhalen. Behalve in geval van nalatigheid, gebreken of opzettelijk handelen of omissies van de kant van de Aanbieders of hun tussenpersonen, aanvaarden de Aanbieders geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde of vertraagde prijzen, of prijzen die niet ontvangen zijn door de winnaar, ongeacht de reden, en zal dergelijke prijzen niet vervangen.

Door ontvangst van een prijs gaan de winnaars ermee akkoord de Aanbieders en hun dochterondernemingen, filialen, leveranciers, distributeurs, reclame-/promotiebureaus en leveranciers van prijzen, en elk van hun respectievelijke moederbedrijven, en de functionarissen, directeuren, werknemers en tussenpersonen van deze bedrijven (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) vrij te waren van enige claim of rechtsvordering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, overlijden, of schade aan of verlies van eigendom, voortvloeiend uit de deelname aan de Wedstrijd of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs, voor zover de toepasselijke wet dit toelaat.

Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor: (1) onjuiste of onnauwkeurige informatie, hetzij veroorzaakt door fouten van de deelnemer, drukfouten, typografische fouten of andere fouten, of door de apparatuur of de programmering die is verbonden met of gebruikt wordt voor de Wedstrijd; (2) technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of afsluitingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig deel van het inzendingsproces of de Wedstrijd; (4) afdrukfouten, typografische, technische, computer-, netwerk- of menselijke fouten die zich kunnen voordoen bij het beheer van de Wedstrijd, de verwerking of beoordeling van inzendingen, de bekendmaking van de prijzen, of in materiaal dat is gerelateerd aan de Wedstrijd; (5) laattijdige, verloren, onbezorgbare, beschadigde of gestolen post; of (6) enig letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door de deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd of door het ontvangen, gebruiken of misbruiken van de prijzen. Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of onbezorgbare inzendingen of voor technische problemen, storingen in computersystemen, servers, providers, hardware/software, verbroken of onbeschikbare netwerkverbindingen of een mislukte, onvolledige, vervormde of vertraagde computeroverdracht, of een combinatie daarvan. Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor enig ongeoorloofd gebruik van een inzending door derden.
    
3.    Winnende Deelnemers kunnen vereist worden onbetaald voor de Aanbieder in de publiciteit te treden met betrekking tot deze Wedstrijd. Daarnaast heeft de Aanbieder het recht om, volledig naar eigen inzicht en zonder een betaling aan de winnaar te doen of toestemming aan de winnaar te vragen, de namen van de winnaars te gebruiken met als doel de winnaars van het promotioneel kansspel bekend te maken. 

Inzage van Algemene Spelvoorwaarden en Andere bepalingen
1.    De instructies voor deelname, deelnameformulier en de algemene spelvoorwaarden voor deze Wedstrijd zijn te vinden op de wedstrijdpagina op Swarovski.com en maken samen met het Privacybeleid deel uit van deze regels Kopieën hiervan kunnen verkregen worden door de Aanbieders aan te schrijven via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1. Deelnemers die zich niet aan deze regels houden, of die onvolledige, onjuiste of fraudelente inzendingen insturen, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Wedstrijd. Door een inzending in te sturen, stemmen Deelnemers ermee in zich aan deze Algemene Spelvoorwaarden te houden. 

2.    In het geval van een klaarblijkelijke fout in deze Algemene Spelvoorwaarden, onwettigheid daarvan of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Aanbieders die de toepassing van deze Wedstrijd verhinderen, behouden de Aanbieders zich het recht voor deze Algemene Spelvoorwaarden te wijzigen of de Wedstrijd te beëindigen. De Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor verlies of teleurstelling veroorzaakt door eventuele wijzigingen van deze Algemene Spelvoorwaarden of een beëindiging van de Wedstrijd. In dergelijke gevallen zullen de Aanbieders alle redelijke inspanningen verrichten om Deelnemers te adviseren omtrent eventuele wijzigingen of beëindiging van het promotioneel Kansspel. 

3.    De Aanbieders zullen volledig naar eigen inzicht correspondentie voeren met betrekking tot de Wedstrijd. Alle vragen met betrekking tot deze Wedstrijd dienen schriftelijk aan de Aanbieders te worden gericht via de contactgegevens in paragraaf 1. Stuur voor een lijst met alle winnaars een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop naar: Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland. Het verzoek om een lijst met alle winnaars moet voor 31 december 2021 zijn ontvangen.

4.    Behalve waar dit verboden is, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd of een toegekende prijs uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Zürich, Zwitserland. Op alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels, de rechten en verplichtingen van de Deelnemer, of de rechten en verplichtingen van de Sponsor in verband met de Wedstrijd, is Zwitsers recht van toepassing.