Brezplačna standardna dostava pri nakupu nad 75 EUR

Festivalni natečaj Swarovski Crystal Society 2023

Title:

POGOJI
Za člane SCS

Subtitle:

Za sodelovanje ali zmago nakup ni potreben. Nakup ne poveča možnosti za zmago.

Promocija


Organizator je Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Vprašanja v zvezi z natečajem lahko pošljete na naslov customer.carecentre@swarovski.com. Natečaj poteka od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2023.


Upravičenost


Na tem razpisu lahko sodelujejo samo člani SCS, ki so zakoniti prebivalci Avstralije, Avstrije, Belgije, Kanade (razen Quebeca), Češke republike, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Grčije, Madžarske, Hongkonga, Indije, Irske, Italije, Japonske, Koreje, Luksemburga, Malezije, Nizozemske, Nove Zelandije, Portugalske, Poljske, Romunije, Singapurja, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Tajvana in ZDA, ki so ob prijavi polnoletni v svoji državi ali regiji, v kateri prebivajo. Zaposleni pri družbi Swarovski, njenih hčerinskih družbah, zastopnikih ali drugih podjetjih, ki sodelujejo pri upravljanju tega natečaja, ali člani gospodinjstev teh zaposlenih ne morejo sodelovati na natečaju. SAMO ENA PRIJAVA NA OSEBO. Za natečaj veljajo švicarski zakoni in predpisi in je neveljaven, kjer je to prepovedano.


Kako sodelovati


1. Prijavi se lahko član, ki sodeluje na natečaju SCS na strani za natečaj na swarovski.com (https://www.swarovski.com/s-scscompetition2023/) od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2023, in ki pravilno naloži fotografijo svojega ustvarjalnega izdelka s prazničnim okraskom. Član mora sliko ustvariti s slikami s kristalnimi komponentami, ki jih je Swarovski v elektronskem sporočilu posredoval kot del tega natečaja SCS ali objavil na spletni strani za natečaj SCS. Član mora potem posredovati svoje ime, elektronski naslov, številko članstva SCS in soglasje. Vse prijave mora organizator prejeti do 31. decembra 2023. 


2. Razen v primeru malomarnosti, krivde ali namernih dejanj ali opustitev s strani organizatorja ali njegovih zastopnikov, organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli prijave, ki se izgubijo, poškodujejo, pokvarijo, zamudijo, pristanejo v karanteni ali ne dosežejo organizatorja, ne glede na vzrok. Organizator ni odgovoren za kakršne koli tehnične, strojne, programske, strežniške, spletne ali druge napake ali škodo kakršne koli vrste.


Nagrada
1. V nagradnem skladu so izdelki Crystal Living naslednjih vrednosti:
1. nagrada – en (1) izdelek prototipa zmagovalne zasnove prazničnega okraska iz posebne izdelave podjetja Manufaktur iz Wattensa. Poleg tega en (1) Annual Edition 3D-okrasek 2023, v vrednosti 125 EUR,
2. nagrada – en (1) Annual Edition komplet okraskov 2023, v vrednosti 155 EUR,
3. nagrada – en (1) Annual Edition okrasek 2023 v vrednosti 70 EUR.

Sodelujoči bo prejel največ dve nagradi za 1. nagrado in največ eno nagrado za 2. in 3. nagrado. Ne bo dodatnih ali nadomestnih nagrad. Gotovina ali dobropis ne bo na voljo. 


2. Če nagrada iz kakršnega koli razloga ni na voljo, si organizator pridržuje pravico, da nagrado nadomesti z nagrado enake ali večje vrednosti. Nadomestna nagrada z denarnim zneskom ne bo na voljo. Nagrada ni prenosljiva.


Zmagovalci


1. Zmagovalci ne bodo izbrani samodejno med prvimi veljavnimi prijavami, ki jih bo prejel organizator. Zmagovalci bodo sodelujoči, katerih veljavne prijave bodo ocenjene in izbrane glede na umetniško predstavitev. Žirijo bodo sestavljali člani vodstvene ekipe skupnosti Swarovski Crystal Society, ekipe za trženje izdelkov Crystal Living in ekipe za oblikovanje kristalnih izdelkov. Prijavljeni izdelki bodo ocenjeni na podlagi ustvarjalnosti in izvirnosti. V primeru neodločenega izida bo odločal najvišji rezultat po prvih merilih za ocenjevanje, nato pa se bo ocenjevanje po potrebi nadaljevalo po vsakem merilu za ocenjevanje, dokler se neodločen izid ne razveljavi. Prijavljeni izdelki ostanejo last organizatorja in se ne bodo vrnili sodelujočim.

Brez omejevanja splošnosti teh pravil se zmagovalci strinjajo, da nepreklicno delijo in prenesejo na organizatorja vse pravice v zvezi s prijavo in vsemi njenimi izpeljankami, vključno s pravicami do uporabe prijave v komercialne namene brez omejitev v vseh zdaj znanih ali pozneje razvitih medijih po vsem svetu. Sodelovanje na tem razpisu pomeni tudi to, da se vsak sodelujoči v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, odpoveduje vsem moralnim pravicam, ki so mu dodeljene ali izhajajo iz prijave sodelujočega kjer koli na svetu. Zmagovalci organizatorju podelijo neizključno, brezplačno, nepreklicno, trajno pravico po vsem svetu in licenco za prikazovanje, izvajanje, shranjevanje, kopiranje, prenašanje, objavljanje, oddajanje, razstavljanje in/ali drugo uporabo ali ponovno uporabo prijave (brez omejitve časa ali števila uporab), v celoti ali delno, in vseh izdelkov, ki temeljijo na njej, za vse namene, ki so razumno povezani z razpisom, vključno za promocijske ali tržne namene, razen kjer je to prepovedano z zakonom.

Kot pogoj za sodelovanje na tem razpisu in z oddajo prijave vsak sodelujoči jamči in izjavlja, da: (a) si sodelujoči lasti vse pravice do prispevka, s katerim sodeluje v tej promociji; (b) je prispevek izvirno delo sodelujočega in je bilo zakonito pridobljeno in ustvarjeno; (c) prispevek ne krši pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali publicitete ali katerih koli drugih pravnih ali moralnih pravic katere koli tretje osebe; (d) prispevek ne krši veljavnih zakonov ali predpisov; in (e) prispevek ni bil predhodno objavljen, prikazan, izveden ali vključen v pretekle razpise in ni na njih zmagal. Zmagovalec bo organizatorju, izvzetim strankam (kot so opredeljene spodaj) in vsem imetnikom licence organizatorja poravnal vse zahtevke, odškodnine, obveznosti in stroške (vključno z ustreznimi odvetniškimi in pravnimi stroški), če bo prišlo do kakršnih koli kršitev teh pogojev.


2. Po 31. decembru 2023 bodo po vsem svetu izbrani trije (3) zmagovalci, ki bodo o tem obveščeni po elektronski pošti 24. januarja 2024 oz. nekaj dni prej ali kasneje. Obvestilo bo poslano na e-poštni naslov, ki je bil predložen ob prijavi. Če želi zmagovalec sprejeti nagrado, mora o tem obvestiti organizatorja v 14 dneh po prejemu obvestila o zmagi. Če se zmagovalec v 14 dneh ne odzove na to obvestilo in ne prevzame nagrade, jo izgubi in mu ne bo ponujena nobena nadomestna nagrada. Nagrade bodo nagrajenci prevzeli (1) na prodajnem mestu (POS) po izbiri nagrajenca v državi, kjer ima organizator sedež, ali (2) z neposredno pošiljko na svojem domu. Zaradi jasnosti in v izogib dvomom le organizator določa, kako bo nagrajenec prejel nagrado, in nagrajenci nimajo pravice zahtevati dostave na dom ali prevzema na prodajnem mestu. Razen v primeru malomarnosti, krivde ali namernih dejanj ali opustitev s strani organizatorja ali njegovih zastopnikov, organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nagrade, ki so izgubljene, poškodovane, zamujene ali jih zmagovalec ne prejme, ne glede na vzrok, in takih nagrad ne bo nadomestil.

S prejemom katere koli nagrade se zmagovalci strinjajo, da so organizatorji in njegove hčerinske družbe, zastopniki, dobavitelji, distributerji, oglaševalske/promocijske agencije in dobavitelji nagrad ter vsaka od njihovih matičnih družb ter uradniki, direktorji, zaposleni in zastopniki vsake od teh družb (skupaj, »izvzete stranke«) oproščeni kakršnih koli zahtevkov ali vzrokov za tožbo, vključno, vendar ne omejeno na telesne poškodbe, smrt ali poškodbo ali izgubo lastnine, ki izhajajo iz sodelovanja v promociji ali prejema, uporabe ali zlorabe katere koli nagrade, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Izvzete stranke niso odgovorne za: (1) kakršne koli napačne ali netočne informacije, ki so posledica napak udeleženca, tiskarske, tipografske ali druge napake ali napake katere koli opreme ali programa, povezanih z razpisom ali uporabljenih v njem; (2) kakršne koli tehnične napake, med drugim tudi motnje v delovanju, prekinitve ali prekinitve telefonskih linij ali omrežne strojne ali programske opreme; (3) nepooblaščen človeški poseg v katerem koli delu postopka prijave ali natečaja; (4) tiskarske, tipografske, tehnične, računalniške, omrežne ali človeške napake, do katerih lahko pride v administrativnem postopku, obdelavi ali ocenjevanju prijav, razglasitvi nagrad ali v katerem koli gradivu, povezanim z razpisom; (5) zamude, izgube, nevročeno, poškodovano ali ukradeno pošto; ali (6) kakršne koli telesne poškodbe ali materialno škodo, ki je lahko neposredno ali posredno, v celoti ali delno posledica udeležbe sodelujočega na razpisu ali prejema, uporabe ali zlorabe nagrad. Izvzete stranke niso odgovorne za napačno usmerjene ali nedostavljive prijave ali za kakršne koli tehnične težave, motnje v delovanju računalniških sistemov, strežnikov, ponudnikov, strojne in programske opreme, izgubljene ali nedostopne omrežne povezave ali neuspešen, nepopoln, popačen ali zapoznel računalniški prenos ali katero koli kombinacijo vseh navedenih. Izvzete stranke niso odgovorne za kakršno koli uporabo prijav s strani nepooblaščenih tretjih oseb.


3. Od zmagovalnih udeležencev se lahko zahteva brezplačno sodelovanje pri oglaševanju organizatorja v zvezi s tem razpisom. Poleg tega ima organizator pravico, da po lastni presoji in brez plačila nagrajencu ali pridobitve njegovega dovoljenja uporabi imena zmagovalcev za namene razglasitve zmagovalcev natečaja. 


Pravila


1. Navodila za sodelovanje, prijavni obrazec in pogoji za ta razpis so na voljo na natečajni strani na spletnem mestu swarovski.com in so skupaj s pravilnikom o zasebnosti del teh pravil. Dodatne kopije lahko pridobite tako, da pišete organizatorju na naslove, navedene v 1. točki. Udeleženci, ki ne bodo upoštevali teh pravil, ali tisti, ki bodo predložili nepopolne, nepravilne ali goljufive prijave, ne bodo upravičeni do sodelovanja v promociji. Z oddajo prijave se udeleženci strinjajo, da jih ta pravila zavezujejo. 


2. V primeru očitne napake v teh pravilih, nezakonitosti ali okoliščin, ki so izven razumnega vpliva organizatorja in onemogočajo izvedbo razpisa, si organizator pridržuje pravico, da spremeni ta pravila ali prekliče razpis. Organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali razočaranje, ki bi nastalo zaradi sprememb teh pravil ali preklica razpisa. V takih okoliščinah si bo organizator po najboljših močeh prizadeval obvestiti udeležence o spremembah ali preklicu. 


3. Korespondenca v zvezi z natečajem bo podana le po absolutni odločitvi organizatorja. Vsa vprašanja v zvezi z razpisom je treba poslati organizatorju na naslove, navedene v 1. točki. Za seznam zmagovalcev pošljite ovojnico s svojim naslovom in znamko na naslednji naslov: Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland. Zahteve za seznam zmagovalcev morajo prispeti do naslovnika do 31. decembra 2023.


4. Razen kjer je to prepovedano, se udeleženec strinja, da vsa nesoglasja, zahtevke in razloge za tožbe, ki izhajajo iz natečaja ali so povezani z njim ali podeljeno nagrado, rešuje izključno pristojno sodišče v Zürichu v Švici. Vsa vprašanja v zvezi z oblikovanjem, veljavnostjo, razlago in izvršljivostjo teh uradnih pravil, pravicami in obveznostmi sodelujočega ali pravicami in obveznostmi sponzorja v zvezi z natečajem ureja in razlaga švicarska zakonodaja.