Brezplačna standardna dostava pri nakupu nad 75 EUR

Informacije o uredbi REACH

Title:

Te informacije so namenjene odgovorom na vprašanja, ki jih imajo običajno naši potrošniki v zvezi z uredbo REACH in izdelkih Swarovski. 

SPLOŠNE INFORMACIJE O UREDBI REACH
Uredba (ES) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH) je uredba Evropske unije in je začela veljati 1. junija 2007. Določa različne ukrepe za omejevanje uporabe nekaterih nevarnih kemikalij in ureja izpostavljenost potrošnikov tem kemikalijam. V skladu z uredbo REACH se podjetja, ki poslujejo v Evropski Uniji, soočajo z različnimi pravnimi obveznostmi. Ena izmed njih je, da odgovarjajo na vprašanja končnih potrošnikov o tem, ali so nekatere navedene snovi prisotne v izdelkih Swarovski, in v tem primeru zagotovijo dovolj informacij za varno uporabo. Družba Swarovski se dobro zaveda mnogih korakov, ki jih je treba izvesti za uskladitev z uredbo REACH, in ravna v skladu s tem.

OBVESTILO O SNOVEH, KI VZBUJAJO VELIKO ZASKRBLJENOST, V IZDELKIH
Če izdelek vsebuje tako imenovane snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) v koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža, lahko potrošnik zahteva informacije o tem podatku, ime zadevne snovi in informacije o varni uporabi izdelka. 
Z izjemo artiklov, navedenih v »OBVESTILU« spodaj, DRUŽBA SWAROVSKI NI BILA OBVEŠČENA S STRANI NOBENEGA IZMED NAŠIH DOBAVITELJEV, DA KAKRŠEN KOLI DEL IZDELKA SWAROVSKI VSEBUJE KAKRŠNO KOLI SNOV SVHC V KONCENTRACIJI NAD 0,1 % MASNEGA DELEŽA. VSI IZDELKI SWAROVSKI SO PREDMET RAZUMNEGA IN STATISTIČNEGA PROGRAM TESTIRANJA, KI PREVERJA, DA NE VSEBUJEJO SNOVI SVHC V KONCENTRACIJI NAD 0,1 % MASNEGA DELEŽA.
Družba Swarovski ob vsaki spremembi seznama snovi SVHC in ob morebitnih novih informacijah o snoveh SVHC ponovno ovrednoti pričujoče obvestilo.
Družba Swarovski se zavzema za aktivno omejevanje uporabe škodljivih kemičnih snovi v vseh svojih izdelkih. Družba Swarovski želi ohraniti strog nadzor nad uporabljenimi snovmi in zato prevzema vodilno vlogo v panogi z vzpostavitvijo lastnih strogih globalnih standardov za ravnanje s kemičnimi snovmi. Naš program, imenovan CLEAR, in naši standardi so obvezni za vse naše globalne proizvodne obrate in vse naše dobavitelje, ki izdelujejo izdelke Swarovski po vsem svetu. Uredba REACH je sestavni del programa CLEAR in upoštevamo jo v celoti.
Če na vaše pomisleke ne bi našli ustreznih odgovorov, se brez oklevanja obrnite na nas, na reach.info@swarovski.com.

OBVESTILO
V skladu s 33. členom uredbe 1907/2006/ES REACH vas želimo obvestiti, da nekateri deli mehanizmov, ki se uporabljajo za ure Swarovski, vsebujejo svinec (Pb; št. CAS 7439-92-1) nad mejno vrednostjo za obvestilo o snoveh SVHC, ki je postavljena pri 0,1 % masnega deleža. Ob predvideni uporabi izdelki ne predstavljajo tveganja za zdravje.
Vse ročne ure Swarovski so skladne z Direktivo 2011/65/EU o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS). Urni mehanizmi Swarovski spadajo pod izvzetje v skladu s Prilogo III Direktive, vnos 6(c). 
 

DODATNE INFORMACIJE IN POGOSTA VPRAŠANJA

SPLOŠNE INFORMACIJE O UREDBI REACH
Uredba (ES) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH) je začela veljati 1. junija 2007. V skladu z uredbo REACH se podjetja, ki delujejo v Evropski uniji, soočajo z različnimi pravnimi obveznostmi, ena od njih je zagotoviti zadostne informacije o določenih nevarnih kemikalijah v izdelkih, ki jih dobavljajo. Swarovski se dobro zaveda mnogih korakov, ki jih je treba izvesti za uskladitev z uredbo REACH, in ravna v skladu s tem.

KAJ SE DRUŽBA SWAROVSKI PRIPRAVLJA NA SPOŠTOVANJE UREDBE REACH?
Postopki za implementacijo so se začeli že v začetku leta 2006, da bi zagotovili, da bo družba Swarovski dobro pripravljena na uredbo REACH. Naša ekipa strokovnjakov uredbo REACH pozorno spremlja in izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje nemotenega prehoda v obdobje veljavnosti uredbe REACH, s čimer se izogne nepotrebnim motnjam pri trženju in dobavi izdelkov Swarovski.

KAJ SO SNOVI SVHC?
Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost (SVHC) je kemična snov (ali del skupine kemičnih snovi), za katero je bilo predlagano, da je uporaba v Evropski uniji predmet potrditve v skladu z uredbo REACH. Dejansko je uvrstitev snovi na seznam SVHC s strani Evropske agencije za kemikalije (ECHA) prvi korak v postopku za omejitev uporabe kemikalije. Seznam snovi SVHC se redno posodablja in najnovejši seznam snovi SVHC po zakonodaji EU je objavljen na spletni strani ECHA, preberete pa ga lahko tukaj 

OBVESTILO O SNOVEH V IZDELKIH 
Uredba REACH določa, da če izdelek vsebuje več kot 0,1 % masnega deleža tako imenovanih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), mora dobavitelj zadevnega izdelka prejemniku zagotoviti zadostne informacije za varno uporabo, vključno z najmanj imenom snovi SVHC, ki jo vsebuje izdelek. Take informacije so brezplačne. V zvezi z izdelki Swarovski si oglejte našo zgornjo izjavo. 

JE DRUŽBA SWAROVSKI REGISTRIRALA SNOVI V MOJEM IZDELKU?
Družba Swarovski je po potrebi registrirala vse snovi, proizvedene ali uvožene v Evropsko unijo. Za kemikalije in izdelke, ki izvirajo iz EU, je družba Swarovski nadaljnji uporabnik. Zato smo se obrnili na naše dobavitelje, da bi zagotovili, da bodo ključne surovine podprte in da to ne bo vplivalo na naše proizvodne procese. Ne moremo pa zagotoviti, da naši dobavitelji registrirajo vse svoje izdelke oz. upoštevajo našo uporabo njihovih izdelkov. Če bi se pojavile težave v naši dobavni verigi, bo družba Swarovski trdo delala s svojimi dobavitelji, da bi te težave odpravili, saj je to v skupnem interesu vseh vpletenih strani.

KAJ JE NADALJNJI UPORABNIK?
Nadaljnji uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Skupnosti, razen proizvajalca ali uvoznika, ki uporablja snov, bodisi samostojno ali v pripravku, v okviru svojih industrijskih ali poklicnih dejavnosti. Distributer ali potrošnik nista nadaljnji uporabnik.

KAJ NAJ STORIM KOT NADALJNJI UPORABNIK IZDELKOV SWAROVSKI?
Osrednjo vlogo v konceptu REACH ima ocena tveganja pri uporabi zadevne kemikalije in ta zahteva izmenjavo informacij med dobaviteljem in nadaljnjim uporabnikom. Družba Swarovski na splošno zelo dobro razume tipično uporabo svojih izdelkov s strani nadaljnjih uporabnikov, če se ti izdelki uporabljajo v skladu s predvideno uporabo. Družba Swarovski bo na zahtevo pravočasno zahtevala vse potrebne informacije od svojih nadaljnjih uporabnikov, če bodo te potrebne. Na splošno z vaše strani trenutno ni potrebno nobeno takojšnje ukrepanje.
Če uporabljate naše artikle na način, ki je v nasprotju s tistim, za katerega so bili posebej razviti, ali na način, za katerega menite, da ga še ne poznamo, nas o tem obvestite prek komunikacije po dobavni verigi.

KAKO POTEKA PREPOZNAVANJE SNOVI SVHC?
Radi bi vas obvestili, da je prepoznavanje snovi kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), večstopenjski postopek:
•    Država članica EU pripravi dokument, v katerem navede razloge, zakaj meni, da nevarna snov vzbuja »veliko zaskrbljenost«. Ta del običajno ne poteka javno, temveč le na pobudo pristojnega organa države članice.
•    Agencija ECHA nato te dokumente zbere in jih objavi na svoji spletni strani v obliki »posveta« (glejte tukaj). To se zgodi večkrat na leto. Ob koncu posvetovanja je doseženo soglasje, da se določena snov bodisi vključi bodisi ne vključi na seznam SVHC.

KJE LAHKO NAJDEM ZADNJI SEZNAM SNOVI SVHC?
Število snovi SVHC enakomerno raste, seznam vseh snovi pa objavlja agencija ECHA. Najnovejši seznam snovi SVHC po zakonodaji EU je objavljen na spletni strani ECHA, preberete pa ga lahko tukaj