Wyszukaj
1. Kwalifikowalność
Treści Tworzone przez Użytkownika mogą być tworzone i udostępniane (przez oznaczanie) / przesyłane do Witryny (dalej: „Witryna”) przez każdą osobę, która: a) ma co najmniej 18 lat (lub jest co najmniej w wieku osiągnięcia pełnoletności w kraju zamieszkania); oraz b) nie zakupiła żadnego sprzętu w celu korzystania z Witryny.

2. Właściciel Witryny
Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Szwajcaria, (dalej: „Właściciel”) w imieniu Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

3. Zgoda na niniejszy Regulamin
Korzystanie z Witryny stanowi pełną i bezwarunkową zgodę Użytkownika na niniejszy Regulamin oraz decyzje Właściciela, które są ostateczne i wiążące we wszystkich kwestiach związanych z niniejszą Witryną.

4. Sposób uzyskania dostępu

The Website can be found at www.swarovski.com/followthelight/SPARKDELIGHT

Uploading/Tagging User Generated Content can be done:

4.1. Via Social Media Platforms: The Owner does not take any responsibility for using any of the Social Media Platforms below. The Terms and Conditions of the respective Social Media Platform apply.

Instagram: Tagging User Generated Content on Instagram includes holding a separate Instagram account. Registered Instagram Account holders must agree to the Instagram Terms of Use (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/terms/) and the Instagram Privacy Policy (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/privacy/).

As a registered Instagram Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Twitter: Tagging User Generated Content on Twitter includes holding a separate Twitter account. Registered Twitter Account holders must agree to the Twitter Terms of Service (a copy of which can be found at https://twitter.com/tos) and the Twitter Privacy Policy (a copy of which can be found at https://twitter.com/privacy).

As a registered Twitter Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Tumblr: Tagging User Generated Content on Tumblr includes holding a separate Tumblr account. Registered Tumblr Account holders must agree to the Tumblr Terms of Service (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/terms-of-service) and the Tumblr Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/privacy).

As a registered Tumblr Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

 

4.2. On the Website:

There are the following possibilities to upload User Generated Content on the Website:

Via Website Application: To upload User Generated Content on the Website, the User must follow the instructions given on the Website. In addition, the User must provide certain information if requested. User may provide only true, complete and current information.

The User ID gives the User access to the personal Website Account. User may not allow anyone else to access or use their personal Account or User ID. User is responsible for all activities that occur under it’s personal Account or User ID.

User’s information submitted to the Owner via the website will be treated in accordance with owner’s Privacy Policy, which can be found at www.swarovski.com/dataprotection.

Via Facebook: Uploading User Generated Content via Facebook includes holding a separate Facebook account. Registered Facebook Account holders must agree to the Facebook Terms

Users must register for a Facebook personal account. Creating a Facebook personal account is free of charge and can be done by visiting www.facebook.com. To create a Facebook account, Users must agree to the Facebook Terms and Conditions (a copy of which can be found at http://www.facebook.com/legal/terms) and the Facebook Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.facebook.com/privacy/explanation).


5. Wytyczne dotyczące Treści

Użytkownicy nie muszą kupować ani przedstawiać na swoich Obrazach żadnych produktów ani usług Właściciela’. Użytkownicy muszą zadbać o to, aby ich Obrazy były zgodne z wytycznymi i ograniczeniami dotyczącymi treści określonymi poniżej (łącznie “Wytyczne i Ograniczenia”). Przesyłając do Witryny Treści Tworzone przez Użytkowników, Użytkownicy akceptują, że Właściciel, według własnego uznania, może usunąć dowolny Obraz z Witryny, jeśli uzna, według własnego uznania, że ​​Obraz nie jest zgodny z Wytycznymi i Ograniczeniami. Właściciel dokonuje kontroli Obrazów Tworzonych przez Użytkownika.

Wytyczne i Ograniczenia

Obrazy muszą być w pełni zgodne z Wytycznymi i Ograniczeniami, aby można je było przesłać do Witryny:

     Wytyczne techniczne. Wszystkie Obrazy muszą:

być w formacie akceptowanym przez Witrynę; i zgodnym z Wytycznymi dotyczącymi Treści.

     Żadne Obrazy nie mogą:

zawierać materiałów, które naruszają prawa innych’ osób, w tym między innymi prawa do prywatności, wizerunku lub własności intelektualnej, lub które stanowią naruszenie praw autorskich;

uwłaczać Właścicielowi ani innym osobom lub stronom;

zawierać nazw marek ani znaków towarowych innych niż te należące do Właściciela, co do których Użytkownik ma ograniczone prawo wykorzystania w ramach swoich Obrazów;

zawierać obrazów, materiałów graficznych ani innych materiałów chronionych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez Użytkownika; zawierać materiałów nieprzyzwoitych, obscenicznych, nienawistnych, deliktowych, zniesławiających, oszczerczych ani zniesławiających (w tym między innymi przedstawiać nagości, czynności seksualnych, obraźliwych obrazów lub języka ani innych lubieżnych zachowań lub czynności);

zawierać materiałów nieodpowiednich dla Witryny (w tym między innymi przedstawiających znaki/symbole związane z gangami, broń, przemoc, groźby przemocy, alkohol, narkotyki ani inne niewłaściwe zachowania lub czynności);

zawierać materiałów promujących bigoterię, rasizm, nienawiść lub wyrządzanie krzywdy względem jakiejkolwiek grupy lub osoby ani materiałów promujących dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

przedstawiać konsumpcję alkoholu, zarówno umiarkowaną, jak i inną;

przedstawiać tablic rejestracyjnych, numerów telefonu, prywatnych adresów (fizycznych lub e-mail) ani innych informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby (niezależnie od tego, czy osoba ta jest Użytkownikiem, czy nie);

zawierać materiałów nielegalnych, naruszających prawo lub regulacje ani sprzecznych z nimi w dowolnym kraju (lub jego części), w którym wykonano Obraz.

Użytkownicy muszą mieć zezwolenie ze strony wszystkich osób pojawiających się w Treściach Przesłanych do Witryny (jeśli taka sytuacja ma miejsce) na używanie ich imienia i nazwiska oraz wizerunku na zdjęciu oraz udzielanie praw określonych w niniejszym dokumencie. Na żądanie Użytkownik musi być w stanie przedstawić takie zezwolenie w formie akceptowanej przez Właściciela.


6. Interesy związane z własnością intelektualną:
Dotyczy wszystkich użytkowników: NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNOŚCI NINIEJSZYCH OFICJALNYCH ZASAD, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIEODWOŁALNIE PRZYZNAĆ, PRZEKAZAĆ, PRZENIEŚĆ I PRZYPISAĆ NA WŁAŚCICIELA CAŁOŚĆ PRAW DO WSZELKICH PRZESŁANYCH DO WITRYNY TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, WSZELKICH DZIEŁ POCHODNYCH ORAZ WSZYSTKICH ODNOWIEŃ I ROZSZERZEŃ PRAW AUTORSKICH DO WSZYSTKICH TAKICH DZIEŁ (W TYM PRAWA DO ZABEZPIECZENIA PRAW AUTORSKICH DO WSPOMNIANYCH TREŚCI) BEZTERMINOWO (LUB NA NAJDŁUŻSZY OKRES DOZWOLONY PRZEZ PRAWO, ALE W ŻADNYM WYPADKU NIE NA OKRES KRÓTSZY NIŻ DZIESIĘĆ [10] LAT), W TYM MIĘDZY INNYMI PRAW DO WYKORZYSTANIA TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO DOWOLNYCH CELÓW W DOWOLNYCH MEDIACH, W TYM NIEZNANYCH I OPRACOWANYCH W PÓŹNIEJSZYM CZASIE, NA POZIOMIE GLOBALNYM. PRZESYŁANIE TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO WITRYNY STANOWI RÓWNIEŻ ZRZECZENIE SIĘ UŻYTKOWNIKA, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKICH PRAW NIEMAJĄTKOWYCH PRZYZNANYCH UŻYTKOWNIKOWI LUB WYNIKAJĄCYCH Z TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ DANEGO UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MIEJSCU NA ŚWIECIE. Ponadto Użytkownik zgadza się pomóc Właścicielowi we wszelkich zgłoszeniach, rejestracjach lub przy innych dokumentach, których wypełnienie może być wymagane w celu dokonania przeniesienia i przypisania praw. W przypadku, gdy Użytkownik nie może przenieść i przypisać praw do Treści Tworzonych przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu, Użytkownik przyznaje Właścicielowi niewyłączne, nieodpłatne, nieodwołalne, bezterminowe (lub, jeśli prawo zakazuje bezterminowego przyznania, na najdłuższy okres dozwolony przez prawo, ale w żadnym wypadku nie krótszy niż dziesięć [10] lat) i ogólnoświatowe prawo do wyświetlania, wykonywania, modyfikowania, adaptowania, powielania, kodowania, przechowywania, kopiowania, przesyłania, publikowania, zamieszczania, nadawania, wystawiania i/lub innego wykorzystania lub ponownego wykorzystania (bez ograniczeń związanych z terminem i częstotliwością wykorzystania) Treści Tworzonych przez Użytkownika, w całości lub w części oraz wszelkich dzieł na nich opartych, w dowolnym celu, w tym w celach promocyjnych lub marketingowych, z wyjątkiem przypadków zabronionych prawnie.

7. Prawo do wizerunku
Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione, przesyłanie do Witryny Treści Tworzonych przez Użytkowników stanowi zgodę Użytkownika na wykorzystanie przez Właściciela i jego agentów imienia i nazwiska, wizerunku, zdjęcia, głosu, opinii i/lub miasta oraz stanu pochodzenia Użytkownika w celach promocyjnych w dowolnych mediach, na całym świecie, bez dodatkowych opłat ani wynagrodzenia.

8. Gwarancje i oświadczenia
PRZESYŁAJĄC TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, KAŻDY UŻYTKOWNIK GWARANTUJE I OŚWIADCZA, ŻE: (a) UŻYTKOWNIK POSIADA WSZYSTKIE PRAWA DO TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRAZÓW I DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W KAŻDEJ TREŚCI TWORZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (b) UŻYTKOWNIK JEST OSOBĄ PRZEDSTAWIONĄ W TREŚCI TWORZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ŻE UŻYTKOWNIK UZYSKAŁ ZEZWOLENIE OD KAŻDEJ OSOBY POJAWIAJĄCEJ SIĘ W TREŚCI TWORZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA PRZEKAZANIE WŁAŚCICIELOWI PRAW ZGODNIE Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I NA ŻĄDANIE MOŻE UDOSTĘPNIĆ PISEMNE KOPIE TAKICH ZEZWOLEŃ WŁAŚCICIELOWI; (c) TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZOSTAŁY UZYSKANE I STWORZONE W SPOSÓB LEGALNY; (d) TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE NARUSZAJĄ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRYWATNOŚCI, PRAW DO WIZERUNKU ANI ŻADNYCH INNYCH PRAW LUB NIEMAJĄTKOWYCH PRAW OSÓB TRZECICH; (e) TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE NARUSZAJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWOWYCH ANI WYKONAWCZYCH. Użytkownik zabezpieczy Właściciela, Strony Upoważnione (zgodnie z definicją w ustępie 9 poniżej) oraz każdego licencjobiorcę Właściciela przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, zobowiązań i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich i kosztów prawnych) wynikających z naruszenia niniejszych warunków.

9. Upoważnienie
Przesyłając Treści Tworzone przez Użytkownika do Witryny, Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Właściciela i serwisy społecznościowe, jak określono w powyższym ustępie 4 oraz ich oddziały, podmioty stowarzyszone, dostawców, dystrybutorów, agencje reklamowe/promocyjne oraz ich spółki macierzyste oraz dyrektorów, pracowników i agentów każdej z tych firm (łącznie: „Strony upoważnione”) oraz zwolnić ich z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia względem wspomnianych podmiotów, w tym między innymi związane z obrażeniami ciała, śmiercią albo uszkodzeniem lub utratą własności w wyniku dostępu do Witryny, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W zależności od przepisów prawa obowiązujących w kraju zamieszkania, niniejsze upoważnienie może nie dotyczyć roszczeń wobec Właściciela, jego przedstawicieli i pełnomocników, dotyczących odszkodowań z tytułu obrażeń ciała lub śmierci oraz roszczeń dotyczących odszkodowań w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony Właściciela, jego przedstawicieli lub pełnomocników.

10. Ogólne warunki
Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania, zawieszania i/lub modyfikowania Witryny lub dowolnej jej części. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia, według własnego uznania, dowolnej Treści Tworzonej przez Użytkownika, którą uzna za: a) naruszającą procesy dostępu lub funkcjonowanie Witryny; b) działanie naruszające niniejsze Oficjalne Zasady lub jakąkolwiek inną promocję; c) działanie w sposób niesportowy lub zakłócający spokój; lub d) Treść Tworzoną przez Użytkownika nieodpowiednią dla tej Witryny. Wszelkie podejmowane przez kogokolwiek próby celowego podważenia legalnego funkcjonowania Witryny mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a w razie podjęcia takiej próby Właściciel zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych form zadośćuczynienia (w tym pokrycia kosztu honorariów adwokackich) ze strony takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niewyegzekwowanie przez właściciela jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Oficjalnych Zasad nie stanowi odstąpienia od tego postanowienia.

11. Ograniczenia odpowiedzialności
Upoważnione Strony nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) jakiekolwiek niepoprawne lub niedokładne informacje, czy to spowodowane błędami Użytkownika, błędami w druku, błędami typograficznymi lub innymi, czy z powodu sprzętu lub programowania związanego z Witryną lub wykorzystywanego w jej ramach; (2) wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym błędy systemu, przerwy lub rozłączenia linii telefonicznych, lub sieciowego sprzętu, lub oprogramowania; (3) nieuprawnione interwencje ludzkie w jakąkolwiek część procesu Dostępu lub Witryny; (4) błąd drukowania, typograficzny, techniczny, komputerowy, sieciowy lub ludzki mogący wystąpić podczas administrowania Witryną, przesyłania treści lub w dowolnych materiałach związanych z Witryną; (5) opóźnione, zgubione, niemożliwe do dostarczenia, uszkodzone lub skradzione wiadomości, lub Treść; lub (6) jakiekolwiek obrażenia lub szkody poniesione przez osoby lub szkody materialne, które mogą wynikać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, z Dostępu Użytkownika do Witryny. Upoważnione Strony nie są odpowiedzialne za niewłaściwie ukierunkowane lub niemożliwe do dostarczenia Treści Tworzone przez Użytkownika ani za jakiekolwiek problemy techniczne, awarie systemów komputerowych, serwerów, dostawców, sprzętu/oprogramowania, utracone lub niedostępne połączenia sieciowe ani za nieudaną, niekompletną, zniekształconą lub opóźnioną transmisję komputerową lub dowolną kombinację wspomnianych problemów. Upoważnione Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie z jakiegokolwiek Dostępu przez strony trzecie.

12. Spory
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Użytkownik akceptuje, że: (1) wszelkie spory i roszczenia wynikające z Treści Tworzonych przez Użytkownika lub Witryny, lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwów zbiorowych oraz wyłącznie przez sądy szwajcarskie z siedzibą w Zurychu, w Szwajcarii; (2) wszelkie roszczenia, orzeczenia i wypłaty będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów własnych, w tym kosztów związanych z dostępem do Witryny lub przesyłaniem Treści Tworzonych przez Użytkownika, ale bez honorariów adwokackich; (3) w żadnych okolicznościach Użytkownik nie będzie mógł uzyskać wypłat za pośrednie, karne, przypadkowe i wynikowe szkody oraz wszelkie inne szkody, wykraczające poza rzeczywiste poniesione koszty własne. Niniejszym Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do roszczeń związanych z takimi szkodami oraz wszelkich praw do pomnożenia odszkodowania lub zwiększenia go w inny sposób. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące tworzenia, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych Zasad lub praw i obowiązków Użytkownika i Właściciela w związku z Witryną lub przesyłaniem Treści Tworzonych przez Użytkownika podlegają prawu kantonu Zurych w Szwajcarii i są zgodnie z nim interpretowane bez możliwości wyboru prawa lub wystąpienia konfliktu zasad prawnych (kantonu Zurych w Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), co mogło by spowodować zastosowanie przepisów jurysdykcji innej niż kantonu Zurych w Szwajcarii.

13. Dane osobowe Użytkownika

Wszystkie informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Właściciela poprzez Witrynę. Wszystkie informacje przesłane Właścicielowi będą traktowane zgodnie z polityką prywatności Właściciela’, która jest dostępna na stronie http://www.swarovski.com/dataprotection

Informacje przesłane poprzez media społecznościowe podlegają odpowiedniej’ polityce prywatności danego serwisu społecznościowego, określonej w Ustępie 4 powyżej. Dane osobowe Użytkownika’ będą wykorzystywane do wszelkich celów zgodnych z niniejszym Regulaminem. Kraj zamieszkania Użytkownika’ może przyznawać prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych Użytkownika i poprawiania ich, w tym jego pochodzenia, odbiorcy lub kategorii odbiorcy danych oraz celu ich przechowywania. Ponadto Użytkownik może mieć prawo do wyłączenia i usunięcia swoich danych, w zależności od okoliczności. Jeśli kraj zamieszkania Użytkownika’ przyznaje takie prawa, Użytkownik może z nich skorzystać, składając wniosek na piśmie. Aby złożyć wniosek, należy napisać na adres: “User Generated Content”, Digital Communication, CGB Marketing Communications, Swarovski Aktiengesellschaft, Triesen, Männedorf Branch, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Szwajcaria, podając szczegóły swojej prośby.


14. Prawa konsumenta

Żadne z postanowień niniejszych Oficjalnych Zasad nie wyklucza ani nie ogranicza żadnych ustawowych praw Użytkownika jako konsumenta.

 

© 2015 Swarovski Aktiengesellschaft. Wszelkie prawa zastrzeżone.Usługi Swarovski
Obsługa klienta — czat na żywo
Potrzebujesz pomocy?
Porozmawiaj z pracownikami naszego działu obsługi klienta na czacie
Odkryj ekskluzywne usługi Swarovski