Swarovski szanuje prawa człowieka przysługujące wszystkim, którzy mają wpływ na działalność spółki – zarówno naszym pracownikom, jak i osobom pracującym w naszym łańcuchu dostaw. W celu zapewnienia przejrzystych zasad funkcjonowania oraz zgodności z najnowszymi przepisami prawa przygotowaliśmy następujące oświadczenie.

1 stycznia 2012 roku w stanie Kalifornia w USA weszła w życie ustawa California Transparency in Supply Chains Act z 2010 roku. Jej celem było zwiększenie ilości informacji udostępnianych przez producentów i sprzedawców detalicznych w odniesieniu do ich starań na rzecz zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi – aby umożliwić konsumentom dokonywanie lepszych, bardziej świadomych decyzji względem kupowanych produktów i wspieranych firm.

29 października 2015 roku weszła w życie ustawa United Kingdom Modern Slavery Act 2015 stanowiąca środek zapobiegania współczesnym formom niewolnictwa w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw i organizacji. Przepisy tej ustawy nakładają (między innymi) na niektóre firmy obowiązek corocznej publikacji oświadczenia informującego o krokach podjętych w celu zapobiegania współczesnym formom niewolnictwa we własnych przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

Swarovski Crystal Business (Swarovski) sprzeciwia się niewolnictwu i handlowi ludźmi. Do podstawowych założeń firmy należy prowadzenie działalności w etyczny i zgodny z prawem sposób oraz wspieranie praw wszystkich jednostek do ochrony przed niewolnictwem i wszelkimi formami pracy przymusowej.
WERYFIKACJA
Firma Swarovski przyjęła Kodeks postępowania dla dostawców zgodny z zasadami inicjatywy ONZ Global Compact dotyczącej praw człowieka, pracy i środowiska; wyszczególnia on nasze oczekiwania względem naszych dostawców i kontrahentów. Firma Swarovski oczekuje od dostawców pełnego przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju oraz wytycznych innych organów rządowych w każdym kraju, w którym prowadzą działalność, a także traktowania pracowników sprawiedliwie i z szacunkiem. Aby zapewnić przestrzeganie i egzekwowanie naszych standardów firmowych przez dostawców, w umowie handlowej regulującej nasze stosunki umowne z dostawcami uwzględniamy klauzulę, zgodnie z którą nasi dostawcy muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania dla dostawców oraz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, w tym przepisów krajowych i międzynarodowych zabraniających jakichkolwiek form pracy przymusowej i niewolniczej (takich jak handel ludźmi).

Poprzez inicjatywę na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania surowców (RSI) zapoczątkowaną w roku 2014 nakładamy na naszych dostawców wyrobów gotowych wymóg przestrzegania zasad naszego Kodeksu postępowania dla dostawców poprzez przedstawienie naszym dostawcom w ramach wszystkich kategorii zamówień bezpośrednich (dostarczających towary do naszych produktów końcowych) Kodeksu do podpisu. Mają oni obowiązek przestrzegania Kodeksu podczas nawiązywania stosunków handlowych z nami. W ramach drugiego etapu identyfikujemy poprzez ocenę ryzyka wybranych dostawców, którzy powinni zostać objęci inicjatywą RSI. Ogólnie rzecz biorąc, dostawców produkujących w krajach o niskich lub średnich dochodach klasyfikujemy jako bardziej narażonych na problem pracy przymusowej i inne niewłaściwe praktyki w zakresie pracy. Następnie monitorujemy podejście wybranych dostawców w zakresie poprawy warunków pracy za pomocą audytu zewnętrznego (jak na przykład audyt przeprowadzany przez organizację Responsible Jewellery Council [„RJC”], audyt etycznego handlu dla członków SEDEX [„SMETA”] oraz norma SA8000 w zakresie odpowiedzialności społecznej) lub wewnętrznej oceny warunków pracy (opartej na standardzie SMETA) przeprowadzanej przez nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju. W zależności od wyniku przeprowadzamy audyty kontrolne po 6-18 miesiącach od pierwszego audytu.

AUDYT
Firma Swarovski może przeprowadzać audyty niektórych ze swoich zatwierdzonych dostawców w celu monitorowania zgodności z Kodeksem postępowania dla dostawców i zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy biznesowej, jeśli ujawnione zostaną naruszenia prawa lub podstawowych międzynarodowych standardów dotyczących warunków pracy lub etycznych praktyk biznesowych. W szczególności firma Swarovski w ostatnich latach zainicjowała audyty stron trzecich ukierunkowane na wybranych dostawców poprzez wdrożenie RSI (wyjaśnienie powyżej w sekcji poświęconej weryfikacji). W przypadku zidentyfikowania problemów związanych z przestrzeganiem Kodeksu postępowania dla dostawców lub odpowiednich standardów firma Swarovski pociągnęła dostawców do odpowiedzialności w drodze dialogu i audytów kontrolnych.

Wszystkie nasze fabryki w Austrii, Serbii, Tajlandii, Indiach i Wietnamie, będące naszą własnością i wytwarzające większość naszych produktów, zostały poddane audytowi pod kątem standardu SMETA lub równoważnego międzynarodowego standardu przez audytorów zewnętrznych. Firma Swarovski nie ujawnia konkretnych wyników audytów. Audyty mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane i przeprowadzane są zgodnie z cyklem kontroli przewidzianym dla danego standardu.

Firma Swarovski zobowiązuje się do ciągłej pracy nad rozszerzaniem i ulepszaniem RSI oraz dąży do objęcia audytami RSI wszystkich swoich dostawców.

CERTYFIKACJA
Celem firmy Swarovski w ramach zaangażowania w działalność RJC jest również zapewnienie zgodności ze standardami RJC w zakresie przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi. Organizacja RJC została założona w 2005 r. w celu promowania odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców, przestrzegania praw człowieka, praktyk społecznych i środowiskowych w łańcuchach dostaw złota, platyny i diamentów. Proces certyfikacji RJC jest rygorystyczny — obejmuje niezależne audyty zewnętrzne dotyczące przestrzegania przez członka standardów praw człowieka. Certyfikowanymi członkami RJC są Swarovski Professional, Atelier Swarovski, Swarovski Gemstones Business oraz Chamilia, nasza amerykańska jednostka biznesowa specjalizująca się w biżuterii spersonalizowanej.

Poprzez inicjatywę dotyczącą odpowiedzialnego pozyskiwania surowców (Responsible Sourcing Initiative), ukierunkowaną na monitorowanie warunków pracy u naszych dostawców, zachęcamy ich do dążenia do uzyskania certyfikatu RJC i/lub SA8000. Chcąc jednak zminimalizować powielanie audytów i certyfikacji w fabrykach, pozwalamy naszym dostawcom wybrać własne podejście.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEWNĘTRZNA
Zrównoważony rozwój w firmie Swarovski jest wspierany na najwyższym poziomie hierarchii — przez członków Zarządu, z których wszyscy są potomkami naszego założyciela Daniela Swarovskiego. Wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej zarządza naszym globalnym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju, którego zadaniem jest wdrażanie naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Zespół ten współpracuje z pracownikami całej firmy, pomagając im we włączaniu kwestii zrównoważonego rozwoju w ich działania poprzez zapewnianie specjalistycznej wiedzy, realizowanie projektów uzupełniających ich cele oraz wdrażanie działań naprawczych. Kolejną linią obrony i elementem struktury w ramach naszego ładu korporacyjnego jest funkcja audytów wewnętrznych, którą zarządza wiceprezes ds. audytów wewnętrznych i zgodności. Wiceprezes okresowo składa sprawozdania Komisji ds. audytu i wyraża niezależne opinie na tematy związane z ryzykiem, zgodnością i uczciwym postępowaniem. Wiceprezes kieruje globalnym zespołem wspierającym go w tej dziedzinie. Ponadto posiadamy również Deklarację uczciwego postępowania, która określa między innymi zasady interakcji firmy Swarovski ze swoimi pracownikami, dostawcami i ich pracownikami oraz zasady uczciwego i przejrzystego prowadzenia działań w zakresie zakupów.

SZKOLENIA
Firma Swarovski stworzyła wewnętrzne materiały szkoleniowe pomagające wprowadzić odpowiednich pracowników działu zamówień w zagadnienia związane z RSI. Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju nieustannie współpracuje z działem zamówień w zakresie dalszego wprowadzania RSI, dzięki czemu udaje nam się osiągać wysoki stopień współpracy i aktywnie zarządzać ryzykiem wystąpienia problemu niewolnictwa. Ponadto zespół ds. zrównoważonego rozwoju świadczy usługi doradcze dostawcom w celu wzmocnienia naszych relacji i tworzenia bardziej zrównoważonej zdolności produkcyjnej w fabrykach naszych dostawców. Naszym własnym fabrykom w zależności od potrzeb zapewniane są regularne szkolenia i bieżące doradztwo ze strony różnych ekspertów. Na przykład w ramach naszego zaangażowania w RJC rozwijamy lub wzmacniamy rozwiązania w zakresie monitorowania i programy szkoleniowe dla oddziału Gemstones Business oraz naszej marki biżuterii spersonalizowanej Chamilia, z siedzibą w USA. Szkolimy i nieustannie wspieramy również nasze pozostałe fabryki w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymogami.