my swarovski
Χώρα/Περιοχή
Ελλάδα
Η Swarovski σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσων συμβάλλουν στην επιχείρησή μας - τόσο των εργαζομένων μας όσο και των ανθρώπων που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διατήρηση της συμμόρφωσής μας με την πρόσφατη νομοθεσία, συντάξαμε την παρακάτω δήλωση.

Την 1η Ιανουαρίου 2012, ο νόμος περί διαφάνειας στις αλυσίδες εφοδιασμού της Καλιφόρνιας του 2010 τέθηκε σε ισχύ στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ. Ο νόμος αυτός σχεδιάστηκε με σκοπό την αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών που διατίθενται από κατασκευαστές και καταστήματα λιανικής σχετικά με τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες, πιο συνειδητές επιλογές όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζουν και τις εταιρείες που επιλέγουν να υποστηρίξουν.

Στις 29 Οκτωβρίου 2015, ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία του 2015 τέθηκε σε ισχύ ως ένα μέσο πρόληψης της σύγχρονης δουλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην οργάνωση των επιχειρήσεων. Ο νόμος αυτός προβλέπει (μεταξύ άλλων) ότι ορισμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδώσουν μια δήλωση κάθε χρόνο αναφέροντας τις ενέργειες που έκαναν για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει σύγχρονη δουλεία στην επιχείρησή τους και στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Η Swarovski Crystal Business (Swarovski) αντιτίθεται στη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων και ορίζει τις βασικές αρχές της για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με νόμιμο και δεοντολογικό τρόπο και για την υποστήριξη του δικαιώματος όλων των ανθρώπων να είναι απαλλαγμένοι από δουλεία και κάθε είδους καταναγκαστική εργασία στον χώρο εργασίας.
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Η Swarovski έχει υιοθετήσει έναν Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών που ευθυγραμμίζεται με τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον, περιγράφοντας τι αναμένεται από τους προμηθευτές και τους εργολάβους μας. Η Swarovski αναμένει από τους προμηθευτές να συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα και σε άλλες κυβερνητικές αρχές σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούνται και να αντιμετωπίζουν το εργατικό δυναμικό δίκαια και με σεβασμό. Για να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές σέβονται και επιβάλλουν τα πρότυπα της εταιρείας μας, συμπεριλαμβάνουμε μια ρήτρα στην εμπορική συμφωνία που διέπει τη συμβατική μας σχέση με τους προμηθευτές, η οποία ορίζει ότι οι προμηθευτές μας πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα συμπεριφοράς των προμηθευτών μας και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και διεθνών νόμων που απαγορεύουν κάθε είδους καταναγκαστική εργασία (όπως η δουλεία και η εμπορία ανθρώπων).

Μέσω της Πρωτοβουλίας Υπεύθυνης Προμήθειας (RSI) που ιδρύθηκε το 2014, απαιτούμε από τους προμηθευτές μας τελικών προϊόντων να συμμορφωθούν με τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτή ζητώντας σε εκείνους που συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες προμηθειών άμεσων δαπανών μας (εκείνοι που παρέχουν αγαθά που τροφοδοτούν τα τελικά μας προϊόντα) να υπογράψουν και να συμμορφωθούν με τον Κώδικα κατά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης μαζί μας. Σε δεύτερο στάδιο, προσδιορίζουμε μέσω αξιολόγησης κινδύνου τους επιλεγμένους προμηθευτές που θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του RSI. Γενικά, κατηγοριοποιούμε τους προμηθευτές που παράγουν προϊόντα σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα ως μεγαλύτερο κίνδυνο για καταναγκαστική εργασία και άλλες κακές πρακτικές εργασίας. Επιπλέον, παρακολουθούμε την προσέγγιση των επιλεγμένων προμηθευτών για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω ελέγχου τρίτων (όπως οι οργανισμοί Responsible Jewellery Council («RJC»), Sedex Members Ethical Trade Audit («SMETA») και τα πρότυπα SA8000 της International Accountability International) ή μέσω της δικής μας εσωτερικής αξιολόγησης για την εργασία (βάσει του προτύπου SMETA), την οποία διεξάγει η ομάδα Εταιρικής Βιωσιμότητας. Διεξάγουμε ελέγχους παρακολούθησης ανάλογα με το αποτέλεσμα σε διάστημα μεταξύ 6 έως 18 μηνών μετά τον αρχικό έλεγχο.

ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Swarovski ενδέχεται να ελέγξει ορισμένους από τους εγκεκριμένους προμηθευτές της για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την επιχειρηματική σχέση εάν διαπιστώσει τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας ή βασικών διεθνών αρχών που σχετίζονται με εργασιακά πρότυπα ή ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, η Swarovski διενεργεί τα τελευταία χρόνια ελέγχους τρίτων για επιλεγμένους προμηθευτές μέσω της εφαρμογής RSI (εξηγείται παραπάνω και υπόκειται σε επαλήθευση). Όπου εντοπίστηκαν ύποπτα περιστατικά που παραβιάζουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτή ή το ισχύον πρότυπο, η Swarovski έκρινε τους εν λόγω προμηθευτές υπόλογους μέσω διαλόγου και επιπρόσθετων ελέγχων.

Όλα τα εργοστάσια που διαθέτουμε στην Αυστρία, τη Σερβία, την Ταϊλάνδη, την Ινδία και το Βιετνάμ και τα οποία παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων μας, ελέγχθηκαν βάσει SMETA ή ενός αντίστοιχου διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου από τρίτους ελεγκτές. Η Swarovski δεν δύναται να κοινοποιήσει τα ακριβή αποτελέσματα των ελέγχων της. Οι έλεγχοι ενδέχεται να ανακοινωθούν ή και όχι και να διενεργηθούν με βάση τον κύκλο επανελέγχου του αντίστοιχου προτύπου.

Η Swarovski δεσμεύεται στη συνεχή επέκταση και βελτίωση του συστήματος RSI, με στόχο τη συμμόρφωση όλων των προμηθευτών της στο πεδίο ελέγχων RSI.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Swarovski, μέσω της συμμετοχής της στο RJC, επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του RJC αναφορικά με τη δουλεία και την ανθρώπινη εμπορία. Το RJC ιδρύθηκε το 2005 για να προωθήσει τις δεοντολογικές και υπεύθυνες προμήθειες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές στις αλυσίδες εφοδιασμού χρυσού, πλατίνας και διαμαντιών. Η διαδικασία πιστοποίησης RJC είναι αυστηρή και περιλαμβάνει ανεξάρτητους ελέγχους τρίτων σχετικά με τη συμμόρφωση του μέλους με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εταιρείες Swarovski Professional, Atelier Swarovski, Swarovski Gemstones Business και η προσωπική μας μονάδα εξατομικευμένων κοσμημάτων με έδρα τις ΗΠΑ, Chamilia, είναι πιστοποιημένα μέλη της RJC.

Μέσω της Πρωτοβουλίας Υπεύθυνης Προμήθειας, το πρόγραμμά μας για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας μεταξύ των προμηθευτών, αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές να αιτούν πιστοποιήσεις RJC και/ή SA8000. Ωστόσο, επειδή προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την επικάλυψη ελέγχων και πιστοποιήσεων στα εργοστάσια, δίνουμε τη δυνατότητα στους προμηθευτές μας να επιλέξουν τη δική τους προσέγγιση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η αειφόρος ανάπτυξη εντός της Swarovski υποστηρίζεται στο υψηλότερο επίπεδο - αρχής γενομένης από την Εκτελεστική μας Επιτροπή, όπου κάθε μέλος πρεσβεύει τις αξίες του ιδρυτή Daniel Swarovski. Ο VP Εταιρικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης διαχειρίζεται την παγκόσμια ομάδα Αειφόρους Ανάπτυξης, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της στρατηγικής μας για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η ομάδα συνεργάζεται με συναδέλφους του κλάδου, βοηθώντας τους να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στις δραστηριότητές τους παρέχοντας τεχνογνωσία σε σχετικά θέματα και παραδίδοντας βοηθητικά προγράμματα για την υλοποίηση των στόχων τους και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Μια άλλη γραμμή άμυνας και δομής στην εταιρική μας διακυβέρνηση είναι η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, με επικεφαλής έναν αντιπρόσωπο εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης. Ο VP αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου σε περιοδική βάση και έχει ανεξάρτητη άποψη για θέματα κινδύνων, συμμόρφωσης και ακεραιότητας. Ο VP ηγείται μιας παγκόσμιας ομάδας που τον υποστηρίζει σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, διαθέτουμε τον Χάρτη Δεοντολογίας, ο οποίος ορίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο η Swarovski θα αλληλεπιδρά με τους υπαλλήλους της, τους προμηθευτές της και τους εργαζομένους τους και πώς να διεξάγουμε τις εμπορικές μας προσπάθειες με ακεραιότητα και διαφάνεια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Swarovski δημιούργησε ενδοεταιρικό εκπαιδευτικό υλικό για να διευκολύνει την παρουσίαση του RSI στους υπαλλήλους προμηθειών. Η ομάδα εταιρικής βιωσιμότητας συνεργάζεται συνεχώς με το τμήμα προμηθειών για την προώθηση του RSI, επομένως ο βαθμός συνεργασίας είναι υψηλός και τα περιστατικά δουλείας μπορούν να αντιμετωπιστούν προληπτικά. Επιπλέον, η ομάδα Εταιρικής Αειφόρου Ανάπτυξης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους προμηθευτές της, προκειμένου να ενισχύσει τις σχέσεις μας μαζί τους και να οικοδομήσει πιο βιώσιμες ικανότητες στα εργοστάσια των προμηθευτών μας. Τα δικά μας εργοστάσια λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση και συνεχείς συμβουλές από διάφορους ειδικούς ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ως μέρος της δέσμευσής μας για το RJC, αναπτύσσουμε ή ενισχύουμε λύσεις ελέγχου και εκπαιδευτικά προγράμματα για την Gemstones Business και την εξατομικευμένη επιχείρηση κοσμημάτων με έδρα τις ΗΠΑ, Chamilia. Ομοίως, εκπαιδεύουμε και υποστηρίζουμε συνεχώς τα υπόλοιπα εργοστάσιά μας για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους.