Vyhledat
1. Nárok
Uživatelem generovaný obsah může vytvořit a sdílet (prostřednictvím označení) nebo nahrát na Webové stránky („Webové stránky“) každý, kdo splňuje tyto podmínky: a) má nejméně 18 let (nebo je přinejmenším zletilý v zemi trvalého pobytu); a b) nezakoupil jakékoli vybavení pro účely používání Webových stránek.

2. Vlastník Webových stránek
Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Švýcarsko, („Vlastník) v zastoupení společnosti Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Fürstentum Lichtenštejnsko.

3. Souhlas s těmito Smluvními podmínkami
Používáním Webových stránek uživatel vyjadřuje plný a bezpodmínečný souhlas s těmito Smluvními podmínkami a rozhodnutími vlastníka, které jsou konečné a závazné ve všech záležitostech souvisejících s těmito Webovými stránkami.

4. Přístup

The Website can be found at www.swarovski.com/followthelight/SPARKDELIGHT

Uploading/Tagging User Generated Content can be done:

4.1. Via Social Media Platforms: The Owner does not take any responsibility for using any of the Social Media Platforms below. The Terms and Conditions of the respective Social Media Platform apply.

Instagram: Tagging User Generated Content on Instagram includes holding a separate Instagram account. Registered Instagram Account holders must agree to the Instagram Terms of Use (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/terms/) and the Instagram Privacy Policy (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/privacy/).

As a registered Instagram Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Twitter: Tagging User Generated Content on Twitter includes holding a separate Twitter account. Registered Twitter Account holders must agree to the Twitter Terms of Service (a copy of which can be found at https://twitter.com/tos) and the Twitter Privacy Policy (a copy of which can be found at https://twitter.com/privacy).

As a registered Twitter Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Tumblr: Tagging User Generated Content on Tumblr includes holding a separate Tumblr account. Registered Tumblr Account holders must agree to the Tumblr Terms of Service (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/terms-of-service) and the Tumblr Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/privacy).

As a registered Tumblr Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

 

4.2. On the Website:

There are the following possibilities to upload User Generated Content on the Website:

Via Website Application: To upload User Generated Content on the Website, the User must follow the instructions given on the Website. In addition, the User must provide certain information if requested. User may provide only true, complete and current information.

The User ID gives the User access to the personal Website Account. User may not allow anyone else to access or use their personal Account or User ID. User is responsible for all activities that occur under it’s personal Account or User ID.

User’s information submitted to the Owner via the website will be treated in accordance with owner’s Privacy Policy, which can be found at www.swarovski.com/dataprotection.

Via Facebook: Uploading User Generated Content via Facebook includes holding a separate Facebook account. Registered Facebook Account holders must agree to the Facebook Terms

Users must register for a Facebook personal account. Creating a Facebook personal account is free of charge and can be done by visiting www.facebook.com. To create a Facebook account, Users must agree to the Facebook Terms and Conditions (a copy of which can be found at http://www.facebook.com/legal/terms) and the Facebook Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.facebook.com/privacy/explanation).


5. Pokyny pro obsah

Uživatelé nemusí nakupovat ani vystavovat žádné produkty či služby vlastníka na svých obrázcích. Uživatelé musí zajistit, že jejich obrázky odpovídají pokynům a omezením obsahu, jak je definováno dále (souhrnně jako „Pokyny a omezení“). Nahráním obsahu generovaného uživatelem uživatelé souhlasí, že vlastník na své výhradní uvážení může odebrat jakýkoli obrázek z webu, pokud se podle svého výhradního uvážení domnívá, že obrázek neodpovídá pokynům a omezením. Vlastník ověří obrázky v rámci obsahu generovaného uživatelem.

Pokyny a omezení

Obrázky musí plně odpovídat pokynům a omezením, aby bylo možné je nahrát:

     Technické pokyny. Všechny obrázky musí splňovat tyto podmínky:

musí být ve formátu, který Webové stránky rozpoznají a  Pokyny pro obsah.

     Žádný z obrázků nesmí:

obsahovat materiál, který porušuje nebo nedodržuje práva druhých, mimo jiné včetně práv na soukromí, publicitu nebo duševní vlastnictví nebo představuje porušení autorských práv;

znevažovat vlastníka nebo jinou osobu či stranu;

obsahovat názvy značek nebo ochranné známky jiné než vlastní, na jejichž používání má uživatel omezenou licenci pro začlenění do obrázku;

obsahovat obrázky, umělecká díla nebo jiný materiál chráněný autorskými právy, který nevytvořil uživatel, obsahovat materiál, který je neslušný, obscénní, nenávistný, protiprávní, pomlouvačný nebo hanlivý (mimo jiné včetně vyobrazování nahoty, sexuální aktivity, urážlivých obrázků nebo obscénní mluvy nebo jiného podobného chování či aktivit);

obsahovat materiál, který je pro web nežádoucí (mimo jiné včetně vyobrazování znaků/symbolů gangů, zbraní, násilí, aktů násilí, alkoholu, drog nebo jiného takového nepatřičného chování či aktivit);

obsahovat materiál, který propaguje bigotnost, rasismus, nenávist nebo poškozování jakékoli skupiny nebo jednotlivce, případně podporuje diskriminaci na základě rasy, pohlaví, vyznání, národnosti, invalidity, sexuální orientace nebo věku;

vyobrazovat užívání alkoholu, ať již mírné, či nikoli;

ukazovat licenční štítky, telefonní čísla, osobní adresy (fyzické nebo e-mailové) nebo jiné informace, které mohou osobně identifikovat nějakého člověka (ať již se jedná o uživatele, nebo nikoli);

obsahovat materiál, který je nezákonný, porušuje zákony nebo nařízení jakékoli země, kde je obrázek pořízen, či s nimi není v souladu (nebo jejich částmi).

Uživatelé musí mít povolení od všech osob, které se v Nahraném obsahu objevují (pokud nějaké jsou), k používání jejich jména a vyobrazení na obrázku a k udělení práv, která jsou zde stanovena. Uživatel musí být na vyžádání schopen taková oprávnění poskytnout ve formě, která je pro vlastníka přijatelná.


6. Zájmy na duševním vlastnictví:
Platí pro všechny uživatele: BEZ OMEZENÍ NA OBECNOST TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL SE UŽIVATEL ZAVAZUJE, ŽE NEODVOLATELNĚ UDĚLÍ, PŘEVEDE, SDĚLÍ A PŘIDĚLÍ VLASTNÍKOVI VŠECHNA TATO PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAHRÁVÁNÍM UŽIVATELEM GENEROVANÉHO OBSAHU, VEŠKERÝCH ODVOZENÝCH PRACÍ A VEŠKERÝCH OBNOVENÍ A PRODLOUŽENÍ AUTORSKÝCH PRÁV NA VŠECHNY TYTO PRÁCE (VČETNĚ PRÁVA NA ZABEZPEČENÍ REGISTRACÍ AUTORSKÝCH PRÁV) NA NEURČITO (NEBO NA NEJDELŠÍ OBDOBÍ POVOLENÉ ZÁKONEM, ALE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NA JAKÉKOLI OBDOBÍ KRATŠÍ NEŽ DESET (10) LET) VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PRÁVA POUŽÍVAT UŽIVATELEM GENEROVANÝ OBSAH PRO JAKÉKOLI A VŠECHNY ÚČELY V JAKÝCHKOLI A VŠECH MÉDIÍCH, AŤ JIŽ NEJSOU NYNÍ ZNÁMA NEBO BUDOU VYTVOŘENA V BUDOUCNU, A TO V RÁMCI CELÉHO SVĚTA. NAHRÁNÍ UŽIVATELEM GENEROVANÉHO OBSAHU NA WEB TAKÉ ZNAMENÁ ZŘEKNUTÍ SE VEŠKERÝCH MORÁLNÍ PRÁV UŽIVATELE SOUVISEJÍCÍCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z PŘÍSLUŠNÉHO UŽIVATELEM GENEROVANÉHO OBSAHU KDEKOLI NA SVĚTĚ. Uživatel dále souhlasí, že bude Vlastníkovi napomáhat s veškerými dalšími plněními, registracemi nebo dokumentací, jak může být požadováno k dokončení a vylepšení smlouvy a převodu práv. V případě, že Uživatel nemůže převést a přidělit práva na Uživatelem generovaný obsah, jak je uvedeno v této části, uděluje Uživatel vlastníkovi nevýhradní, bezplatné, neodvolatelné a nekonečné (nebo pokud je nekonečné právo ze zákona zakázáno, pak na nejdelší zákonné období, ale ne kratší než deset (10) let) celosvětové právo a licenci na vystavování, provádění, modifikace, přizpůsobení, reprodukování, kódování, uchovávání, kopírování, přenos, publikování, zveřejňování, vysílání vystavování nebo jiné používání či opětovné používání (bez omezení na počet opakování) Uživatelem generovaného obsahu, částečně nebo jako celek jakékoli a veškeré odvozené práce pro jakýkoli účel včetně propagačních a marketingových účelů s výjimkou případů, kdy je to ze zákona zakázáno.

7. Publicita
S výjimkou případů, kdy to je zakázáno, představuje nahrání Uživatelem generovaného obsahu souhlas Uživatele s používáním jeho jména, podoby, fotografie, hlasu, názorů nebo rodného města a státu pro účely propagace v jakémkoli médiu, celosvětově a bez jakéhokoli dalšího poplatku nebo uvážení.

8. Prohlášení a záruky
NAHRÁNÍM UŽIVATELEM GENEROVANÉHO OBSAHU KAŽDÝ UŽIVATEL RUČÍ ZA A PROHLAŠUJE NÁSLEDUJÍCÍ: (a) UŽIVATEL VLASTNÍ VEŠKERÁ PRÁVA NA UŽIVATELEM GENEROVANÝ OBSAH, VČETNĚ MIMO JINÉ OBRÁZKU A VÝKONU V RÁMCI KAŽDÉHO UŽIVATELEM GENEROVANÉHO OBSAHU; (b) UŽIVATEL JE OSOBA VYOBRAZENÁ U UŽIVATELEM GENEROVANÉHO OBSAHU NEBO PŘÍPADNĚ MÁ SVOLENÍ OD KAŽDÉ OSOBY, KTERÁ JE V UŽIVATELEM GENEROVANÉM OBSAHU, UDĚLIT PRÁVA VLASTNÍKOVI UVEDENÉMU V TĚCHTO PRAVIDLECH A MŮŽE NA VYŽÁDÁNÍ PŘEDLOŽIT KOPIE TĚCHTO POVOLENÍ VLASTNÍKOVI; (c) UŽIVATELEM GENEROVANÝ OBSAH BYL LEGÁLNĚ ZÍSKÁN A VYTVOŘEN; (d) UŽIVATELEM GENEROVANÝ OBSAH NENARUŠUJE PRÁVA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, SOUKROMÍ NEBO PUBLICITU NEBO JAKÁKOLI JINÁ ZÁKONNÁ ČI MORÁLNÍ PRÁVA JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY A (e) UŽIVATELEM GENEROVANÝ OBSAH NEPORUŠUJE PLATNÉ ZÁKONY NEBO NAŘÍZENÍ. Uživatel odškodní Vlastníka, Zproštěné strany (dle definice oddílu 9 níže) a jakéhokoli Vlastníka licence v případě jakýchkoli nároků, škod, finančních závazků a výdajů (včetně přiměřených poplatků právním zástupcům a legislativních výdajů) vyplývající z porušení těchto podmínek.

9. Zproštění
Nahráním Uživatelem generovaného obsahu na Webové stránky Uživatel souhlasí, že Vlastníka a Platformy sociálních sítí dle ustanovení v odst. 4 výše, jejich příslušné dceřiné společnosti, pobočky, dodavatele, distributory, agentury zajišťující reklamu/propagaci a jejich příslušné mateřské společnosti a představitele, ředitele, zaměstnance a zástupce (souhrnně dále jako „Zproštěné strany“) zprostí a odškodní před jakýmikoli obviněními nebo soudních řízení, mimo jiné včetně v případě poranění osob, úmrtí nebo poškození či ztrátu majetku vyplývající z přístupu na Webové stránky, do maximální možné míry povolené platnými zákony. Podle zákonů vaší země trvalého pobytu se toto zproštění nemusí vztahovat na obvinění vznesená proti Vlastníkovi, jeho zástupcům a nepřímým zastupujícím, pokud jde o škody způsobené poraněním osob nebo úmrtím a na obvinění za škody v případě záměru nebo hrubého zanedbání na straně Vlastníka, jeho zástupců a nepřímých zastupujících.

10. Všeobecné podmínky
Vlastník si vyhrazuje právo na odstranění, pozastavení nebo úpravy Webových stránek nebo jakékoli jejich části. Vlastník si vyhrazuje právo na vlastní uvážení pozastavit nebo odstranit jakýkoli obsah generovaný uživatelem, pokud se ukáže následující: a) byl zfalšován pomocí přístupových procesů nebo provozu Webových stránek; b) jedná způsobem, který porušuje tato Oficiální pravidla nebo jinou reklamní akci; c) jedná nepatřičným nebo narušujícím způsobem nebo d) Uživatelem generovaný obsah není pro Webové stránky vhodný. Jakýkoli pokus kohokoli záměrně narušovat legitimní provozování Webových stránek může znamenat porušení kriminální a občanské legislativy a v případě učinění takového pokusu si Vlastník vyhrazuje právo usilovat o nápravu škod a jiná nápravná opatření (včetně poplatků právnímu zástupci) od této osoby do maximální míry povolené zákony. Pokud vlastník nebude vymáhat jakékoli podmínky těchto oficiálních pravidel, neznamená to vzdání se tohoto ustanovení.

11. Omezení odpovědnosti
Příslušné strany nenesou odpovědnost za následující: (1) jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, ať již jsou způsobeny chybami na straně uživatele, chybami tisku, typografickými nebo jinými chybami či jakýmkoli vybavením nebo programováním souvisejícím s Webovými stránkami nebo na nich využívanými; (2) technické závady jakéhokoli typu, mimo jiné včetně poruch, přerušení nebo výpadků telefonních linek či síťového hardwaru nebo softwaru; (3) neoprávněné lidské zásahy do jakékoli části procesu přístupu nebo webu; (4) tiskové, typografické, technické, počítačové, síťové nebo lidské chyby, které mohou nastat při správě Webových stránek, nahrávání nebo u jakýchkoli materiálů souvisejících s webem; (5) zpoždění, ztrátu, nedoručení, poškození nebo krádež pošty či obsahu; (6) jakékoli zranění nebo poškození osob či majetku, které může přímo nebo nepřímo, částečně nebo celkově souviset s přístupem Uživatele na Webové stránky. Strany nenesou odpovědnost za nesprávně směrovaný nebo nedoručitelný obsah generovaný uživatelem nebo za jakékoli technické problémy, vady na počítačových systémech, serverech, pochybení poskytovatelů, poškození hardwaru/softwaru, ztrátu nebo nedostupnost síťového připojení, neúplné, překroucené nebo zpožděné počítačové přenosy či jakoukoli jejich kombinaci. Příslušné strany nenesou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli přístupu třetí stranou.

12. Spory
Do maximální míry povolené platnou legislativou Uživatel souhlasí s následujícím: (1) jakékoli a veškeré spory, nároky a jednání vyplývající z Uživatelem generovaného obsahu nebo Webových stránek či s nimi související budou řešeny individuálně bez uchýlení se k jakékoli formě kolektivní žaloby a výhradně švýcarskými soudy se sídlem ve švýcarském Curychu; (2) jakékoli a všechny nároky, soudy a ocenění jsou omezeny na skutečné vzniklé přímé náklady, včetně nákladů spojených s přístupem na web nebo nahráním Uživatelem generovaného obsahu, ale za žádných okolností poplatků pro právní zástupce a (3) Uživatel nemá za žádných okolností povoleno přebírat odměny za zveřejnění obsahu a Uživatel se tímto zříká veškerých práv nárokovat si nepřímé, represivní, náhodné a následné škody a jakékoli další škody jiné než za skutečné přímé výdaje a jakýchkoli a všech práv na jakékoli navýšení škod. Veškeré problémy a otázky týkající se sestavení, platnosti, interpretace a vymahatelnosti těchto oficiálních práv nebo práv a povinností uživatele a vlastníka v souvislosti s Webovými stránkami nebo nahraného či Uživatelem generovaného obsahu se řídí a vykládají v souladu se zákony kantonu Curych ve Švýcarsku, aniž by to uvádělo v platnost jakoukoli volbu zákona nebo pravidel o střetu zákonů (ať již kantonu Curych ve Švýcarsku nebo jiné jurisdikce), což by způsobilo použití zákonů jiné jurisdikce než kantonu Curych.

13. Osobní údaje uživatele

Veškeré informace budou Vlastníkovi předávány prostřednictvím Webových stránek. Veškeré informace odeslané vlastníkovi budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Vlastníka, které jsou k dispozici na adrese http://www.swarovski.com/dataprotection.

Informace předkládané prostřednictvím Platformy sociálních sítí se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušné Platformy, jak je uvedeno v odst. 4 výše. Osobní údaje uživatele budou využívány pro jakékoli účely v souladu s těmito Smluvními podmínkami. Země trvalého pobytu Uživatele může udělit právo na kontrolu a opravu osobních údajů uživatele, včetně jejich původu, příjemce nebo kategorií příjemců k datu a účelu uložení. Uživatel může mít navíc právo na základě okolností zakázat a odstranit své údaje. Pokud země trvalého pobytu uživatele taková práva udělí, může je uživatel uplatnit po zadání písemné žádosti. Žádosti zasílejte na adresu “User Generated Content”, Digital Communication, CGB Marketing Communications, Swarovski Aktiengesellschaft, Triesen, Männedorf Branch, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Švýcarsko a nezapomeňte uvést konkrétní informace o žádosti.


14. Práva spotřebitele

Žádná část těchto Oficiálních pravidel ze své podstaty nevylučuje ani neomezuje žádná statutární práva uživatele jako spotřebitele.

 

© 2015 Swarovski Aktiengesellschaft. Všechna práva vyhrazena.Služby Swarovski
Živý chat zákaznické podpory
Potřebujete pomoct?
Obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím chatu
Objevte naše exkluzivní služby Swarovski