Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč

Informace REACH

Title:

Tyto informace mají odpovědět na otázky, které mohou naši klienti běžně klást ohledně REACH a Swarovski. Náš interní tým REACH vytvořil toto prohlášení na základě minulých dotazů.

OBECNÉ INFORMACE OHLEDNĚ REACH
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) je směrnice Evropské unie, která vstoupila v platnost 1. června 2007. Stanovuje různá opatření pro omezení použití určitých nebezpečných chemických látek a reguluje vystavení zákazníka takovýmto chemickým látkám. Na základě REACH mají společnosti, které fungují v rámci EU, různé právní závazky. Jedním z nich je odpovídat na otázky od koncových zákazníků ohledně toho, zda jsou konkrétní látky přítomny v produktech Swarovski, a pokud ano, poskytnout dostatečné informace, které umožní jejich bezpečné používání. Společnost Swarovski si je dobře vědoma několika kroků, které je potřeba v souladu s REACH učinit, a bude podle toho jednat.

OZNÁMENÍ O LÁTKÁCH OBSAŽENÝCH V PŘEDMĚTECH
REACH stanoví, že pokud nějaký předmět obsahuje takzvané látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostní, musí dodavatel na žádost spotřebitele poskytnout spotřebiteli dostatečné informace pro bezpečné používání předmětu, včetně minimálně názvu konkrétní látky vzbuzující mimořádné obavy obsažené v předmětu. Taková informace musí být poskytnuta bezplatně do 45 dnů. Nejaktuálnější seznam látek SVHC podle práva EU je zveřejněn na webové stránce ECHA a můžete si jej prohlédnout zde.

PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ REACH PRO PŘEDMĚTY SWAROVSKI
"ZÁŘÍ 2021

K DNEŠNÍMU DNI NEBYLA SPOLEČNOST SWAROVSKI UPOZORNĚNA ŽÁDNÝM Z NAŠICH DODAVATELŮ, ŽE BY NĚJAKÁ SOUČÁST PŘEDMĚTŮ SWAROVSKI OBSAHOVALA JAKOUKOLI LÁTKU VZBUZUJÍCÍ MIMOŘÁDNÉ OBAVY V KONCENTRACI VYŠŠÍ NEŽ 0,1 % HMOTNOSTNÍ. VEŠKERÉ PRODUKTY SWAROVSKI PROCHÁZÍ NÁLEŽITÝM A STATISTICKÝM TESTOVACÍM PROGRAMEM, KTERÝ POTVRZUJE, ŽE NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ LÁTKY VZBUZUJÍCÍ MIMOŘÁDNÉ OBAVY V KONCENTRACI VYŠŠÍ NEŽ 0,1 % HMOTNOSTNÍ."
Swarovski toto stanovisko opakovaně bez prodlení ověřuje po každé úpravě seznamu SVHC a s jakoukoli novou informací týkající se těchto látek.
Swarovski se zavazuje aktivně omezovat použití škodlivých chemických látek ve všech svých produktech. Swarovski chce zachovat přísnou kontrolu používaných látek, proto zaujímá vedoucí postavení ve svém odvětví tím, že vytváří vlastní a přísnější globální standardy pro nakládání s chemickými látkami. Náš program nese název CLEAR a naše standardy jsou závazné pro všechny naše mezinárodní výrobní závody a všechny dodavatele, kteří vyrábí produkty Swarovski na celém světě. Směrnice REACH je nedílnou součástí programu CLEAR a věnujeme jí plnou pozornost.
V případě, že vaše obavy nebyly zcela rozptýleny, neváhejte nás kontaktovat na adrese reach.info@swarovski.com .

DOPLŇKOVÉ INFORMACE A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
JAKÉ KROKY SWAROVSKI PODNIKÁ V RÁMCI PŘÍPRAVY NA REACH?
Implementační činnost začala už v roce 2006, abychom zajistili, že společnost Swarovski bude na REACH dobře připravena. Náš tým odborníků sleduje REACH velmi pečlivě a implementuje všechna nezbytná opatření, aby zajistil hladký přechod do éry REACH a nedošlo k žádnému zbytečnému přerušení marketingových aktivit a dodávek předmětů Swarovski.

CO ZNAMENÁ SVHC?
Látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) je chemická látka (nebo součást skupiny chemických látek), u které bylo navrženo, aby její používání v rámci Evropské unie bylo předmětem schválení na základě směrnice REACH. Prvním krokem v procesu omezení používání chemické látky je ovšem zařazení této látky na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, což provádí Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Seznam SVHC se pravidelně aktualizuje.

REACH VE SPOLEČNOSTI SWAROVSKI
Tyto informace mají odpovědět na otázky, které mohou běžně klást naši B2B zákazníci (následní uživatelé) ohledně REACH a Swarovski. Náš interní tým REACH vytvořil toto prohlášení na základě minulých dotazů.

OBECNÉ INFORMACE OHLEDNĚ REACH
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupilo v platnost 1. června 2007. Na základě REACH mají společnosti, které fungují v rámci EU, různé právní závazky. Jedním z nich je poskytovat dostatečné informace o konkrétních nebezpečných chemických látkách obsažených v produktech, které dodávají. Společnost Swarovski si je dobře vědoma několika kroků, které je potřeba v souladu s REACH učinit, a bude podle toho jednat.

OZNÁMENÍ O LÁTKÁCH OBSAŽENÝCH V PŘEDMĚTECH
REACH stanoví, že pokud nějaký předmět obsahuje takzvané látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) v hmotnostní koncentraci vyšší než 0,1 %, musí dodavatel dotyčného předmětu poskytnout příjemci dostatečné informace pro bezpečné používání předmětu, včetně minimálně názvu látky vzbuzující mimořádné obavy obsažené v předmětu. Taková informace se poskytuje bezplatně. Nejaktuálnější seznam látek SVHC podle práva EU je zveřejněn na webové stránce ECHA a můžete si jej prohlédnout zde.

PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ REACH PRO PŘEDMĚTY SWAROVSKI
"ZÁŘÍ 2021

K DNEŠNÍMU DNI NEBYLA SPOLEČNOST SWAROVSKI UPOZORNĚNA ŽÁDNÝM Z DODAVATELŮ, ŽE BY NĚJAKÁ SOUČÁST PŘEDMĚTU SWAROVSKI OBSAHOVALA JAKOUKOLI LÁTKU VZBUZUJÍCÍ MIMOŘÁDNÉ OBAVY V KONCENTRACI VYŠŠÍ NEŽ 0,1 % HMOTNOSTNÍ. VEŠKERÉ PRODUKTY SWAROVSKI PROCHÁZÍ NÁLEŽITÝM A STATISTICKÝM TESTOVACÍM PROGRAMEM, KTERÝ POTVRZUJE, ŽE NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ LÁTKY VZBUZUJÍCÍ MIMOŘÁDNÉ OBAVY V KONCENTRACI VYŠŠÍ NEŽ 0,1 % HMOTNOSTNÍ."
Swarovski toto stanovisko opakovaně bez prodlení ověřuje po každé úpravě seznamu SVHC a s jakoukoli novou informací, která by mohla mít vliv na řízení rizik týkajících se látek SVHC. Pokud by látka, která je obsažená v předmětech Swarovski, byla přidána na seznam SVHC, společnost Swarovski by z vlastní iniciativy vydala bezplatné prohlášení pro všechny své přímé příjemce ohledně předmětů, kterých by se to týkalo.
Swarovski se zavazuje aktivně omezovat použití škodlivých chemických látek ve všech svých produktech. Vzhledem ke komplexnosti dnešních dodavatelských řetězců a závazku zachovat přísnou kontrolu nad používanými látkami, zaujímá společnost Swarovski vedoucí postavení ve svém odvětví tím, že vytváří vlastní a přísnější globální standardy pro nakládání s chemickými látkami. Náš globální program nese název CLEAR a naše standardy jsou závazné pro všechny naše mezinárodní výrobní závody a všechny dodavatele, kteří vyrábí produkty Swarovski na celém světě. Směrnice REACH je nedílnou součástí programu CLEAR a věnujeme jí plnou pozornost.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
JAKÉ KROKY SWAROVSKI PODNIKÁ PRO IMPLEMENTACI REACH?
Implementační činnost začala už v roce 2006, abychom zajistili, že společnosti Swarovski bude na REACH dobře připravena. Náš tým odborníků sleduje REACH velmi pečlivě a implementuje všechna nezbytná opatření, aby zajistil hladký přechod do éry REACH a nedošlo k žádnému zbytečnému přerušení marketingových aktivit a dodávek předmětů Swarovski.

ZAREGISTROVALA SPOLEČNOST SWAROVSKI LÁTKY V MÉM PRODUKTU?
Tam, kde je to nutné, zaregistrovala společnost Swarovski všechny látky vyráběné nebo dovážené do Evropské unie. Pokud jde o chemické látky a předměty pocházející z EU, je společnost Swarovski následným uživatelem. Z toho důvodu se snažíme komunikovat s našimi dodavateli, abychom zajistili, že budou potvrzeny klíčové suroviny a že to nebude mít vliv na výrobní proces. Nemůžeme ale zaručit, že naši dodavatelé registrují všechny své produkty a upozorňujeme na to naše uživatele. Pokud v našem dodavatelském řetězci dojde k problémům, Swarovski bude společně se svými dodavateli usilovně pracovat na jejich vyřešení, které je společným zájmem všech zúčastněných stran.

KDO JE NÁSLEDNÝ UŽIVATEL?
Následný uživatel je jakákoli fyzická nebo právnická osoba se sídlem ve Společenství, jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel.

CO MUSÍM UDĚLAT JAKO NÁSLEDNÝ UŽIVATEL PŘEDMĚTŮ SWAROVSKI?
Posouzení rizika použití dotyčné chemické látky hraje ústřední roli v konceptu REACH a bude vyžadovat výměnu informací mezi dodavatelem a následným uživatelem. Swarovski obecně velmi dobře chápe, jak následní uživatelé produkty používají, pokud se tyto předměty používají v souladu se zamýšleným využitím. Pokud to bude nutné, bude Swarovski na vyžádání zavčas požadovat veškeré potřebné informace od svých následných uživatelů. Obecně se po vás v tuto chvíli nevyžaduje žádná akce.
V případě, že naše předměty používáte způsobem, který je v rozporu s jejich zamýšleným využitím, nebo způsobem, o kterém se domníváte, že nemáme žádné povědomí, měli byste nás o tom raději informovat prostřednictvím komunikace v rámci dodavatelského řetězce.

CO ZNAMENÁ SVHC?
"Rádi bychom vás informovali, že označení látek jako látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) je proces o několika krocích:
•    Členský stát EU připraví dokumentaci s podrobným odůvodněním, proč se domnívá, že nebezpečná látka „vzbuzuje mimořádné obavy“. Tato činnost se obvykle neprovádí veřejně, ale jedná se o iniciativu kompetentního úřadu členského státu.
•    ECHA poté tyto dokumenty shromáždí a zveřejní je na webových stránkách ke „konzultaci“ (viz zde). To se děje několikrát ročně. V závěru konzultace se dospěje ke shodě, na jejímž základě je konkrétní látka zařazena na seznam SVHC nebo na tento seznam zařazena není."

KDE NAJDU NEJAKTUÁLNĚJŠÍ SEZNAM LÁTEK SVHC?
ECHA zveřejňuje aktuální seznam SVHC na své webové stránce. Počet látek na seznamu nazývaném neustále roste a aktuální verze je zveřejněna zde.