Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat

Informace k nařízení REACH

Title:

Cílem těchto informací je odpovědět na otázky, které mohou mít naši spotřebitelé ohledně nařízení REACH a výrobků Swarovski.

OBECNÉ INFORMACE O NAŘÍZENÍ REACH
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a povolování chemických látek (REACH) je nařízením Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 1. června 2007. Definuje různá opatření k omezení používání některých nebezpečných chemických látek a reguluje expozici spotřebitelů těmto látkám. Podle nařízení REACH mají společnosti působící v EU různé právní povinnosti. Jednou z nich je odpovídat na dotazy konečných spotřebitelů, zda jsou ve výrobcích Swarovski přítomny určité látky uvedené na seznamu, a pokud ano, poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné používání výrobků. Společnost Swarovski si je dobře vědoma několika kroků, které je třeba podniknout pro dosažení souladu s nařízením REACH, a podle toho také postupuje.

OZNÁMENÍ OHLEDNĚ LÁTEK VZBUZUJÍCÍCH MIMOŘÁDNÉ OBAVY VE VÝROBCÍCH
Pokud výrobek obsahuje tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti, může spotřebitel požadovat informace o této skutečnosti, název konkrétní látky SVHC a informace o bezpečném používání výrobku. 

S výjimkou předmětů uvedených v části „OZNÁMENÍ“ níže společnost SWAROVSKI NEBYLA ŽÁDNÝM Z NAŠICH DODAVATELŮ UPOZORNĚNA NA TO, ŽE JAKÁKOLIV SOUČÁST VÝROBKU SWAROVSKI OBSAHUJE JAKÉKOLI SVHC V KONCENTRACI PŘES 0,1 % HMOTNOSTI. VŠECHNY VÝROBKY SWAROVSKI PROCHÁZEJÍ PŘIMĚŘENÝM A STATISTICKÝM TESTOVACÍM PROGRAMEM, KTERÝ OVĚŘUJE, ŽE NEOBSAHUJÍ SVHC V KONCENTRACI NAD 0,1 % HMOTNOSTI.
Společnost Swarovski toto prohlášení při každé změně seznamu SVHC a při jakýchkoli nových informacích týkajících se SVHC neprodleně přehodnocuje.
Společnost Swarovski se zavázala aktivně omezovat používání škodlivých chemických látek ve všech svých výrobcích. Společnost Swarovski chce udržovat přísnou kontrolu nad používanými látkami, a proto zaujímá vedoucí postavení v oboru a zavádí vlastní přísné celosvětové normy pro nakládání s chemickými látkami. Náš program nazvaný CLEAR a naše standardy jsou závazné pro všechny naše globální výrobní závody a všechny naše dodavatele vyrábějící výrobky Swarovski po celém světě. REACH je nedílnou součástí programu CLEAR a je v centru naší pozornosti.
Pokud máte pocit, že váš problém nebyl dostatečně vyřešen, neváhejte nás kontaktovat na adrese reach.info@swarovski.com.

OZNÁMENÍ
V souladu s článkem 33 nařízení 1907/2006/ES (REACH) bychom vás rádi informovali, že některé části hodinového strojku používaného pro hodinky Swarovski obsahují olovo (Pb; č. CAS 7439-92-1) v množství vyšším, než je oznamovací limit pro látky SVHC, tedy 0,1 % hmotnosti. Pokud jsou výrobky používány v souladu se svým určením, nepředstavují zdravotní riziko.
Všechny hodinky Swarovski splňují požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Na hodinkové strojky Swarovski se vztahuje výjimka podle přílohy III směrnice, položka 6, písm. c). 

DALŠÍ INFORMACE A ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ DOTAZY

OBECNÉ INFORMACE O NAŘÍZENÍ REACH
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a povolování chemických látek (REACH) vstoupilo v účinnost 1. června 2007. Podle nařízení REACH mají společnosti působící v Evropské unii různé právní povinnosti. Jednou z nich je poskytovat dostatečné informace o některých nebezpečných chemických látkách obsažených ve výrobcích, které dodávají. Společnost Swarovski si je dobře vědoma několika kroků, které je třeba podniknout pro dosažení souladu s nařízením REACH, a podle toho také bude postupovat.

CO DĚLÁ SPOLEČNOST SWAROVSKI PRO TO, ABY BYLA PŘIPRAVENA NA POŽADAVKY KLADENÉ NAŘÍZENÍM REACH?
Implementační práce byly zahájeny již počátkem roku 2006, aby byla společnost Swarovski na REACH dobře připravena. Náš tým odborníků REACH pečlivě sleduje a provádí veškerá nezbytná opatření, aby zajistil hladký přechod do éry REACH a zabránil tak zbytečnému narušení uvádění výrobků Swarovski na trh a jejich dodávek.

CO JSOU SVHC?
Látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) je chemická látka (nebo část skupiny chemických látek), pro jejíž použití v Evropské unii bylo navrženo povolení podle nařízení REACH. Zařazení látky na seznam SVHC Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) je prvním krokem v postupu omezení používání chemické látky. Seznam SVHC je pravidelně aktualizován a nejnovější seznam látek SVHC podle práva EU je zveřejněn na webových stránkách ECHA a je k nahlédnutí zde

OZNÁMENÍ OHLEDNĚ LÁTEK VE VÝROBCÍCH
Nařízení REACH stanovuje, že pokud výrobek obsahuje tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti, musí dodavatel daného výrobku poskytnout příjemci dostatečné informace umožňující jeho bezpečné používání, včetně minimálně názvu látky SVHC obsažené ve výrobku. Tyto informace jsou bezplatné. Pokud jde o výrobky společnosti Swarovski, viz naše prohlášení výše. 

ZAREGISTROVALA SPOLEČNOST SWAROVSKI LÁTKY V MÉM VÝROBKU?
Společnost Swarovski v případě potřeby zaregistrovala všechny látky vyráběné v Evropské unii nebo do ní dovážené. V případě chemických látek a výrobků pocházejících z EU je společnost Swarovski následným uživatelem. Proto jsme komunikovali s našimi dodavateli, abychom se ujistili, že klíčové suroviny budou podporovány a že naše výrobní procesy nebudou ovlivněny. Nemůžeme však zaručit, že naši dodavatelé zaregistrují všechny své výrobky a zohlední naše použití. Pokud se v našem dodavatelském řetězci vyskytnou problémy, bude společnost Swarovski usilovně spolupracovat se svými dodavateli na jejich řešení, protože je to ve společném zájmu všech zúčastněných stran.

CO JE TO NÁSLEDNÝ UŽIVATEL?
Následným uživatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v rámci své průmyslové nebo profesní činnosti. Distributor nebo spotřebitel není následným uživatelem.

CO MÁM DĚLAT JAKO NÁSLEDNÝ UŽIVATEL VÝROBKŮ SWAROVSKI?
Posouzení rizik při použití dané chemické látky hraje v koncepci nařízení REACH ústřední roli a bude vyžadovat výměnu informací mezi dodavatelem a následným uživatelem. Společnost Swarovski obecně velmi dobře zná typické způsoby použití svých výrobků následnými uživateli, pokud jsou tyto výrobky používány v souladu se zamýšleným použitím. Společnost Swarovski si na požádání včas vyžádá všechny potřebné informace od svých následných uživatelů, pokud to bude nutné. Obecně platí, že v tuto chvíli není nutná žádná okamžitá akce z vaší strany.

V případě, že naše výrobky používáte způsobem, který je v rozporu s tím, pro který byly speciálně vyvinuty, nebo způsobem, o kterém se domníváte, že o něm nevíme, můžete nás o tom informovat prostřednictvím komunikace v rámci dodavatelského řetězce.

JAK SE SVHC IDENTIFIKUJÍ?
Identifikace látek jako látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) je vícestupňový proces:
•    Členský stát EU vypracuje dokument, v němž podrobně uvede důvody, proč se domnívá, že určitá nebezpečná látka „vzbuzuje mimořádné obavy“. Tato práce se obvykle neprovádí veřejně, ale pouze z podnětu příslušného orgánu členského státu.
•    Agentura ECHA pak tyto dokumenty shromažďuje a zveřejňuje je na svých internetových stránkách jako „konzultace“ (viz zde). Ty probíhají několikrát do roka. Na konci konzultace se dospěje ke konsenzu, který spočívá buď v zařazení určité látky na seznam SVHC, nebo v jejím nezařazení.

KDE NAJDU AKTUÁLNÍ SEZNAM LÁTEK SVHC?
Počet SVHC se neustále zvyšuje. Jejich seznam zveřejňuje agentura ECHA. Aktuální seznam látek SVHC podle práva EU je zveřejněn na webových stránkách ECHA a je k nahlédnutí zde.